Bevittnande av namnteckning

2017-05-18 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Om man bevittnar en namnteckning på t.ex. en fullmakt, betyder det då att man varit närvarande när personen skrev under fullmakten, eller räcker det med att man litar på den personen och vet att det är han/hon som skrivit på?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Lagar om fullmakter återfinns i Avtalslagens 2:a kapitel. Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan ändå kräva ett bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. Detta är då beroende på bankens interna policy. Om du bevittnar en fullmakt är du ett s.k. solennitetsvittne. Detta betyder att ditt bevittnande är nödvändigt för riktigheten i rättshandlingen, och inte för att bevisa innehållet. För att en fullmakt ska bli giltig krävs en riktig namnteckning. Om det är så att du känner igen personens namnteckning, skulle detta kunna räcka för ett bevittnande i och med att det inte finns några formkrav. Du måste dock veta att det är personens i frågas namnteckning, och det räcker alltså inte med att lita på att personen har signerat. Kom dock ihåg att detta kan regleras hur som helst mellan avtalsparterna, och om överenskommelsen mellan parterna statuerar hur fullmakten ska signeras och bevittnas, är det dessa villkor man ska förhålla sig till.Det finns ett fåtal rättshandlingar som har formkrav vad gäller bevittnande av namnteckning, och de är:- Testamenten, som behöver vara bevittnat av två personer som dessutom ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk.- Erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.- Då köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning. Dessa namnteckningar måste bevittnas när de skrivs.Väl mött!

Formkrav på avtal om bilförsäljning

2017-04-26 i Formkrav
FRÅGA |Hej,vill använda digitalavtals hantering vid försöljning av min bil är det juridiskt bindande?Om jag använder en digital Internet tjänst vad ska tjänste ha för säkehet för att det skall blir rätt juridiskt?Med vänliga hälsningar
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln inom avtalsrätten är att ett avtal inte behöver ha viss form för att vara bindande. Endast i undantagsfall måste ett avtal ha viss form. Till exempel måste fastighetsförsäljningar vara skriftliga avtal. Vad gäller försäljning av bil finns inga regler om formen på avtalet. Rent juridiskt är alltså ett muntligt avtal lika giltigt och bindande som ett skriftligt avtal. Däremot är ett skriftligt avtal i regel bättre eftersom det är lättare att i efterhand bevisa vad som faktiskt avtalades vid eventuell avtalstvist.Jag är dessvärre inte tillräckligt insatt i tjänsten du talar om så jag vet inte helt säkert hur de brukar säkerställa att avtalen blir juridiskt korrekta. Det som dock generellt gäller är att ett avtal ingås genom att part A lämnar ett anbud (avtalsförslag) varpå part B lämnar en accept på anbudet. Det är då viktigt att tjänsten inte medger att part B kan ändra något i anbudet innan denne accepterar eftersom det då blir en så kallad oren accept. Lämnar man en ren accept, dvs man accepterar delar av anbudet men tar bort/lägger till något villkor, utgör det istället ett nytt anbud (då från part B till part A). Jag kan även tänka mig att det är juridisk synvinkel blir viktigt hur avtalsparterna signerar avtalet (lämnar accept). Om man t.ex. signerar genom Bank-ID kan man känna sig säker på att det verkligen är den man vill sälja bilen till som också accepterar anbudet. Man ska alltså inte kunna hävda att någon annan slutit avtal å ens vägnar om denne person inte har fullmakt att göra så. Den kanske viktigaste säkerhetsaspekten som man alltid ska ha i åtanke vid avtalsbindning är att parternas verkliga vilja ska komma till uttryck. Om du tycker att avtalsförslaget, som tjänsteföretaget förmedlar, i någon mån är otydligt bör du se till att otydligheten korrigeras innan du signerar.Slutligen bör nämnas att avtalet i sig är det absolut starkaste bevismedlet vid en eventuell framtida tvist. Det är därför viktigt att du tar reda på hur avtalet arkiveras. Det kan vara klokt att se till så att tjänsteföretaget kan ge dig en kopia på avtalet eller på annat sätt säkerställa att du i framtiden kan komma åt det även efter att du slutat betala för tjänsten.Hälsningar

Giltigt gåva avseende fastighet?

2017-04-18 i Formkrav
FRÅGA |Jag,planerad gåvogivare, gift( men själv 100% ägare av fritidsfastighet) vill överlåta denna till mina två söner, (finns inga andra barn). Min hustru samtycker till överlåtelsen.vill överlåta fasigheten som gåva och införstådd med kontinuitetsprincipen.Hur ska vi formellt förfara för att fånget ska bli giltigt?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar vad det finns för formella krav för att gåvan avseende fritidsfastigheten ska betraktas som giltig ur juridisk synvinkel. För att en gåva av fast egendom ska vara giltig krävs att denna gåva uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom, se härom 4 kap. 29 § Jordabalken. Enligt 4 kap. 1 § Jordabalken krävs då följaktligen att gåvobrevet innehåller en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten överlåtes på mottagaren (eller i detta fall mottagarna), samt givarens och mottagarnas underskrift.Ett gåvobrev avseende fast egendom är alltså giltigt (dvs. juridiskt korrekt) om det innehåller de uppgifter som angivits ovan. Noterbart är att det inte krävs att utomstående också bevittnar gåvobrevet. Detta utgör således en skillnad mot testamente, där det utöver testatorns namnteckning krävs att två utomstående personer bevittnar testamentet och skriver under.Jordabalken hittar du här! Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Vad gäller med avtalstext och formkrav vid hyresvärdens uppsägning?

2017-04-16 i Formkrav
FRÅGA |Vad är det som gäller avtalstext eller formkrav enligt jordabalken? Om avtalet specifiserar uppsägning enligt nedan gäller ändå formkrav enligt 12 kap. 58 § Jordabalken. Avtalstext: Hyrestiden löper from 1 oktober 2015 tom 31 dec 2017. Därefter förlängs kontraktet med treårsintervaller om inte uppsägning sker minst 9 månader före hyrestidens utgång av någon av parterna.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jordabalkens 12 kap., den så kallade ”hyreslagen”, är utformat så att det är tvingande till hyresgästens fördel. Detta framgår av JB 12:1 femte stycket, som säger att villkor som strider mot lagens bestämmelser är utan verkan mot hyresgästen. Villkor som strider mot lagens bestämmelser till hyresgästens fördel är dock helt ok.I lagens bestämmelser görs också en skillnad mellan lägenheter som hyrs ut som lokaler eller som bostäder. Bostadslägenheter är, enkelt uttryckt, lägenheter som nyttjas för bostadsändamål, och lokaler är lägenheter som nyttjas för andra ändamål än som bostäder, exempelvis affärs- eller restauranglokaler. UppsägningstidDet framgår av din fråga att vi pratar om ett hyresavtal som löper under en förutbestämd tidsperiod, vilket brukar kallas ett hyresavtal på bestämd tid. Beroende på om det är en lokal eller bostadslägenhet så finns det olika regler för när ett hyresavtal på bestämd tid får sägas upp. Gemensamt för de båda är dock att om hyresavtalet sträcker sig över en tidsperiod på nio månader eller längre, så måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla, se JB 12:3 andra stycket.LokalOm hyrestiden är bestämd till en tidsperiod längre än nio månader, så är den kortaste uppsägningstiden nio månader för lokalhyresgäster. Uppsägningstiden får alltså avtalas till längre än nio månader, men hyresvärden får inte uppställa avtalsvillkor om kortare uppsägningstid än detta. Nio månaders uppsägningstid är, som man säger, minimum om hyrestiden är längre än nio månader. Du hittar bestämmelsen i lagen i JB 12:4 andra stycket, femte punkten.BostadAnnorlunda är det när det är tal om en bostadslägenhet. I dessa fall är uppsägningstiden alltid minst tre månader i förväg när hyresavtalet är längre än tre månader, vilket är fallet med dig. Om det är en bostadslägenhet du hyr så är alltså avtalsvillkoret ogiltigt, eftersom lagen är tvingande till hyresgästens fördel och hyresvärdens avtalsvillkor i detta fall strider mot lagens bestämmelser. Bestämmelsen hittar du i JB 12:5 första stycket.JB 12:58Du nämner formkrav enligt 12:58 JB i din fråga. I denna bestämmelse finns ett formkrav för uppsägning från hyresvärdens sida. Observera att denna bestämmelse enbart gäller när det är fråga om hyra av en lokal. Om vi börjar i paragrafens andra stycke står det att uppsägningen är utan verkan, dvs ogiltig, från hyresvärdens sida, om denne inte uppfyller vad han måste göra enligt första stycket. Detta redogör jag nu kort för. Hyresvärden måste i uppsägningen: - Meddela hyresgästen de villkor hen kräver för att förlänga hyresavtalet (det kan exempelvis vara krav på högre hyra, ändrade avtalsvillkor eller andra förpliktelser från hyresgästens sida) eller om hyresvärden kräver avflyttning, de skäl till varför hen kräver detta. - Meddela hyresgästen om att, om hyresgästen inte går med på att flytta utan ersättning (jag återkommer till denna nedan), denne har två månader på sig att hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Saknas någon av dessa uppgifter i uppsägningen så är uppsägningen alltså inte giltig, och kontraktet fortsätter löpa även om avtalstexten säger annorlunda, eftersom hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel.ErsättningenVid lokalhyra finns ett s.k indirekt besittningsskydd, som innebär ett visst skydd (i form av ersättning) för hyresgästen av en lokal om hyresvärden säger upp hyresavtalet och vägrar förlängning, under vissa förutsättningar. Detta regleras i JB 12:57.Hyresgästen har inte rätt till ersättning från hyresvärden om: - Hyresgästen har misskött sina förpliktelser gentemot hyresvärden (typfallet är att hyresgästen vid upprepade tillfällen inte betalar hyra eller att hen vanvårdar lägenheten) till den grad att vräkningen får anses motiverad. - Huset ska rivas och hyresvärden erbjuder en annan lämplig lokal som är godtagbar (liknande hyresbelopp och inte för långt ifrån den förra lokalen, geografiskt sett), eller om kontraktet är ett s.k rivningskontrakt, och hyresgästen skrev på kontraktet med vetskapen om att huset inom en femårsperiod skulle rivas. - Huset ska byggas om till den grad att hyresgästen inte kan sitta kvar i huset under tiden och hyresvärden erbjuder en annan lämplig lokal som är godtagbar (liknande hyresbelopp och inte för långt ifrån den förra lokalen, geografiskt sett), eller om kontraktet är ett ombyggnadskontrakt, och hyresgästen skrev på kontraktet med vetskapen om att huset inom en femårsperiod skulle genomgå en större ombyggnation. - En krävd, högre, hyra är marknadsmässig. Om inget av dessa förhållanden föreligger så har hyresgästen vid en avflyttning rätt till ersättning för den olägenhet det innebär att tillfälligt stänga och flytta sin verksamhet. Ersättningen utgår alltid med en årshyra enligt det nuvarande hyreskontraktet, se JB 12:58b. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Om det uppstått några oklarheter så är du välkommen att lämna en kommentar här nedan eller att ställa en ny fråga!

Hur ska en namnteckning se ut?

2017-05-08 i Formkrav
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur en underskrift/namnunderskrift måste se ut. Har blivit darrhänt och har svårt att skriva hela mitt namn som är (namn). Kan jag förkorta detta eller räcker det med förnamnen?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen anger inte några krav för hur namnteckningen ska se ut eller om den ska gå att läsa. Det finns inte något krav på att man faktiskt skriver sitt namn, utan figurer och liknande godtas också som namnteckning. Din signatur är alltså fullt giltig även om den bara består av ditt/dina förnamn. Ibland kan man behöva man skriva ett namnförtydligande i anslutning till sin signatur, och då måste dock både förnamn och efternamn skrivas.Ur säkerhetssynpunkt ska man dock inte ha en signatur som är lätt att förfalska (jfr. 14 kap 1 § brottsbalken: urkundsförfalskning), varför en lite mer "avancerad" namnteckning kan vara att föredra! Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen,

Finns krav på blått bläck vid undertecknande av fullmakt?

2017-04-24 i Formkrav
FRÅGA |Jag har fullmakt från min sambo att försälja hans fastighet. Fullmakten är undertecknad och bevittnad med svart penna. Kan den ogiltigförklaras för att bläcket inte är blått? Att använda blå penna - är det en rekommendation eller ett faktiskt krav?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagstiftningen finns inget krav på att underskrift av fullmakt ska göras med visst bläck för fullmaktens giltighet. Generellt sätt gällande fullmakter så kan upprättande av fullmakt ske helt formlöst, alltså även muntligt. Vid försäljning av fastighet ska fullmakt dock vara skriftlig, enligt 27 § 2st. avtalslagen, bl.a. för att kunna ges in till Lantmäteriet. En fullmakt finns till för att kunna visa den andra parten att du har rätt att företa viss rättshandling och kan även få betydelse för rättshandlingens giltighet om du skulle gå ut över vad du har rätt att göra enligt fullmakten. Man kan på så sätt säga att en fullmakt upprättas för att den andra parten ska kunna vara säker på att du får företa rättshandlingen (t.ex. sälja en fastighet du ej äger) för att du har tillåtelse. Därmed kan den andra parten sätta upp villkor för hur hen vill att fullmakten ska utformas för att hen ska känna sig säker på att fullmakten är äkta.Med andra ord: Det finns inget krav på att en fullmakt ska signeras med visst bläck för att vara giltig. Däremot skulle en potentiell köpare kunna ställa upp som krav att den ska ha visst bläck för att avtal ska ske, för att denne vill vara säker på att fullmakten är äkta.Anledningen till att man gärna ska skriva under med blått bläck är att det lättare kan synas att det ej är en kopia utan en originalhandling. Det kan vara bra att skriva med blått bläck då köpeavtalet ska skickas in till Lantmäteriet för att köparen ska kunna beviljas lagfart, då kommer fullmakten behöva bifogas köpeavtalet. Vissa myndigheter är noga med att handlingar de får in ska vara skrivna med blått bläck just för att de annars kan bedömas vara kopior. Jag kan inte hitta någon information från Lantmäteriet om att de har det som något krav. Det kan dock vara bra att skriva med blått bläck, alltså för att den ej ska uppfattas som en kopia, men det finns som sagt inget krav för fullmaktens giltighet.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Giltigt gåvobrev avseende en lantbruksfastighet?

2017-04-18 i Formkrav
FRÅGA |Vad krävs för att bevittning av namnteckningar gåvobrev av lanrbruksfastighet värde ca 6 miljoner är juridiskt korrekt
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att en gåva av fast egendom ska vara giltig krävs att denna gåva uppfyller samma formkrav som ett köp av fast egendom, se härom 4 kap. 29 § Jordabalken. Enligt 4 kap. 1 § Jordabalken krävs då följaktligen att gåvobrevet innehåller en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten överlåtes på mottagaren, samt givarens och mottagarens underskrift.Ett gåvobrev avseende fast egendom är alltså giltigt (dvs. juridiskt korrekt) om det innehåller de uppgifter som angivits ovan. I övrigt krävs det inte att utomstående också bevittnar gåvobrevet. Detta utgör således en skillnad mot testamente, där det utöver testatorns namnteckning krävs att två utomstående personer bevittnar testamentet och skriver under.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma! Jordabalken hittar du här! Vänligen,

Köp av del av fastighet

2017-02-22 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas och vi äger ett hus tillsamman (50/50). Han vill köpa ut mig från huset, och därmed skriver jag över hela kontraktet på honom. Hur gör vi detta?Tack för svar! / Jennifer
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Det första ni bör göra är en värdering av huset för att ta reda på det nuvarande marknadsvärdet.Det finns viss formkrav att följa vid köp av bostad. Ni kan läsa om dessa närmre i 4:1 Jordabalken.Ni ska utforma ett köpebrev.I korthet krävs en underskrift av er båda. Det krävs att priset står i dokumentet samt en förklaring av dig att din del av bostaden överlåts på din man.Därefter så ska din man registrera en ny lagfart där han står som ensam ägare till fastigheten. Se 20:1 Jordabalken. Med vänliga hälsningar