Kan en köpare kräva skadestånd av oss om vi ångrar en försäljning på en annonssida?

2021-05-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Min sambo satte ut en annons på blocket på vår kakelugn. Vi fick snabbt några intressenter varpå en ringde min sambo och dom kom överens om att han skulle få köpa denna för 12000kr som vi hade lagt ut den för. Köparen sa att han hade ett företag som sålde kakelugnar och dylikt men har inte sagt att det är företaget som köper den och när köparen swishade min sambo en handpenning som han inte ens bett om så står det köparens namn och inte ett företagsnamn, vilket borde vara köp från privatperson.Vi hade inte alls någon koll på kakelugnens värde och trodde det var rimligt att sälja för denna summa då vi egentligen bara hade tänkt riva den.Nu i efterhand har vi fått en värdering av en kakelmästare med 40år i branschen som säger att den är värd uppåt 25000kr och vi vill avbryta försäljningen. Detta borde väl räknas som en ogiltighetsgrund då vi inte visste värdet på ugnen?Nu hotar köparen med att begära skadestånd och skulle ta kontakt med sin jurist. Har vi rätt i detta ärende och kan han begära skadestånd?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få klarhet i situationen som din sambo och köparen är i, måste vi reda ut vilket förhållande som gäller mellan dem, och om bindande avtal har uppkommit.Konsumentlagen eller köplagenOm två privatpersoner, eller om två näringsidkare sluter avtal om köp blir köplagen tillämplig, se 1-4 §§ köplagen. I det fall en näringsidkare säljer någonting till en privatperson blir 1§ konsumentköplagen tillämplig. Skillnaden mellan de två lagarna är att i den senare finns det ett starkare skydd för privatpersonen (konsumenten), eftersom den anses vara i svagare ställning.I det aktuella fallet har ni sålt en kakelugn i egenskap av privatperson till köparen. Köparen har uppgivit att den är en näringsidkare som handlar med kakelugnar, trots att handpenningen betalades med privat signatur. I detta fall spelar dock inte köparens roll någon betydelse, utan din sambo som säljare. Det blir alltså reglerna om köp och skadestånd som regleras i köplagen som ska tillämpas.Bindande avtalHuvudfrågan i det här problemet är om det har uppstått ett bindande avtal mellan din sambo och köparen. För att ett bindande avtal ska uppstå krävs det att den ena parten ger ett anbud om köp. Det vill säga, sälja en sak till ett visst pris, samt att köparen (motparten) accepterar köpet och villkoren, se 1 § avtalslagen. Även muntliga avtal räknas som bindande, se 3 § avtalslagen. En annons i en tidning eller på annonssidor, eller för den delen erbjudande i affärer räknas inte som ett riktat anbud, utan räknas som ett utbud. Det innebär att erbjudandet riktar sig till flera personer samtidigt, vilket innebär att om någon blir intresserad av erbjudandet och svarar, räknas det som ett nytt anbud. Då krävs det att ni som säljare accepterar köparens bud. Om så är fallet har ett bindande avtal uppkommit. Hur överenskommelsen mellan köparen och din sambo har gått till framgår inte av brevet mer än att köparen har betalat en handpenning. Det talar för att de har kommit överens om ett köp. Dock är handpenningen inbetalad på eget initiativ, vilket talar för att förhandlingen inte var slutgiltig. Vid en tvist blir det svårt att bevisa exakt vad som har avtalats eftersom det inte finns något köpeavtal.OgiltighetsgrundI vissa fall vid ingående av avtal finns det skäl att ogiltig förklara avtalet. Det kan röra sig om att den ena parten blivit tvingad att ingå avtal under hot, eller att det har varit uppenbart oskäliga avtalsvillkor. Vi en bedömning om ett avtal är ogiltigt, ser man till omständigheterna kring avtalets ingående. I det här fallet har du och din sambo själva satt priset på kakelugnen, och lagt ut den på annons. Anledningen var att ni avsåg sälja den alternativt riva den. Det talar för att ni själva har ansvar för att ta reda på om priset var rimligt. Ingenting talar för att ni har gjort det under tvång, eller andra svåra omständigheter eftersom ni annars tänkte riva den.I det här fallet får ni då acceptera att det är det pris ni annonserat den för som gäller.SkadeståndI det fall köparen vill kräva er på skadestånd, måste köparen bevisa att ni har ett bindande avtal. Det är alltid svårt vid muntliga avtal. I det fall det visar sig det föreligger ett bindande avtal, har köparen rätt att kräva att ni fullföljer köpet enligt 23 § köplagen. Det finns ingenting som tyder på att ni tvingas göra orimliga uppoffringar. Då skulle köparen kunna kräva er på skadestånd för bland annat ersättning för utgifter vid köpet (resekostnader för att hämta kakelugnen), det kan också bli ersättning för utebliven vinst i det fall köparen hade tänkt sälja den vidare, se 67 § köplagenSammanfattningEtt ansvar för skadestånd enligt köplagen kan bli aktuellt. Det krävs dock att köparen kan visa att ni har ett bindande avtal. Muntliga avtal är alltid svåra att bevisa. Sedan är det slutligen en fråga om det verkligen finns ett avtal, eller om det fortfarande rör sig om ett utbud. Om köparen väcker talan mot dig och din sambo, rekommenderar jag dig att kontakta våra jurister på Lawline för att klarlägga situationen i detalj och för att få en mer pricksäker bedömning.Vänligen,

Säljares förklaringsmisstag

2021-04-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Har köpt och betalat en ny moped. Nu ska den hämtas en vecka senare och då säjer säljaren (företag) att priset var fel. Den skulle ha kostat 2 000 kr mer och förväntar oss att vi ska betala det. Får man göra så? Vi har ett kvitto på mopeden. Om vi lägger ut extraavgiften, kan vi då i efterhand driva frågan vidare - eller gäller ett nytt avtal då?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det redan föreligger ett avtal, d.v.s. säljaren har mottagit din accept, är säljaren bunden. Säljaren kan alltså inte i efterhand ändra avtalsinnehållet eftersom du redan har mottagit hans anbud och accepterat det. Du har uppfyllt din del av avtalet och nu ska säljaren uppfylla sin del av avtalet, d.v.s. överlämna mopeden. Att gå med på säljarens krav om att betala ytterligare 2000 kr skulle tolkas som att du går med på att det befintliga avtalsinnehållet justeras. Du kan visserligen driva frågan vidare efter det men bevisläget för din del skulle försämras. Jag utgår från att du inte hade anledning att tro att mopeden skulle kosta ytterligare 2000 kr, vilket kvittot kan styrka. Ett annat sätt att uttrycka det på är att du var i god tro när du köpte mopeden. Om du är i god tro när du köper något och säljaren sedan säger att hen av misstag uppgett fel pris kan säljaren inte kräva ytterligare pengar av dig (jfr 32 § avtalslagen). Om du betalar de extra 2000 kronorna kan detta tolkas som att du insett att säljaren hela tiden avsåg det högre priset vid ingången av avtalet. Kan det på detta sätt styrkas att det skett ett förklaringsmisstag blir avtalet ogiltigt. Om du vill ha mopeden för det först angivna priset bör du därför stå på dig. Du kan kräva att säljaren fullgör köpet (12 § konsumentköplagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om en kund accepterar en offert någon dag för sent efter att giltigheten på offerten gått ut, är det ändå fortfarande bindande då om inte företagaren påtalar detta? Och om det är det, hur lång tid efter giltighetsdatumet kan man anta att avtalet är giltigt? Kan kunden hävda avtalsbrott trots att anbudet gick ut för ett år sedan och inget nytt anbud upprättats? Arbetet är inte påbörjat än och priserna har förändrats mycket sedan offerten skrevs.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AcceptfristenFöretaget har lämnat ett anbud (en offert, dvs. ett erbjudande av tjänst eller vara till ett angivet pris) om att sluta avtal (1 § första stycket avtalslagen). Företaget kan bestämma en tid då svaret senast ska ha kommit fram till företaget (2 § första stycket avtalslagen). Om företaget inte får svaret inom den angivna tiden är accepten en sen accept och något avtal har inte uppkommit.Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?Den sena accepten räknas som nytt anbud. Det krävs att företaget accepterar den sena accepten för att ett avtal ska uppkomma (4 § första stycket avtalslagen).Det finns dock ett undantag. Om kunden som accepterade anbudet utgår från att det kommit fram i rätt tid kan ett avtal ha slutits. Det förutsätter dock att mottagaren (företaget) måste insett detta. Företaget måste utan "oskäligt uppehåll" meddela kunden att företaget inte vill acceptera svaret, för att undvika bundenhet. Vad som avses med "oskäligt uppehåll" får avgöras i det enskilda fallet. Vanligtvis borde tiden vara relativt kort eftersom företaget själva utformat villkoren och därför är insatta i dessa. Om företaget inte meddelar kunden om att de inte vill acceptera förslaget anses ett avtal ha uppkommit (4 § andra stycket avtalslagen). Hur länge är avtalet giltigt?En grundläggande princip inom förmögenhetsrätten är att avtal ska hållas. Det är därför inte möjligt att frånträda ett slutet avtal hur som helst. Parterna är bundna av avtalet. Parterna har därför att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. I annat fall kan motparten hävda kontraktsbrott. Det är dock möjligt att parterna avtalar om att något annat ska gälla i stället.Om avtalet avser en tjänst och om det framgår av anbudet att prisuppgiften är ett ungefärligt pris för tjänsten, får det uppgivna priset högst öka med 15 procent (36 § andra stycket KtjL). Om det däremot inte har uppgetts vara ett ungefärligt pris, gäller vad som avtalats.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är restaurangen bunden till priset på hemsidan?

2021-04-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Idag besökte jag en restaurang efter att ha kollat upp den på nätet först. Dagens rätt var prissatt till 110 kr. När jag kom till restaurangen så var priset för samma rätt 130 kr. När jag ifrågasatte detta så sa personalen att de inte har hunnit uppdatera hemsidan och att jag måste betala det högre priset om jag vill äta där. Får man annonsera ett bris på nätet och ta ett annat pris på plats?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om restaurangen får annonsera ett pris för maten på sin hemsida och sedan ta ett annat pris på plats i restaurangen. För att besvara din fråga tillämpas avtalslagen (AvtL). Restaurangen är inte bunden att sälja till priset på hemsidanEtt bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär t.ex. att en person framför ett erbjudande om att få köpa och sedan kan detta erbjudande nekas eller accepteras av säljaren. Om erbjudandet accepteras är sedan utgångspunkten att detta avtal ska hållas. Om erbjudandet inte är riktat mot en specifik mottagare utan ett obestämt antal mottagare är det inte längre ett anbud utan ett utbud. Till skillnad från anbud är ett utbud inte bindande (AvtL 1 kap. 9 §). Ett utbud på en hemsida ska alltså ses som en uppfordran om att ge ett anbud, när en köpare sedan kommer med ett anbud får säljaren välja att acceptera detta eller neka det. Detta är till följd av vår avtalsfrihet som innebär att vi väljer vilka vi vill ingå avtal med och inte. Prisuppgifter om maten som finns på ett företags hemsida är precis ett sådant utbud. Dessa är riktade mot allmänheten och därmed är detta inte bindande för säljaren. Avtalet blir istället giltigt när företaget accepterar köparens beställning. Avtalet mellan dig och restaurangen skulle alltså bli bindande när du beställer maten och de accepterar detta. Butiken har alltså rätt att tacka nej till ditt erbjudande att köpa varan till priset som står på hemsidan. SammanfattningDu kan inte kräva att få köpa maten till priset på hemsidan. Dock ska butikerna inte visa ett felaktigt pris för att vilseleda sina kunder. Företaget är skyldigt att lämna korrekt och tydlig prisinformation (prisinformationslag 10 §). Du kan anmäla ett företag till konsumentverket om de inte gör det. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,Nadja Nordlund

Kan en säljare höja priset på en vara trots att tiden för att svara på offerten inte har löptut?

2021-04-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har fått offert på byggmaterial och offerten gäller till 5 maj. När jag ska beställa en av varorna enligt offerten då får jag till svar att priset är 25 % dyrare. Får säljeren göra så?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras därför i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).En offert räknas inom svensk rätt som ett anbud vilket är ensidigt bindande för den som lämnar anbudet dvs. att företaget inte kan frånträda sin offert enligt 1 § AvtL . För att offerten ska bli gällande krävs dock en accept från motparten dvs att man accepterar offerten utan att ändra/lägga till/ta bort något. Ändras offerten på något sätt är det inget bindande avtal utan ses som ett anbud från andra parten. Har företaget satt en tid för svar på anbudet och accepten kommer efter den tiden är företaget inte heller bundna av anbudet enligt 2 § AvtL.I din fråga anger du att du fick tid på dig att svara fram till 5 maj, vilket alltså innebär att säljaren är bunden av detta fram till dess. Det framgår dock inte om priserna i offerten gäller endast om man köper allt som anges i beställningen eller om priserna även gäller för det fall bara en av varorna beställs. Om det inte anges att priserna gäller även om man endast beställer en vara så kommer inte offerten att vara bindande. Detta med anledning av att din beställning av endast en vara kommer i sådana fall ses som en ändring av offerten och ses som ett nytt anbud från din sida. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter.

Faktureringen är en annan summa än anbudet

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo beställde flyttstäd på våran villa när vi skulle flytta, vi fick en offert först på 3400kr. Då hade vi fyllt i storlek och allt sånt som behövs. Sen direkt när dom kom dit så fick vi en faktura på nästan 5000kr istället, får dom göra så?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En offert är bindande för säljaren under en skälig betänketid för köparen, om inget annat anges i offerten. Huvudprincipen är som att avtal är giltiga, enligt principen om pacta sunt servanda. Ni måste dock acceptera anbudet inom den skäliga acceptfristen enligt 3§ AvtL. Om ni har accepterat offerten innebär detta att ni har slutit ett avtal. Om anbudet inte accepteras alls har inget avtal kommit till stånd. I ert fall föreligger inget formkrav, det vill säga att ni kan ingå i avtalet muntligt. Om ni inte uttryckligen har tackat ja till anbudet, kan det fortfarande anses vara en accept genom konkludent handlande. En sådan accept kan ingås utan någon uttrycklig viljeförklaring från någon av parterna. Konkludent handlande innebär att båda parterna agerar som om det förelåg ett avtal och därigenom anses ett avtal uppkommit. I och med att ni har låtit städarna komma in och städa bostaden, kan ni anses ha tackat ja till anbudet genom konkludent handlande. Då ska fakturan ligga på 3400 kr, och inte 5000 kr. Enda rimliga förklaringen till detta, enligt mig, är att företaget har utfört tilläggsarbeten under arbetets gång. Så kallade tilläggsarbeten framkommer i 8§ KtjL, då ska företaget underrätta er konsumenter om detta och begära er anvisningar. Detta gäller sådana arbeten som är nödvändiga och som, på grund av sitt samband med uppdraget, lämpligen bör utföras. Men då ska ni som sagt ha blivit underrättade. Om det visar sig att ni inte var anträffbara får näringsidkaren utföra dessa tilläggsarbeten om 1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller 2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget5000 kr i förhållande till 3400 kronor är inte en obetydlig summa. Därmed bör fakturan för den avtalade tjänsten ligga på 3400 kronor. Som sagt gäller inga formkrav för detta typ av avtal, om ni inte har kommit överens om andra arbeten under tjänstens gång gäller det ursprungliga priset på 3400 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

De angav ett nytt pris i avtalet än vad som ursprungligen var överenskommet- vad gäller?

2021-04-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har gått med på ett muntligt avtal som sa att jag anmäler mig till studentskivan. När priset kom fick vi inte veta vad det skulle kosta och sedan ändrades det igen och det var mer än jag är villig att betala. Måste jag ändå betala det pris som inte fanns när jag anmälde mig?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga tar sikte på avtalsrättsliga omständigheter. En vedertagen avtalsrättslig term inom juridiken är pacta sunt servanda som betyder att avtal ska hållas. Muntliga avtal är dessutom lika bindande som skriftliga avtal. Det är viktigt att i avtalsrättsliga sammanhang förstå relationen mellan anbud och accept. Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud från den ena parten och ska delvis innehålla tillräckligt detaljerad information om vad avtalet innefattar. För att ett bindande avtal ska uppstå förutsätts att en likalydande accept har givits. Med likalydande avses att accepten överensstämmer med anbudet. Jag kan tycka det är lite främmande att du inte fått reda på priset innan du accepterade avtalet muntligen. Det skulle kunna föras en diskussion om anbudet de facto innehåller tillräcklig information för att vara ett giltigt anbud. Skulle den ändå vara att betrakta som ett giltigt anbud skulle jag säga att det relevanta av din bakgrundsinformation är det sistnämna du angivit- att priset på studentskivan ändrades. Ifall det är så att det föreligger ett bindande avtal mellan dig och de som ansvarar för studentskivan, kan detta beteende aktualisera en fråga om de som ansvarar för studentskivan har begått ett avtalsbrott. Detta genom att begära pengar utöver de som ursprungligen har avtalats. Enligt 36 § Avtalslagen (AvtL), generalklausulen, får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det behövs lite mer information om omständigheterna, men man skulle t.ex. kunna begära/yrka att avtalsvillkoret (priset) ska jämkas ner till hur den var ursprungligen med hänsyn till senare inträffade förhållanden för att det är oskäligt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att höja ett avtalat pris i efterhand?

2021-04-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, en person la upp en annons på blocket på en jacka och angav inte något pris. Jag skrev då och frågade vilket pris personen ville ha för jackan och personen svarade då och sa att jag skulle få den för 950 kr. Jag svarade ja, och när jag sen skulle hämta jackan och betala ville hen plötsligt ha 1050 kr. Jag blev jätteirriterad, har inte personen en skyldighet att ta emot 950 kr eftersom hen sa att det var det priset hen ville ha? Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § Avtalslagen. En annan grundläggande princip inom avtalsrätten är Pacta sunt servanda, vilken innebär att avtal ska hållas. I detta fall har säljaren gett dig ett anbud om 950 kr, vilket denne är bunden till. Du har sedan accepterat anbudet, vilket innebär att ett avtal har kommit till stånd. Säljaren måste hålla sig till det som har avtalats och har alltså inte rätt att höja priset i efterhand.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,