Inget underskrivet kontrakt - kan man bli bunden ändå?

2017-08-02 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag har haft ett fodervärdsavtal på en häst där kontraktet gick ut den sista juni nu 2017. Den 30 april skrev jag och personen som äger hästen på Facebook och då skrev jag att jag ville ha kvar honom, men jag vill nu inte längre ha kvar hästen pga personliga skäl. Jag har inte skrivit på ett kontrakt som gäller efter sista juni alltså. Nu när jag säger till ägaren att jag inte vill ha kvar hästen så säger hon att vi har ju förlängt kontraktet när vi skrev på Facebook. Gäller det? Jag har ju inte skrivit på något kontrakt. Hon menar på att jag har 3 månaders uppsägningstid.
Victoria Limnefelt Nygren |Hej, och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Formkrav för avtal? Jag tolkar din fråga som att du har velat ha kvar hästen efter sista juni 2017 då ni skrev på Facebook i slutet av april. Nu är jag inte insatt i samtliga omständigheter men ska besvara frågan utifrån informationen du givit. I svensk rätt ingås avtal enligt den s.k. ”anbud-accept-modellen”. Det är ofta man ingår avtal utan att man tänker på det, eftersom ett avtal uppkommer då två samstämmiga viljeförklaringar föreligger mellan berörda parter, det vill säga när man är överens. Enligt huvudregeln krävs inte ett skriftligt upprättat avtal med båda parters underskrift för att ett avtal faktiskt ska ha uppkommit, utan ett avtal kan ingås formlöst, undantaget särskilda avtal såsom köp av fastighet. Ett avtal kan således ingås på Facebook, eller på t.ex. ett glasspapper eller helt enkelt muntligen. Dock kan parterna vid förhandlingarna komma överens om att ingendera ska vara bunden förrän skriftligt avtal upprättats och skrivits på, s.k. avtalad skriftform. Men det kan också vara så att det skriftliga underskrivna kontraktet endast ska betraktas som en bekräftelse på överenskommelsen. Avtalet och bundenheten har då uppkommit redan innan, då ni kom överens, och det skriftliga avtalet ni skriver på ses bara som en säkerhet om någon part senare skulle förneka att avtal ingåtts. Svaret på din fråga beror således lite på vad som sagts innan mellan er, men huvudregeln är som nämnts att skriftform och underskrift inte behövs och vid osäkerhet utgår man från detta. Detta innebär att du torde vara bunden vid det ni kom överens om på Facebook, då hon fick det bekräftat att du ville ha kvar honom en längre tid. Rättsverkningar och uppsägningstid Avtal ska hållas, 1 § avtalslagen. Du kan välja att inte ha kvar hästen, men eftersom det betyder att du inte håller överenskommelsen kan det innebära att du får ersätta ägaren med eventuella förlorade intäkter eller kostnader som uppkommit på grund av att hon inte har lika lång tid på sig att hitta en ny fodervärd, som hon annars haft om ni inte kommit överens på Facebook om att du skulle ha kvar hästen. Vad gäller uppsägningstid så gäller den tid som ni kommit överens om. Ifall inget sagts gäller skälig uppsägningstid, där man bl.a. ser till hur lång uppsägningstiden normalt sett är i fodervärdsbranschen. Lycka till och jag hoppas att ni finner en lösning. Det är som sagt lätt att råka ingå ett avtal utan att man har varit medveten om det. Vid oklarheter är du varmt välkommen att höra av dig igen eller kommentera nedan. Skulle du behöva ytterligare hjälp med ditt ärende kan du höra av dig på www.lawline.se/boka eller 08-533 300 04. Med vänliga hälsningar,

Måste totalsumman stå med i ett avtal?

2017-07-27 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Om företag A skal ingå ett avtal med företag B. Avtalet innebär en engångskostnad samt en avgift som ska betalas månadsvis.Måste totalsumman för perioden framgå på kontraktet/avtalet? (avtalet löper på 12 månader).
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Det är i och för sig önskvärt med överdriven tydlighet i ett avtal för att undvika missförstånd i ett senare skede, men det krävs inte att den totala summan framgår uttryckligen om det är tillräckligt klart ändå. Om vi tänker oss att det framgår av det skriftliga avtalet att företag A ska betala dels en engångskostnad om 100 kr, och därefter 50 kr/månad i 12 månader till företag B är det ju ändå enkelt att räkna ut vad den totala kostnaden blir. Däremot finns det ju egentligen ingen anledning att utelämna totalsumman ur avtalet heller, kan ju tyckas.

Blankett för framtidsfullmakt

2017-07-02 i Formkrav
FRÅGA |Finns det blankett för framtidsfullmakt
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Ur lagens 3 ,4 samt 5 §§ kan utläsas att det krävs 2 vittnen som vet att det är en framtidsfullmakt som de bevittnar undetecknandet av. Enligt 5 § skall det klart och tydligt framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt,vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Utöver detta saknas formkrav. Du kan antingen be en jurist att upprätta en sådan åt dig eller skriva en själv. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med detta.Vänliga hälsningar,

Formkrav för gåva samt förskott på arv

2017-06-26 i Formkrav
FRÅGA |Hej.Om ett gåvobrev för en fastighet inte innehåller någon prisuppgift, är avtalet då ogiltigt?Jag läste att ett krav var att fastigheten "överlåts för 0 kr samt vilket datum" i ett svar av Soroosh Parsa 2017-04-30. Stämmer detta? Min bror har fått av gåva mina föråldras fastighet och de har inte skrivit in i Gåvobrevet någon prissumma. Men de har skrivit att "Gåva inte skall anses som förskott på arv och således inte avräknas vid ett framtida arvsskifte"Kan det vara så att avtalet är ogiltigt?
Johanna |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att ha läst just den frågan och det svaret som du nämner från den 2017-04-30 så ska jag försöka besvara din fråga. Vid upprättandet av ett gåvobrev för fastighet finns en del formkrav att beakta. Ett av dessa formkrav är en prisuppgift. Ska du ge bort fastigheten helt gratis, alltså utan att ta emot någon ersättning i någon form, så måste du alltså ändå skriva i gåvobrevet att fastigheten "överlåts för 0 kr". Att dina föräldrar inte skrivit någon prisuppgift i avtalet innebär ändå inte nödvändigtvis att avtalet blir ogiltigt. För att vara på den säkra sidan kan det vara smart att låta en jurist kika på avtalet. Det som dina föräldrar har skrivit i gåvobrevet att "Gåva inte skall anses som förskott på arv och således inte avräknas vid ett framtida arvskifte" betyder endast att presumtionen för förskott på arv bryts. Med det menas att avtalet försäkrar gåvogivaren och gåvotagaren att denne inte ska behöva dra av värdet på gåvan från sitt arv till förmån för andra arvtagare vid ett framtida arvskifte. Gåvor som ges till bröstarvingar presumeras annars ska dras av på det framtida arvet såsom ett förskott på arv. Vill du ha mer hjälp är du välkommen att skicka in en ny fråga eller boka tid med en av våra jurister!

Gäller ett muntligt avtal vid köp av fastighet som ägs av ett dödsbo?

2017-07-29 i Formkrav
FRÅGA |Jag var muntligen överens med dödsbodelägare om köp av fastighet tillhörande dödsboet. Korrespondens per SMS bekräftar det jag påstår.Dödsboet valde att inte slutföra affären då en av arvingarna beslutat sig för att själv köpa fastigheten.Min fråga:Normalt är ju endast ett skriftligt köpeavtal vid köp av fastighet det som gäller,men i just detta fall undrar jag om lagen gör avkall på proceduren. Har ett dödsbo samma juridiska ställning som en levande människa?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver så krävs det ett skriftligt avtal vid köp av fastighet. Detta gäller även när det handlar om ett dödsbo. Boet räknas som en juridisk person, vilken kan ingå avtal precis som en vanlig människa. Det är då dödsboet som blir överlåtare och dess delägare ska underteckna avtalet. Inte förrän dödsbodelägarna och du skrivit på ett skriftligt avtal finns en bindande överenskommelse mellan er. (4 kap 1 § jordabalken)Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Har säljaren rätt att hålla inne handpenningen?

2017-07-06 i Formkrav
FRÅGA |har säljaren rätt att behålla handpenningen då vi ej har skrivit något köpehandling
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beror på om det rör sig om köp av fastighet eller köp av lös egendom. Vid fastighetsköp finns vissa formkrav för att köpet ska vara giltigt; köpehandlingen ska vara skriftlig, undertecknas av båda parter, innehålla information om köpeskillingen samt en överlåtelseförklaring. Är något av dessa formkrav inte uppfyllda är köpet inte heller giltigt. Säljaren saknar då rätt att hålla inne handpenningen. Är det däremot fråga om köp av lös egendom finns det inga formkrav för avtalets ingående. En muntlig överenskommelse mellan dig och säljaren är gällande trots att ingen skriftlig köpehandling upprättats. Det beror alltså på vad du och säljaren kommit överens om tidigare. Hoppas detta var svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Avtalsbundenhet när endast en part skrivit på avtal

2017-06-30 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Om jag skriver på ett avtal och senare skickar in den för att den ska undertecknas, men får tillbaka den utan underskrift är avtalet fortfarande giltigt?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande rättInom svensk rätt kan avtal ingås formlöst, vilket innebär att det inte finns krav på skriftliga kontrakt och att även muntliga avtal gäller. I visa fall kan även parternas handlande medföra att avtal ingås. I vissa specifika fall finns det dock formkrav, t.ex vid fastighetsköp. Om en av parterna under avtalsförhandlingarna ger uttryck för att avtalsbundenhet inte ska uppkomma förrän avtal signerats skriftligt av båda parter, är avtalet inte bindande förrän båda parter har undertecknat. Om parterna kommit överens om att deras avtal ska dokumenteras skriftligt presumeras också att båda parter också kommit överens om att de inte ska vara bundna vid avtalet förrän detta skrivits på av båda parter. Gäller avtalet med bara en underskrift? Svaret på din fråga är alltså att det troligtvis krävs en underskrift från den andra parten för att ert avtal ska bli giltigt, eftersom ni har bestämt er för att upprätta ett skriftligt avtal. Om ni däremot redan muntligt avtalat om det som står i det skriftliga avtalet, så är avtalet redan bindande. Ett avtal som är underskrivet av en part kan alltså mycket väl vara giltigt ifall ni redan kommit överens om det som står i avtalet. För att vara på den säkra sidan kan det dock vara bra att få en underskrift av den andra parten också, eftersom motparten kan förneka att avtal ingåtts då muntliga avtal är svåra att bevisa. Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar,

Finns det formkrav för fullmakt?

2017-05-24 i Formkrav
FRÅGA |finns några speciella krav på utformning av fullmakt att använda vid årsmöte med en samfällighetsförening?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL), som du kan se här. Däremot finns det inga lagstadgade formkrav för en fullmakt (bara om det gäller köp av fast egendom, fullmakt måste då vara skriftlig). En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig men för att undvika missförstånd kan en skriftlig fullmakt vara att föredra. Då kan det vara bra att skriva vem fullmakten är ställd till, vilken handling fullmakten omfattar och underskrift med datum. Alltså så finns det inga formkrav vid utformningen av fullmakten för årsmötet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,