Tvingad att ingå avtal mot sin vilja

2020-09-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |hej, jag har blivit tvungen att ingå ett avtal mot min vilja blivit hotad med att personen kommer gå till mina föräldrar och berätta för dem den grejen (det är inte olagligt det jag håller på med) om jag inte ingår avtalet. Efter en månads tid berättade jag för köparen då han inte hade någon aning om vad hans kompis gjort mot mig men han vill fortfarande inte att köpet skall återgå. Vad skall jag göra
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tänkte börja med att kortfattat gå igenom olika bestämmelser som kan vara relevanta för ditt fall. I slutet av svaret hittar du en sammanfattning och lite tips för hur du kan gå till väga. Avtalslagen (AvtL) är tillämplig på din situation. Avtal som ingåtts under tvång är ogiltiga under vissa förutsättningar. Om du är under 18 årFör det första vill jag påpeka att omyndiga, alltså personer under 18 år, inte kan ingå i avtal för egen räkning (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det spelar ingen roll om motparten (den som den omyndige sluter avtal med) tror att den omyndige är myndig, avtalet blir ogiltigt oavsett. Om du är under 18 år så är detta avtalet ogiltigt och köpet ska återgå. Lindrigt och grovt tvångInom juridiken skiljer man på grovt tvång och lindrigt tvång (28 § och 29 § AvtL). Grovt tvång är av allvarligare art, exempelvis att man tvingas ingå avtal under pistolhot. Grovt tvång är inte tillämplig på din situation.Lindrigt tvång kan däremot vara aktuellt utifrån omständigheterna i ditt fall. När man utsätts för lindrigt tvång så har man möjlighet att välja att ingå i avtalet eller inte, även om båda valen är "dåliga". För att det ska anses vara lindrigt tvång måste det föreligga orsakssamband mellan rättshandlingen och tvånget. Om man aldrig skulle ha ingått i avtalet om man inte blev tvingad till det så föreligger det orsakssamband.God troOm köparen var i god tro angående det lindriga tvånget, det vill säga köparen inte visste om att du blev tvingad till att ingå i avtalet, är avtalet tyvärr giltigt. I ditt fall säger köparen att hen inte hade kunskap om missförhållandet. Om du inte har något som visar på att han borde ha insett att du blev tvingad så kan det därför bli svårt att hävda att köpet ska återgå på grund av lindrigt tvång.36 § AvtLDet kan krävas en del för att tillämpa lindrigt tvång och ibland kan det därför vara lättare att använda sig av generalklausulen 36 § AvtL. Enligt denna paragraf kan ett avtal vara oskäligt på grund av omständigheter vid avtalets ingående. Eftersom du blev mer eller mindre tvingad att ingå i avtalet så kan detta vara en sådan oskälig omständighet. Om avtalet anses vara oskäligt enligt denna paragraf så kan köpet återgå eller jämkas. Slutsats och sammanfattningDet är svårt för mig att säga exakt vad du bör göra eftersom jag inte vet tillräckligt mycket om situationen, men nedanför har jag sammanställt några förslag som förhoppningsvis kan vara till hjälp.-Om du är under 18 år är avtalet ogiltigt och köpet ska återgå. Om motparten vägrar kan du stämma hen, mer information om det kan du hitta här.-Om du har utsatts för lindrigt tvång och köparen visste om att du blev tvingad så ska köpet återgå. Om motparten vägrar kan du stämma hen, mer information om det kan du hitta här.-Om du har utsatts för tvång kan du också under vissa förutsättningar ha rätt till ersättning från den som utförde tvånget för den skada du har lidit. -Det kan också vara brottsligt att utsätta en annan person för tvång och utpressning. Om du har blivit utsatt för brott kan du göra en polisanmälan, mer information om det kan du hitta här. Om du har blivit utsatt för brott så kan du få brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Omyndiga personers underskrift

2020-09-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Min son som är sju år fick idag hem ett "förväntansdokument" från skolan. Där var en lista på saker som skolan förväntar sig av eleverna och av oss föräldrar. Längst ner skulle min son skriva på och även vi föräldrar. Detta kändes väldigt konstigt, för jag har aldrig tidigare stött på ett dok som vill ha min sons underskrift. Är det ok att be om ett barns underskrift?
Axel Helgesson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att be om ett barns underskrift innebär i sig inte några juridiska problem. Däremot har omyndiga som huvudregel ingen rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär att ditt barns underskrift inte är juridiskt bindande. Skolan kan alltså be om underskrift, men en eventuell underskrift från ditt barn har inte någon juridisk betydelse i detta fallet.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Fråga om pactum turpe

2020-08-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo vill skriva ett avtal som innefattar att om någon av parterna köper någon form av sexuell tjänst under tiden de är i ett kärleksförhållande eller har gemensamma barn blir denna skyldig den andre parten en summa på 1 000 000 kr. Om man utformar ett tydligt avtal med tydliga villkor kring det ovannämnda. Skulle ett sådant avtal vara gällande/bindande? Detta handlar alltså ej om ett avtal kring förbud mot otrohet, utan ett avtal kring förbud mot köp av sexuella tjänster. Kan avtalet påverkas av pactum turpe?Med vänliga hälsningar,
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I svensk rätt saknas allmänna regler om ogiltighet av avtal som strider mot lag eller goda seder. Det har i stället överlämnats till domstolarna att efter omständigheterna i det särskilda fallet avgöra om ett avtal skall anses ogiltigt enligt allmänna rättsgrundssatser, pactum turpe är en sådan allmän rättsgrundsats. Innebörden av pactum turpe är att de förpliktelser som följer av avtalets innehåll inte upprätthålls av rättsordningen. I dessa fall avstår domstolen att överhuvudtaget avgöra frågan och avvisar talan. Ett exempel på pactum turpe är avtal om prostitution.Det avtalet du tar upp är inte olagligt i sig men avtalet går i grunden ut på att kompensera en avtalspart ekonomiskt utifall motparten köpt en sexuell tjänst vilket kan anses vara otillbörligt. Min bedömning är därför att det rör sig om pactum turpe. Domstolen kommer i sådant fall inte befatta sig med frågan. Med vänliga hälsningar,

Jag blev tvingad till skriva på avtal, vad gör jag?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan jag vill fråga hur jag ska gå till väga med att mitt ex tvingade mig att skriva på ett papper som säger att vi ska dela på vinsten av våran husförsäljning. Vi ägde bostaden tillsammans och jag hade renoverat hela huset. Vi hade lån på 680.000kr och det såldes för 1.375.000kr. Inga lån på renovering. Jag skrev huset på henne för våra barns skull men jag ångrar allt idag. Hon kom till mig och tvingade mig att skriva på att allt över 1.100.00 delar vi på och allt annat får hon. Jag mådde psykiskt dåligt då med ett spelmissbruk och alkoholism i kroppen. Hon gav mig 75.000kr och fick själv över 500.000kr. Kan jag stämma henne för detta? Tack //Patrik
Jasmine El Mallah |Hej Patrik, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, men under vissa omständigheter kan avtal ogiltigförklaras genom olika s.k. ogiltighetsgrunder. Du skulle eventuellt kunnat ha blivit utsatt för det som juridiskt kallas för lindrigt tvång i enlighet med 29§ Avtalslagen, hädanefter förkortad AvtL. Tvånget betraktas som lindrigt när du som utpressad eller hotad haft möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om alla alternativen varit dåliga. Dock förutsätter detta att du i stunden du skrev på avtalet faktiskt varit tvingad till det. Av din bakgrundsinformation skulle jag dock inte påstå att du blivit utsatt för detta då denna form av tvång omfattar mer allvarlig karaktär och det av dig framgår att du mer utav ångrat dig i efterhand. Du berättar däremot att du var under berusat tillstånd när du skrev på avtalet. Att du varit berusad är i sig inte en ogiltighetsgrund, men enligt reglerna om ocker kan dock ett avtal förklaras ogiltigt om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått, 31§ AvtL. Omständigheterna i ditt fall skulle kunna falla under detta lagrum, då det dessutom krävs att det råder ett uppenbart missförhållande mellan era prestationer vilket man tydligt kan se enligt dina uppgifter. 33§ AvtL medger även ogiltighet för det fall där omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Här fordras att motparten varit medveten om att avtalet strider mot tro och heder, dvs varit i ond tro. Jag tänker att generalklausulen i 36§ AvtL är något du skulle kunna åberopa som sista utväg. Lagrummet stadgar att ett avtal eller avtalsvillkor kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om den är oskälig med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. I sin helhet omfattar därmed 36§ AvtL alla tänkbara situationer och du skulle därför kunna bygga din argumentation på att avtalet bör lämnas utan anseende till följd av omständigheterna vid dess tillkomst. T.ex. att du mådde psykiskt dåligt när du skrev på avtalet. Du kan även lyfta skillnaden i betalning du fick i jämförelse med henne. Det är något som eventuellt skulle kunna falla under senare inträffade förhållanden eller omständigheter i övrigt. Att skillnaden är oskälig och att detta i vart fall bör kunna leda till en jämkning.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?

2020-09-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Min pappa har ett företag som ska köpa skruvar av ett annat företag, de kom överens om ett pris över en middag men nu när han redan skrivit på avtalet (dumt av honom att göra det utan att läsa det) så upptäckte han idag när han läste genom det att de skrivit ett annat högre pris istället. Min pappa misstänker detta var med vilje då de hade svårt att komma fram till ett kilo pris. Jag försöker hjälpa min pappa men hittar inte mycket i lagen, tacksam om ni kunde hjälpa mig.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man komma överens om ett pris och sedan ange ett annat i avtalet?Som huvudregel inom svensk rätt gäller att det pris som anges i ett avtal och som skrivits på ska gälla (pacta sund servanda) (1 kap 1 § avtalslagen). När det dock kommer till förklaringsmisstag, dvs ett annat pris än det överenskomna priset som råkat komma med i avtalet, och som du inser och meddelar motparten om, så är det inte bindande (1 kap 32 § avtalslagen). Alternativt skulle bestämmelsen om svek kunna aktualiseras (30 § avtalslagen), då motparten i detta fall enligt din pappa kan ha haft avsikt att vilseleda. I de fall svek blir aktuellt kan det leda till att avtalet inte gäller trots att din pappa skrivit på. SammanfattningSom huvudregel gäller alltså det pris som avtalades under middagen, trots att det är muntligt, är bindande. Även svek skulle kunna medföra att avtalet ogiltigförklaras. Dock så kan jag inte gå in mer i detalj på situationen då jag inte har mer information i frågan. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

2020-08-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om hyresrätten(villa som är uthyrd) är förverkad pga. obetald hyra, har hyresgästen fortfarande rätt att bo kvar i 3 månader som det står i kontraktet under uppsägningen-
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna för uthyrning i del av bostad återfinns i 12 kap. Jordabalken. Enligt 12 kap 42 § får hyresvärden säga upp avtalet då exempelvis hyresvärden inte betalat hyran i tid. Är hyresavtalet förverkat så gäller inte några villkor i avtalet längre eftersom hyresvärden valt att säga upp det, 12 kap. 6 § Jordabalken. Vänligen,

Hur annulleras en framtidsfullmakt?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hur går jag tillväga om jag vill annullera en framtidsfullmakt?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline! Enligt 6 § i lag om framtidsfullmakter kan inte en framtidsfullmakt inte göras oåterkallelig. I 8 § 2 st finns däremot ett undantag som fastslår att framtidsfullmakter kan innehålla bestämmelse om att ha en granskare som enligt 23 § då innehar rätten att återkalla fullmakten. En framtidsfullmakt kan även upphöra om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga. För återkallelser av fullmakter tillämpas även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat kallat avtalslagen). Om personen som har skrivit en fullmakt vill återkalla fullmakten så har hen som har utfärdat fullmakten ansvar för att återkalla fullmakten på ett korrekt sätt, se 12 § AvtL. Beroende på vad det är för typ av fullmakt så finns det olika sätt att återkalla fullmakten. Generellt sett så är det enklaste sättet att återkalla en "vanlig" fullmakt genom att handlingen förstörs eller tas tillbaka, men eftersom det är en framtidsfullmakt i ditt fall ber jag dig kolla upp om fullmakten har en granskare som då kan återkalla fullmakten. Hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Får säljaren häva kattköpet om jag inte kastrerar katten som vi kommit överens om?

2020-07-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |I januari adopterade vi en katt från en privatperson, vi betalade 500:- för henne och kom överens att hon skulle kastreras när tiden var inne. Några dagar senare köpte vi en till katt för att dom skulle ha sällskap och hon är 2 månader yngre så vi planerade att kastrera båda två när dom blivit 6 månader. Tyvärr hann vi inte detta förens båda två var dräktiga och har nu fått 4 ungar i var. Jag ville vara snäll och hörde av mig till den förra ägaren som nu tycker att jag har brutit mot avtalet. Hon vill hämta upp katten och ungarna och hävda kontraktsbrott. Det finns alltså inget kontrakt eller avtal skrivet utan bara konversationen på messenger. Kan hon göra såhär? Jag hade ingen aning om att jag brutit mot något avtal och hon har heller inte informerat om följder. Hur kan jag lösa detta? Planen är fortfarande att hon ska kastreras och kattungarna ska säljas.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den typ av avtalsvillkor som du pratar om är inte ett giltigt avtalsvillkor. Det är inte helt ovanligt att just djur säljs med olika typer av villkor om exempelvis att djuret ska kastreras, att det inte får säljas vidare o.s.v., men dessa villkor är alltså ogiltiga. Man kan inte villkora vad köparen ska göra med "varan" efter köpet. Säljaren kan därför inte hävda avtalsbrott och hon kan definitivt inte ta tillbaka katten utan att ha ett domstolsbeslut på det. Du kan därför lugnt behålla din katt och själv besluta om hon ska kastreras eller inte.Vänliga hälsningar,