FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept03/06/2022

När uppstår avtalsrättslig bundenhet?

Hej, Köpte tidigare i våras en hund men blev tyvärr dålig och kände att jag inte orkade ta hand om honom. Skrev detta till uppfödaren på messenger och frågade om hon skulle kunna ta tillbaka honom. Vilket hon inte kunde. Däremot så kunde hon förmedla honom till en person som inte hade råd att köpa men som kunde "ta över" honom. Vilket jag gick med på då jag inte var mitt "riktiga jag". När jag blev bättre ångrade jag mig djupt och skrev till henne på messenger att jag ångrat mig. Fick svaret att det inte gick då det som skrivs på messenger är lika med ett skriftligt avtal. Kan detta verkligen stämma? Vänligen Inger

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Min uppfattning är dock att den här frågan inte är särskilt svårutredd. Följande kan anföras. 

Utan att närmare känna till den aktuella överenskommelsen kan sägas att enligt den gamla devisen pacta sunt servanda ska avtal hållas. I 1 § AvtL anges att när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter uppstår ett rättsligt bindande avtal, jfr exempelvis vad som sägs i 3 § köplagen, vilken reglerar och bekräftar avtalsfriheten på köprättens område. Notera dock att köplagen i och för sig inte är tillämplig i det här fallet, men bestämmelsen ger ändå uttryck för ett allmänt synsätt. I grunden är du i vart fall, såvitt jag kan bedöma, bunden av överenskommelsen med uppfödaren.

Huruvida slingan på Messenger kan likställas med ett skriftligt avtal, eller rättare sagt om slingan uppfyller kravet på skriftlighet, är oväsentligt. Däremot kan dokumentationen från Messenger naturligtvis få betydande bevisverkan om frågan tillslut skulle hänskjutas till domstol. Men det centrala i det här avseendet är att det saknas formkrav för den här typen av avtal, vilket innebär att dessa kan ingås både muntligt och skriftligt, men även konkludent. Det sistnämnda betyder ungefär underförstått, tyst och/eller genom parternas ageranden. Om ett avtal sluts på ett sådant sätt är det fråga om ett s.k. konkludent ingånget avtal. 

När du, såsom du beskriver det, gick med på att uppfödaren överlät hunden på någon annan kom ett rättsligt bindande avtal till stånd, vilket uppfödaren dessutom och sannolikt torde kunna föra bevisning om genom er konversation på Messenger. Men återigen, det väsentliga är det faktiskt förelåg en överenskommelse och även om den inte hade varit manifesterad i Messenger-slingan hade du fortfarande varit bunden. Hur jag ska tolka din ärendebeskrivning i den delen vari du uppger att du inte var ditt ”riktiga jag” är för mig ovisst och kan inte utredas inom ramen för det här ärendet, vilket du säkert förstår. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare