Handlingens giltighet och dess formkrav

2020-04-10 i Formkrav
FRÅGA
Om det finns en handling som saknar datum och år men är påskriven. Är den handlingen giltig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning
Inom avtalsrätten finns det som utgångspunkt inte några krav för hur ett avtal ska vara utformat eller vad det ska ha för innehåll för att vara bindande. Det som är avgörande är den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni har kommit överens om ska gälla i ert fall (jfr 1 § avtalslagen). Det här innebär även att ett avtal kan ingås muntligen, skriftligen och genom konkludent handlande.

För vissa speciella handlingar eller avtalstyper finns det emellertid formkrav som är angivna i lag. Det innebär att avtalet endast blir giltigt om det uppfyller de angivna formkraven i lagen. Till exempel finns det legala formkrav för upprättande av testamente. Där måste handlingen bland annat bevittnas och undertecknas (jfr 10 kap. 1 § ärvdabalken). Om de legala formkraven inte är uppfyllda, är handlingen inte bindande.

Vad gäller om en handling är undertecknad men saknar datum?
För att ta ställning till om en handling utan datum är bindande, måste man i första hand beakta vad det är för avtalstyp. Det kan nämligen som jag ovan nämnt, finnas angivna formkrav i lag för vissa speciella handlingar. Om det till exempel framgår i lagen att en handling måste ha datum noterat för att bli bindande (formkrav), då är en handling utan datum inte giltig. (Det är emellertid ovanligt att just datum är ett formkrav. Ett typiskt formkrav som brukar anges i lag är att det ska vara undertecknat eller bevittnat.)

Om det däremot inte är en sådan avtalstyp som omfattas av legala formkrav, då är det upp till avtalsparterna. Då råder en gemensam partsvilja och giltigheten beror således på varje enskilt fall. Om avtalsparterna har undertecknat handlingen och inte angivit datum, kan handlingen vara bindande om avtalsparterna varit överens om detta. Det är med andra ord tillräckligt att det finns två samstämmiga viljeförklaringar för att en handling ska vara bindande för parterna. Om ni däremot kommit överens om att det ska anges datum och underskrift i handlingen och detta inte är uppfyllt, då är handlingen troligen inte bindande eftersom att det inte överensstämmer med viljeförklaringarna.

Jag rekommenderar att man alltid antecknar datum på en handling, då det är en fördel ur bevissynpunkt vid en eventuell tvist. Vid vissa tvister kan det nämligen vara bra att veta tidpunkten för när ett avtal har ingåtts.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (160)
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?
2020-07-26 Kan fullmakt ges till flera personer?
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

Alla besvarade frågor (84559)