Uppsägning av nyttjanderättsavtal

2016-11-24 i Formkrav
FRÅGA |ang uppsägning av benefikt nyttjanderättsavtal.Vilka ev formkrav finns utöver skriftlighet och uppsägningstid?HälsningarJohan Tamm
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.En nyttjanderätt kan vara av olika slag. I mitt svar utgår jag ifrån de nyttjanderätter som nämns i Jordabalken (JB) 7:1 , se https://lagen.nu/1970:994I 7:1 JB står det"Detta kapitel avser arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft, om rättigheten upplåtits genom avtal.Om vissa rättigheter som anges i första stycket finns bestämmelser även i 8-15 kap.Förekommer eljest i lag eller annan författning särskilda bestämmelser om rättighet som avses i detta kapitel, äger de tillämpning."Med nyttjanderätt avses i princip en rättighet för en annan fysisk eller juridisk person än fastighetsägaren att begagna – positivt förfoga över – dennes fastighet. De vanligaste formerna av nyttjanderätt är arrende, se 8 kap. 1 §, hyra, se 12 kap. 1 §, samt tomträtt, se 13 kap. 1 § Gemensamt för dessa nyttjanderättsformer är att de upplåts mot vederlag och att de är totala – förenade med besittningsrätt. Om vederlag inte utgår – s.k. benefik upplåtelse – föreligger en nyttjanderätt beträffande vilken reglerna om arrende, hyra och tomträtt inte är direkt tillämpliga. I vissa fall kan dock dessa regler vara analogiskt tillämpliga. Som nyttjanderätt räknas också jakt- och fiskerätt samt vissa rättigheter som innebär en substantiell förändring av den fasta egendomen, såsom rätt till stenbrytning, torv-, ler- eller grustäkt samt skogsavverkning, se 7 kap. 3 §. Även rätt till väg kan utgöra nyttjanderätt, men ofta är fråga om servitut. En nyttjanderätt kan uppkomma även genom att den som överlåter en fastighet förbehåller sig rättigheten vid överlåtelsen.Om ingenting har avtalats , får man försöka utreda vad som var upplåtarens avsikt vid avtalets ingående. Tolkningen leder antingen till att avtalet ska anses gälla för all framtid eller tills vidare. Om man tolkningsvis kommer fram till att avtalet ska gälla i all framtid inträder trots detta uppsägningstiderna i 7:5 JB. Reglerna är tvingande.Om tolkningen leder till att avtalet ska anses gälla tillsvidare, ska skälig uppsägningstid iakttas, vilket normalt är 6-12 månader.För ett vägledande avgörande i hur uppsägningar av benefika nyttjanderätten ska gå till , se NJA 2004 s 288 där det var fråga om uppsägningsrätt och uppsägningstid avseende en till tiden obegränsad, vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom.https://lagen.nu/dom/nja/2004s288Sammanfattningsvis innebär detta att om det inte finns något avtal som säger annat så ska skälig uppsägningstid iakttas och uppsägningen med fördel ske skriftligen. Något formkrav därutöver torde inte finnas.Om någonting var oklart i mitt svar når du mig påemil.forssell@lawline.setel0766444976Jag nås enklast på mailVänligen

Vittne vid namnteckning på fullmakt för en bodelning

2016-11-15 i Formkrav
FRÅGA |Hej. Kan en äkta hälft eller sambo bevittna partners namnteckning på en fullmakt för en bodelning.
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Vad som gäller för vittne vid undertecknande av fullmakt regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, som du kan hitta här. De personer som inte är tillåtna vittnen enligt lagen är: den som mot vilken rättshandlingen ska företas, den som är under 15 år eller den som lider av en psykisk störning och därför saknar insikt om rättshandlingens betydelse. Äkta hälft eller sambo är tillåtet om de inte träffas av något av de andra undantagen i lagen, men är alltså inte särskilt undantagna, som till exempel är fallet vad gäller vittnen vid testamente. Om testamentvittne är särskilt stadgat.Hoppas detta var dig behjälpligt!

Formkrav för fullmakt

2016-10-23 i Formkrav
FRÅGA |är det krav på att fullmaktshavare skall skriva under den givna fullmakten för att den skall gälla, i detta fall två systrar som gemensamt står för fullmakten undertecknad av sina föräldrar och bevittnad.mvh rune
Marcus Anstrin |Hej RuneBestämmelserna om hur fullmakt fungerar finns i 2 kap. Avtalslagen (AvtL). En fullmakt innebär att man får företa handlingen åt en person som lämnat fullmakten (huvudmannen), utan att man binder sig själv i avtalsrelationen. Det finns inga direkta formkrav gällande upprättandet av fullmakter, vilket innebär att såväl skriftliga som muntliga fullmakter är juridiskt bindande.Att fullmakten ska bevittnas är inget krav, dock kan det i somliga fall krävas att motparten kräver att detta har skett, vilket ej blir några problem i ditt fall!När du som fullmaktshavaren ska företa en rättshandling sker detta inom fullmaktens gränser, dvs inom fullmaktens behörighet. Exempelvis du har fått en fullmakt skriven på dig att handla en bil - då får fullmaktshavaren ej överskrida denna behörighet och handla någonting annat. Förutom behörigheten ska fullmaktshavaren även handla inom sin behörighet, vilket innebär att man ej får företa rättshandlingar som strider mot inskränkande föreskrifter/bestämmelser från huvudmannen. Ett exempel på behörighetsöverskridande kan vara att huvudmannen sagt att maxpris för bilen är 100 000 kr, köper fullmaktshavaren en bil för 150 000 kr har ett befogenhetsöverskridande gjorts. Har brott mot befogenheten gäller inte rättshandlingen om tredje man/motparten insåg att det var i strid mot fullmaktens inre förhållande. Hoppas att svaret hjälpte dig, och tack för att du vände dig till Lawline!Ha en fortsatt trevlig dag!

Är muntliga avtal giltiga?

2016-09-30 i Formkrav
FRÅGA |Hej,jag undrar om jag som enskild firma får utföra tjänsten åt min beställare utan skriftlig avtal och bara efter överenskommelse muntligt. Undrar ifall han inte betalar mina fakturor.Tack
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!I Sverige finns det, med några få undantag, inga formkrav för avtal. Det innebär att ett avtal inte behöver vara utformat på ett särskilt vis, vilket i sin tur innebär att ett muntligt avtal är lika rättsligt bindande som ett skriftligt. Problemet med ett muntligt avtal är dock att det blir mycket svårare att bevisa vad parterna har kommit överens om.Slutsatsen är att du får utföra tjänster åt din beställare efter en muntlig överenskommelse, men det kan finnas bevissvårigheter över avtalets innehåll vid en eventuell tvist.

Måste man betala tillbaka lån utan skriftligt avtal?

2016-11-19 i Formkrav
FRÅGA |Jag och mitt x fick låna pengar av hans mamma och hon står på lånet vi står inte på det och ej skrivit på något avtal kan hon kräva oss på pengar?
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som ”står” på lånet, är den som är betalningsskyldig gentemot borgenären. Här är det alltså mammans ansvar att betala lånet mot banken. Det här betyder dock inte att ni inte är skyldiga att betala mamman. I svensk rätt har vi inget generellt formkrav för avtal utan det räcker med ett anbud och en accept. Det vill säga, det räcker med att ni sagt att ”kan du hjälpa oss med ett lån?” och hon svarat ”ja”. Det framgår inte av din fråga hur det kommit sig så att hon ställt sig på lånet från första början, men bara för att hon är skyldig att betala banken, betyder det inte att ni inte ska betala. Kan hon styrka att den diskussionen skett, har hon bevisat att ni ingått ett avtal om lånet med henne. Ur en av Högsta Domstolens domar (NJA 2014 s. 364) framgår att ni själva då måste styrka att det inte var ett lån.Utan mer detaljer kan jag tyvärr inte redogöra för något mer specifikt, men huvudregeln är alltså att ni ska betala tillbaka lånet. Vill ni har mer hjälp är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Formkrav vid kravbrev

2016-11-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag vill skicka ett kravbrev till min före detta sambo då han slutade att betala sitt lån som jag stod som medsökande på, därav jag tvingades lösa ut lånet och betala av det själv.Jag vet inte riktigt hur man ska skriva ett kravbrev eller vad som ska ingå. Kan ni snälla hjälpa mig att förklara hur jag ska skriva
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige finns inte något formkrav för avtal. Det som krävs är dock att du har ett anbud och en accept. Att skicka ett ensidigt kravbrev är därför inte något som kommer förplikta din före detta sambo att betala. Om ni däremot är överens om att han ska återbetala sin skuld till dig, är huvuddragen av vad som behöver ingå i brevet;- Anledningen till varför kravbrevet är upprättat- Beloppet- Datum - Eventuell ränta- Återbetalningsplan - UnderskrifterMin rekommendation är att du kontaktar en praktiserande jurist för brevets formulering. Du når våra jurister enkelt på www.lawline.se/boka. Om han inte håller med att han har en skuld hos dig, krävs att en domstol fastställer skulden. Har du en dom på skulden, en så kallad exekutionstitel, kan du begära handräckning av kronofogden för att då ut din skuld. Även detta kan våra jurister hjälpa dig med. Hoppas du fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar,

Avtal mellan sambor om återbetalning av lånebetalning – finns det formkrav?

2016-10-08 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Min sambo äger huset vi bor i och vi skall ta ett lån för att renovera huset som min sambo endast kommer stå som låntagare på. Vi kommer dock betala in lika mycket på lånet varje månad. Vi vill skriva ett avtal som säger att vid en eventuell separation har jag rätt att få tillbaka de pengar som jag betalat in på lånet. Kan vi skriva detta med egna ord eller finns det något exempel hur det ska vara utformat? Och gäller avtalet vid en separation om vi har vittnen som undertecknat?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gäller några särskilda formkrav?Huvudregeln i svensk rätt är att avtal kan slutas på vilket sätt som helst. De kan t.ex. slutas genom att en skriftlig handling undertecknas, på muntlig väg, och genom olika former av faktiskt handlande utan att någon part faktiskt uttalar något. Det sagda framgår av 1 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen), men också resten av lagens 1 kap. kan vara bra att läsa för att få en bättre överblick.För sambor finns det särskilda formkrav för vissa slags avtal i 9 och 10 § sambolagen (2003:376). Dessa formkrav är dock inte relevanta i ditt fall, då de rör bodelningen.Om din betalning skulle ses som en gåva kommer dock ert avtal enbart att innebära en utfästelse om gåva från din sambo till dig. Det innebär att avtalet, för att vara bindande, måste uppfylla kraven i 1 § 1 st. lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen). Där krävs att en utfästelse om gåva ska ha gjorts i ett skuldebrev eller en annan form av urkund som har överlämnats till gåvotagaren – annars binder utfästelsen inte gåvogivaren. Se vidare bl.a. följande tidigare svar på Lawline: Muntlig utfästelse av gåva ogiltig.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du använda Lawlines avtalstjänst för gåvobrev, se HÄR.Vilken risken är för att din betalning anses som en gåva istället för ett lån kan jag inte bedöma mot bakgrund av dina uppgifter. Frågan avgörs genom en bedömning av betalningen mot bakgrund av de relevanta omständigheterna. Vad jag dock kan notera är att det i princip är din sambo som måste bevisa att betalningen varit en gåva, se Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 364.Mot bakgrund av det sagda skulle jag därför rekommendera att ni upprättar avtalet som en skriftlig urkund.Gäller avtalet vid en separation?Några särskilda regler som skulle påverka avtalets giltighet vid en separation finns inte, såvida inte ni för in ett villkor i avtalet som innebär att avtalet upphör att gälla vid en separation.SammanfattningNågra särskilda formkrav gäller sannolikt sett inte. Emellertid finns det en viss risk att din betalning av din sambos lån ses som en gåva och inte ett lån, varför ert avtal för säkerhets skull bör upprättas som en skriftlig urkund. Avtalets giltighet påverkas i princip inte av en separation.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med formkrav för rättshandlingar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är en fullmakt skickad via e-post giltig?

2016-09-29 i Formkrav
FRÅGA |Är en Fullmakt skickad via e-mail giltlig? Fått ett svar från Collector Bank att det måste vara undertecknat skriftligen o inskickat via postgång.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakter kan ha olika form och meddelas på en mängd olika sätt, men ändå vara fullt giltiga. I 10-27 §§ lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (här), allmänt känd som avtalslagen, finns en mängd allmänna regler för fullmakter. I dessa regler omnämns ett antal sätt som en fullmakt kan meddelas på. Av 16 § framgår exempelvis att en fullmakt kan meddelas i en skriftlig handling som lämnas över till den fullmäktige. Av 14 § kan man utläsa att en fullmakt även kan meddelas genom en kungörelse. I 13 § talas om fullmakter som meddelats genom ett meddelande direkt från fullmaktsgivaren till tredje man och av 18 § framgår att fullmakter till och med kan grunda sig i enbart ett meddelande från fullmaktsgivaren till den fullmäktige. I regel finns alltså inga strikta formkrav för hur en fullmakt ska meddelas.Således finns det inte heller något direkt hinder mot att meddela en fullmakt i ett e-postmeddelande. Om meddelandet skickas direkt från dig till banken, så är det att betrakta som ett sådant meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man som avses i 13 § avtalslagen. Om meddelandet har skickats till den fullmäktige, skulle det nog kunna betraktas som en slags skriftlig fullmakt. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att du skickar fullmakten över e-post.Viktigt att påpeka i detta sammanhang är dock att det inte heller finns något juridiskt hinder mot att banken ställer upp egna villkor för hur en fullmakt ska vara utformad. Man kan betrakta ditt fall som att banken har angett att ett villkor för att de ska ingå avtal med någon är att vederbörande uppträder personligen eller skickar in en skriftligen undertecknad fullmakt. Det är alltså inte någon lagregel som hindrar dig från att skicka in fullmakten över e-post; det är bankens egna principer för tecknande av nya avtal.Kort sammanfattat är alltså en fullmakt som skickats över e-post giltig, men det står banken fritt att ställa personlig närvaro eller skriftlig fullmakt som krav för att den ska ingå avtal med dig.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,