Hur fungerar ett formalavtal?

2019-10-15 i Formkrav
FRÅGA |Är alla formalavtal skriftliga eller kan själva formkravet vara något annat än att avtalet ska upprättas skriftligt? När uppstår avtalsbundenhet gällande formalavtal? Är det då det råder samstämmig vilja eller då exempelvis kontraktet är undertecknat?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kännetecknet för formalavtal är att de är tvungna att vara i en viss form för att räknas som giltiga. Oftast är denna formen skriftlig, men kan även vara exempelvis att det måste vara bevittnat. När det finns krav på att avtalet ska ha en viss form så krävs det att denna formen uppfylls för att det ska räknas som giltigt. Är kravet med andra ord att avtalet är skriftligt så måste det vara skriftligt för att avtalsbundenhet ska uppstå. Exempel på ett formalavtal är fastighetsköp där kontraktet ska vara skriftligt för att vara gällande. Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Vilka formkrav finns för en generalfullmakt? Vem får bevittna?

2019-09-27 i Formkrav
FRÅGA |Vem får inte bevittna en generalfullmakt? Min släkting, som är min pappas kusin, är fullmaktsgivare. Jag ska bli "fullmäktig". Hon har inga närmare släktingar. Får min bror och svägerska bevittna? Det är ju hennes namnteckning som ska bevittnas. Tacksam för snabbt svar.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att konstatera att begreppet generalfullmakt inte finns i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några gränser alternativt med mycket vida gränser. Generalfullmakter brukar således vara allmänt hållna i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning. Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet. Detta innebär att det inte krävs att fullmakten är bevittnad för att vara giltig. Fullmakten behöver inte ens vara skriftlig för att vara giltig. Omfattar fullmakten avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom måste dock fullmakten vara skriftlig för att vara giltig, avtalslagen 27 § 2 st. Det rekommenderas dock alltid att fullmakter är skriftliga och bevittnade av två personer ur bevishänseende. Vill man, eller måste fullmakten, vara skriftlig och vill man att några ska bevittna fullmakten så görs detta på ett fullgott sätt genom att två individer som inte är släkt med den vars underskrift som bevittnas skriver under fullmakten. De två vittnena ska skriva under med namn och datum. Jag rekommenderar därför i ditt fall att några som inte är släkt med fullmaktsgivaren bevittnar fullmakten.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan ett syskonbarn med make bevittna en framtidsfullmakt?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA |https://lagen.nu/2017:310Kan ett syskonbarn och hennes make i dag bevittna en framtidsfullmakt för en ensamstående?Syskonbarnets mor kommer tillsammans med två andra syskon ärva den ensamstående i framtiden, dock skall syskonbarnet enligt testamente erhålla 100 000kr. Något testamente är inte skrivet i dag utan de tre syskonen är arvingar i dagsläget. Syskonbarnets mor och ett annat syskon är fullmaktshavare till den ensamstående,
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att hänvisa till lagen om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Syskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmaktenDet korta svaret på din fråga är ja – syskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående. Jag kommer nu att beskriva varför det är så.En fullmakthavares närstående får vara vittnenSyskonbarnet och hennes make räknas som närstående till syskonbarnets mor. Syskonbarnet står i rätt uppstigande släktskap till sin mor, medan hennes make står i rätt uppstigande svågerlag till densamma.Det får betydelse för deras möjligheter att vara vittnen, eftersom syskonbarnets mor blir fullmaktshavare genom framtidsfullmakten. Syskonbarnet och hennes make skulle ha varit förhindrade att vara vittnen om det var fråga om ett testamente (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).Vittnesreglerna för framtidsfullmakter är i stort sett likadana som reglerna för testamenten, men det finns en viktig skillnad. När det gäller framtidsfullmakter är det nämligen tillåtet för fullmakthavarens närstående att vara vittnen (4 § tredje stycket, andra meningen lagen om framtidsfullmakter och 10 kap. 4 § första stycket ÄB).Därför får syskonbarnet och hennes make bevittna den ensamståendes framtidsfullmakt. De hindras alltså inte av att de är närstående till syskonbarnets mor, en av fullmaktshavarna.Personer som inte får vara vittnenDet finns fortfarande personer som inte får lov att vara vittnen till framtidsfullmakten.Syskonbarnets mor och det andra syskonet som blir fullmaktshavare får inte vara vittnen (4 § tredje stycket, första meningen lagen om framtidsfullmakter).Utöver dem är även följande personer hindrade från att bevittna fullmakten (10 kap. 4 § första stycket ÄB):- Vittnen under 15 år.- Vittnen som inte förstår vad bevittnandet innebär på grund av en psykisk störning.- Den ensamståendes eventuella make eller sambo.- Hens syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till hen.SammanfattningSyskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående, eftersom en fullmaktshavares närstående får lov att vara vittnen enligt lagen. Trots det kan det vara bättre att den ensamstående ber två andra personer att vara vittnen. Opartiskheten hos syskonbarnet och hennes make skulle nämligen kunna ifrågasättas, eftersom de är närstående till syskonbarnets mor. I värsta fall skulle en domstol kunna ogiltigförklara framtidsfullmakten på grund av det. Därför vill jag råda den ensamstående att till exempel be två grannar eller bekanta att vara vittnen istället, förutsatt att de inte hindras av vittneskraven som jag har beskrivit ovan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Får en kusin bevittna en framtidsfullmakt?

2019-08-27 i Formkrav
FRÅGA |Får min kusin bevittnar min framtidsfullmakt?
Lovisa Sjöstedt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En framtidsfullmakt har vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att den ska vara giltig. Den ska till exempel vara skriftlig (4 § första stycket lagen om framtidsfullmakter) och bevittnas av två personer (4 § andra stycket lagen om framtidsfullmakter). Det finns även bestämmelser om vem som får vara vittne (4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter – som hänvisar till 10 kap. 4 § första stycket ÄB).De som inte får vara vittnen på grund av släktskap är fullmaktsgivarens make/maka, sambo, den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är dennes syskon (10 kap. 4 § första stycket ÄB). En kusin innefattas inte av något av det ovan uppräknade och det finns därför inget hinder mot att din kusin är vittne till din framtidsfullmakt. Svaret på din fråga är alltså ja, din kusin får bevittna din framtidsfullmakt. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Formkrav för bodelningsavtal samt registrering

2019-10-14 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. man håller på och skriver ett bodelningsavtal efter vår skilsmässa. Vi bor dock på olika hemorter långt ifrån varandra. Så vi funderar på hur vi ska göra med vittnen som ska skriva på. Kan jag skriva under och ha två vitten från min hemort som bevittnar avtalet i 3 exemplar som sedan skickas till min fd man, som skriver under dessa 3 exemplar och som då blir bevittnade av två vittnen på hans hemort och att han sedan behåller 1 exemplar och skickar tillbaka 1 exemplar till mej och 1 exemplar till Tingsrätten eller Skatteverket?
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det finns för formkrav på bodelningsvatal vid skilsmässa samt vart ni ska skicka in den för registrering. Tillämplig lag För att besvara din fråga kommer vi se till vad som står i Äktenskapsbalken (ÄktB) då den är tillämplig i frågor som rör samlevnad i äktenskap (1 kap. 1 § ÄktB). Vittnen - inte ett formkravKraven för att upprätta ett bodelningsavtal är att avtalet underskrivs av båda parter (9 kap. 5 § ÄktB). Tidigare har det funnits ett krav på vittnen, men detta finns inte längre kvar. Inte heller finns det något krav på att ni behöver skriva under avtalet samtidigt eller ens i egen person. Ni kan med andra ord till och med använda ett ombud för att skriva under avtalet för er räkning vid olika tidpunkter.Detta innebär i ditt fall att du kan skriva under avtalet och skicka till din före detta man som i sin tur skickar in handlingen till skatteverket. Bodelningsavtal till skatteverket – inte ett kravNi båda eller en av er får skicka in bodelningsavtalet skatteverket då ni signerat det (13 kap. 6 § ÄktB). Detta innebär att det inte finns något krav på att skicka in ett bodelningsavtal till skatteverket för registrering, det är giltigt ändå.Däremot är det såklart bra att skicka in avtalet. Det är framför allt bra för att vara säker på att avtalet bevaras på ett bra sätt och därmed kan efterföljas vid en framtida konflikt. Det är såklart också av relevans att avtalet inte kan förstöras, komma bort eller liknande om den registreras hos skatteverket. SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att avtalet endast behöver ha era namnunderskrifter för att vara giltiga. Några krav på vittnen eller samtidig närvaro finns alltså inte. Om ni vill registrera erat bodelningsavtal finns den möjligheten hos skatteverket, vilket tjänar en bra poäng ur bevissynpunkt. Registreringen är också ett bra sätt att säkert förvara avtalet för att säkra att det följs i framtiden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av sms avtal

2019-09-25 i Formkrav
FRÅGA |Hur säger jag upp mitt sms avtal?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formella krav för uppsägning av sms avtalInom avtalsrätten är det en allmän rättsprincip att det inte råder några formella krav för uppsägning av avtal. Lagstadgade formkrav på avtal förekommer endast för vissa speciella avtalstyper. I din fråga framgår emellertid inte vilken typ av avtal du har ingått i och jag kommer därför att utgå från att sms avtalet inte omfattas av någon specialbestämmelse.Vanligen regleras villkoren för hur en uppsägning ska genomföras i avtalet. Exempelvis brukar avtalsparterna ange hur avtalet ska sägas upp och om det ska göras före ett visst datum. Om parterna däremot inte har bifogat klausuler som reglerar hur uppsägningen ska göras, kan avtalet sägas upp såväl muntligen som skriftligen. I praktiken innebär det här att uppsägningen kan göras via telefon, e-post eller med brev. För dig innebär det här att du måste läsa igenom sms avtalet för att se vilka villkor som gäller i ditt fall. Har ni inte reglerat hur avtalet ska sägas upp, kan du göra det antingen skriftligen eller muntligen. Jag rekommenderar däremot att du gör en skriftlig uppsägning, då det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist. Bevisbördan åligger den part som gör uppsägningen. Det vill säga, det är du som måste kunna bevisa att du har gjort en giltig uppsägning. Eventuell bindningstid och uppsägningstidBeroende på vad det är för avtal du har ingått i, bör du också vara uppmärksam på att det eventuellt kan råda en bindningstid och uppsägningstid för ditt sms avtal. Den eventuella bindningstiden och uppsägningstiden kan innebära att ditt sms avtal inte kommer att upphöra att gälla direkt. Du bör kontakta motparten för att höra om det råder en sådan bindningstid eller uppsägningstid i ditt fall.Sammanfattningsvis, bör du läsa igenom sms avtalet för att se vilka villkor som gäller i ditt fall. Om ni inte har reglerat hur uppsägningen av avtalet ska gå till, rekommenderar jag att du gör en skriftlig uppsägning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Räknas meddelanden som ett köpeavtal vid köp av en hund?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag tog över en hund i början på sommaren. Då ägaren varit utomlands sen dess har vi inte skrivit kontrakt. Vi har dock haft skriftlig kontakt där vi kom överens om att jag skulle köpa honom och jag har överfört pengarna till honom. Han har även skrivit över hunden så att han står på mig på jordbruksverkets hemsida. Jag vill skriva kontrakt med honom nu, men om han skulle ändra sig och vilja ha tillbaka hunden, vad skulle gälla? Är våran skriftliga överenskommelse via meddelanden och att han är skriven på mig hos jordbruksverket tillräckligt för att han rättsligt är min? Eller är det avgörande att vi inte har något skriftligt kontrakt? Vad skulle hända om han skulle väja att starta en rättslig process?Tack på förhand!
Julia-Saga Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en avtalsrättslig situation så är avtalslagen tillämplig (1 § avtalslagen). Finns det formkrav för ett köpekontrakt av en hund? Ett avtal sluts genom så kallad anbud och accept, vilket något förenklat kan beskrivas som ett erbjudande och ett "ja". Detta är bindande för båda parter så länge det inte finns några särskilda formkrav för avtalstypen (1 § avtalslagen). Vad gäller köp av en hund så finns det inga formkrav. Detta innebär att ert muntliga avtal är giltigt, och likaså era skriftliga konversationer. Vad händer om han vill ta tillbaka hunden? Eftersom ni har ett bindande avtal, vilket registreringen hos Jordbruksverket är ytterligare ett bevis på, så begår säljaren ett avtalsbrott om han tar tillbaka hunden. Du har alltså rätt att behålla hunden trots att ni ännu inte har upprättat ett ordentligt kontrakt. Det kan dock vara bra att så snabbt som möjligt upprätta ett kontrakt, eftersom det ger extra tyngd som bevis vid eventuella tvister. Sammanfattning Era meddelanden räknas som ett avtal, eftersom du skriver att det i meddelandena framgår att du ska köpa hunden, och om säljaren gör avsteg från detta så begår han ett avtalsbrott. Du har dessutom bevis som styrker ditt påstående genom registreringen hos Jordbruksverket, eftersom det visar att säljarens avsikt och vilja var att sälja hunden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste fullmakter vara bevittnade?

2019-08-24 i Formkrav
FRÅGA |Vi har en samfällighetsförening och till stämman kallas alla delägare. Vissa delägare avstår från att komma. De lämnar fullmakt till någon som skall företräda dem på stämman. Vi i föreningen anser att fullmaktsgivarens namnteckning skall vara bevittnad av två personer. Vad säger lagen? Måste en fullmaktsgivares namnteckning alltid vara bevittnad av två personer?
Hashim Mohammed Ritha |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om fullmakt finns i 2 kap. Avtalslagen (AvtL). Det finns inte några juridiska krav på hur en fullmakt ska vara utformad. En bra utgångspunkt är dock att den är tydlig, dvs att det enkelt ska framgå vem den är ställd till samt vilken rättshandling den omfattar. Det finns således inga särskilda villkor som gäller för att en fullmakt ska vara giltig, dvs det finns inget lagstadgat krav på att en fullmakt måste vara bevittnad.Observera dock att du som motpart som ska acceptera fullmakten kan kräva att fullmakten ska vara bevittnad för att den ska gälla. Detta är framförallt vanligt hos banker som inte vill riskera att motta förfalskade fullmakter. Stöd för detta framgår av avtalslagens dispositivitet, dvs att avtalslagen tillåter parter att frångå lagens bestämmelser och krav genom avtal, överenskommelser och sedvänja.Sammanfattningsvis kräver lagen inte att en fullmakt är bevittnad av två personer. Men det är ändå tillåtet att kräva det som motpart. I sådana fall får personen återkomma med en bevittnad fullmakt eller acceptera att inte få sin fullmakt mottagen.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,