Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt

2020-05-11 i Formkrav
FRÅGA |Får de två personer som bevittnar en framtidsfullmakt vara gifta?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad säger lagen?I lag om framtidsfullmakt 4 § stadgas att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den person som får befogenhet att företräda fullmaktsgivaren i framtiden (lag om framtidsfullmakt 1 §). I övrigt hänvisas till reglerna om solennitetsvittnen vid upprättande av testamente (ÄB 10 kap 2 § 1 st. och 4 § 1 st. och 3 st.). Eftersom det i ärvdabalkens regler endast talas om testator kan den vara lite klurig att tolka bestämmelsen vid upprättandet av en framtidsfullmakt. Läser man förarbetet till lag om framtidsfullmakt framgår det dock att testator ska likställas med fullmaktsgivare. Detta innebär att fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon inte får bevittna en framtidsfullmakt (prop. 2016/17:30 s. 112). Inte heller får vittnet vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om vittnesbekräftelsen.Slutsats:Svaret på din fråga är alltså att två personer som är gifta med varandra får vara vittnen. Detta gäller endast under förutsättning att de inte saknar insikt på grund av psykisk störning eller är relaterade till fullmaktsgivaren på något av de ovan angivna sätten.Hoppas du fick svar på din fråga.

Bevittnande av framtidsfullmakt

2020-03-19 i Formkrav
FRÅGA |Att bevittna en framtidsfullmakt. En fullmaktsgivare utser sina två söner till att vara fullmaktshavare. Två vittnen skall bevittna fullmakten. Kan det ena vittnet vara en systerson till fullmaktsgivaren ?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, 4 §.Fullmaktsgivaren själv får inte vara vittne. Regler om bevittnande hittas i 10:2 1st. och 10:4 1 och 3st. Ärvdabalken.I 10:4 1 och 3st. Ärvdabalken stadgas att den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara framtidsfullmaktsvittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.Som utgångspunkt är det bättre att hitta andra bekanta och vänner, eller grannar som bevittnar framtidsfullmakten. Det finns dock inte något uttryckligt hinder mot att syskonbarn bevittnar framtidsfullmakten. Med vänliga hälsningar.

Fullmakts giltighet

2020-03-05 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Om jag har en fullmakt från annan EU land och har en översättning av auktoriserad översättare, har fullmakt kraft även här i Sverige? Tack på förhand!
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det kommer till fullmakter kan regler gällande vad som krävs för att den ska anses vara giltig vara olika länder emellan. I Sverige finns det som huvudregel inga speciella formkrav för att att den ska vara giltig. Den kan alltså vara utformad i princip hur som helst och vara skriftlig eller muntlig för att gälla (10 § AvtL). Däremot finns vissa situationer där det krävs att fullmakten ska vara upprättad skriftligt för att gälla. Detta kan exempelvis vara fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). I och med att det i Sverige saknas speciella krav för att en fullmakt ska vara gällande ska även en fullmakt från utlandet vara gällande. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Är regler om fullmakt tvingande?

2020-02-27 i Formkrav
FRÅGA |Är kap 2 i avtalslagen dispositiv eller tvingande?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Generellt sagt är avtalslagen dispositiv då ett avtal kan slutas på vilket sätt man vill så länge båda är överens. Det vill säga att det inte finns några regler om hur ett avtal kan uppkomma, utan det kan ingås muntligt eller skriftligt samt ha i princip vilket innehåll som helst. När det kommer till kap 2 i avtalslagen om fullmakter finns är även där huvudregeln att det inte finns några speciella formkrav för att den ska vara giltig (10 § AvtL). Den kan alltså vara skriftlig eller muntlig för att gälla. Däremot finns vissa regler om att fullmakten ska vara upprättad skriftligt för att gälla. Detta kan exempelvis vara fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). Därmed är lagen dispositiv så länge inget annat framgår av den specifika bestämmelsen. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Handlingens giltighet och dess formkrav

2020-04-10 i Formkrav
FRÅGA |Om det finns en handling som saknar datum och år men är påskriven. Är den handlingen giltig?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagstiftningInom avtalsrätten finns det som utgångspunkt inte några krav för hur ett avtal ska vara utformat eller vad det ska ha för innehåll för att vara bindande. Det som är avgörande är den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni har kommit överens om ska gälla i ert fall (jfr 1 § avtalslagen). Det här innebär även att ett avtal kan ingås muntligen, skriftligen och genom konkludent handlande. För vissa speciella handlingar eller avtalstyper finns det emellertid formkrav som är angivna i lag. Det innebär att avtalet endast blir giltigt om det uppfyller de angivna formkraven i lagen. Till exempel finns det legala formkrav för upprättande av testamente. Där måste handlingen bland annat bevittnas och undertecknas (jfr 10 kap. 1 § ärvdabalken). Om de legala formkraven inte är uppfyllda, är handlingen inte bindande. Vad gäller om en handling är undertecknad men saknar datum?För att ta ställning till om en handling utan datum är bindande, måste man i första hand beakta vad det är för avtalstyp. Det kan nämligen som jag ovan nämnt, finnas angivna formkrav i lag för vissa speciella handlingar. Om det till exempel framgår i lagen att en handling måste ha datum noterat för att bli bindande (formkrav), då är en handling utan datum inte giltig. (Det är emellertid ovanligt att just datum är ett formkrav. Ett typiskt formkrav som brukar anges i lag är att det ska vara undertecknat eller bevittnat.) Om det däremot inte är en sådan avtalstyp som omfattas av legala formkrav, då är det upp till avtalsparterna. Då råder en gemensam partsvilja och giltigheten beror således på varje enskilt fall. Om avtalsparterna har undertecknat handlingen och inte angivit datum, kan handlingen vara bindande om avtalsparterna varit överens om detta. Det är med andra ord tillräckligt att det finns två samstämmiga viljeförklaringar för att en handling ska vara bindande för parterna. Om ni däremot kommit överens om att det ska anges datum och underskrift i handlingen och detta inte är uppfyllt, då är handlingen troligen inte bindande eftersom att det inte överensstämmer med viljeförklaringarna. Jag rekommenderar att man alltid antecknar datum på en handling, då det är en fördel ur bevissynpunkt vid en eventuell tvist. Vid vissa tvister kan det nämligen vara bra att veta tidpunkten för när ett avtal har ingåtts.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Muntliga avtals giltighet enligt L om handelsagentur

2020-03-13 i Formkrav
FRÅGA |Bästa LawlineJag har bara en enkel fråga om ni har möjlighet att svara:Jag har ett muntligt avtal mellan mig som agent och min uppdragsgivare inom livs handeln där jag besöker kunder och tar ordrar på en bestämd marknad.Min fråga är om mitt muntliga avtal är lika bindande som ett skrivet avtal enligt agentur lagen från 1991?även om jag naturligtvis förstår att det är svårare att hävda vad som är sagt muntligen alt skriftligt.Tacksam för svar vänligen
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om handelsagentur är tillämplig på såväl muntliga som skriftliga avtal, med ett undantag: Konkurrensklausuler mellan agenten och huvudmannen är enbart giltiga gentemot agenten om de upprättats skriftligen (35 § första stycket första punkten lagen om handelsagentur).Vänligen

Vem får vara vittne av en framtidsfullmakt?

2020-02-28 i Formkrav
FRÅGA |Hej gäller en framtidsfullmakt om en svägerska skriver under som vittne. Står olika i olika skrifter om framtidsfullmakt som jag har läst. Tack på förhand.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i Lagen om framtidsfullmakter. Förutsättningar för framtidsfullmaktFramtidsfullmakter är ett sorts alternativ till god man eller förvaltare, alltså en fullmakt som ger behörighet till någon annan att sköta personliga angelägenheter och annat ifall personen blir sjuk och inte längre kan ha hand om sådant själv (1-2 §§ lagen om framtidsfullmakter). En sådan fullmakt skrivs i förebyggande syfte det vill säga innan ett behov finns.I följande paragrafer i lagen finns olika villkor för att upprättandet av en framtidsfullmakt ska vara giltigt ex. personen ska vara 18 år, fullmakten ska vara skriftlig, det ska finnas två vittnen, personen ska vara införstådd i vad fullmakten innebär och själva fullmakten ska vara tydlig och innehålla vem fullmaktshavare och vad fullmakten omfattar ex. vilka saker som personen ska få lov att sköta m.m. Vem får lov att vara vittne?Kravet på att fullmakten ska bevittnas av två personen finns i 4 § 2 st i lagen om framtidsfullmakter. Gällande vittnena beskrivs att de måste förstå vad fullmakten innebär och att fullmaktshavaren inte får lov att vara vittne. Om övriga krav på vilka som får vara vittne hänvisar paragrafen till ärvdabalken och de regler som finns kring vittnen till testamente. I 10 kap. 4 § 1 st Ärvdabalken står att ett vittne måste vara införstådd i vad den bevittnar och får inte vara maka/make, sambo eller nära släkting (till den som upprättar fullmakten i detta fallet). Som nära släkting räknas någon i rakt uppåt- eller nedstigande led (föräldrar, deras föräldrar, barn, barnbarn m.m.), syskon eller svåger/svägerska. Som svar på din fråga, är en svägerska till fullmaktsgivaren inte ett godkänt vittne till en framtidsfullmakt. Dock med hänvisning till framtidsfullmakternas särskilda karaktär så träder de inte i kraft förrän situationen inträder att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att ta hand om vissa saker (9§ lagen om framtidsfullmakter) och fullmaktshavaren har meddelat släktingar samt ansökt hos tingsrätt om att fullmakten ska träda i kraft (10-11 §§ lagen om framtidsfullmakter). För att fullmakten då ska kunna träda i kraft måste alla förutsättningar som nämnts ovan vara uppfyllda, bland annat godkända vittnen. Det som kan göras är helt enkelt att en ny framtidsfullmakt kommer få upprättas för att kunna vara giltig och kunna träda i kraft senare när situationen för en fullmakt är behövlig. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Formkrav för fullmakt

2020-02-16 i Formkrav
FRÅGA |Hur gör man om fullmaktsgivaren har svårighet att skriva sitt namn?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Reglerna om fullmakt finns i Avtalslagen (AvtL). Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för en fullmakt (10 § AvtL). En giltig fullmakt kan alltså vara både skriftlig och muntlig. Undantag från huvudregeln gäller vissa typer av fullmakter som kräver att fullmakten ska vara upprättad i skrift för att den ska anses vara giltig, exempelvis fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). Beroende på vilket uppdrag du har fått från fullmaktsgivaren så kan det alltså finnas ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig för att vara giltig. Annars räcker det som huvudregeln att fullmaktsgivaren gett dig uppdraget muntligen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,