Avtalstolkning – vilket pris gäller?

Hej! Jag leasar idag en bil vars leasingkontrakt går ut i slutet av Mars. Jag vill bara poängtera att ALLT följande finns i en Mail-konversation: Jag frågade därför hur mycket jag skulle kunna köpa ut bilen för. Fick svar från bilförsäljaren: 204 XXX kr. Därefter skickar jag ett Mail där jag med exakt dessa ord skriver ”Jag kommer köpa ut den för priset du skrev i tidigare mail 👍” Kopierar in svaret från bilförsäljaren: ”Då förbereder jag det, och så genomför vi köpet under de sista dagarna i mars.” Tre dagar senare skickar han ett till mail om att priset han skrev först var exklusive moms, och att priset för bilen att köpa ut är 255 xxx kr. Dvs ca 51 000 kr till. Min fråga är, är det här verkligen okej?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna besvara din fråga – huruvida säljaren har rätt att begära det högre priset – aktualiseras två underfrågor. Först behöver vi utreda om ett bindande avtal föreligger från första början och om så skulle vara fallet blir frågan hur avtalet isfåfall ska tolkas.


Fråga 1 – Föreligger ett bindande avtal?

Avtal kan ingås på flera olika sätt varav ett av dessa är den s.k. anbud acceptmodellen. Denna avtalsmodell innebär att om någon lämnar ett anbud är avgivaren ensidigt bunden av det som framgår i anbudet (1 § 1 st. avtalslagen). Om mottagaren därefter lämnar en accept har det - utifrån villkoren i det tidigare anbudet - uppstått ett ömsesidigt bindande avtal. För att det ska vara fråga om ett anbud i avtalslagens mening ställs det dock vissa krav. Dessa krav skulle översiktligen kunna beskrivas så att det ska framgå tydligt att den som lämnat anbudet har en avsikt att binda sig (alltså inte enbart att förhandla). Av detta följer att det första och andra mailet inte kan anses uppfylla kraven på att utgöra ett anbud eftersom du och säljaren vid detta stadie enbart verkar befinnas i ett förhandlingsstadium. Däremot kan ditt tredje mail ses som ett anbud eftersom du där tydligt gett uttryck för en vilja att köpa ut bilen. Därefter torde säljarens svar kunna ses som en accept. Av detta gör jag bedömningen att ett bindande avtal föreligger.


Fråga 2 – Hur ska avtalet tolkas?

Innebörden av att ett avtal har ingåtts är att både du och säljaren är bundna att prestera i enlighet med avtalet. Detta innebär att du är skyldig att betala det pris som ni kommit överens om och säljaren är skyldig att ge ut bilen för detta pris. I ditt fall verkar dock du och säljaren inte vara överens om vilket pris som ska gälla och frågan blir då hur avtalet bör tolkas. Vid avtalstolkning får omständigheter vid och innan avtalsslutet betydelse. Sådant som framgår efter avtalet (alltså efter det fjärde mailet) får däremot inte någon betydelse (en annan sak är att avtalet kan justeras genom senare kontakter, detta är dock inte relevant i ditt fall). Vad detta innebär är att det femte mailet där säljaren anger en ytterligare köpesumma för att inkludera momsen inte ska tillmätas någon betydelse när vi tolkar avtalet.

Eftersom du i anbudet kopierat in det som framgick i det andra mailet kan vi se innehållet i det andra mailet som underlaget för avtalet. Utifrån ordalydelsen framgår det då ett uttryckligt pris; utan att det sägs något om att det dessutom ska tillkomma moms. Viktigt att notera är att när man tolkar ordalydelsen i ett avtal utgår man i första hand från allmänt språkbruk (se NJA 1990 s. 24). Undantag görs enbart i speciella fall, t.ex. om båda avtalsparterna är verksamma inom en bransch där det följer ett särskilt språkbruk. Det är därför rimligt att tolkningen av avtalet görs utifrån hur folk i allmänhet skulle förstå det som framgår i det andra mailet. Min uppfattning är att det följer av allmänt språkbruk att när någon säger ett pris utan att specifisera något annat utgår man från att momsen är inräknad. Utifrån detta anser jag att avtalet bör tolkas så att det är priset på 204 tusen som gäller. Förutsatt att du vid avtalet agerat i egenskap av en konsument (alltså inte som näringsidkare) kan det för övrigt noteras att det finns en regel i 13 § lag om avtalsvillkor i konsumentförhållande som innebär att även om det skulle finnas ett avtalsvillkor (t.ex. om säljaren i andra mailet hänvisade till ett standardavtal) som skulle innebära att du ska betala mer än det som anges i avtalet (alltså i mailet) är detta villkor utan verkan om du inte uttryckligen godkänt villkoret. 


Sammanfattning

Jag har alltså gjort bedömningen att det uppstått ett bindande avtal och att detta avtal ska tolkas så att det är priset på 204 tusen som gäller. Säljaren är då bunden att följa avtalet vilket innebär att ett senare mail där han/hon kräver mer pengar inte blir gällande.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”