Fråga om vilken acceptfrist som gäller vid ett muntligt anbud

2021-03-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag såg en annons ute på en hund som jag var intresserad i, i annonsen fanns inget pris angivet. När jag pratade med personen som skulle sälja hunden talade han om för mig att han vill ha 10 000kr för den. Jag bad om betänketid och när jag sedan hade bestämt mig för att köpa den hade priset höjts till 14 000kr. Finns det något i Avtl. som talar för att man får höja priset? Spelar det faktum att han angav priset muntligt någon roll för någon av oss?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om avtal regleras i avtalslagen (AvtL).Ett avtal sluts genom anbud och accept (1 § AvtL). Inom avtalsrätten skiljer lagen på muntliga och skriftliga anbud vad gäller acceptfristen (betänketiden). Av frågan framgår att säljaren angav ett muntligt anbud, därmed kommer frågan besvaras utifrån de regler som gäller för muntliga anbud.Muntliga anbud måste accepteras omedelbartOm säljaren gav dig ett muntligt anbud gäller enligt lag att den som givit anbudet endast är bunden av sitt anbud om den omedelbart får ett svar (3 § andra stycket AvtL). För att få till stånd ett avtal gäller att köparen godtar anbudet direkt, annars gäller inte längre det muntliga anbudet.Det är dock möjligt att avtala om en acceptfrist i anslutning till det muntliga anbudet (2 § AvtL). I en sådan situation är anbudsgivaren bunden av anbudet under den avtalade tiden. Om parterna har avtalat om en acceptfrist men ej specificerat acceptfristens längd gäller att svaret ska inkomma inom skälig tid (3 § AvtL). Skälig betänketidSkälig tid är den tid som anbudsgivaren subjektivt rimligtvis kunde beräkna att vara bunden av sitt anbud. Längden på en skälig acceptfrist varierar beroende på avtalsobjektet, exempelvis kommer ett objekt som utsätts för snabba prisförändringar ha en kortare acceptfrist. Ett argument för en kortare acceptfrist är att anbudsmottagaren inte ska kunna hålla anbudsgivaren ensidigt bunden under en längre tid.Eftersom det saknas information om hur lång tid som gick mellan anbudet och accepten kan jag inte göra någon vidare bedömning huruvida accepten kom inom skälig tid eller ej, det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall.Om du accepterade anbudet för sent ses detta som ett nytt anbud och inte som en accept, i en sådan situation har ni ej har ingått avtal och du är nu ensidigt bunden av ditt anbud (under acceptfristen). När säljaren höjer priset svarar han med en oren accept (6 § första stycket AvtL). En oren accept är ett avslag på det ursprungliga anbudet (ditt anbud) i kombination med ett nytt anbud. Om ni förde diskussionen muntligen gäller som ovan i första hand att anbudet måste accepteras omedelbart, annars gäller den legala acceptfristen.Med vänlig hälsning,

Är moderna kommunikationsmedel likställda med muntliga anbud eller ''brev och chatt?

2021-02-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, I 3 § avtalslagen stadgas ju den legala acceptfristen för muntligt anbud och för anbud via telegram och brev. Finns det något NJA-referat som används som praxis gällande acceptfristen för de mer moderna kommunikationsmedlen t.ex. e-post, chatt, sms m.m.? Om inte hur ska man tänka kring det?Tack på förhand!
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det inte har avtalats om bestämd acceptfrist finns hjälpbestämmelser i avtalslagenFör det fall det inte föreligger en bestämd acceptfrist mellan parterna finns hjälpregler i avtalslagen precis som du har skrivit. När det gäller muntliga anbud ska de omedelbart accepteras för att ett bindande avtal ska uppkomma (3 § andra stycket avtalslagen). För anbud som å andra sidan ges i brev eller telegram gäller den legala acceptfristen där anbudsgivaren är ensidigt bunden av sitt anbud under denna frist (3 § första stycket avtalslagen). Rättsläget är oklart huruvida moderna kommunikationsmedel ska likställas med muntliga anbud eller med ''brev och telegram''När avtalslagen skrevs fanns inte chatt, e-post och andra elektroniska kommunikationsmedel. Det är emellertid osäkert om de moderna kommunikationsmedlen ska likställas med ''brev och telegram'' eller med muntliga anbud. Det finns inte stöd i praxis och förbarbetstuttalandena. Dock är det sannolikt att e-postmeddelanden är likställda med brev, trots att e-postmeddelanden är konstruerade med mindre grad av eftertanke än gammaldags bev. Osäkerheten är större när det gäller olika former av chatt-kommunikation. Ändamålet bakom den legala acceptfristen är att ge anbudsmottagaren skälig acceptfrist, detta utan att begränsa anbudsgivarens handlingsalternativ under lång tid. Den stämning som råder vid chatt-kommunikation påminner om muntlig kommunikation och av den anledningen är det rimligt att anbud vid chatt-kommunikation måste accepteras omedelbart, på liknande sätt som muntliga anbud enligt 3 § andra stycket avtalslagen (Ramberg, Jan m.fl., Allmän avtalsrätt, 11 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2019, s. 101-102). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man bli stämd om man inte vill fullfölja ett avtal?

2021-02-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag behöver råd gäller avtalsbrott. Jag har lagt upp en annons i Blocket där jag vill sälja en produkt. En person har kontaktat mig då denna person vill köpa produkten då vi kom överens att jag ska skicka produkten till personens adress, men jag har ångrat mig och jag vill inte sälja produkten och har informerat personen om mitt beslut men då denna person blev sur och sa att kommer anmäla mig för avtalsbrott. jag vill säga att denna person har inte betalt nånting till mig. Jag undrar om har rätt att stämma mig i det här fallet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att ett avtal har uppkommit och att genom att ångra dig begår du ett avtalsbrott. Har ett avtal uppstått?För att ett avtal ska anses ha uppstått behöver det ha skett ett så kallat anbud, exempelvis ett prisförslag på en produkt, och en accept av det anbudet, vilket är när man godkänner priset för produkten(1 § Avtalslagen). Avtal kan både vara skriftliga och muntliga och det kan räcka med så mycket som att man uttryckt sin vilja i en konversation på blocket, detta gäller främst om båda parterna är privatpersoner (1 § Avtalslagen). Då du har lagt ut en annons på blocket innebär det att du har lagt ut ett erbjudande. Personen som sedan kontaktade dig och ville köpa produkten gav dig då ett anbud. Som du beskriver har ni kommit överens om att du ska skicka produkten så har du lämnat accept på personens anbud, och ett avtalsförhållande har kommit till stånd (1 § Avtalslagen).AvtalsbrottJag tolkar frågan som om ni båda är privatpersoner. Detta innebär att Köplagen är tillämplig om ni inte kommit överens om något annat (1 § Köplagen). Om produkten inte levereras så får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet och kan dessutom kräva skadestånd (22 § Köplagen). Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet (67 § Köplagen). Detta innebär att om du inte levererar produkten som överenskommet och köparen står fast vid att denne vill köpa produkten kan du behöva fullgöra köpet i alla fall och kan behöva ersätta köparen för dess skador. Ett exempel på vad som kan vara skador i detta fall är om köparen behöver köpa produkten av en annan säljare men till högre pris. Du kan inte bli polisanmäldAvtalsbrott är ett inte ett straffrättsligt brott vilket innebär att man inte kan anmäla någon till polisen för avtalsbrott. Du kan alltså inte få något straff för brottet utan köparen kommer istället behöva stämma dig vid tingsrätt. Det är en tidskrävande och är oftast en kostsam process, både för den som stämmer och den som blir stämd. Det kan alltså vara värt att komma ihåg att din köpare kanske inte alls kommer vilja gå vidare med en sådan process. Jag vill även uppmärksamma dig på att en tingsrätt inte alls behöver komma till samma slutsats som jag gjort om huruvida det föreligger ett avtal mellan er. En tingsrätt kommer att titta på all den bevisning ni lämnat in för att stödja er talan medans jag endast tolkat den fråga du skickat in till Lawline. Alltså, skulle köparen välja att stämma dig betyder det inte nödvändigtvis att köparen automatiskt får rätt. SammanfattningBaserat på din frågeställning tolkar jag det som att ni har ett avtal och att du genom att inte vilja fullfölja avtalet kan göra dig skyldig till ett avtalsbrott. För att gå vidare med detta måste köparen stämma dig i tingsrätten och det är inte säkert att en tingsrätt skulle komma till samma slutsats som jag, då tingsrätten kommer att ha tillgång till all den bevisning ni lämnar in. Med vänliga hälsningar,

Kan en vice VD binda ett bolag i samband med ett avtalsslut?

2021-02-17 i Anbud och accept
FRÅGA |HejJag äger ett företag, enskild firma.Jag säljer i huvudsak till privatpersoner via internet / webshop.Jag blev uppringd av en person som uppgav sig komma från ett företag.Han ville göra en ovanligt stor beställning (högt ordervärde).Han uppgav leveransadress och fakturaadress som var olika adresser.Jag blev lite misstänksam eftersom det handlade om så mycket pengar, ca 90.000 kr inkl moms.Jag kollade på allabolag.se och där fanns personen med som vice VD på företaget. Den uppgivnafakturaadressen stämmer med företagets adress. Jag ringde upp personen från en annat telefonnrför att personen inte skulle se att det var jag som ringde.Han svarade "Välkommen till xxx, det här är yyy". Han svarade alltså med rätt företagsnamn och personens namn som ringde mig. Då kändes allt bra.Jag ville få en bekräftelse på att beställningen är korrekt så jag skrev ett SMS där jag listade uppvad som beställdes, leveransadress, fakturaadress. Jag frågade, Är detta korrekt?"Ja" fick jag som svar.Därmed tycker jag att jag har en "skriftlig beställning"Sedan levererar vi och skickar faktura till fakturaadressen.Sedan ringer VD:n på företaget upp mig och säger, "Det här har inte vi beställt"De bestrider min faktura.När jag ringer personen som beställde av mig svarar ingen.Den personen har "försvunnit".Nu undrar jag om jag kan kräva betalning på min faktura?Vad säger Tingsrätten om ett sådant fall?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du driver en rörelse som enskild näringsidkare och av rena formaliaskäl ska här bara framhållas att en enskild firma inte är något företag i den bemärkelsen att verksamheten skulle utgöra en egen juridisk person. En enskild firma är en fysisk person (du) som idkar näring (bedriver näringsverksamhet) i eget namn. Oavsett vilket har du ingått ett försäljningsavtal enligt vilket du skulle leverera varor till ett värde om 90 tkr, vilket också skedde. Kunden är ett bolag som vid tidpunkten för avtalets ingående företräddes av bolagets vice VD och avtalet slöts per sms som bekräftades av den nyss nämnda personen. Efter genomförd leverans och utställd faktura har kundens VD dock låtit meddela att inga av de levererade varorna är något som man har beställt varför din faktura, såvitt jag förstår, har bestridits i sin helhet. Bolagets vice VD är inte längre anträffbar och du undrar därför vad som gäller och huruvida du kan framtvinga en betalning. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Aktiebolagslagen (ABL).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Några avtalsrättsliga hållpunkterInledningsvis förtjänas det att säga att avtalsfriheten är tämligen långtgående i Sverige. I vissa i lag angivna situationer kan det dock föreligga en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala) och ohederliga avtal eller avtal om att begå brott kan i regel inte civilrättsligt genomdrivas i domstol (benämns pactum turpe). Men i mångt och mycket är det parterna själva som dikterar villkoren för avtalet och när ett sådant överhuvudtaget ska träffas varför det som har manifesterats i detta utgör grunden för den rättsliga bedömningen. Inom den allmänna avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter, 1 § AvtL. Därefter gäller i princip den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas) och det ska normalt mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna sätta den ovannämnda löftesprincipen ur spel. För avtal av den typ som nu är i fråga föreligger det vidare inga formkrav varför sådana kan ingås både muntligt, skriftligt och konkludent. Den sistnämnda varianten betyder underförstått eller genom parternas ageranden. Det kan därför konstateras att formen för avtalsslutet, den lämnade accepten genom ett sms från kundens vice VD, inte på något sätt torde utgöra ett hinder för uppkomsten av en giltig bundenhet. Utifrån din ärendebeskrivning verkar det också vara tydligt att en anbuds- och acceptutväxling ägde rum just genom er sms-konversationen.Skulle kunden (VD:n) kunna åberopa någon form kompetensöverskridande från den vice VD:n i samband med avtalsslutet och därmed hävda att man inte ens från början var rättsligt bunden?Notera att det egentligen inte finns något entydigt svar på den här frågan eftersom mycket av den rättsliga bedömningen helt är avhängig hur sedvänjan (praxis) i branschen ser ut för den här typen bolag, alltså kundens verksamhet. Nu var det förvisso vice VD som gjorde beställningen, men för att ge en fingervisning om vad som kan tänkas gälla på det här området följer nedan en redogörelse över behörigheten för en VD i ett aktiebolag. Enligt 8 kap. 29 § ABL begränsas VD:s beslutanderätt till den löpande förvaltningen och därmed löpande rättshandlingar. Med detta avses bolagets drift, det vill säga rutinärenden eller åtgärder av ordinär och återkommande karaktär, se 8 kap. 36 § ABL. Flagranta problem om hur detta ska tolkas kan bli uppenbara eftersom ett ärende som betraktas som rutinmässigt i en organisation kan framstå som helt verksamhetsfrämmande i en annan. Det torde i vart fall framstå som klart att bolagets storlek liksom verksamhetens art kommer att få betydelse som två avgörande faktorer. I två äldre rättsfall och i ett något senare avgörande har Högsta domstolen (HD) prövat var gränsen går för VD:s kompetens (behörighet) och huruvida vissa då vidtagna åtgärder har ansetts ligga utanför den löpande förvaltningen;I NJA 1958 s. 186 hade en VD i ett medelstort biografbolag träffat ett femårsavtal med en filmdistributör, vilket ansågs ligga utanför dennes behörighet. I domskälen betonades tidsfaktorn som utslagsgivande.I NJA 1968 s. 375 hade en VD i ett medelstort fastighetsbolag muntligen träffat ett avtal med en löptid på 25 år avseende uthyrning av näringslokaler, vilket också ansågs ligga utanför behörigheten. I domen anförda HD att såväl beloppets storlek som formen för avtalsslutet kraftigt avvek från vad som tidigare hade varit brukligt.Och i NJA 1995 s. 437 menade HD att en VD för en fondkommissionär hade överskridit den löpande förvaltningen genom att muntligen avtala om ett köp av en aktiepost till värde av 22 miljoner kronor.Nu menar kundens VD att man överhuvudtaget inte har beställt något av det som har levererats, vilket utifrån din ärendebeskrivning och givet sms-slingan eventuellt kan bli svårt att hävda. Men när juridiska personer vill komma ur tidigare ingångna avtal brukar man inte sällan försöka argumentera för att personen, som för organisationens räkning och i samband med ett avtalsslut, rättshandlade på ett sätt som låg utanför dennes behörighet. Mot den bakgrunden kan du behöva ta höjd för den sortens sakinvändningar. Fullmaktsläran inom den allmänna avtalsrätten stadgar nämligen att behörighetsöverskridanden hos mellanmannen/fullmäktigen (typ en VD, vice VD eller annan anställd) när han eller hon rättshandlar i förhållande till tredje man (exempelvis din rörelse) inte leder till bundenhet för huvudmannen (i det här fallet kunden) och detta oaktat den tredje mannens goda tro (god tro kan endast åberopas vid mellanmannens befogenhetsöverskridanden, ej vid dennes behörighetsövertramp), se den allmänna regeln om ställningsfullmakter i 10 § 2 st. AvtL. Motsatsvis kan (ska) du självfallet och på grundval av just fullmaktsläran försöka argumentera för att det förhåller sig på ett diametralt annorlunda sätt, att kundens vice VD helt enkelt höll sig inom sin behörighet vid avtalsslutet och därmed band bolaget vid de förpliktelser som följer av avtalet. Men huruvida så verkligen är fallet kan jag av förklarliga skäl inte säga med säkerhet varför jag inte heller kan svara på exakt hur en domstol hade bedömt den nu uppkomna situationen.Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget finner jag dessvärre inget klart stöd för att du utan hinder kan genomdriva affären. Men samtidigt är det även långt ifrån uteslutet att du inte skulle nå framgång vid en eventuell tvist. Exakt var behörighetsgränsen går för den aktuella vice VD:n går emellertid inte att svara på, vilket du säkert förstår. Men som ett första steg föreslår jag att du upprättar ett kravbrev i vilket du preciserar ditt anspråk och likaledes på ett mycket tydligt sätt medvetandegör kunden om att du inte har för avsikt att ge dig. För detta bör du anlita du en sakkunnig person och då företrädesvis en jurist för att få ordentlig tyngd i den juridiska argumentationen.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Vi kan exempelvis vara dig behjälplig vid författandet av kravbrevet och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Är avtal om köp av bil bindande?

2021-03-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har offererat att köpa en bil av mitt X för 50.000krHon har muntligen och skriftligen godkänt summan och köpet och pengarna är överförda till hennes konto. Har kopia på godkännandet och överföringen.Nu backar hon och vill inte sälja.Hon vill skicka tillbaka pengarna och häva köpet.Bilen kostade 72.000 vid hennes inköp.Den krävde en del reparationer och anpassning för Svenskt bruk. (Fd importbil från USA) Kostnader som jag stod för.Har hon rätt att häva köpet?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har lämnat ett anbud om att få köpa bilen för 50 000 kr. Anbudet har därefter accepterats. Anbud om att sluta ett avtal och svar på sådant anbud är bindande (1 § första stycket AvtL). Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett avtal som medför rättigheter och/eller skyldigheter för parterna har därför uppkommit. En grundläggande princip inom förmögenhetsrätten är att avtal ska hållas. Hon har därför inget rätt att häva köpet. Du har inte heller uppgett några omständigheter som tyder på att avtalet skulle vara ogiltigt på grund av någon ogiltighetsgrund i avtalslagen såsom råntvång, utpressning eller ocker. Avtalet är därför bindande.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är ett mejl med prisuppgift ett anbud?

2021-02-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Person A mejlar till ett företag och begär en prisuppgift för ett potentiellt jobb och frågar hur långt det tar.Företaget återkommer efter ett par dagar och skriver att det kostar 5000kr och tar ca. 3 arbetsdagar att utföra.Person A skriver tillbaka och säger att han accepterar erbjudandet och säger att jobbet måste vara klart inom en månad.När månaden är snart slut ringer person A till företaget och frågar när de kommer för att utföra jobbet.De säger då att de aldrig lovar att utföra jobbet.Min fråga är: när företaget återkom med sitt mejl med prisuppgiften, gav de då ett anbud till person A?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är mejlet ett anbud?Det mejlet som företaget skickar kan anses vara ett anbud. Eftersom det är direkt riktat till person A om ett potentiellt jobb. Företaget är därmed bundna vid sitt anbud, (1 kap 1 § avtalslagen (1915:218) AvtL). Om företaget dock har skrivit in något som "utan förbindelse" eller liknande i mejlet, är anbudet inte bindande för företaget. Då är mejlet istället ett uppmaning till person A att komma med ett anbud, (1 kap 9 § AvtL).Har ett bindande avtal uppkommit?Nu återstår frågan om ett giltigt avtal har uppkommit efter person A:s svar på företagets anbud. Om svaret på anbudet innehåller ett accepterande av anbudet men också nya villkor eller tillägg, så kommer det svaret att räknas som ett avslag och som ett nytt anbud, (1 kap 6 § AvtL). Eftersom person A i detta fall har skrivit till villkoret att jobbet måste vara klart inom en månad, kan detta ses som ett sådant nytt villkor och svaret blir därmed ett nytt anbud. I och med detta kommer företaget inte längre vara bundna vid sitt anbud, eftersom detta nu har avslagits, (1 kap 5 § AvtL). Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Gäller mitt gamla avtal om jag inte accepterat det nya avtalsförslaget?

2021-02-17 i Anbud och accept
FRÅGA |Har en kund som jag har skrivit ett avtal med som nu löper ut. Kunden har inkommit med ett nytt avtal med lägre ersättningsnivåer, större del ansvar på mig och orimlig exklusivitet. Till detta hänvisas det till bilagor som jag inte fått. Jag har framfört att jag inte kommer acceptera förslaget. Det kom dessutom bara 3 dagar innan det förväntades starta igång. Nu till min fråga, kan jag fakturera enligt gamla avtalet tills vi är överens eller hur bör jag agera?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att du inte kan fakturera enligt det gamla avtalet, då det inte längre gäller. Du ska agera utifrån att ni inte har ett avtalsförhållande då ni ännu inte är överens.AvtaletOavsett om du och din kund är näringsidkare eller inte regleras din fråga i största del av Avtalslagen. Jag förstår det som så att ert avtal löpt ut och att ni inte har kommit överens om en lösning. Detta innebär att din kund genom att skicka ett nytt avtal föreslår att ett nytt avtalsförhållande ska uppstå mellan er, detta benämns som anbud (1 § Avtalslagen). Så länge du inte har accepterat det nya anbudet från din kund, finns inget avtalsförhållande mellan er.Passiv acceptDet är viktigt att du tydligt förmedlat att du inte vill ansluta dig till det här nya avtalet med de förändrade villkoren för att inte din kund ska få uppfattningen att du visst vill använda det här avtalet (1 § Avtalslagen). Annars kan din kund få uppfattningen av att du accepterat det nya avtalet genom att inte tydligt motsätta dig det, vilket kallas passiv accept.Inget nytt avtalsförhållande finnsSåvida inte det i ert tidigare avtal uttryckligen framgår att du ska fortsätta fakturerar enligt det gamla avtalet tills dess att nytt slutits, har ni faktiskt inget avtalsförhållande. Det innebär att du inte behöver fortsätta leverera den tjänst eller de varor du gjorde, samt att du inte kan fakturera utanför avtalsförhållandet.Däremot fungerar det på samma sätt som för dig som för din kund med passiv accept. Om du meddelar att du fortsätter att fakturera enligt tidigare avtal, och sedan gör detta och din kund inte tydligt avvisar dina tjänster så kan det anses ha uppkommit ett avtalsförhållande i alla fall genom din kunds passiva accept.RådÄven om avtalsförhållande kan uppkomma genom passiv accept råder jag dig att inte fortsätta avtalsförhållandet med din kund som vanligt, då det kan bli väldigt svårt ur ett att bevisa i händelse av en tvist. Agera istället som om ni inte har ett avtal, vilket ni faktiskt inte har om ert avtal löpt ut och du inte accepterat kundens nya förslag, och ta kontakt med din kund för att se till att upprätta ett nytt avtal. Denna gång med avtalsvillkor ni båda är överens om.Med vänliga hälsningar,

När börjar acceptfristen i ett anbud löpa om brevet inte är dagtecknat?

2021-02-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om ett anbud göres i brev eller telegram när börjar acceptfristen löpa om brevet inte är dagtecknat? Börjar acceptfristen löpa från det att anbudet kommit mottagaren till handa eller räknar man från poststämpeln?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av avtalslagen. Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept (1 § första stycket avtalslagen). Om anbudet kommit med brev börjar acceptfristen räknas från den dag då brevet är dagtecknat, alltså brevets datering (2 § andra stycket avtalslagen). Om brevet inte är dagtecknat börjar acceptfristen löpa från datumet på poststämpeln. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,