Måste en fullmakt vara skriftlig?

2019-08-06 i Formkrav
FRÅGA |Hur skall en fullmakt från en icke skrivkunnig( pga permanent skada) person utformas?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare (huvudman) till en tredje man om att en utsedd person (fullmäktig) har rätt att företa rättshandlingar i huvudmannens namn. Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL).Fullmakter kan vara skriftliga (se 16 § första stycket AvtL) men de behöver inte nödvändigtvis vara det. Om det som i ditt fall rör sig om en huvudman som inte är skrivkunnig kan möjligtvis en så kallad uppdragsfullmakt vara att föredra (se vidare 18 § AvtL). En sådan fungerar på så sätt att huvudmannen ger fullmäktigen instruktioner om vad hen ska göra och fullmäktigen säger sedan detta till den tredje mannen. Detta är en så kallad osjälvständig fullmakt vilket innebär att den inte är synbar för tredje man. Det fungerar alltså inte som vid en skriftlig fullmakt - att fullmäktigen uppvisar denna för en tredje man - utan den grundar sig endast på huvudmannens instruktioner till fullmäktigen.Ett annat alternativ till en skriftlig fullmakt är en meddelandefullmakt (se vidare 13 § AvtL). En sådan innebär helt enkelt att huvudmannen lämnar ett meddelande direkt till tredje man om att en person äger rättshandla i hens namn. Detta kan möjligtvis vara den enklaste lösningen i ditt fall eftersom huvudmannen då direkt kan förklara fullmakten och dess innebörd för en tredje man.Observera dock att skriftliga fullmakter är ett krav i vissa fall, t.ex. vid köp av fast egendom (se vidare 27 § andra stycket AvtL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?

2019-07-24 i Formkrav
FRÅGA |Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör avtals giltighet kikar vi närmare på avtalslagen (AvtL). Förutsättningar Nu vet jag inte vad det gäller för avtal, eftersom det inte framgår i din frågeställning, men jag kommer att ge dig ett generellt svar.Ja, det är förmodligen giltigtOm alla uppgifter i övrigt är korrekt ifyllda och avtalet tydligt ger uttryck för vad du och den andra parten kommit överens om samt har bådas underskrift bör ett giltigt avtal anses ha ingåtts (1 § AvtL).Den enda ogiltighetsgrunden jag ser skulle kunna bli aktuell i ditt fall är om avtalet ska anses ha fått en annan innebörd än den som egentligen avsågs på grund av skrivfelet. Jag har dock personligen svårt att se att en felstavad adress skulle förändra innebörden av innehållet i själva avtalet. Jag bedömer därför ogiltighetsgrunden ej relevant (32 § AvtL).Möjligt att generalklausulen, en slags slasktratt, också skulle kunna invändas på i stort sett samma grund, men jag har svårt att se att en sådan talan skulle vinna framgång i domstol, då det egentligen inte ändrar någonting i avtalet (36 § AvtL).Mitt rådOm du är osäker på att den andra parten ska försöka ogiltigförklara avtalet kanske det ändå är säkrast att skriva ett nytt avtal där allting är ifyllt korrekt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!Med vänliga hälsningar

Formkrav för fullmakt

2019-04-19 i Formkrav
FRÅGA |Mitt bohag befinner sig i en svensk flyttfirmas lager i Visby på Gotland. En annan tysk flyttfirma kommer transportera bohaget till Berlin där jag nu bor den 15 maj. Men då jag inte har möjlighet närvara vid transporten själv behöver den tyska flyttfirman en svensk fullmakt från mig så att de kan få tillgång till bohaget.Hur ska en sådan fullmakt se ut och vad behöver jag tänka på i övrigt?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formkrav för fullmakter. De kan alltså se ut hur som helst. I praktiken blir fullmaktens utformning en fråga mellan avtalsparterna, dvs. mellan dig och den svenska flyttfirman. Jag rekommenderar därför att du frågar dem vilka krav de har på fullmakten. I normalfallet brukar det räcka med en papperslapp, på vilken framgår: en uppdragsbeskrivning, en uppgift om vem fullmakten gäller för, en underskrift samt ort och datum för underskriften.Mot bakgrund av ovanstående finns det inget särskilt du behöver tänka på vad avser själva fullmakten. Det enda jag kan komma på är att du bör vara noga med uppdragsbeskrivningen, så att du ger den tyska flyttfirman de behörigheter och befogenheter som behövs för att utföra jobbet. Det kan vara en bra idé att begränsa fullmaktens omfattning, antingen genom en detaljerad uppdragsbeskrivning, eller genom en tidsbegränsning. Om du vill kan du begagna dig av vår avtalsrobot, som kan plocka fram en skräddarsydd fullmakt åt dig, men det går lika bra att skriva den på frihand.I övrigt kan det finnas en del att tänka på, exempelvis vem som ska stå risken för att ditt bohag kommer bort eller skadas under transporten. Normalt reglerar man sådana frågor i själva transportavtalet. Det kan finnas oändliga juridiska konsekvenser av en transport, och jag har ingen möjlighet att gå igenom dem utan att ha fått en mer specifik förfrågan först. Du är självklart välkommen att återkomma med sådana frågor.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Vidimera ett dokument

2019-03-30 i Formkrav
FRÅGA |Vidimering! Måste man stämpla vidimering på ett dokument ex läkarintyg eller räcker det med att man tydligt skriver VIDIMERAS?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.Myndigheter kan dock ha olika krav om vad som är en godkänd vidimerad kopia. Exempelvis vill Rekryteringsmyndigheten att det är två personer som intygar att kopian överensstämmer med originalet och att dessa två personer inte tillhör familjen. Det är därför fördelaktigt att fråga den som vill ha något intyg om hur de önskar att vidimeringen ska se ut.Generellt bör de flesta godta en vidimering om den görs av två personer som inte tillhör familjen, att de signerar kopian och skriver namnförtydligande, telefonnummer samt intygar att den överensstämmer med originalet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor.Med vänlig hälsning

Felskrivet personnummer gör inte hyresavtal ogiltigt

2019-08-02 i Formkrav
FRÅGA |På det kontraktet som min hyresvärd och jag som inneboende har skrivit på är hyresvärdens personnummer fel på en siffra. Gör detta att kontraktet är en förfalskning? Vad har jag som hyresgäst för rättigheter att göra i denna situation?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Avtalet är inte ogiltigtDet finns inga direkta formkrav på ett hyresavtal, bortsett från att det ska vara skriftligt om hyresvärden eller hyresgästen begär det (12 kap 2 § Jordabalken). Det behövs med andra ord inte några personnummer alls på kontraktet för att det ska gälla lagligt sett. Eftersom det inte finns några formkrav blir hyresavtalet inte ogiltigt för att det står en siffra fel i personnumret. Det enda som skulle kunna bli ett problem i situationen är om det är sådana stora fel i kontraktet att man inte kan identifiera vem som är avtalspart. Det låter dock inte som att det skulle bli något problem i ditt fall.Vad kan du göra?Avtalet gäller fortfarande fullt ut, och dina rättigheter i hyresförhållandet är alltså inte inskränkta på något sätt för att personnumret är felskrivet. Det du kan göra om du vill att allt ska se rätt ut på kontraktet är att kontakta hyresvärden och förklara att du önskar att felet rättas till. Eftersom felet inte har någon betydelse för avtalets giltighet har jag svårt att tänka mig att hyresvärden skulle motsätta sig att felet rättas till. Att rätta till felet kan ske så enkelt som att ni med en bläckpenna stryker över det felskrivna personnumret och bredvid skriver dit det rätta, samt skriver datum och era signaturer för ändringen bredvid.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Stryka person från hyresavtal

2019-06-30 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min sambo står båda som hyresvärdar på kontraktet då vi hyr ut vårt hus. Vi skall nu gå isär och jag skall stå som ensam ägare av huset, samt ensam hyresvärd då jag avser att fortsätta hyra ut huset. Måste hyreskontraktet skrivas om, eller räcker det att stryka min sambo på det befintliga kontraktet?Mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Allmänt om hyresavtal i svensk rättI svensk rätt finns det inga formkrav på hur ett hyresavtal ska se ut, och det är med andra ord fritt fram för parterna att utforma det som de själva vill. Det innebär i praktiken att parterna kan ha ett skriftligt eller muntligt avtal och att det kan vara formulerat på väldigt olika sätt. Undantaget till att det saknas formkrav är om antingen hyresgästen eller hyresvärden begär att hyresavtalet ska vara skriftligt. Då måste så ske. Vad gäller för ditt hyresavtal?Eftersom det inte finns några formkrav på hyresavtal kan ni i praktiken bara stryka din sambo på det befintliga kontraktet. Nöjer ni er med denna lösning bör du vara säker på att det görs i bläck på båda exemplar av avtalet, så att det inte går att sudda ut och ändra i efterhand av någon part. Ni bör även båda signera förändringen i närheten av överstrykningen, på båda exemplar av avtalet.SammanfattningsvisOm ni väljer att skriva om hyreskontraktet eller stryka din sambo på det befintliga kontraktet är upp till er. Båda kommer att fungera juridiskt sett.Lycka till!Vänligen,

formkrav för namnteckning

2019-03-30 i Formkrav
FRÅGA |Om jag signerar handlingar med ett smeknamn men skriver mitt rätta/juridiska namn på namnförtydligande. är detta okej/lagligt?tillexempelNAMNFÖRTYDLIGANDE: LARS ERIKSIGNATUR: Peter Olofson
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är en väldigt intressant fråga som du ställer, eftersom det i svensk lag nämligen inte finns något formkrav på hur en namnteckning ska se ut. I praktiken kan du rita en stjärna som namnteckning, och den kan vara laglig - rent juridiskt sett. ( Det finns faktiskt ett fall där en kvinna signerade sitt körkort med en stjärna, vilket blev godtagen som signatur.) Det är alltså fullt giltigt att som i ditt exempel signera med Peter Olofson, för att sedan skriva ett namnförtydligande. Dock kan det vara att avtalsparten i fråga inte godkänner en sådan signatur, utan vill säkerställa sig att signaturen som ges liknar den som personen i fråga verkligen använder. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Avtal om framtida köp av bostadsrätt

2019-03-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!jag och min granne har gjort en skriftlig överenskommelse om att jag får köpa hennes bostadsrätt så fort vi lyckas sälja vår bostadsrätt.I första hand kommer vi att hyra hennes bostadsrätt, tills vår är såld. I respektive överenskommelse skrev vi vilket pris kommer att gälla. Var ska vi registrera det pappret för att få juridisk värde? Jag vill att det ska gälla det som står i överenskommelsen.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du måste göra för att en skriftlig överenskommelse om köp av en bostadsrätt ska vara bindande. Vad säger lagen? Generella bestämmelser om hur avtal sluts finner man i avtalslagen (AvtL). Av 1 § AvtL framgår att avtal vanligtvis kommer till stånd genom att en part avger ett anbud och en annan svarar med en accept. Av samma bestämmelse i tredje stycket framgår dock att det i andra lagar kan ställas upp särskilda krav på vilken form ett avtal ska ha för att vara bindande. Formkrav för avtal vid köp av bostadsrätter ställs upp i bostadsrättslagen (BRL). Av 6:4 BRL framgår att ett avtal om köp av en bostadsrätt ska upprättas skriftligen och skrivas under av köparen och säljaren. Det framgår även att köpehandlingen ska innehålla uppgift om vilken lägenhet överlåtelsen avser, samt vilket priset för den är. Om en överlåtelse sker utan att dessa formkrav är uppfyllda är den ogiltig (6:5 BRL). Om en säljare lovar en köpare att sälja en en bostadsrätt till denne vid ett senare tillfälle är det ett så kallat optionsavtal man har att göra med. Denna typ av avtal är möjliga när det gäller köp av bostadsrätter, men dock inte fastigheter enligt jordabalken. Högsta domstolen har i NJA 1992 s. 66 bekräftat detta, förutsättningen för att ett sådant avtal ska vara bindande är att det upprättas i skriftlig form. Bedömningen i ditt fall Jag tolkar informationen i din fråga som att du upprättat ett skriftligt optionsavtal om köp av en bostadsrätt. Eftersom att formkravet för ett sådant är att det upprättats skriftligen krävs det således ingen ytterligare registrering eller dylikt för att det ska vara juridiskt bindande. Om du vill vara riktigt säker på att avtalet ska hålla som du tänkt kan det dock vara bra att ta kontakt med en yrkesverksam jurist och låta honom eller henne granska det. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,