Är ett företag som anordnat en tävling på internet bunden att utge tävlingspriset?

Hej, om man har vunnit en tävling som en influencer haft med ett företag och man haft kontakt med en person från företaget där vinst utlovas men sedan så slutar personen svara och vinsten ges inte ut, Vad gäller då? I mitt fall va vinsten en valfri bil en månad hos ett korttidsleasing företag. Jag vann 2021 och det planerades att jag skulle få ha bilen en månad under sommaren 2022 men fick sedan meddelande om att det ej va möjligt och har inte fått svar sedan dess och mina meddelanden blir ej besvarade. Får det gå till såhär eller finns det något jag kan ta lagstöd av för att faktiskt få ut den här vinsten för det ser ut som att dom tänker ignorera detta tills dess att det glöms bort.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar om företaget fråga är bunden, alltså förpliktigad, att fullgöra det som utlovats i samband med den tävling som influencern har ställt upp.

En första fråga som behöver behandlas är huruvida vi kan betrakta den utfästelse som tävlingen inneburit som en gåvoutfästelse eller annars som ett rättsligt bindande anbud. I de fall vi det rör sig om en gåvoutfästelse gäller nämligen särskilda regler i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (hädanefter GåvoL) som skiljer sig från de regler som annars gäller för anbud enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (hädanefter AvtL). I mitt svar kommer jag alltså först avgöra vilken av dessa regelverk vi ska tillämpa för att därefter redogöra vad som skulle gälla i ditt fall.


Gränsen mellan gåva och onerösa rättshandlingar

Frågan som vi leds in på i samband med att vi tar ställning till lagvalet är huruvida det rör sig om en gåva eller annars en onerös rättshandling (inte en gåva). Avgörande för huruvida det föreligger en gåva är är om utfästelsen kan ses som ett frivilligt åtagande från företagets sida samt att de har en s.k. gåvoavsikt (NJA 1991 s 748). Ifall man kommer fram till att det rör sig om en gåva ska GåvoL tillämpas där det i detta fall i princip krävs att det utfärdats ett gåvobrev eller annars att utfästelsen kommit allmänheten till kännedom för att vara bindande (jfr 1 § GåvoL). I ditt fall kan visserligen konstateras att det (antagligen) rör sig om ett frivilligt åtagande från företagets sida att anordna tävlingen. För att det ska röra sig om en benefik rättshandling krävs dock också att det funnits en gåvoavsikt och detta rekvisit är mer komplicerat. I ditt fall kommer frågan troligen hänga på vilken form av prestation som föranlett att du vunnit tävlingen. Utan att vara medveten om de närmare villkoren i den tävlingen får det antas att du i samband med deltagandet behövt göra något i utbyte, exempelvis samtyckt till att få reklam eller publicera något på dina sociala medier. Detta skulle isåfall kunna ses som en form av motprestation vilket – enligt min tolkning – skulle innebära att det rör sig om onerös rättshandling vilket innebär att vi blir hänvisade till AvtL:s regler. Frågan huruvida företaget är bunden av rättshandlingen kommer behandlas nedan.


Föreligger ett bindande anbud?

Vi har ovan kommit fram till att vi ska tillämpa AvtL:s regler. Vad detta innebär är att det inte krävs ett gåvobrev eller liknande utan istället kan såsom 1 § 3 st AvtL föreskriver motsatsvis ett anbud uppkomma formfritt. Av 1 § 1 st AvtL följer att anbud är bindande. För att det ska anses vara fråga om ett anbud i AvtL mening behöver dock ett antal krav vara uppfyllda. Dessa krav är inget som specifikt tas upp i lagtexten utan följer istället av rättspraxis och doktrin. Eftersom jag inte har tillgång till den rättshandlingen där villkoren för tävlingen tas upp kommer jag tyvärr inte kunna ge dig något säkert svar inom denna fråga men nedan redogör jag för några av de krav som brukar ställas upp för att kraven på ett anbud ska anses vara uppfyllda.

1. Att det finns en avsikt att företa en bindande rättshandling

2. Att rättshandlingen riktar sig till en avgränsad krets

3. Att rättshandlingen är tillräckligt preciserat och tydlig

Inledningsvis kan visserligen konstateras att tävlingspriset verkar vara riktad till en avgränsad krets på det sättet att det enbart är den som vunnit tävlingen som får rätt till priset, detta är någon som talar för att det föreligger ett anbud. Vidare krävs dock även att rättshandlingen (där villkoren för tävlingen framgår) ska ha gett ett för dig befogat intryck att företaget avsett att binda sig. Detta innebär att om det exempelvis skulle framgå någonstans att företaget inte avser att binda sig till utfästelsen är det inte fråga om ett anbud i AvtL:s mening.


Sammanfattning

I mitt svar har jag gjort bedömningen att utfästelsen om ett pris som tävlingen bygger på antagligen inte är att bedöma som en gåva varför vi blir hänvisade till AvtL regler. Förutsatt att utfästelsen uppfyller kraven som ställs för att anses utgöra ett anbud är då företaget bunden av att utge tävlingspriset. Detta förutsätter emellertid att utfästelsen uppfyller de krav som ställs för att anses utgöra ett anbud. Det är här svårt att ge något klart svar men jag har ovan redogjort allmänt för de krav som brukar ställas upp.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”