Är leasingavtalet ogiltigt på grund av ett förklaringsmisstag?

2021-04-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag bad om en offert på en leasingbil. I mailet angav jag alla tillbehör och övrig utrustning som jag ville ha med i offerten. I mailsvaret från bilfirman så bekräftar de i mailet vad som ingår i offerten och en separat fil med själva offerten. Jag accepterade i tron om att allt jag bett de inkludera fanns med. När avtalet sedan kom så upptäcktes att bilfirman glömt räkna in vinterdäcken i offerten vilket ökade kostnaden per månad. Min fråga är om det räcker med att de bekräftade i mailet att vinterhjulen ingår i offerten eller är det själva pdf-offerten som räknas som giltig, dvs att jag borde ha upptäckt att de missat att inkludera det?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fråga om slutande av avtal gäller avtalslagen (AvtL).Har ett avtal ingåtts?Mejlsvaret från bilfirman (offerten) får anses vara ett anbud om att sluta avtal. Ett anbud är bindande, likaså accept på anbudet (1 § AvtL). Ett bindande avtal har därför uppstått i och med att du accepterade anbudet. Du och företaget är därför bundna till det som framgick av mejlet (offerten som du accepterade). Huvudregeln är därför att bilfirman inte i efterhand kan ändra vad som accepterats genom att räkna in kostnaden för vinterdäcken. Detta förutsätter också att parterna inte har kommit överens om att avtalet inte är bindande förrän de skrivit under en skriftlig handling (kontraktsprincipen).Är avtalet ogiltigt? (Förklaringsmisstag)Det är uppenbart att bilfirmans anbud avviker från vad som har varit avsett. Om anbudet fått ett annat innehåll än vad som varit åsyftat på grund av felskrivning eller annat misstag blir denne bunden av anbudet ändå. Det förutsätter dock att mottagaren av viljeförklaringen inte insåg eller borde ha insett misstaget. Med andra ord måste mottagaren ha varit i god tro om misstaget (32 § första stycket AvtL). Motparten får stå för sina misstag om du varit i god tro. Om du till exempel misstänkte att ett fel gjorts på grund av att priset var orimligt lågt kan du inte ha varit i god tro.Det ska understrykas att bestämmelsen endast gäller när misstaget beror på t.ex. felskrivningar och inte när avgivaren medvetet avsett att ge uttryck för det angivna innehållet, men innehållet fått en annan innebörd. Om bilfirman till exempel av misstag skriver 6950 kr i stället för 6590 kr är det fråga om ett förklaringsmisstag som omfattas av bestämmelsen. Räknefel kan däremot vara ett misstag som inte omfattas av bestämmelsen, t.ex. om bilfirman skriver 2500 kr (fast egentligen räknade de fel vid sin beräkning av 500 x 6 = 3000). Du skriver att företaget "glömt" räkna in priset för vinterhjulen. Det framstår därför närmast som att företaget gjort en felberäkning. Företaget får då stå för sitt misstag. En tolkning måste dock göras av avtalet i det enskilda fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ogiltighet av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vår mamma har nyligen sålt sin lägenhet trots att hon är psykisk sjuk. Hon har hållit sina anhöriga ovetandes om försäljningen. Vi försökte under hösten/vintern få henne att ta en god man eller förvaltare eftersom hon var/är inne i en maniskt period och har spenderat otroliga summor, tyvärr instämde inte hennes nya läkare så det gick inte igenom. Avtalet för försäljningen skrevs i mars och tillträde räknas vara i juli. Handpenningen är fortfarande på mäklarens klientmedelskonto, då bostadsrättsföreningen ej ännu godkänt. Vår mamma har åkt in på sjukhus nu på grund av alla omständigheter och hennes förra läkare har slutat och hon har fått en ny läkare som idag intygade hennes diagnos och att hon är i behov av förvaltare vilket nu ska ansökas om. Vår fråga är hur lag 1924:323, om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, kan hjälpa mamma att få försäljningen ogiltigförklarad, samt om den lagen åberopas - slipper hon ersätta köparen? Vore otroligt tacksam för svar snarast! Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår dig, undrar du om försäljningen av lägenheten kan förklaras ogiltig, samt om hon i så fall skulle bli skyldig att ersätta köparen.Den första frågan som blir aktuell är om lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning är tillämplig, det vill säga om avtalet i fråga ingåtts under påverkan av en psykisk störning. Begreppet psykisk störning omfattar enligt lagen både varaktiga psykiska störningar, exempelvis vissa sjukdomar, men också tillfälliga förvirringstillstånd på grund av berusning eller skrämsel. Som du beskriver din mammas tillstånd, bör det falla under begreppet psykisk störning. Nästa fråga som aktualiseras, är om avtalet ingicks på grund av störningen. Det krävs ett visst orsakssammanhang mellan sjukdomen och avtalet, det vill säga att sjukdomen som sådan ledde till att avtalet ingicks. Som du beskriver din mammas situation, tycks detta också vara fallet. Därmed är lagen också tillämplig.När ett avtal har ingåtts under påverkan av psykisk störning, är avtalet per automatik ogiltigt. Ett eventuellt problem här, är att den som åberopar ogiltigheten också måste bevisa att avtalet ingicks på grund av den psykiska störningen. Detta bör dock kunna styrkas med hjälp av ett läkarintyg eller liknande. Ogiltigheten innebär att eventuell betalning eller annan ersättning, så som mäklararvode och handpenning, ska återbäras till din mamma, respektive köparen av lägenheten. Det innebär också att lägenheten fortfarande är hennes.Det kan dock vara så att din mamma blir skyldig att i viss utsträckning ersätta köparen och mäklaren. Enligt lagens andra stycke har nämligen den som var i god tro om den psykiska störningen (det vill säga att den inte visste om att avtalet ingicks under påverkan av en psykisk störning) rätt till skälig ersättning för den förlust som föranletts av avtalet. Exempelvis har mäklaren lagt ned arbete på försäljning av lägenheten, vilket den i så fall kan ha rätt till ersättning för. Likaså kan köparen ha hunnit sälja sitt nuvarande boende, vilket kan ha orsakat viss ekonomisk skada för denne. Som sagt måste dock köparen och mäklaren vara ovetandes om din mammas psykiska störning, för att din mamma ska bli ersättningsskyldig.Sammanfattningsvis är lagen alltså tillämplig på din mammas situation. Lägenhetsförsäljningen är därmed ogiltig och lägenheten är därför fortfarande hennes. Hon kan dock, som jag har beskrivit, bli skyldig att i viss utsträckning ersätta mäklaren och köparen för den förlust som föranletts av avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig!Med vänlig hälsning,

Avtal underskrivet av någon som inte förstår innebörden - kan det ogiltiförklaras?

2021-03-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, min mor har. utan min vetskap, skrivit under ett avtal med Ip Only gällande markarbete på vår gemensamma fastighet. Min mor är 78 år och lider av kognitiv svikt, som blivit allt sämre under det senaste året. I samtal med henne förstår jag att hon inte har förstått vad avtalet med IP-only gäller och trott sig tvungen att skriva under. Eftersom jag som gemensam fastighetsägare inte har blivit tillfrågad av IP-only skrev jag till dem och bad om att avtalet hävs då jag inte ger mitt medgivande till de markarbeten som IP-only vill genomföra på vår tomt. Jag bifogade även en framtidsfullmakt som visar att jag har rätt att fatta beslut å min mors vägnar gällande avtal av den typ som här har ingåtts.IP Only svarar: Det stämmer att vi har ett markavtal för [fastigjeten] som är undertecknat [NN]. Markavtalet gäller för en tid om 50 år inom detaljplanelagt området och i 25 år från undertecknande. Det gör alltså att markavtalet fortsatt är bindande och följer med fastigheten. Det är alltså inte möjligt att säga upp markavtalet då det fortsatt är ett aktivt avtal.Får det gå till så här? Finns det något jag kan göra? Mvh Monica
Sanna Parkan |Hej Monica och tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor!Om jag har förstått frågan rätt så undrar du kring möjligheter att häva / ogiltigförklara detta avtal.Eftersom din mor lider av kognitiv svikt kan möjligen AvtL 31 § användas för att ogiltigförklara avtalet, beroende på hur din mors tillstånd de facto är. AvtL 31 § anger att om någon missbrukat annans trångmål, oförstånd eller lättsinne för att få igenom en rättshandling, så är rättshandlingen inte gällande. Men här krävs att det föreligger ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för motparten och det som utlovas, det vanligaste exemplet är s k kreditocker vilket innebär oskäligt hög ränta för ett lån.Ett annat sätt att angripa situationen är lilla generalklausulen, AvtL 33 §. Den innebär att hela avtalet blir ogiltigt om det vid avtalets tillkomst föreligger en omständighet som strider mot tro och heder och motparten har insikt om denna omständighet. I detta fall kanske det kan vara fråga om att IP-only individen som pratat med din mor märkt att hon kanske lider av någon sjukdom alt var medveten om att din mor trott att hon måste skriva under. Men då måste uppsåt hos motparten bevisas, dvs att IP only vetat om denna omständighet.Ett tredje alternativ kan vara den stora generalklausulen, AvtL 36 §, som stadgar att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till bl a omständigheter vid avtalet tillkomst eller senare inträffade händelser. Sist men inte minst har vi även lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Psykiskt störning är en samlingsbeteckning där t ex kraftig demens kan inräknas. Här blir bedömningen beroende av hur din mors tillstånd de facto är. Mitt tips är att först kontakta IP only igen och mena på att avtalet inte kan vara giltigt i och med att din mor på grund av sitt tillstånd inte förstod vad hon skrev under, samt var under intrycket att hon måste skriva under. Om de inte vill ogiltigförklara avtalet därefter bör du skaffa ett juridiskt ombud som kan få all info kring omständigheterna när din mor skrev under, hennes hälsotillstånd etc och därefter hjälpa dig att hos tingsrätten yrka att avtalet ska ogiltigförklaras.Hoppas att det var svar på din fråga!

Är jag bunden av en konkurrensklausul på 5 år?

2021-03-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag har blivit erbjuden en obetald praktik i 2 månader hos ett start-up företag. Jag har precis fått anställningsavtalet/praktik-avtalet, men har inte signerat det än. På avtalet har de inkluderat en konkurrensklausul i 5 år, och det står att jag inte får "fortsätta/vara direkt engagerad/intresserad av något företag som konkurrerar med företagets verksamhet.". Spontant känner jag att konkurrensklausul i 5 år känns inte alls rimligt, speciellt när praktiken är endast 2 månader lång. Vill även tillägga att iom att företaget är i start-fas är det svårt att veta vad de kommer att utvecklas till, och hurdana företag kommer att klassifieras som deras konkurrenter i framtiden.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så ska vi kika i företagshemlighetslagen (LFH), avtalslagen (AvtL) och det så kallade konkurrensavtalet (Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt näringsliv och PTK).LojalitetspliktMed anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som bland annat innebär att en arbetstagare inte får starta upp eller ta anställning hos en konkurrerande verksamhet. Denna lojalitetsplikt gäller under hela anställningstiden och alltså också under uppsägningstiden. Om det inte finns någon konkurrensklausul upphör lojalitetsplikten när anställningstiden har löpt ut och det finns då inte några principiella hinder mot att starta upp eller ta anställning hos ett konkurrerande företag.KonkurrensklausulOm man dock inför en konkurrensklausul i anställningsavtalet förlängs denna lojalitetsplikt till att gälla även efter anställningstidens slut.I det så kallade konkurrensavtalet finns bestämmelser om just konkurrensklausuler. Konkurrensavtalet är dock bara tillämpligt om företaget du ska praktisera hos är medlem i Svenskt näringsliv och har kollektivavtal med ett fackförbund som är medlem i PTK. Jag kommer dock utgå ifrån att konkurrensavtalet inte är tillämpligt i detta fallet.Det regelverk som blir tillämpligt är därmed 38 § och 36 § AvtL. Vid tolkningen av dessa paragrafer tar man dock vägledning av konkurrensavtalet, så det blir trots allt relevant. För att man ska få införa en konkurrensklausul krävs för det första att företaget har företagshemligheter, att du har tillgång till dessa företagshemligheter och att det skulle innebära en skada i konkurrenshänseende om uppgifterna läcktes eller användes i en konkurrerande verksamhet (2 punkten konkurrensavtalet).FöretagshemlighetEn företagshemlighet är information om affärs-eller driftsförhållanden som inte är allmänt kända eller lättillgängliga på företaget, som är hemlighållna och som kan skada i konkurrenshänseende om de läcktes (2 § LFH). Exempel på företagshemligheter kan vara kundlistor, ritningar, modeller osv.Får man införa en konkurrensklausul i ditt fall?Det är osäkert om det finns företagshemligheter på bolaget, men det kan mycket väl vara så. Det verkar dock ganska osannolikt att du som praktikant skulle få tillgång till dessa företagshemligheter. Om det dock är så att du får tillgång till företagshemligheter så kan en konkurrensklausul införas i ditt fall.Konkurrensklausul i 5 år?I 38 § AvtL stadgas att en konkurrensklausul är ogiltig om den sträcker längre än vad som kan anses vara skäligt. Vid bedömningen avseende vad som kan anses vara skäligt brukar vägledning tas i konkurrensavtalet.I konkurrensavtalet punkt 5.1 framgår att en konkurrensklausul inte får ha längre bindningstid än vad som är nödvändigt. Bindningstiden får som utgångspunkt inte vara längre än 9 månader. Om det finns särskild risk för att företagshemligheterna utgör fara i konkurrenshänseende kan denna bindningstid sträcka sig till 18 månader. Med det sagt kan det alltså konstateras att en bindningstid på 5 år är alldeles för lång tid och därför oskälig. Därmed kan konkurrensklausulen ogiltigförklaras i sin helhet (38 § AvtL). Avslutning och rådDen konkurrensklausul som införts i avtalet är därmed oskälig. Om du inte får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul inte införas alls. Om du dock får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul införas. En klausul på 5 år är dock oskälig och kan ogiltigförklaras i sin helhet (38 § AvtL) eller jämkas (36 § AvtL).Jag skulle rekommendera dig att prata med din arbetsgivare och fråga varför de avser införa en konkurrensklausul och upplysa dem om att konkurrensklausulen är oskälig. Ytterst sett kan en tvist om konkurrensklausulen behöva lösas i domstol, men eftersom det är väldigt dyrt rekommenderar jag dig att först försöka prata med arbetsgivaren och lösa det på det sättet.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Avtal under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Dement mor vill överföra fonder till dotter. Hur är det möjligt?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om rättshandlingsförmåga under påverkan av psykisk sjukdom, vilket aktualiserar lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.Enligt ovan nämnda lag är avtal som ingåtts av en person med en psykisk störning ogiltiga. Begreppet "psykisk störning" i lagen omfattar bland annat personer som lider av demens.Huvudregeln vad gäller avtal slutna på detta vis är att avtalet anses ogiltigt och prestationerna ska återgå, d.v.s. fonderna ska återgå till modern. Detta gäller inte om modern har en god man eller förvaltare som bistått vid överlåtelsen av fonderna. Under förutsättning att det skett på rätt sätt så är en sådan överföring tillåten.Den som påstår att avtalet är ogiltigt bär bevisbördan för att påvisa att modern led av den psykiska störningen vid överlåtelsen. Här måste personen kunna visa på att det förelegat ett orsakssamband mellan överföringen och demensen, alltså att sjukdomen påverkat modern att överlåta fonderna till dottern. En person som lider av demens har fortfarande rättshandlingsförmåga och kan ingå giltiga avtal, men det måste kunna påvisas att det skett när personen i fråga är i sina sinnens fulla bruk och att handlingen inte påverkas av sjukdomen.En person som lider av demens och därmed inte kan bevaka sin rätt kan få en god man eller förvaltare som företräder personen i fråga och hjälper till med bland annat förvaltning av egendom (11 kap. 4 § föräldrabalken, 11 kap. 7 § föräldrabalken och 11 kap. 9 § föräldrabalken). Om modern i din fråga har en god man eller förvaltare så bör avtalet vara giltigt.Sammanfattningsvis kan alltså en person som lider av demens ingå bindande avtal så länge rättshandlingen företas när personen är i sina sinnens fulla bruk och sjukdomen inte påverkar avtalet. Kan det bevisas att det finns ett orsakssamband mellan demensen och fonderna ska avtalet anses ogiltigt.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Köpte ovanligt billig maskin online, avtalet ångrades av säljaren på grund av tekniskt fel. Är avtalet giltigt eller ogiltigt?

2021-04-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Hittade verktyg i en onlinehandel ovanligt billigt. Beställde, betalade och fick en orderbekräftelse plus kvitto. Ett köp har alltså genomförts. Fick idag mail om att tack vare ett tekniskt fel så var det ett ej marknadsrealistiskt pris som satts på varorna och företaget kommer därför makulera hela min order och pengarna föras tillbaka om ca 3 dagar.Även om man reserverar sig för felskrivningar etc. Så bör väl alla ändringar och felskrivningar kontrolleras INNAN ordern är slutförd och betald från deras sida. Är det verkligen okej att bara makulera en order för att man känner för det när ordern är bekräftad och betald? Ha en trevlig dag och tack på förhand!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig utgångspunktHuvudregeln är precis som du skriver att när avtal väl ingåtts med ett visst innehåll ska detta hållas (pacta sunt servanda). Av billighetsskäl finns vissa betydelsefulla undantag härom.Aktuell reglering står att läsa i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 32 § AvtL som situationen träffas av är mycket svårläst, delvis eftersom bestämmelsen är avsedd att läsas motsatsvis. Vad som ligger inom gränsen respektive utanför får delvis avgöras med hjälp av förarbetena, lagkommenterarer och doktrin. Klart inom gränsen ligger tangentfelslag och omkastning av siffor. Som exempel inom doktrinen anförs att om en varas prisuppgift är felregistrererad föreligger i allmänhet ett förklaringsmisstag. Omständigheter i det enskilda falletDu har angett att verktyget var ovanligt billigt. Det är normalt, om inget annat skäl som förklarar underpriset är för handen, en följd av felskrivning eller annat misstag. Säljaren är då inte bunden av det icke-marknadsmässiga priset om du insåg eller borde ha insett misstaget (32 § AvtL). Med andra ord måste du ha befunnit dig i god tro avseende priset för att avtalet ska bestå. Ond tro är du i om priset framstod som osedvanligt förmånligt i förhållande till marknadsvärdet, och mot bakgrund av vad du anfört om hur du uppfattade priset har du varit i ond tro, åtminstone i bemärkelsen "bort insett" säljarens misstag. Påföljden blir att avtalet är ogiltigt, även om detta orsakar onödig tidsutdräkt för konsumenten. Risken är dock förutom att företaget ådrar sig badwill, om liknande prissättningsproblem återkommer, att prisavvikelsen någon gång är liten och därför konsumenten i god tro, varpå avtalet står sig. Förekommer systematisk marknadsmanipulation är det en fråga som behandlas separat inom marknadsrätten. I vissa fall kan detta föranleda ingripande av konsumentombudsmannen. Återkoppla gärna om något är oklart.Trevlig helg!Hälsningar,

Kan en felskrivning göra avtal ogiltigt?

2021-03-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vi har bokat bröllop på en gård. Vi skrev kontrakt i sep-okt 2020 gällande bröllop i juli 2021. Det som hände var att värden för lokalen skickade ut ett avtal först med ett annat belopp men samma datum, som vi signerade och skickade tillbaka. Därefter insåg värden att det var fel belopp och skickade ett nytt avtal med nya belopp för samma bröllop/datum som vi signerade och godtog då. Kan detta på något sätt ogiltigförklara kontraktet helt eller vilket kontrakt är det som gäller?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis blir avtalslagen (1915:218) (AvtL) tillämplig på din fråga, då frågan rör avtalsrätt.Avtalet är enligt huvudregeln bindandeSvensk avtalsrätt grundar sig på löftesprincipen. Av 1 § AvtL framgår att ett avtal blir bindande när ena parten har skickat ett anbud (ett förslag) och får en accept (ett godkännande). Jag tolkar din situation som att det är lokalvärden som har skickat ett anbud, varpå ni har signerat, alltså accepterat avtalet. Enligt huvudregeln är alltså ert avtal bindande. Det är dock lite svårt att förstå händelseförloppet i frågan. Om jag ska tolka din fråga som att ni redan har signerat ett avtal en gång är det avtalet bindande, om det var "rätt pris". Har ni däremot accepterat även det "nya" avtalet så bör det nya avtalet gälla och ersätta det gamla.Det finns undantag från avtalsbundenhetDet är dock viktigt att belysa att undantag finns för när ett avtal är bindande, d.v.s. ogiltighetsgrunderna. En av dessa framgår av 32 § AvtL och kallas förklaringsmisstag. Det handlar om att en felskrivning inte är bindande så länge ni som motparter förstod att det var fel, eller borde ha förstått. Exempelvis borde ni ha förstått att det var fel summa, om ni länge har diskuterat fram ett visst pris och bestämt er för 10 000 kr, men att det i kontraktet ni signerade stod 1000 kr. Ett uppenbart skrivfel har alltså uppkommit där det är uppenbart att en 0:a saknas. Då borde ni ha förstått att det var en felskrivning och motparten blir inte längre bundna av sitt anbud om felaktiga 1000kr. Om er situatoíon dock är den motsatta, det vill säga att "misstaget" inte var något ni förstod eller borde ha förstått, så är motparten bunden av sitt anbud. Det billigare priset ska således gälla.Motparten kan ha återkallat anbudetYtterligare ett undantag mot avtalsbundenhet i din situation skulle vara om lokalvärden återkallat sitt anbud till er innan eller samtidigt som ni fick det nya kontraktet. Denna situation regleras i 7 § AvtL. Om det var så att ni fick del av kontrakten samtidigt så ska alltså det nya avtalet räknas som att det gamla upphävs och är det korrekta, om det framgår att det gamla avtalet inte ska gälla i förhållande till det nya. I sådana fall är motparten inte bunden av felskrivningen i första avtalet. Om ni dock fick det andra kontraktet efter det första (alltså inte samtidigt), så är detta återkallande inte tillämpligt och avtalet är bindande. SammanfattningFör att summera ihop svaret är huvudregeln att avtal är bindande efter ena parten skickat ett anbud och andra parten har accepterat anbudet. Beroende på hur händelseförloppet exakt har sett ut kan dock olika undantagsregler som belysts aktualiseras för att ert avtal inte ska vara bindande. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Tro och heder eller psykisk störning?

2021-03-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad det är för skillnad att få ett avtal ogiltigförklarat med hänvisning till psykisk störning genom 1924 års lag och förfarande i strid mot tro och heder? Enligt min lärare kan båda ogiltighetsgrunderna aktualiseras. Kan man välja vilken av dem som helst eller reglerar de olika situationer?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta skillnaden mellan att ogiltigförklara avtal enligt tro och heder, eller psykisk störning. Jag kommer nedan att redogöra för vad vardera rekvisit innebär. Avtalslagen och lag om avtal som har slutits under påverkan av psykisk störning kommer tillämpas i min förklaring. Ogiltigförklara enligt 33 § Avtalslagen - Regeln om tro och heder finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. Här ska en rättshandling ogiltigförklaras om omständigheterna vid dess tillkomst är sådana att de skulle strida mot tro och heder att med vetskap åberopa rättshandlingen, t.ex. ett avtal. I förarbetena till avtalslagen benämner man att något strider mot tro och heder när situationen strider mot "rättskänslan", det vill säga den egna uppfattningen om vad som är rätt. Man kan här dra paralleller till moral och samvete, när man genomför handlingar som strider mot den moraliska uppfattningen skulle det strida mot tro och heder att åberopa dessa handlingar. Typiskt sett avses att en underlägsen part ingått avtal som formulerats av hans motpart och att den underlägsne parten inte har förstått eller varit okunnig om vad som avses med vissa villkor som gynnar motparten. Ett annat exempel är att motparten lämnar oriktiga uppgifter om villkor eller om hur dessa brukar tillämpas.Ogiltigförklara med stöd av psykisk störning - Precis som du säger kan Lagen (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning medföra av avtal ska förklaras ogiltiga. Lagen syftar med "psykisk störning" både på tillfälliga störningar skapade av t ex bruk av alkohol eller narkotika, samt även på långvariga problem med t ex psykossjukdomar.För att hävda att avtal är ogiltiga på denna grund måste man bevisa två saker. För det första behöver man visa att man varit påverkad av en psykisk störning då avtalen ingicks, t ex genom intyg från läkare eller psykolog.För det andra behöver man visa att det finns ett samband mellan den psykiska störningen och att man ingick avtalet, alltså att störningen bidrog till att man slöt avtalet.Sammanfattning - Dessa två grunder för att ogiltigförklara avtal reglerar delvis samma och delvis olika situationer. Avtalslagens 33 § reglerar ett större område där man kan inkludera ett stort antal aktioner. Psykisk störning reglerar situationer där man tillfälligt eller permanent har en störning av något slag, genetiskt, kroniskt eller tillfälligt genom olika kemiska medel. Dessa två grunder kan anses täcka samma situationer, då det mycket rimligen bör strida mot tro och heder att åberopa ett avtals verkan gentemot någon som var hög på droger när avtalet ingicks. Man tillämpar dock mycket troligt lex specialis vid dessa tillfällen när psykisk störning har uppkommit. Detta innebär med stor sannolikhet att när psykisk störning uppkommer så använder man sig av endast lagen om psykisk störning. Om frågan inte kan utredas enligt denna lag vänder man sig till 33 § avtalslagen. Både lagarna kan därför bli aktuella men man vänder sig till lex specialis för att avgöra lämpligt rättsligt lagrum. Hoppas att det var svar på din fråga!