Kan en säljare höja priset på en vara trots att tiden för att svara på offerten inte har löptut?

2021-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har fått offert på byggmaterial och offerten gäller till 5 maj. När jag ska beställa en av varorna enligt offerten då får jag till svar att priset är 25 % dyrare. Får säljeren göra så?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras därför i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).En offert räknas inom svensk rätt som ett anbud vilket är ensidigt bindande för den som lämnar anbudet dvs. att företaget inte kan frånträda sin offert enligt 1 § AvtL . För att offerten ska bli gällande krävs dock en accept från motparten dvs att man accepterar offerten utan att ändra/lägga till/ta bort något. Ändras offerten på något sätt är det inget bindande avtal utan ses som ett anbud från andra parten. Har företaget satt en tid för svar på anbudet och accepten kommer efter den tiden är företaget inte heller bundna av anbudet enligt 2 § AvtL.I din fråga anger du att du fick tid på dig att svara fram till 5 maj, vilket alltså innebär att säljaren är bunden av detta fram till dess. Det framgår dock inte om priserna i offerten gäller endast om man köper allt som anges i beställningen eller om priserna även gäller för det fall bara en av varorna beställs. Om det inte anges att priserna gäller även om man endast beställer en vara så kommer inte offerten att vara bindande. Detta med anledning av att din beställning av endast en vara kommer i sådana fall ses som en ändring av offerten och ses som ett nytt anbud från din sida. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter.

Faktureringen är en annan summa än anbudet

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo beställde flyttstäd på våran villa när vi skulle flytta, vi fick en offert först på 3400kr. Då hade vi fyllt i storlek och allt sånt som behövs. Sen direkt när dom kom dit så fick vi en faktura på nästan 5000kr istället, får dom göra så?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En offert är bindande för säljaren under en skälig betänketid för köparen, om inget annat anges i offerten. Huvudprincipen är som att avtal är giltiga, enligt principen om pacta sunt servanda. Ni måste dock acceptera anbudet inom den skäliga acceptfristen enligt 3§ AvtL. Om ni har accepterat offerten innebär detta att ni har slutit ett avtal. Om anbudet inte accepteras alls har inget avtal kommit till stånd. I ert fall föreligger inget formkrav, det vill säga att ni kan ingå i avtalet muntligt. Om ni inte uttryckligen har tackat ja till anbudet, kan det fortfarande anses vara en accept genom konkludent handlande. En sådan accept kan ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Konkludent handlande innebär att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit. I och med att ni har låtit städarna komma in och städa bostaden, kan ni anses ha tackat ja till anbudet genom konkludent handlande. Då ska fakturan ligga på 3400 kr, och inte 5000 kr. Enda rimliga förklaringen till detta, enligt mig, är att företaget har utfört tilläggsarbeten under arbetets gång. Så kallade tilläggsarbeten framkommer i 8§ KtjL, då ska företaget underrätta er konsumenter om detta och begära er anvisningar. Detta gäller sådana arbeten som är nödvändiga och som, på grund av sitt samband med uppdraget, lämpligen bör utföras. Men då ska ni som sagt ha blivit underrättade. Om det visar sig att ni inte var anträffbara får näringsidkaren utföra dessa tilläggsarbeten om 1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller 2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget5000 kr i förhållande till 3400 kronor är inte en obetydlig summa. Därmed bör fakturan för den avtalade tjänsten ligga på 3400 kronor. Som sagt gäller inga formkrav för detta typ av avtal, om ni inte har kommit överens om andra arbeten under tjänstens gång gäller det ursprungliga priset på 3400 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

De angav ett nytt pris i avtalet än vad som ursprungligen var överenskommet- vad gäller?

2021-04-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har gått med på ett muntligt avtal som sa att jag anmäler mig till studentskivan. När priset kom fick vi inte veta vad det skulle kosta och sedan ändrades det igen och det var mer än jag är villig att betala. Måste jag ändå betala det pris som inte fanns när jag anmälde mig?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga tar sikte på avtalsrättsliga omständigheter. En vedertagen avtalsrättslig term inom juridiken är pacta sunt servanda som betyder att avtal ska hållas. Muntliga avtal är dessutom lika bindande som skriftliga avtal. Det är viktigt att i avtalsrättsliga sammanhang förstå relationen mellan anbud och accept. Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud från den ena parten och ska delvis innehålla tillräckligt detaljerad information om vad avtalet innefattar. För att ett bindande avtal ska uppstå förutsätts att en likalydande accept har givits. Med likalydande avses att accepten överensstämmer med anbudet. Jag kan tycka det är lite främmande att du inte fått reda på priset innan du accepterade avtalet muntligen. Det skulle kunna föras en diskussion om anbudet de facto innehåller tillräcklig information för att vara ett giltigt anbud. Skulle den ändå vara att betrakta som ett giltigt anbud skulle jag säga att det relevanta av din bakgrundsinformation är det sistnämna du angivit- att priset på studentskivan ändrades. Ifall det är så att det föreligger ett bindande avtal mellan dig och de som ansvarar för studentskivan, kan detta beteende aktualisera en fråga om de som ansvarar för studentskivan har begått ett avtalsbrott. Detta genom att begära pengar utöver de som ursprungligen har avtalats. Enligt 36 § Avtalslagen (AvtL), generalklausulen, får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det behövs lite mer information om omständigheterna, men man skulle t.ex. kunna begära/yrka att avtalsvillkoret (priset) ska jämkas ner till hur den var ursprungligen med hänsyn till senare inträffade förhållanden för att det är oskäligt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att höja ett avtalat pris i efterhand?

2021-04-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, en person la upp en annons på blocket på en jacka och angav inte något pris. Jag skrev då och frågade vilket pris personen ville ha för jackan och personen svarade då och sa att jag skulle få den för 950 kr. Jag svarade ja, och när jag sen skulle hämta jackan och betala ville hen plötsligt ha 1050 kr. Jag blev jätteirriterad, har inte personen en skyldighet att ta emot 950 kr eftersom hen sa att det var det priset hen ville ha? Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § Avtalslagen. En annan grundläggande princip inom avtalsrätten är Pacta sunt servanda, vilken innebär att avtal ska hållas. I detta fall har säljaren gett dig ett anbud om 950 kr, vilket denne är bunden till. Du har sedan accepterat anbudet, vilket innebär att ett avtal har kommit till stånd. Säljaren måste hålla sig till det som har avtalats och har alltså inte rätt att höja priset i efterhand.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säljares förklaringsmisstag

2021-04-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Har köpt och betalat en ny moped. Nu ska den hämtas en vecka senare och då säjer säljaren (företag) att priset var fel. Den skulle ha kostat 2 000 kr mer och förväntar oss att vi ska betala det. Får man göra så? Vi har ett kvitto på mopeden. Om vi lägger ut extraavgiften, kan vi då i efterhand driva frågan vidare - eller gäller ett nytt avtal då?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det redan föreligger ett avtal, d.v.s. säljaren har mottagit din accept, är säljaren bunden. Säljaren kan alltså inte i efterhand ändra avtalsinnehållet eftersom du redan har mottagit hans anbud och accepterat det. Du har uppfyllt din del av avtalet och nu ska säljaren uppfylla sin del av avtalet, d.v.s. överlämna mopeden. Att gå med på säljarens krav om att betala ytterligare 2000 kr skulle tolkas som att du går med på att det befintliga avtalsinnehållet justeras. Du kan visserligen driva frågan vidare efter det men bevisläget för din del skulle försämras. Jag utgår från att du inte hade anledning att tro att mopeden skulle kosta ytterligare 2000 kr, vilket kvittot kan styrka. Ett annat sätt att uttrycka det på är att du var i god tro när du köpte mopeden. Om du är i god tro när du köper något och säljaren sedan säger att hen av misstag uppgett fel pris kan säljaren inte kräva ytterligare pengar av dig (jfr 32 § avtalslagen). Om du betalar de extra 2000 kronorna kan detta tolkas som att du insett att säljaren hela tiden avsåg det högre priset vid ingången av avtalet. Kan det på detta sätt styrkas att det skett ett förklaringsmisstag blir avtalet ogiltigt. Om du vill ha mopeden för det först angivna priset bör du därför stå på dig. Du kan kräva att säljaren fullgör köpet (12 § konsumentköplagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om en kund accepterar en offert någon dag för sent efter att giltigheten på offerten gått ut, är det ändå fortfarande bindande då om inte företagaren påtalar detta? Och om det är det, hur lång tid efter giltighetsdatumet kan man anta att avtalet är giltigt? Kan kunden hävda avtalsbrott trots att anbudet gick ut för ett år sedan och inget nytt anbud upprättats? Arbetet är inte påbörjat än och priserna har förändrats mycket sedan offerten skrevs.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AcceptfristenFöretaget har lämnat ett anbud (en offert, dvs. ett erbjudande av tjänst eller vara till ett angivet pris) om att sluta avtal (1 § första stycket avtalslagen). Företaget kan bestämma en tid då svaret senast ska ha kommit fram till företaget (2 § första stycket avtalslagen). Om företaget inte får svaret inom den angivna tiden är accepten en sen accept och något avtal har inte uppkommit.Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?Den sena accepten räknas som nytt anbud. Det krävs att företaget accepterar den sena accepten för att ett avtal ska uppkomma (4 § första stycket avtalslagen).Det finns dock ett undantag. Om kunden som accepterade anbudet utgår från att det kommit fram i rätt tid kan ett avtal ha slutits. Det förutsätter dock att mottagaren (företaget) måste insett detta. Företaget måste utan "oskäligt uppehåll" meddela kunden att företaget inte vill acceptera svaret, för att undvika bundenhet. Vad som avses med "oskäligt uppehåll" får avgöras i det enskilda fallet. Vanligtvis borde tiden vara relativt kort eftersom företaget själva utformat villkoren och därför är insatta i dessa. Om företaget inte meddelar kunden om att de inte vill acceptera förslaget anses ett avtal ha uppkommit (4 § andra stycket avtalslagen). Hur länge är avtalet giltigt?En grundläggande princip inom förmögenhetsrätten är att avtal ska hållas. Det är därför inte möjligt att frånträda ett slutet avtal hur som helst. Parterna är bundna av avtalet. Parterna har därför att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. I annat fall kan motparten hävda kontraktsbrott. Det är dock möjligt att parterna avtalar om att något annat ska gälla i stället.Om avtalet avser en tjänst och om det framgår av anbudet att prisuppgiften är ett ungefärligt pris för tjänsten, får det uppgivna priset högst öka med 15 procent (36 § andra stycket KtjL). Om det däremot inte har uppgetts vara ett ungefärligt pris, gäller vad som avtalats.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är restaurangen bunden till priset på hemsidan?

2021-04-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Idag besökte jag en restaurang efter att ha kollat upp den på nätet först. Dagens rätt var prissatt till 110 kr. När jag kom till restaurangen så var priset för samma rätt 130 kr. När jag ifrågasatte detta så sa personalen att de inte har hunnit uppdatera hemsidan och att jag måste betala det högre priset om jag vill äta där. Får man annonsera ett bris på nätet och ta ett annat pris på plats?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om restaurangen får annonsera ett pris för maten på sin hemsida och sedan ta ett annat pris på plats i restaurangen. För att besvara din fråga tillämpas avtalslagen (AvtL). Restaurangen är inte bunden att sälja till priset på hemsidanEtt bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär t.ex. att en person framför ett erbjudande om att få köpa och sedan kan detta erbjudande nekas eller accepteras av säljaren. Om erbjudandet accepteras är sedan utgångspunkten att detta avtal ska hållas. Om erbjudandet inte är riktat mot en specifik mottagare utan ett obestämt antal mottagare är det inte längre ett anbud utan ett utbud. Till skillnad från anbud är ett utbud inte bindande (AvtL 1 kap. 9 §). Ett utbud på en hemsida ska alltså ses som en uppfordran om att ge ett anbud, när en köpare sedan kommer med ett anbud får säljaren välja att acceptera detta eller neka det. Detta är till följd av vår avtalsfrihet som innebär att vi väljer vilka vi vill ingå avtal med och inte. Prisuppgifter om maten som finns på ett företags hemsida är precis ett sådant utbud. Dessa är riktade mot allmänheten och därmed är detta inte bindande för säljaren. Avtalet blir istället giltigt när företaget accepterar köparens beställning. Avtalet mellan dig och restaurangen skulle alltså bli bindande när du beställer maten och de accepterar detta. Butiken har alltså rätt att tacka nej till ditt erbjudande att köpa varan till priset som står på hemsidan. SammanfattningDu kan inte kräva att få köpa maten till priset på hemsidan. Dock ska butikerna inte visa ett felaktigt pris för att vilseleda sina kunder. Företaget är skyldigt att lämna korrekt och tydlig prisinformation (prisinformationslag 10 §). Du kan anmäla ett företag till konsumentverket om de inte gör det. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,Nadja Nordlund

Fråga om vilken acceptfrist som gäller vid ett muntligt anbud

2021-03-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag såg en annons ute på en hund som jag var intresserad i, i annonsen fanns inget pris angivet. När jag pratade med personen som skulle sälja hunden talade han om för mig att han vill ha 10 000kr för den. Jag bad om betänketid och när jag sedan hade bestämt mig för att köpa den hade priset höjts till 14 000kr. Finns det något i Avtl. som talar för att man får höja priset? Spelar det faktum att han angav priset muntligt någon roll för någon av oss?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om avtal regleras i avtalslagen (AvtL).Ett avtal sluts genom anbud och accept (1 § AvtL). Inom avtalsrätten skiljer lagen på muntliga och skriftliga anbud vad gäller acceptfristen (betänketiden). Av frågan framgår att säljaren angav ett muntligt anbud, därmed kommer frågan besvaras utifrån de regler som gäller för muntliga anbud.Muntliga anbud måste accepteras omedelbartOm säljaren gav dig ett muntligt anbud gäller enligt lag att den som givit anbudet endast är bunden av sitt anbud om den omedelbart får ett svar (3 § andra stycket AvtL). För att få till stånd ett avtal gäller att köparen godtar anbudet direkt, annars gäller inte längre det muntliga anbudet.Det är dock möjligt att avtala om en acceptfrist i anslutning till det muntliga anbudet (2 § AvtL). I en sådan situation är anbudsgivaren bunden av anbudet under den avtalade tiden. Om parterna har avtalat om en acceptfrist men ej specificerat acceptfristens längd gäller att svaret ska inkomma inom skälig tid (3 § AvtL). Skälig betänketidSkälig tid är den tid som anbudsgivaren subjektivt rimligtvis kunde beräkna att vara bunden av sitt anbud. Längden på en skälig acceptfrist varierar beroende på avtalsobjektet, exempelvis kommer ett objekt som utsätts för snabba prisförändringar ha en kortare acceptfrist. Ett argument för en kortare acceptfrist är att anbudsmottagaren inte ska kunna hålla anbudsgivaren ensidigt bunden under en längre tid.Eftersom det saknas information om hur lång tid som gick mellan anbudet och accepten kan jag inte göra någon vidare bedömning huruvida accepten kom inom skälig tid eller ej, det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall.Om du accepterade anbudet för sent ses detta som ett nytt anbud och inte som en accept, i en sådan situation har ni ej har ingått avtal och du är nu ensidigt bunden av ditt anbud (under acceptfristen). När säljaren höjer priset svarar han med en oren accept (6 § första stycket AvtL). En oren accept är ett avslag på det ursprungliga anbudet (ditt anbud) i kombination med ett nytt anbud. Om ni förde diskussionen muntligen gäller som ovan i första hand att anbudet måste accepteras omedelbart, annars gäller den legala acceptfristen.Med vänlig hälsning,