Avtal slutet under påverka av en psykisk störning

2018-06-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej Jag företräder min dotter via fullmakt då hon har en svår psykisk sjukdom. Min dotter bokade under våren en resa i sin makes namn, honom ovetandes och utan hans godkännande i efterhand. Maken försökte då förgäves att häva reseavtalet med stöd av läkarintyg som visade att min dotter ingått avtalet under psykostillstånd. Researrangören hänvisade till sina bokningsregler och uppgav att vi skulle kontakta ett försäkringsbolag.Jag tillskrev då försäkringsbolaget och yrkade på återbetalning med hänvisning till Lag ( 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning).Försäkringsbolaget hävdade att det inte var en försäkringsfråga, och återvisade, mycket riktigt enligt min bedömning, frågan till researrangören. Jag tillskrev på nytt arrangören och bifogade på nytt läkarintyg samt läkarutlåtande som visar på min dotters funktionsnedsättning. Jag yrkade med hänvisning till detta att kostnaden för resan ska återbetalas då det handlar om ett olagligt avtal. Arrangören hänvisade nu återigen till sina egna bokningsregler och försäkringsbolaget, alternativt min dotters hemförsäkring, samt önskade mig en fortsatt trevlig kväll.Jag har nu bokat en tid hos kommunens budgetrådgivare för vägledning.Men min fråga till er är: bör jag kanske kontakta en advokat för rådgivning, enligt min bedömning är det inget annat än ett olagligt avtal.Kan ni vägleda mig vore jag tacksam.Vänligen,S.Å
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Som du säger så är det ett ogiltigt avtal, och ett som ska hävas enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Du finner ytterligare stöd för hävandet av avtalet i 31 § Avtalslagen samt 36 § Avtalslagen. Ni gjorde helt rätt som riktade era krav mot researrangören, och det är researrangören som är ansvarig för att avtalet hävs när ni bevisat att det skett under de villkoren som lagen ställer. De får sedan i efterhand tala med sin försäkringsbyrå för att erhålla kompensation för skadan det inneburit dem, men det är inget som ni behöver tänka på.Mitt råd är som följer: Jag har svårt att se att kommunens budgetrådgivare kommer vara särskilt hjälpsam i det här fallet, utan vill ni få bättre guidning rekommenderar jag er att kontakta konsumentombudsmannen, vilket borde lösa problemet väldigt snabbt med hänsyn till bevisen ni har och er historia med researrangören och försäkringsbolaget (som jag hoppas att ni har dokumenterat!). Konsumentombudsmannen är ett väldigt bra verktyg som existerar som stöd för konsumenter i förhållande till näringsidkare. Konsumentombudsmannen kan bl.a. företräda er i domstol om det kommer till det, jag rekommenderar att ni läser på det länkade materialet. Konsumentombudsmannen kommer också kunna ge er råd för er situation, så att kontakta de är bland det första jag rekommenderar er att göra. Annars kan ni naturligtvis alltid kontakta en advokat.För att de ska *tvingas* häva avtalet kommer ni behöva stämma de i domstol, hur man går tillväga för att göra det finner ni här. Men innan ni gör det rekommenderar jag att ni kontaktar researrangören en sista gång, och påpekar att ni kommer skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och anmäla de till konsumentombudsmannen.Vägrar fortfarande researrangören häva avtalet eller hänvisar er vidare så är det bara att stämma dem i domstol och ansöka om att avtalet ska ogiltigförklaras (samt möjlig ersättning för problem som ärendet orsakat er som utebliven lön t.ex.).Jag hoppas att jag lyckats besvara era frågor!Mvh,

Inneboende vill ogiltigförklara hyresavtal genom information som inte framkommit

2018-06-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt ut ett rum till en vän, vi har skrivit på kontrakt där all information om uppsägning framgått, alltså 3 månaders uppsägningstid. Uthyrningen hade en giltighetsperiod på 6 månader och skulle därefter förnyas med 3 månader om kontraktet inte uppsagts. Min inneboende flyttade ut, 3 dagar efter att han betalt hyran, jag vräkte honom inte utan han valde själv att flytta och ansåg att kontraktet vi skrivit inte var giltigt och att han därför inte skulle förhålla sig till reglerna om uppsägning. Han vill dessutom ha tillbaka pengarna för hyran han betalde den månaden han valde att flytta ut.Varför han anser att kontraktet är ogiltigt är för att jag får bostadsbidrag vilket inte stod med i kontraktet och för att han inte heller folkbokförd sig hos mig. Hur går jag tillväga i rådande situation? Har han rätt när han påstår att kontraktet inte är giltigt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstått din fråga rätt så flyttade en inneboende ut direkt utan att betala hyra trots att ni hade avtalat om 3 månaders uppsägningstid. Avtal ska hållas I Sverige finns en juridisk princip att avtal ska hållas men denna princip kan i vissa fall frångås genom regler i bl.a. avtalslagen. Exempelvis om någon har lurat någon att gå med på ett avtal så kan avtalet ogiltigförklaras enligt 30 § avtalslagen (AvtL) eller om de olika parternas prestationer är väldigt ojämna (ex om hyran är alldeles för hög eller uppsägningstiden är alldeles för lång) enligt 36 § AvtL. Såvitt jag har förstått så har du inte lurat personen och 3 månader är en fullt rimlig uppsägningstid som ni båda kommit överens om. Det finns andra sätt att ogiltigförklara avtal men inga som jag bedömer vara relevanta i ditt fall. Svek i 30 § AvtL Din inneboende hävdar att avtalet är ogiltigt p.g.a. att du inte skrivit med i kontraktet att du har bostadsbidrag. För att ogiltigförklara ett avtal med hjälp av 30 § AvtL som blir mest aktuell i det här fallet, krävs att du lämnat uppgifter som inte stämmer (exempelvis om personen frågat om du har bostadsbidrag och du har sagt nej). Du måste också ha förstått eller bort förstå att informationen du lämnar eller inte lämnar är felaktig. Det sista kravet är att du har bostadsbidrag kan antagas ha inverkat på din inneboendes vilja att skriva kontrakt med dig, d.v.s. det hade inte blivit någon flytt om personen vetat att du hade bostadsbidrag. Att du har bostadsbidrag borde enligt min mening troligtvis inte heller inverka på att avtalet ingås. Så länge du inte har ljugit för personen om att du har bostadsbidrag och att personen av den anledningen inte hade velat skriva kontrakt med dig från början kommer avtalet inte kunna ogiltigförklaras. Det är inte heller upp till din inneboende att ogiltigförklara avtalet utan det är upp till en domstol. Bostadsbidrag Att notera är dock att det däremot kan vara felaktigt att du får bostadsbidrag om du inte har berättat för försäkringskassan att du har en inneboende. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka den del som utbetalats till dig under månaderna personen var inneboende till försäkringskassan. Detta är dock inget som har betydelsen av avtalet mellan er förutom eventuellt storleken på hyran som kan påverkas. Kort svar & råd Din inneboende har fel i att avtalet är ogiltigt så länge du inte har ljugit om att du får bostadsbidrag finns ingen möjlighet att ogiltigförklara avtalet och även om du har ljugit är det inte säkert att avtalet blir ogiltigförklarat ändå. Att personen inte har varit folkbokförd hos dig spelar ingen roll för avtalets giltighet men kan ha betydelse i bevisningsfrågor. Du har alltså rätt att kräva hyra under uppsägningstiden. Mitt råd är att vända dig till personen först och främst och kräva pengarna och går inte det kan kronofogden hjälpa dig att få tillbaka pengarna genom ett betalningsföreläggande, information om det hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hot/tvång att ingå abonnemangsavtal

2018-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vad säger lagen om man blir utsatt för hot och tvång att teckna mobil abonnemang och mobiler?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap avtalslagen (AvtL) framgår under vilka omständigheter ett avtal kan ogiltighetsförklaras. I 3 kap 28 § AvtL framgår det att om en person med hot tvingar någon att ingå ett avtal så är det ogiltigt. 3 kap 28 § AvtL syftar på hot som kan bestå i utövande av våld eller i hot som innebär trängande fara.Avtalet är ogiltigt under förutsättning att den som blir hotad så fort hotet är avslutat meddelar den som avtalet har ingåtts med om att avtalet har ingåtts under hot. När det gäller tvång under lindrigare omständigheter än de som stadgas i 3 kap 28 § AvtL så är dessa avtal också ogiltiga, 3 kap 29 § AvtL. Tvånget behöver inte ha varit olagliga i sig men det ska framstå som rättsstridig.Om du har blivit tvingad eller hotad att ingå ett köpeavtal av mobiler eller abonnemang så råder jag dig att anmäla företaget till Konsumentombudsmannen.Med vänliga hälsningar

Ingå avtal under stark medicinering

2018-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag "råkade" ingå ett avtal. Nu är det så att jag går på väldigt starka värktabletter som gör att jag är väldigt dimmig i "huvudet"... ringde dem och sa som det var, fick då besked att jag skulle bifoga läkarintyg och röntgen svaret och vilka mediciner jag tar (har diskbråck, artroser, diskutböktningar mm) men jag vill inte skicka det. Finns det inte någon lag tex avtalslagen, köplagen där man kan hänvisa till paragrafer att avtalet inte är bindande då jag var under påverkan av starka mediciner.
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Avtalsrättens grundprincip grundar sig på att avtal ska hållas hållas "pacta sunt servanada". Dock finns det vissa möjligheter att ogiltighetsförklara avtalet enligt 3 kapitlet i Avtalslagen. 31§ AvtalslagenEnligt denna paragraf kan avtalet bli ogiltigt om försäljaren begagnat sig på annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner. Att vara under stark medicinering kan falla in under denna ogiltighetsförklaring, dock krävs det att säljaren uppenbart uppfattat missförhållandet i situationen, vilket kan bli svårt att bevisa. 33§ AvtalslagenEn annan ogiltighetsförklaring kan vara att använda sig av 33§ som kan göras gällande om avtalet har kommit till stånd under förhållanden som skulle strida mot tro och heder. För att avtalet ska strida mot tro och heder krävs det att försäljaren haft vetskapen om att du vid avtalets ingående varit påverkad av stark medicin. Likt här är det en bevisfråga att visa att försäljaren måste haft insikten att du varit under påverkan av starka mediciner. 36§ AvtalslagenEtt sista sätt att kunna göra avtalet ogiltigt enligt Avtalslagen är att avtalet ska anses ogiltigt på grund av omständigheterna i övrigt. En ogiltighetsförklaring enligt 36§ Avtalslagen om avtalets ingåtts under stark medicinering kan infalla även här, dock gäller samma beviskrav här att motparten ska haft kännedom om omständigheterna om din påverkan av medicin.Andra möjliga lösningarVid ett ingående av avtal har du alltid en ångerrätt. Om avtalet har ingåtts via telefon har den enligt lagen om distansavtal (2 kap 10§) 14 dagar att uttrycka din ångerrätt. Dock gäller inte denna ångerätt om du uttryckligen vid avtalets ingående gått med på att det inte finns en ångerrätt enligt samma lag (2 kap 11§) SlutsatsFör att kunna ogiltighetsförklara avtalet utan att visa läkarintyg krävs det både enligt 31§, 33§ och 36§ Avtalslagen att försäljaren antingen utnajat ditt oförstånd eller handlat i strid mot tro och heder under förutsättningarna att personen haft vetskapen om att du varit under medicinering som påverkat din rättshandlingsförmåga. Det kan dessutom vara värt att kolla om du kan nyttja din ångerrätt enligt ovan nämnda beskrivning. Om inte detta skulle fungera så krävs det att du skickar in en läkarintyg för att avtalet inte ska få en bindande verkan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad får man avtala om?

2018-06-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |För ett år sedan köpte jag en bil av en bilfirma.Bilen hade mycket hög bränsleförbrukning, vilket jag meddelade firman, + att det var flera fel på bilen vilket jag inte märkte förrän efter köpet. Dessutom fick jag inte något större förtroende för deras verkstad.Flera gånger hade jag kontakt med firman p.g.a. ovanstående fel.Jag föreslog att de skulle ta tillbaka bilen, vilket de till slut gjorde.I avtalet gällande återköp skrev bilfirman att om jag pratar illa om aktuell bilfirma, så måste jag betala 5 000 kr. till firman.Och om de pratar illa om mig, så får jag 5 000 kr.Nu undrar jag om detta avtal gällande 5 000 kr. i "böter" är juridiskt bindande ? M.v.h.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet är juridiskt bindande. Regler om avtal finns i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (även kallad avtalslagen).Det finns egentligen inte några regler angående vad man får avtala om. Två parter kan i princip avtala om vad som helst. Istället finns regler som kan göra avtalet ogiltigt om de ingåtts på ett visst sätt (3 kap avtalslagen). Som exempel kan nämnas om en person blivit tvingad genom våld att ingå avtal eller blivit lurad att ingå ett avtal.Svarat på din fråga är alltså att avtalet om att ni inte får prata illa om varandra utan att betala en avgift bör vara giltigt (och därmed juridiskt bindande) eftersom att man får avtala om vad man vill. Men om du på något vis blivit lurad/tvingad att ingå avtalet så kan det vara ogiltigt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ogiltighetsgrunden lindrigt tvång

2018-05-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo (8år) ska gå skilda vägar, och kommer iom detta sälja vår bostadsrättslägenhet vi äger 50% vardra av. Till saken hör är att min sambo placerade en tidigare vinst i vår lägenhet, och min tidigare vinst som var större än min sambos har jag/vi istället har köpt möbler , resor , mat mm för. Dom pengarna är tydligen inte lika mkt värda enl min sambo, trots att inför lagen ska vi dela lika på de saker vi köpt under tiden vi bott tillsamans iom vi är 50% ägare av geråd och lägenhet. I dagarna kom vi på en lösning där vi fann ett par köpare på vår lägenhet och då min sambo redan har på förväg köpt en lägenhet, så hade jag ingen lägenhet, samt att bostadsmarknaden är mkt skakig , så tänkte jag hjälpa oss båda genom att jag köper våra köpares lägenhet, som även den låg ute till försäljning vid tidpunkten. Sagt och gjort, så bokade vi tid för kontraktskrivning, men 30min innan vi skulle vara på plats , så vägrade min sambo skriva på köpekontraktet iom påtryckningar av hennes anhöriga, om jag inte skrev på ett skuldbrev till henne på 300.000:- som ska betalas inom 5 år annars avgår det 10% ränta / mån. Blev även men blev uppringd och pratade med min sambos syster , samt hennes make/sambo som skulle vara med och utforma kontraktet. Jag skrev under kontraktet iom min sambo , syster samt granne stod och väntade på mig utanför mäklaren. Enl laga rätt hade de ingen rätt att utpressa mig på detta viset när jag tänker efter? Är det Ogiltigt?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det krävs en grund för att ett juridiskt bindande avtal ska vara ogiltigt. Ogiltighetsgrunderna kan du läsa mer om i 3 kapitlet i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Den ogiltighetsgrund som eventuellt skulle kunna aktualiseras i ditt fall är lindrigt tvång (29 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Tvånget måste då ha varit orsaken till att du skrev på avtalet, och hotet måste ha varit rättsstridigt. Ett rättsstridigt hot kan vara utpressning, som du nämner. Utpressning är när en person genom olaga tvång förmån någon annan att vidta en handling (9 kapitlet 4 § brottsbalken). Ett exempel på en handling är att skriva under ett avtal. Olaga tvång kan exempelvis vara att person 1 vet om att person 2 har begått ett brott, och person 1 hotar person 2 att polisanmäla om inte person 2 betalar person 1. SvarAv de förutsättningarna du har givit låter det inte troligt att du skulle uppfylla någon utav ogiltighetsgrunderna, dock finns det en chans att du skulle uppfylla ogiltighetsgrunden för lindrigt tvång. Därmed vore avtalet inte ogiltigt, tyvärr. Jag ska även betona att vid bedömning av om någon ogiltighetsgrund har aktualiserats eller inte är omständigheterna i varje enskilt fall avgörande, varför en ogiltighetsgrund skulle kunna vara uppfyllt men att någon omständighet inte framkommer av din skrivelse. Mina rekommendationerMina rekommendationer är att du kontaktar någon utav mina kompetenta kollegor för att ni tillsammans ska kunna utreda omständigheterna i ditt fall och om någon av ogiltighetsgrunderna är uppfylld. Du kan läsa mer om det på Lawlines hemsida eller ringa Lawline på 08-533 300 04. Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Fullmakt genom anställning

2018-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag köpte en ny bil på Volvo, skrev kontrakt där både jag och bilförsäljaren skrev på, och bilen skulle levereras om 2 veckor, fick tid och datum för leverans av bilen. Betalade via bankgiro hela summan då jag kom hem samma dag. På kvällen senare ringde försäljaren och sa att det blivit en miss och fel i systemet att bilen var bokad till någon annan, och att det inte fanns någon bil till mig. Vad har jag rätt till? Måste han inte ge mig en likvärdig bil? Avtalet är väl bindande, enligt försäljaren så var inte försäljarens namnteckning bindande, då högsta försäljningschefen behöver godkänna alla avtal? Vad gäller? Det står i avtalet att detta köpeavtal är bindande för båda parter när det har undertecknats av köparen och en behörig företrädare för säljföretaget. Hur vet jag om denna bilförsäljare var behörig? Hjälp snälla! Tack!
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. InledningFörst och främst vill jag poängtera att din fråga är en mycket omdiskuterad fråga inom avtalsrätten som (i ett liknande fall) har varit uppe för prövning i Högsta domstolen. Rättsläget är relativt oklart, vilket tyvärr innebär att mitt svar kommer att bli långt. Jag kommer därför börja med en kort sammanfattning på det viktigaste, följt av en längre beskrivning av rättsläget om du är intresserad. SammanfattningJag anser att du har goda skäl att kräva att bilföretaget levererar bilen till dig. Avtalet är enligt min mening bindande för bolaget eftersom det måste anses vanligt (sedvanligt) inom branschen att bilförsäljare vid bilförsäljningar får lov att företräda ett företag där vederbörande är anställd hos, sålänge inga specialvillkor som får anses främmande för bolaget har avtalats. Jag vill dock tydligt påpeka att detta endast är min juridiska bedömning. Eftersom rättsläget är oklart finns inga garantier att en domstol skulle komma till samma slutsats. RättslägetReglerna om fullmakt finns i 2 kap Avtalslagen (1915:218) (AvtL). Av 10 § andra stycket AvtL framgår att en person som genom sin anställning handlar på arbetsgivarens vägnar, anses ha behörighet att binda arbetsgivaren genom rättshandlingar (t.ex. avtal) som faller inom gränserna för arbetstagarens behörighet. Vad som anses falla inom arbetstagarens behörighet avgörs vad som är sedvanligt, det vill säga vad som är vanligt inom branschen. För att belysa frågeställningen tydligt kan anges två enkla exempel:1. Ett kassabiträde i en livsmedelsbutik säljer ett paket mjölk till en kund i butiken. 2. Samma kassabiträde säljer livsmedelsbutikens lokal till en konkurrent. Dessa exempel är det väldigt enkla. Givetvis är försäljningen av mjölkpaketet bindande för livsmedelföretaget. Det är naturligt att kassabiträdet har behörighet att teckna avtalet för livsmedelsföretagets räkning. I det andra exemplet saknar kassabiträdet givetvis behörighet att företräda bolaget. Denna typ av försäljning faller på en högre uppsatt person inom företaget.I ditt fall har en bilförsäljare undertecknat ett avtal om köp för en bil. I rättsfallet NJA 1985 s 717 var frågan om en försäljare var behörig att binda företaget till en försäljning av prefabricerat trähus. HD konstaterade att försäljaren inte var behörig att teckna avtalet. Detta fallet är dock inte helt jämförbart med din situation, eftersom det i detta fallet handlade om specialvillkor som kunden och försäljaren hade kommit överens om. Inom avtalsrätten och reglerna om fullmakt råder en princip som innebär följande; Om ett företag beter sig på ett sådant sätt att en köpare får intrycket av att den anställde har behörighet att binda företaget, så ansvarar företaget för den anställdes rättshandlingar. Om bilförsäljaren brukar få företräda företaget vid försäljningar (om detta alltså tillhör vanligheten) så är avtalet bindande för företaget. Då är företaget skyldiga att leverera bilen (eller en likadan). Men om bilförsäljaren och du har kommit överens om villkor som är främmande för hur bolaget brukar sköta sin försäljning av bilar, bekräftar det ovannämnda rättsfallet att behörigheten kan ifrågasättas. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se

Uppsägning av hyresavtal

2018-05-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Har en hyresvärd skyldighet att informera ny hyresgäst om att annan hyresgäst ska avflytta? Vi antar att en restaurang väljer att hyra en viss lokal för att Systembolaget har lokalen bredvid. Senare visar det sig att Systembolaget flyttar, kan restaurangen komma ifrån hyresavtalet pga att hyresvärden underlåtit att informera om detta?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att ett hyresavtalet inte kan sägas upp på grund av att t.ex. Systembolaget väljer att byta lokal. Hyresvärden har inte heller som huvudregel att informera en hyresgäst om att det närliggande företaget kommer att flytta. Det första undantaget är om det finns en uppsägningsklausul i avtalet, vilken ger hyrestagaren rätten att säga upp avtalet vid en sådan situation. Det andra undantaget berör ogiltighetsreglerna i 3 kap Avtalslagen (1915:218) (AvtL). Avtalet kan förklaras ogiltigt vid svek, se 30 § AvtL. I ditt beskrivna exempel hade bestämmelsen troligtvis kunnat bli tillämplig om hyresgästen tydligt förklarat för hyresvärden hur viktigt det var att Systembolaget låg bredvid, och hyresvärden redan vid innan avtalet ingicks visste om att Systembolaget inom snar framtid skulle flytta. I Avtalslagen finns även en så kallad generalklausul. Den riktar in sig på oskäliga avtalsvillkor, se 36 § AvtL. Den skulle kunna bli aktuell om hyresavtalet t.ex. gäller för 10 år, och Systembolaget flyttar redan efter en månad. I en sådan situation blir avtalstiden väldigt betungande för hyresgästen på grund av omständigheter som inträffat efter avtalet skrevs på, och avtalsvillkoret hade kunnat ses som oskäligt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller att kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.