Avtalsbundenhet utan underskrift?

2021-07-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Om ett avtal ej är underskrivet är jag som enskild firma ändå bunden till ett avtal
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När är ett skriftligt avtal bindande?Huvudregeln för avtalsbundenhet framgår av 1 § avtalslagen. Enligt bestämmelsen kommer bindande avtal till stånd först när en anbudsgivare gett ett anbud som motparten antar genom accept. När bundenheten uppstår kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men som grundläggande regel kan man säga att båda parterna måste ha kommunicerat en vilja för att bundenhet ska uppstå. Vid skriftliga avtal gäller enligt den så kallade kontraktsprincipen att bundenheten inträder samtidigt för båda parterna, t.ex. när kontraktet skrivits under av båda två.Ett bindande avtal måste inte vara skriftligtAvtalslagen anger inget formkrav utan ett avtal kan ingås både skriftligen, muntligen eller i vissa fall även underförstått. Inte sällan är skriftliga avtal avsedda att bekräfta ett muntligt avtal. I dessa situationer uppstår bundenheten redan då det muntliga avtalet ingicks, dvs. när det finns ett bindande anbud och en bindande accept. Med andra ord finns det en risk att du som enskild firma ingått ett bindande muntligt avtal med din motpart trots att du inte skrivit under något kontrakt. Bevisbördan ligger då på den som påstår att avtal kommit till stånd, i ditt fall på din motpart.Kort svar på din frågaDet är svårt för mig att avgöra om du som enskild firma är bunden av ett avtal eller inte eftersom jag inte känner till din bakgrundsinformation. Sammanfattningsvis vill jag dock framhäva att om du inte skrivit under ett kontrakt så är du inte heller bunden av det men det finns samtidigt en risk att du har ingått ett muntligt avtal med din motpart som du i sådana fall är bunden till.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man återkalla ett anbud eller en accept?

2021-07-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej om jag skrev till en tjej på blocket att jag ville köpa hennes soffa för 1000 kr och sen skriver att jag ångrar mig är det okej? Hon hann inte läsa mitt sms eftersom det inte stod "läst" än. Blir det bindande ändå?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § avtalslagen. Det finns dock ett lagstadgat undantag från detta vilket regleras i 7 § avtalslagen. Där anges att det finns en möjlighet till återkallelse av ett anbud eller en accept. Återkallelsen är endast giltig om mottagaren tar del av den innan eller samtidigt som denne tar del av anbudet eller accepten. Av din fråga framgår att säljaren inte har hunnit ta del av ditt anbud än, vilket innebär att det är möjligt för dig att återkalla det i enlighet med 7 § avtalslagen. Om säljaren å andra sidan hade tagit del av ditt anbud innan du skickade meddelandet om återkallelse av anbud, hade återkallelsen inte varit giltig. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag säga upp ett gymmedlemskap när villkoren i avtalet ändras?

2021-06-22 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,I början av 2021 tecknade jag ett gymkort på ett närliggande gym. Jag signade upp på ett år med löpande autogiro varje månad. Mitt gymkort som jag tecknade avtal på avsåg tre olika typer av träning: gym, vibroträning samt övrig gruppträning.Idag fick jag ett mejl från gymmet där det står att de inte längre kommer kunna bedriva gymverksamhet utan kommer helt att övergå till vibroträning samt ev övrig gruppträning. För min del kommer detta, enligt gymmet, att bidra till att jag får boka fler vibropass per vecka och jag uppgraderas till "VIP". Gymträning uteblir.Jag vill häva mitt avtal då jag hävdar att det jag signade upp för i januari, inte längre är aktuellt och att avtalet förändrats avsevärt. Vilka rättigheter har jag?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal är en överenskommelse mellan två eller flera olika parter. Ett avtal reglerar oftast rättsförhållandet mellan parterna. Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Enligt lagen uppstår ett avtal genom anbud och accept (1 § AvtL). Det innebär t.ex. i ditt fall att gymmet kommer med ett anbud om ett medlemskap som du kan acceptera. Om du accepterar anbudet blir både du och gymmet bundna av avtalet.När ett avtal har ingåtts är då huvudregeln att avtalet ska hållas (s.k. pacta sunt servanda). En part kan alltså inte ensidigt ändra avtalets innehåll. I detta fall ska gymmets erbjudande om att du bl.a. uppgraderas till VIP ses som att gymmet kommer med ett nytt anbud och därmed ett nytt avtal. Det är alltså upp till dig huruvida du vill acceptera erbjudandena eller inte. Du har rätt att avslå gymmets anbud. Dock är det viktigt att meddela gymmet om att du inte tänker acceptera ändringarna och därmed häva avtalet så att du inte blir bunden pga. passivitet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste jag sälja varan efter avslutad auktion?

2021-06-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har lagt ut min dator på en annons på tradera och den har fått ett bud som vann auktionen och markerades som såld. Men datorn har gått sönder precis då och jag har ångrat mig att sälja den. Men jag hamnade i konflikt med köparen och han nästan tvingar mig sälja datorn. Han har inte betalat och han har inte fått den och vi har inte kommit överens om att jag ska sälja den. Jag har då rätt att ångra mig från att sälja?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör huruvida ett avtal anses vara ingånget mellan dig och köparen. Regler om detta finns i avtalslagen (AvtL). För att ett avtal ska ha uppkommit krävs det ett anbud och en accept. Ett anbud är vad någon erbjuder. Om jag säger att jag vill ge 5000 kr för din dator så har jag lämnat dig ett anbud. En accept är som det låter, nämligen att du accepterar mitt anbud. Såväl anbud som accept kan ske muntligen. (1 kap. 1-3 § AvtL)När något auktioneras ut, på till exempel tradera, så är buden från köpare att se som anbud. Genom att auktionen avslutas, antingen av säljaren själv eller att sluttiden går ut, så uppstår ett avtal.Du och köparen har alltså genom auktionens avslutande ingått ett avtal. Att avtal ska hållas är en grundläggande regel inom avtalsrätt. Du är alltså tvungen att sälja datorn till köparen. Att betalning inte har skett spelar ingen roll utan är bara en del av avtalet.Ifall datorn har gått sönder är du även skyldig att se till att den lagas så att den fungerar igen, alternativt ge en prissänkning som motsvarar skadan. Det finns såklart inget som hindrar dig från att prata med säljaren och försöka få till en annan lösning, men i detta fall har köparen rätt att få köpa varan. Skulle du vägra skicka datorn och säljaren vill göra sak av det kan du bli tvungen att betala kostnader och i värsta fall skadestånd.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du fler funderingar är du välkommen åter!Med vänlig hälsning

När anses ett avtal ha ingåtts?

2021-07-13 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,jag tog nyss studenten och därför togs fotografier av ett företag vilket anordnades genom skolan. Vid fotograferingstillfället sade fotograferna att man skulle fylla i ett papper om man önskade köpa foton och produkter, vilket jag inte gjorde. Nu har jag ändå mottagit foton med en tillhörande faktura, där jag har möjligheten att skicka tillbaka samtliga produkter för att slippa betala fakturan. Är det verkligen lagligt att göra så här utan mitt godkännande? Deras handlande innebär att jag passivt blir skyldig pengar till dem, vilket jag har svårt att tro är lagligt att göra i Sverige.Tacksam för svar, Arg student.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett avtal mellan två parter uppkommer som regel genom en enkel grundmodell; en person (anbudsgivare) föreslår ett avtal som en annan person (acceptgivare) går med på (1 § avtalslagen). Att fotograferna sa att en skulle fylla i ett papper om man önskar köpa foton kan anses vara ett anbud från deras sida. Att du i sin tur inte väljer att skriva på pappret innebär alltså att du som utgångspunkt inte avger ett accept; du blir med andra ord inte bunden. Det anförda kan dock inte tas för intäkt att du inte kan bli bunden genom passivitet eller rättare sagt genom konkludent handlande. Detta sker om du t.ex väljer att inte skicka tillbaka fotografierna. För att denna passivitet inte ska slå in så rekommenderar jag därför att du tar kontakt med det företag som skickade ut fotografierna och berättar för de att du väljer att bestrida fakturan på grund av att du aldrig gått med på någon beställning av fotografierna. Med vänlig hälsning

Accept av anbud efter tidsfristen

2021-06-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Strax utanför Lund ligger det en liten åker där Björn har hästar som han säljer till privatpersoner och näringsidkare i skåneområdet. En fredagsmorgon kommer Ellen på besök till hans gård. Hon är på jakt efter en stor häst att använda när hon är ute och jagar fasan. Björn visar Ellen hästen Mazetti, den största och starkaste hästen han har. Ellen säger att hon ska ta en "funderare", eftersom hon inte är riktigt säker ännu. Björn säger då att Ellen får till lördag morgon på sig att fundera - på söndag ska han nämligen till marknaden och försöka sälja Mazetti där. På lördag hör Björn inte något från Ellen. Först någon dag senare skickar hon ett brev till Björn där det står följande: "Jag tyckte att hästen var väldigt fin och har bestämt mig för att köpa den. Jag kommer och hämtar den på onsdag". a. Måste Björn sälja hästen till Ellen?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid avtalsrättsliga frågor finns vägledning i avtalslagen (AvtL). Anbud och svar är bindande (1 § AvtL). Utifrån omständigheterna tolkar jag det som att ett anbud om att köpa hästen innan lördag föreligger. Av detta menas att säljaren är bunden av sitt anbud tills tidsfristen är över (2 § AvtL). Köparen återkommer med en accept av anbuden, däremot kommer den efter tidsfristen och då benämns i juridisk mening som en oren accept. Säljaren är således inte längre bunden av sitt anbud och måste i sin tur inte sälja hästen till den köparen. Då en oren accept anses vara ett nytt anbud. SlutsatsSäljaren måste inte sälja hästen till den köparen. Att beaktaAtt det avser ett brev kan vara viktigt att beakta. Då blir det aktuellt när brevet blev dagtecknat (2 § andra stycket. AvtL). Däremot kan man säkert argumentera för att eftersom tidsfristen var så kort (inom 24 timmar) borde köparen ha insett att det förelåg någon form av skyndsamhet i ärendet. Att använda sig av brev borde köparen ha insett att det kanske förelåg en risk att detta inte skulle komma till handa inom tidsfristen. Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Ingå avtal via sms

2021-06-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag fick ett meddelande som löd. Hej tack för ett trevligt samtal gällande vår kampanj avseende ID-Skydd Premium.För att tacka Ja till erbjudandet svarar du på detta SMS med bokstäverna JA. Jag svarade JA för att jag ville ha ett brev hem om information. Jag öppnade inte brevet och nu har jag en bindningstid på ett år jag behöver betala. Är detta lågiskt.
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett bindande avtal ska uppstå krävs att den ena parten har givit ett anbud (ex. ett erbjudande) och att den andra parten ger en accept (accepterar erbjudandet). (1 § avtalslagen) Jag kommer anta att du har haft det samtalet som meddelaren syftar till i smset och att sms:et därför inte är ett massutskick. Sms:et som du fick kan då anses vara ett sådant anbud som avses i lagen, där det tydligt stod att genom att svara "Ja" så tackar du ja till deras erbjudande. Att svara "Ja" kan då anses vara en accept. Då har ett bindande avtal ingåtts. Om du inte vill ha denna prenumerationen kan det vara så att du har 14 dagars ångerrätt som konsument på denna årsprenumeration. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Måste jag ta emot och returnera en vara som jag inte beställt?

2021-06-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag har beställt en vara över internet som jag sedan makulerade med bekräftelse på att den var makulerad samma dag (fredag). Pengar återbetalades till mitt konto.Nu (torsdag) en dryg vecka senare får jag notifikation om att de skickat varan. den har registrerats med postnord och kommer levereras med hemleverans.Vad gäller? ska jag strunta att ta emot eller skall jag ta emot? är det säljarens ansvar att ta tillbaka varan? behålla?Jag är lite bekymrad att denna kostnad kommer läggas på mig.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ett bolag ska få fakturera dig krävs att ett bindande avtal har kommit till stånd. För att det ska föreligga ett juridiskt bindande avtal krävs att det finns två överensstämmande viljeförklaringar - dvs anbud och accept. I detta fall har du makulerat beställningen och du har också fått ett godkännande med anledning av det. Det finns därmed inget avtal om att du ska köpa en vara. Du har dessutom bevis för detta genom bekräftelsen du mottagit på att beställningen makulerats, vilket är bra.Bolaget kan alltså inte kräva att du ska betala för varken varan eller returen. Du har inte heller ett ansvar för att ta emot varan för att sedan returnera den. Om du dock tar emot varan och avser behålla den har bolaget rätt att fakturera dig för kostnaden för varan. Du bör alltså inte ta emot varan. Oftast returneras varorna när ingen hämtar ut/tar emot varorna. Jag skulle därutöver också råda dig att meddela företaget att beställningen har makulerats och att du därför inte kommer att ta emot något paket. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,