Formkrav för fullmakt

2020-02-16 i Formkrav
FRÅGA |Hur gör man om fullmaktsgivaren har svårighet att skriva sitt namn?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Reglerna om fullmakt finns i Avtalslagen (AvtL). Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för en fullmakt (10 § AvtL). En giltig fullmakt kan alltså vara både skriftlig och muntlig. Undantag från huvudregeln gäller vissa typer av fullmakter som kräver att fullmakten ska vara upprättad i skrift för att den ska anses vara giltig, exempelvis fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). Beroende på vilket uppdrag du har fått från fullmaktsgivaren så kan det alltså finnas ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig för att vara giltig. Annars räcker det som huvudregeln att fullmaktsgivaren gett dig uppdraget muntligen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Ska byte av borgensman för hyresrätt ske enligt viss form?

2020-01-29 i Formkrav
FRÅGA |Om jag har en borgenär till mig på min hyresrätt och borgenären vill hoppa av, samtidigt har jag funnit en ny borgenär.Hyresvärden har godkänt den nya borgenären, räcker det inte att den gamla borgenären får en skrivelse från hyresvärden att den är inte knuten till något avtal längre ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Borgensman kan bytas ut om borgenären godkänner detNär du skriver borgenär tolkar jag det som att du i själva verket menar borgensman.- Borgenär är den man har att betala skulden/hyran till, alltså hyresvärden.- Borgensman är den som "går i borgen" och alltså ger säkerhet för att hyresgästen betalar. Frågan rör alltså byte av borgensman.En borgensman kan bytas ut mot en annan om borgenären och den nya borgensmannen godkänner det.Borgensförbindelse kan ingås och sägas upp utan krav på viss formEtt borgensåtagande är ett formlöst avtal, vilket betyder att det kan ingås och sägas upp utan krav på att något visst ska stå i ett papper. Enbart det att hyresvärden och en ny borgensman kommer överens om att den nya borgensmannen ska ta över borgensansvaret, är tillräckligt för att den tidigare borgensmannen inte längre ska vara bunden av sitt borgensåtagande. Det kan göras skriftligen, muntligen eller på något annat sätt. I och med att hyresvärden godkänner ett byte av borgensman, kan förstås att den tidigare borgensmannen har fullgjort sin förpliktelse enligt borgensförbindelsen och att denne därför inte behöver godkänna att denne själv inte är borgensman längre.Det är lämpligt att informera borgensmannen att denne inte längre är bundenI praktiken innebär det att det inte krävs ens att en handling skickas till den tidigare borgensmannen för att denne inte längre ska vara bunden av borgensförbindelsen; den har redan upphört. Ett bra sätt att byta ut borgensmannen är dock att borgenären (hyresvärden) tillsammans med den nya borgensmannen skriftligen upprättar en borgensförbindelse där det står att den nya borgensmannen åtar sig borgensansvar för hyresrätten och träder i den tidigare borgensmannens ställe. För att undvika missförstånd är det klart lämpligt om den gamla borgensmanen på något sätt informeras om att denne inte längre är bunden av sitt tidigare borgensåtagande, exempelvis genom att en skrivelse skickas.SammanfattningDet är tillräckligt att hyresvärden kommer överens med (godkänner) en ny borgensman om att denne ska träda i den tidigare borgensmannens ställe för att den tidigare borgensmannen inte längre ska vara bunden av avtalet. Det är inte ens nödvändigt att skicka en skrivelse till den förra borgensmannen om att denne inte är bunden längre. För att undvika missförstånd är det dock klart lämpligt att informera den tidigare borgensmannen om hur det ligger till.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Vilka formkrav gäller vid bevittnande av fullmakt?

2020-01-09 i Formkrav
FRÅGA |Kan jag bevittna min farbrors namnteckning på en fullmakt?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns det formkrav för fullmakter? För fullmakter så finns det inga generella krav på att de ska bevittnas för att vara giltiga. En fullmakt kan upprättas muntligt men också skriftligt. Avtalslagen är dispositiv vilket innebär att krav på utformningen får bestämmas mellan parterna. I vissa fall kan den som fullmakten ska användas mot efterfråga att fullmakten upprättas med specifika formkrav. Vilka formkrav gäller vid bevittnande av fullmakt?Från bevissynpunkt så kan det rekommenderas att en skriftlig fullmakt upprättas. Denna kan också bevittnas genom att den eller de som bevittnar fullmakten också undertecknar detta på dokumentet. Det finns inga bestämmelser som föreskriver att den som bevittnar en fullmakt inte får vara släkt med fullmaktsgivaren. Du kan bevittna att din farbror upprättar en fullmakt men min rekommendation är att du också undertecknar med ditt namn samt datum så även detta finns dokumenterat ur bevissynpunkt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Ort och datum vid avtal

2019-12-25 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det faktum att ort och datum finns med vid undertecknande av ett avtal. Är det ett absolut krav att de finns med, och vad är i så fall bakgrunden/syftet med kravet? Blir ett avtal ogiltigt om uppgifterna saknas?
Egzon Kalludra |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om avtalVid avtalsfrågor är huvudregeln i Sverige att avtalsfrihet ska råda. Det betyder att avtalsparterna väljer vilka avtalsvillkor som ska gälla mellan dem. Vanligtvis är det tillräckligt med att en gemensam partsvilja finns för att formkraven för avtal ska anses vara uppfyllda. Generella regler för avtal hittar du i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).Din frågaAngående din fråga om ort och datum kan jag inte ge dig ett konkret svar eftersom formkrav kan variera beroende på vad det är för avtal. Ibland kan det ställas upp krav på att ett avtal ska ingås skriftligen, att parternas underskrifter ska bevittnas och att datum ska skrivas, medan vid andra avtal behöver dessa krav inte nödvändigtvis uppfyllas. Vid exempelvis ett hyresavtal för en hyresrätt gäller 12 kap. jordabalken och vid testamente måste man titta på reglerna i 10 kap. ärvdabalken.Du är välkommen att återkomma med en ny fråga om du undrar om vad som gäller specifikt för den typ av avtal som du syftar på. Vänligen,

Gåvobrev eller tillägg i befintligt samboavtal?

2020-02-12 i Formkrav
FRÅGA |Jag behöver lite tips på hur man upprättar ett juridsikt kontrakt.Jag och min sambo har samboavtal idag och jag är ensam ägare på lägenheten och jag vill inte att hon ska köpa in sig i lägenheten men jag vill att hon ska känna att hon har en trygghet i om vi går isär så hjälper jag henne med att få ihop det sista pengarna till handpenningen på en lägenhet så att hon kan hitta en lägenhet i området. Vi har gemensamt barn tillsammans.Hur går man tillväga för att få ihop ett sånt avtal?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det ni skulle kunna göra, för att få ert önskemål uppfyllt är att antingen göra ett tillägg i ert samboavtal eller upprätta ett gåvobrev. Tillägg i samboavtal:Eftersom ett samboavtal redan föreligger mellan er, skulle ett alternativ därmed vara att ni lägger till ert önskemål i ert redan befintliga samboavtal. Observera att en ny underskrift av er båda sambor kan behövas i avtalet för att bevisa att ni båda är med på tillägget samt att detta sker skriftligt, 9 § Sambolagen.Gåvobrev:Genom ett gåvobrev kan du villkora dina gåva och samtidigt bidra till en ekonomisk trygghet för gåvomottagaren, det vill säga din sambo i detta fall. Det finns inga formkrav för hur gåvobrevet ska upprättas för att bli giltigt. Det som dock kan vara bra i ert fall är att skriva ett villkor i gåvobrevet om att gåvan endast blir aktuell i de fall ni skulle går isär, samt vilket belopp det gäller. Annars är det upp till er hur gåvobrevet ska utformas, eftersom det inte finns några formkrav för detta. Sammanfattningsvis är det upp till er hur ni vill utforma avtalet, men svårare än ett tillägg i ert redan befintliga samboavtal eller upprättande av ett gåvobrev behöver det inte bli. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kontrakt vid köp av fordon

2020-01-20 i Formkrav
FRÅGA |HejVad och hur måste/ska ett köpekontrakt innehålla och se ut? På bilar och andra motorfordon mm.Från näringsidkare till privatperson/företagare
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagstiftningVid köp av lös sak mellan en näringsidkare och privatperson tillämpas konsumentköplagen (1 § konsumentköplagen). Konsumentköplagen är tvingande vilket innebär att man inte kan avtala om sämre villkor för konsumenten än de som är angivna i lagen (3 § konsumentköplagen). Om det istället är köp av lös egendom mellan två näringsidkare, är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Köplagen är dispositiv vilket innebär att det råder avtalsfrihet mellan parterna (3 § köplagen).Avtalets formkrav och innehållDet finns inga lagstadgade villkor i lag för hur ett avtal mellan parterna ska vara utformat och vad det ska innehålla för att vara juridiskt bindande. Ett avtal vid köp av fordon kan ingås muntligen, skriftligen och även genom konkludent handlande (jfr 1 § avtalslagen). Detta gäller både om det är ett köp mellan en näringsidkare och en privatperson samt om det är ett köp mellan två näringsidkare. Det viktigaste är att det föreligger gemensamma viljeförklaringar mellan parterna (anbud och accept).Jag rekommenderar däremot att man upprättar ett skriftligt köpekontrakt där man anger fordonets beskaffenhet, eventuella garantier och närmare uppgifter om bilen som kan vara viktiga att ha med. Skulle en eventuell tvist uppstå (till exempel om fordonet inte stämmer överens med vad som har avtalats), är det lättare att bevisa vad man som parter emellan har kommit överens om genom det skriftliga köpekontraktet. Köpekontraktet ska upprättas i två exemplar, ett för vardera part. (Lawline erbjuder mall för köp av bil här.)Sammanfattningsvis, finns det inga fastställda krav i lag för vad ett avtal vid köp av fordon ska innehålla. Det bästa är däremot att man upprättar ett skriftligt köpekontrakt där man anger fordonets egenskaper, eftersom det skapar en trygghet för båda parterna och är lättare att bevisa vid en eventuell tvist.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vad gäller för framtidsfullmakter?

2019-12-30 i Formkrav
FRÅGA |Framtidsfullmakt Behöver jag som fullmaktshavare underteckna en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig? Eller räcker det med fullmaktsgivaren och vittnen? Kan man då i praktiken utse någon till fullmaktshavare utan dennes vetskap?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en hel del formella krav som ska vara uppfyllda för att det ska bli fråga om en giltig framtidsfullmakt. Dessa krav räknas upp nedan (3-5 §§ Lag om framtidsfullmakter).Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter när denne skriver fullmaktenFullmakten ska vara skriftligDet ska framgå att det är en framtidsfullmaktDet ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavareDet ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattarÖvriga villkor för fullmakten ska angesFullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)Vad gäller funderingen huruvida det i praktiken går att utse en person till fullmaktshavare utan dennes vetskap, så kommer jag till slutsatsen att det är precis på det viset. Om jag till exempel väljer att upprätta en framtidsfullmakt med Knut Knutsson (som jag inte ens känner) som fullmaktshavare så går det utmärkt att göra enligt lagens alla regler. Men då får jag nog räkna med att Knut Knutsson väljer att avstå från att utföra uppdraget. Anledningen till att fullmaktshavaren inte behöver uppfylla något skriftligt krav beror förmodligen på att förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren inte är rent skriftligt. Fullmakten vilar i stället i grunden på ett förtroendefullt förhållande mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Precis som vilken annan fullmakt som helst. Om man kommer i fråga som eventuell fullmaktshavare så vet man sannolikt om det.Hoppas du fick svar på din fråga,Gott nytt år!Mvh

Fullmakt åt annan

2019-10-31 i Formkrav
FRÅGA |kan kriminalvårdspersonal skriva under en fullmakt till en klient. Avser en fullmakt där hans bror skall kunna utföra diverse saker såsom bankärende mmSkall man skriva personnummer. Finns det risker?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga så undrar du om Kriminalvårdens personal kan skriva under själva fullmakten istället för att klienten gör det, dvs. att klienten inte är den som skriver under fullmakten, och därmed göra hans bror berättigad att t.ex. utföra bankärenden. Jag kommer svara på det nedan och även svara på hur en fullmakt bör se ut.Fullmakt åt annanSvaret är nej. Kriminalvårdens personal kan inte utfärda fullmakt åt en klients vägnar. De kan självfallet vara behjälpliga och utforma fullmakten åt klienten. Emellertid är det klienten själv som behöver signera/godkänna den.Hur en fullmakt kan se utDet finns inga generella formkrav för en fullmakt (förutom vid köp av fast egendom, som kräver skriftligt). Den kan således vara såväl skriftlig som muntlig. Emellertid är det klokt att ha en skriftlig fullmakt med tydlig utformning, för att undvika misstag. Något man kan tänka på är att ha med huvudmannens personuppgifter (namn och personnummer) samt hens underskrift. Samma för fullmaktstagaren, den som fullmakten bemyndigar. Vidare ska fullmakten helst innehålla vad fullmaktstagaren får utföra för handlingar (ex. bankärenden, hämta ut handlingar hos myndigheter… osv). Här kan man vara väldigt exakt och ange precis vilken bank man vill att fullmaktstagaren ska kunna utföra handlingar hos och även vad för handlingar, ex. "ta ut handlingar rörande X hos bank A". Därutöver är det klokt att ha med datum för upprättande och var handlingen upprättades. Finns det några risker?Den stora risken med en fullmakt är att fullmaktstagaren utnyttjar den och utför handlingar som huvudmannen inte alls vill. Även om det i många fall kan rättas till, är processen att rätta till dem omständlig.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.