Ingående av kreditavtal under påverkan av psykisk störning

2021-09-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag har under ett maniskt skov tagit ett lån. Efter jag kommit tillbaka till mig själv igen skriver jag till långivaren följande : jag har en allvarlig psykisk störning och under ett maniskt tillstånd ansökte jag om lån hos er, jag har läkarintyg på detta och undrar hur ni ställer er till det? Svaret jag fick var att kontakta kundtjänst. När jag väl får tag i kundtjänsten så sa de att de inte kunde hjälpa mig och att avtalet gällde. Jag förstår att jag inte kan vifta bort lånet hur som helst med de kunde inte sänka räntan ens. (8%) vad har jag för rättigheter och kan jag gå vidare med detta på något sätt i så fall hur?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill komma bort från kreditavtalet. Som huvudregel ska avtal hållas men det finns lite olika tänkbara vägar att gå för att komma bort från ditt kreditavtal. Jag kommer att redogöra för dessa och komma med rekommendationer.Du har en 14-dagars ångerrättEftersom du har ingått ett kreditavtal i egenskap av konsument där kreditgivaren är en näringsidkare, är konsumentkreditlagen tillämplig (1 § konsumentkreditlagen). Denna lag är en tvingande skyddslagstiftning till förmån för dig som konsument och kan därför inte avtalas bort med bindande verkan, om inte något annat uttryckligen framgår av lagtexten (5 § konsumentkreditlagen). Detta är relevant i ditt fall eftersom du har en tvingande 14-dagars ångerrätt som börjar löpa från den dagen du ingick kreditavtalet med kreditgivaren (21 § och 22 § konsumentkreditlagen). Ångerfristen på 14 dagar börjar dock aldrig löpa förrän dokumentation om avtalet m.m. har gjorts tillgängligt för dig (22 § och 14 § konsumentkreditlagen). Vilket innebär att du i praktiken kan ha ångerrätt i längre tid än 14 dagar om inte kreditgivaren har uppfyllt kravet på dokumentation. Denna dokumentation ska bl.a. innehålla information om din ångerrätt (14 § andra stycket punkt 5 konsumentkreditlagen). Värt att tillägga är att ångerrätten inte gäller bostadskrediter, fakturakrediter eller kontokrediter (4 § konsumentkreditlagen).Jag vet inte hur lång tid som har förflutit i ditt fall från då kreditavtalet ingicks, men om vi förutsätter att 14 dagar inte har förflutit bör du utnyttja din ångerrätt. Det gör du genom att meddela kreditgivaren om detta. Ett sådant meddelande kan vara muntligt genom att du t.ex. ringer kundtjänsten. Men bäst ur bevishänseende är såklart att du mejlar eller på annat vis i skrift meddelar kreditgivaren att du frånträder kreditavtalet (23 § konsumentkreditlagen). Vad blir då följden av att du frånträder avtalet genom utnyttjandet av din ångerrätt? Jo, du ska betala tillbaka vad du har lånat plus viss obetald ränta till kreditgivaren inom 30 dagar och långivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat (t.ex. uppläggningsavgift) (24 § konsumentkreditlagen). Efter så har skett är avtalet avvecklat och du kan gå vidare.Ogiltighet på grund av psykisk störningOm ångerrätten av någon anledning inte är ett alternativ kan du invända att kreditavtalet är ogiltigt enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Det är du som har bevisbördan för att visa att du ingick avtalet under påverkan av en psykisk störning och att det fanns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Den psykiska störningen ska åtminstone ha varit en bidragande orsak till avtalets ingående. Här är ditt läkarintyg ett viktigt bevismedel. I allmänna reklamationsnämndens avgörande ARN 1999–4689 kom nämnden fram till att ett läkarintyg räckte för att bevisa psykisk störning i samband med avtalets ingående, och avtalet förklarades därför ogiltigt. Huruvida kreditgivaren var i god tro (insåg eller borde ha insett att du var påverkad av en psykisk störning) spelar ingen roll för avtalets giltighet. Däremot har kreditgivaren rätt till ersättning för sina eventuella kostnader som denne har haft i anledning av avtalet om denne var i god tro om din psykiska störning. Det är du som behöver bevisa att kreditgivaren insåg eller borde ha insett din psykiska störning för att du ska kunna slippa stå för sådana eventuella kostnader (RH 1983:126). Kreditgivarens kostnader kan ibland uppskattas till ett skäligt belopp (35 kap. 5 § rättegångsbalken). Verkan av att avtalet är ogiltigt blir att du ska betala tillbaka vad du har lånat, men bara om beloppet anses ha varit till nytta för dig, vilket troligtvis får anses vara fallet. Och kreditgivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat.Du har rätt att betala din skuld i förtidDu har alltid en rätt att betala tillbaka din skuld i förtid, delar av den eller hela beloppet. Men kreditgivaren har då rätt till viss ersättning (32 § första stycket konsumentkreditlagen). Du ska dels betala ränta och andra kostnader fram till förskottsbetalningen, dels eventuellt en viss ränteskillnadsersättning för den tid som återstår på lånet om ett sådant villkor finns i avtalet (36 § konsumentkreditlagen).RekommendationJag rekommenderar att du i första hand utnyttjar din ångerrätt om den fortfarande gäller. Annars får du betala i förtid, vilket troligen är smidigare än att invända att du ingick avtalet under psykisk störning, där du har viss bevisbörda m.m. Om du väljer att hävda psykisk störning behöver du få till stånd en talan om ogiltighet om inte kreditgivaren går med på invändningen, genom att du ansöker om stämning till tingsrätten. Vad en ansökan om stämning ska innehålla hittar du i 42 kap. 2 § rättegångsbalken.Med vänliga hälsningar,

Lurad av chefen att ingå uppsägningsavtal

2021-09-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har blivit lurad till att skriva på ett uppsägningsavtal.Jag har haft kontakt med facket tidigare, och min chef och facket hade möte i förrgår. Chefen kommer till mig dagen efter och säger att facket ej kan hjälpa mig, i vilket jag säger upp mig. I efterhand visar det sig att han har ljugit för både mig och facket, och haft som uppsåt att jag ska säga upp mig.Vad gör jag nu?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din situation som att din chef lämnat oriktiga uppgifter till dig i syfte att du skulle ingå ett uppsägningsavtal, och att du efter ingående av avtalet fick vetskap om chefens lögner.Ogiltigförklarande av avtal man blivit lurad att ingå enligt avtalslagenFör att besvara din fråga kommer vi att titta på den allmänna avtalsrättens regler, som främst finns i avtalslagen. Dessa regler kan tillämpas på alla typer av avtal, däribland uppsägningsavtal.Om någon svikligen förleder annan att ingå avtal, gäller inte avtalet mot den förledde (30 § avtalslagen). Att medvetet lämna oriktiga uppgifter eller att medvetet förtiga omständigheter av betydelse är två exempel på svikliga förledanden. Ett avtal är alltså inte gällande mot någon som ingått avtalet efter att ha blivit lurad att göra det.Det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtaletAvgörande för bedömningen i ditt fall är om chefen faktiskt ljugit, om chefen ljög i syfte att lura dig att ingå avtalet, samt om chefens lögner hade betydelse för dig vid ingående av avtalet. Enligt dina uppgifter verkar så vara fallet, vilket innebär att det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet. Arbetsdomstolen har i ett fall från 2011 ogiltigförklarat ett uppsägningsavtal på dessa grunder (Arbetsdomstolens dom nr 92 år 2011).Du kan ha rätt till lön och andra anställningsförmåner om ditt uppsägningsavtal förklaras ogiltigt, även fast inget arbete har utförts (se Arbetsdomstolens dom nr 10 år 2017, som är en fortsättning på 2011 års fall ovan). Detta eftersom ditt anställningsavtal då fortfarande anses gällande.Kontakta facketDetta är ett ärende som ditt fack bör ha ett intresse av att driva. Min rekommendation till dig är därför att kontakta ditt fack för hjälp med att driva ärendet vidare. Som ovan nämnt finns det goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet.Om facket inte kan eller vill hjälpa dig i ditt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är avtalet ogiltigt?

2021-09-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Är ett undertecknat avtal, samtycke med mera ogiltigt om personen som gick med på det gjorde så under hot och utpressning från andra så han inte vågade vägra? Alternativt att han inte var vid sin sinnes fulla bruk som autism som gör att han har svårt att klara sig i samhället, och förstå signaler från andra som vilseledde honom med falsk eller otillräcklig information.
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det din fråga handlar om är så kallade ogiltighetsgrunder för ett avtal kan tillämpas i ett undertecknat avtal som ingåtts under hot, vilseledande och utnyttjande. Dessa ogiltighetsgrunderna regleras i Avtalslagen (AvtL) kap. 3. Du har däremot inte förklarat vad som faktiskt har skett så jag kommer endast kunna presentera och förklara de olika reglerna och dess innebörd, utan att dra en riktig slutsats för din situation. Tvång I AvtL behandlas ogiltighetsgrunden tvång under två olika bestämmelser. För det första reglerar 28 § AvtL råntvång och 29 § AvtL reglerar lindrigt tvång. Om ett avtal har skrivits under råntvång är avtalet ogiltigt. Med råntvång innebär att tvånget har utövats genom våld mot personen eller genom hot som innebär trängande fara. Denna bestämmelsen omfattar endast mycket allvarliga hot - det ska vara så pass allvarligt att den hotade inte har något annat val än att ingå avtalet. Ett exempel på detta är att personen som hotar är försedd med vapen. Med lindrigt tvång avses bl.a. utpressning och tvång som inte anses utgöra trängande fara. I de fall den som blir utpressad/hotad har möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om inget av alternativen är bra, handlar det om lindrigt tvång. Den som utpressar/hotar måste dessutom vara i ond tro, vilket innebär att personen måste vara medveten (eller åtminstone borde vara medveten) om hotet/utpressningen. Svek och ocker Det framgår även av din fråga att motparten har vilselett personen med autism genom att lämna falsk och otillräcklig information. Detta kan innebära att reglerna om svek (30 § AvtL) respektive ocker (31 § AvtL) kan tillämpas. Som sagt kan jag inte säga om dessa är tillämpliga då det saknas information i din fråga. För att ett avtal ska ogiltigförklaras pga svek måste motparten ha underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse när du ingick i avtalet. Dessutom måste motparten ha vilselett personen med avsiktligen, alltså att motparten har haft uppsåt. Ocker handlar om att motparten har utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning vid ingåendet av avtalet. Denna regeln kräver ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna. Det är svårt att säga om en person med autism klassas in i någon av dessa begreppen och det skulle förmodligen handla om en omdömesfråga. SammanfattningI och med att du inte har skrivit så mycket om din aktuella situation kan jag inte dra någon riktig slutsats utan du kan själv analysera situationen med grund i det jag har förklarat. Om du skulle få det ytterligare förklarat är du självklart välkommen att skicka in en ny fråga till oss eller höra av dig till en av våra jurister!Med vänliga hälsningar,

Ogiltigförklarande av avtal under påverkan av psykisk störning

2021-08-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, min bror har hjälp av en God Man men är inte omyndigförklarad. Vi håller på att hjälpa honom att sälja sin fastighet och flytta till en lägenhet i stan. Nu har en privatperson hälsat på honom och fått honom till att skriva på ett köpeavtal. Problemet är att vi tror att budet är alldeles för lågt. Andra försäljningar i området har gått mellan 800 tkr - 1500 tkr och hans bud är på 650 tkr - 100 tkr för rivning av fastighet. Till saken hör att kommunen håller på att dra in VA (en bidr. orsak till vår förs.) och vi tror att kan påverka värdet.Vad har vi för möjlighet att häva köpet? Eller finns det något annat vi kan göra?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån det du skrivit tolkar jag som att du undrar ifall din bror har i den uppkomna situationen rätt att frånträda (ogiltigförklara/"häva") avtalet som denne slutit med en tredje man (fastighetsköparen). Vad innebär det för rättshandlingsförmågan (möjligheten att sluta avtal) om man har en god man?Inledningsvis kan något kort sägas om god man. Anledningen till att man har en god man kan vara olika. Men kort sagt ska domstol efter ansökan från personen ifråga ("huvudmannen") eller någon annan förordna en god man till huvudmannen om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med sin dagliga livsföring (11 kap. 4 § och 7 § FB). Precis som du antyder så förlorar huvudmannen inte sin förmåga att ingå avtal med tredje man på grund av att ha blivit tilldelad en god man. Huvudmannen kan alltså trots att ha blivit tilldelad god man ingå avtal med tredje man med bindande verkan. Trots att din bror har god man kan han alltså med giltig verkan ingå avtal med den som köpte fastigheten av honom. Har din bror någon möjlighet att frånträda avtalet?De eventuella möjligheter som din bror har att frånträda avtalet är alltså om det kan ogiltigförklaras. Sådana typer av regler kan vi finna i lagen om avtal som slutits under påverkan av psykisk störning och avtalslagen (AvtL). I det följande kommer jag att redogöra för relevanta regel i respektive lag två lagar.Ogiltigförklarande med stöd av lagen om avtal som slutits under påverkan av pyskisk störning Avtal som ingås under påverkan av psykisk störning kan alltså under vissa förutsättningar ogiltigförklaras. För kunna ogiltigförklara avtal med stöd av denna grund så krävs förekomsten av ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Det betyder alltså att endast att en har en psykisk störning innebär det inte att avtalet ogiltigförklaras utan ett orsakssamband mellan störningen och anledningen till avtalet ingående måste finnas. Den som har att bevisa detta orsakssamband är den part som påstår att så varit fallet. Att notera härvid är att den psykiska störningen måste inte ha varit ensamt avgörande för att ifrågavarande avtal ingåtts utan det räcker att det kan bevisas att störningen haft medverkande roll till att avtalet slutits. Vilken bevisning som kan åberopas till stöd för detta påstående beror på från fall till fall men ett intyg från en oberoende läkare beträffande att vederbörande patients psykiska störning har inverkat på att avtalet slutits väger givetvist i de flesta fall tämligen tungt.Ogiltighetsregler i AvtLFörutom ovan nämnda reglering finns det även två andra ogiltighetsregler som möjligtvis kan nämnas i sammanhanget. OckerFör det första kan det nämnas att ogiltighet av avtal kan inträda även för det fall att en part A otillbörligt utnyttjar en avtalssituation t.ex när motparten B är oförståndig eller lättsinnig. Motparten B befinner sig alltså här i ett oförmånligt läge och parten A utnyttjar det. För att detta ska vara tillämpligt krävs det följaktligen inte att motparten B vid avtalsslutet inte ville ingå avtalet utan det krävs att denne inte förstod sitt eget bästa vid avtalsslutet. Härvid ska det tilläggas att ett ytterligare krav för att regeln ska tillämpas är kravet på förekomsten av uppenbart missförhållande mellan prestationen och motprestationen (31 § AvtL). Jämkning eller ogiltigförklarande på grund av oskäliga villkor (generalklausulen)För det andra kan jämkning av avtal eller avtalsvillkor ske under vissa förhållanden. Jämkning eller att avtalet i stort sett förklaras ogiltig kan ske om avtalsvillkor (en eller fler avtalsvillkor) anses oskäliga med hänsyn till t.ex omständigheterna vid avtalets tillkomst och omständigheterna i övrigt (36 § AvtL).I ditt fall I din brors fall innebär det att för att avtalet ska kunna ogiltigförklaras med stöd av förstnämnda ogiltighetsregeln så krävs det att det finns samband mellan din brors eventuella psykiska störning och anledningen till ingående av avtalet med fastighetsköparen. Din bror har bevisbördan för att detta orsakssamband finns alltså. Som bevis på detta skulle din bror kunna inhämta intyg från läkare om att din bror har en sådan störning som innebär att det är vanligt att omdömet vid t.ex fastighetsköp eller dylikt är bristfälligt. Annan bevisning kan vara, som du är inne på, att försäljningspriset på fastigheten är ovanligt låg. Som stöd för ett sådant påstående skulle jag rekommendera att värdering görs av en värderingsman och ser om denne finner att försäljningspriset om 650 k är ovanligt låg; annars torde det vara svårt att ogiltigförklara köpet. Det sistnämnda bör anses vara ett krav för att din brors avtal ska kunna ogiltigförklaras eller jämkas även med stöd av ockerregeln respektive generalklausulen eller jämkas Sammanfattning Fastighetsavtalet som din bror ingått med fastighetsköparen är alltså som regel giltig. Undantag från detta kan föreligga om avtalet ogiltigförklaras eller jämkas. En grundläggande förutsättning för ogiltighet eller jämkning av avtalet torde vara att försäljningspriset som din bror kommit överens om med köparen är ovanligt låg eller i vart fall relativt lågt i förhållande till marknadspriset för en liknande fastighet. Slutligen kan tilläggas att i och med att jag inte har hela bakgrund till den uppkomna situationen, t.ex om din bror lider av psykisk störning och om han gör det vilken typ av störning har han isåfall, samt att det är en relativt stor summa pengar som kan stå på spel, så rekommenderar jag starkt att ni tar kontakt med byråns jurister och får hjälp av de för att få en fullständig utredning av er situation.Hoppas att jag genom mitt svar förtydligat din brors rättigheter i denna situation. Har jag missat något eller misstolkat frågan är du välkommen att ställa en ny fråga där du förtydligar situationen.Med vänlig hälsning

Kan en person bli återbetalningsskyldig utan att ha ingått ett föregående avtal? Hur får man lånen avskrivna?

2021-09-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har flera frågor.1. Enligt avtalet jag nämner får de skriva mannen på bilen?2. Är detta ett civilmål eller brottsmål?3. Hur får kvinnan avskrivet lånen?En kvinna (K1) blir tillfrågad av en man (M1) att bli medsökande på en bil som M1 ska köpa och sen sälja vidare för att få en förtjänst, hon säger nej. M1 tjatar och säger att hon vid ett tillfälle lovat honom. K1 får dåligt samvete och följer med. Bilhandlaren och en M1 två blancolån på K1s namn utan hennes vetskap. De visar henne ingen information och nämner vid flera tillfällen att hon är medsökande. De skriver ett köpeavtal på bilen, där finns namn, adress, telefonnummer och personnummer på K1 och namn, personnummer ochtelefonnummer på M1. Det står inget om exempelvis vem som äger hur mycket utan det ser annars ut som ett enkelt bilavtal.Bilen står kvar hos handlaren och K1 åker hem. Några dagar senare ser K1 att det är lån i hennes namn och försöker stoppa köpet. Bilhandlaren skriver bilen på M1 som bara några dagar skriver bilen på en annan person. M1 har inte betalat något åter till K1 även om de även skrivit ett kontrakt om att hanska betala alla fakturor som kommer på bilen. K1 tänkte det skulle vara fakturor som parkeringsböter och liknande. Detta är polisanmält. Bankerna vill inte pausa inbetalningarna medan polisärendet är igång för de hävdar civilrätt.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på första frågan så är det fullt tillåtet att skriva mannen på bilen. I Sverige råder full avtalsfrihet enligt allmänna avtalsrättsliga grundprinciper. Som utgångspunkt gäller alltså att kvinnan är bunden av avtalet som hon skrivit och att mannen är delägare till bilen enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Vad gäller bilköpet är det fritt att låta mannen vara skriven på bilen.Kvinnan i frågan har utan vetskap blivit påskriven två lån. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är en tredje part aldrig bunden av ett avtal, det innebär att om kvinnan inte vet om att hon har tagit de här lånen eller om hon blivit påtvingad lånen utan att hon var medveten eller ville genomföra bilaffären kommer de inte vara gällande.Kvinnan kan få lånen avskrivna genom att hävda att hon inte är en del av avtalet och därmed inte kan vara gäldenär på lånen. Ett avtal binder aldrig tredje man. Avtalet inbegriper också lånen.Det rör sig om ett civilmål, eftersom något brott här inte har begåtts.Med vänlig hälsning!

Vad kan man göra efter att ha lurats/manipulerats till att skriva på ett avtal?

2021-09-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min son som har en diagnosticerad schizofreni har blivit lurad och manipulerad av en "vän" att skriva på ett delbetalningskontrakt på en ny telefon på Webhallen. Sonen trodde på vännen när han sa att han skulle betala varje månad, fett gällde bara att sonen satte namnet och underskriften. Problemet är att "vännen" tog telefonen med sig och har nu helt gått under jorden. Sonen som inte har förstått vad han har gjort och skrivit på kontraktet har skuld på telefonen , 1300 varje månad i ett år! Har skrivit till Webhallen kundtjänst och informerat.Har sonen rätt att få ersättning av sitt försäkringsbolag? Kan Webhallen spärra telefonen via IMIE nummer som väl måste finnas registrerat hos de även om inte asken el telefon finns att tillgå?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din son har diagnosen schizofreni och att detta i åtminstone viss mån påverkar hans vardag och förhållandesätt. Nu har din son skrivit på ett avtal som, till hands ovetande, innebär en skyldighet att under ett års tid betala av en mobil genom månadsvisa poster på 1300 kr. Du beskriver att din son blev lurad och manipulerad in i att skriva på avtalet och att han trodde att vännen skulle göra betalningarna. Jag kan varken uttala mig om huruvida din son har rätt till ersättning från försäkringsbolag eller om Webhallen kan spärra telefonen. Jag anser däremot att det finns en god möjlighet att i domstol vinna framgång genom att yrka att avtalet i sin helhet borde ogiltigförklaras på grund av hur din son utnyttjades. I grund och botten är detta en fråga om huruvida din sons underskrift på avtalet är en giltig rättshandlingen eller inte, och dessa frågor regleras i 3 kap. Avtalslagen (AvtL). Eftersom "vännens" handling kan vara brottslig, går jag även igenom förutsättningarna för att "vännen" ska hållas straffrättsligt ansvarig. Din son kan ha blivit svikligen förledd Förutsättningarna för att en rättshandling, t.ex. en underskrift på ett avtal, är ogiltig, återfinns i 3 kap. AvtL. Där anges en rad konkreta fall då rättshandlingar, som har framkallats på olika sätt, ska anses vara ogiltiga. I ditt fall aktualiseras ogiltighetsgrunden "svek" i 30 § AvtL och ogiltighetsgrunden "ocker" 31 § AvtL. Om en rättshandling anses vara ogiltig gäller den inte för den som ingick rättshandlingen, vilket innebär att ett avtal inte har uppkommit. För att en rättshandling ska kunna ogiltigförklaras p.g.a. svek i 30 § AvtL, krävs att den som rättshandlingen företogs mot (Webhallen i ert fall) antingen själv svikligen förledde den som företog rättshandlingen eller insåg eller borde ha insett att denne svikligen förleddes av någon annan ("vännen" i ert fall). För svikligt förledande krävs i princip att vilseledaren har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information. Vidare krävs det att vilseledandet var avsiktligt. I ert fall beskriver du att "vännen" till din son kommunicerade att det är "vännen", och inte din son, som skulle göra månadsbetalningarna. På så vis har "vännen" lämnat felaktiga uppgifter och också undanhållit information. Det är vidare uppenbart att lögnen var avsiktlig, varför ett svikligt förledande föreligger i detta fall. Utmaningen med att hävda att rättshandlingen borde ogiltigförklaras p.g.a. svek är att lagtexten kräver att den som rättshandlingen företogs emot, dvs. Webhallen, insåg eller borde ha insett sveket. Det är ur bevishänsyn problematiskt att övertyga en domstol om att en anställd på Webhallen insåg eller borde ha insett att din son blev svikligen förledd. Om avtalssigneringen gjordes utanför Webhallens affärslokal är det i princip omöjligt att bevisa att Webhallen hade eller borde ha haft vetskap om saken. Din son kan ha blivit unyttjad för sitt oförstånd eller lättsinne En annan ogiltighetsgrund, som dock tyvärr är lika svårt att vinna framgång med som den tidigare, är ocker i 31 § AvtL. För att en rättshandling ska ogiltigförklaras p.g.a. ocker stipulerar lagtexten att någon ska ha utnyttjat någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att betinga sig förmåner. Dessa förmåner ska stå i uppenbart missförhållande till det som den utnyttjade erhåller genom transaktionen. Ogiltighetsgrunden ocker tillämpas inte bara på situationen då motparten i avtalet är den som har företagit utnyttjandet, men även då någon annan ("vännen i ert fall") företog utnyttjandet och motparten (Webhallen i ert fall) insåg eller borde ha insett detta. I ert fall är det uppenbart att "vännen" förstod att din son, p.g.a. hans schizofreni, kan lida av lättsinnighet och vara i oförstånd i vissa situationer. Detta utnyttjade "vännen" för att betinga sig förmåner som står i missförhållande till vad din son fick ut ur situationen. Problemet med ockerparagrafen, precis som med den om svek, är att det måste kunna bevisas att någon från Webhallen insåg eller borde ha insett att "vännen" utnyttjade din sons oförstånd eller lättsinne. Det kan vara mycket svårt om inte omöjligt att göra, beroende på omständigheterna vid signeringstillfället. En liknande paragraf, 33 § AvtL, förklarar rättshandlingar som ogiltiga om det skulle strida mot tro och heder att åberopa en rättshandling med tanke på omständigheterna vid rättshandlingens uppkomst. Samma problem råder där - den, gentemot vilken rättshandlingen företogs (Webhallen), måste antas ha haft vetskap om omständigheterna. Sista utvägen: Avtalet är utan tvekan oskäligt med tanke på omständigheterna En sista utväg, som ofta ses som en slags slasktratt för att fånga upp situationer som inte passar in i andra paragrafer i 3 kap. AvtL, är generalklausulen i 36 § AvtL. Enligt lagrummet kan ett avtal ogiltigförklaras om ett avtalsvillkor, som har stor betydelse för avtalet, är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vad som är oskäligt kan vara svårt att avgöra och det är en domstolen som i slutändan avgör det. Villkoret att din son ska betala av 1300 kr varje månad i ett år, är i min mening, högst oskäligt med tanke på omständigheterna vid avtalets uppkomst. Din son lurades och utnyttjades av någon som uppenbarligen förstod att din son, på grund av schizofrenin, är mer utsatt än andra och nog har lättare att gå på saker än andra. Detta är vad som föranledde att din son skrev på avtalet, och är varför jag tror att det finns goda möjligheter för att en domstol skulle ogiltigförklara hela avtalet. Eftersom jag känner till så få omständigheter och bland annat inte känner till din sons ålder eller tillstånd i övrigt, kan det finnas omständigheter som pekar på att domstolen skulle göra en annan bedömning. Utifrån det du har skrivit är det dock svårt att göra en annan bedömning."Vännen" kan ha gjort sig skyldig till brott Avslutningsvis vill jag påpeka att "vännen" kan ha gjort sig skyldig till brott i 9 kap. Brottsbalken (Brb), varför det kan vara lämpligt att göra en polisanmälan mot "vännnen". Till ocker döms den enligt 9 kap. 5 § BrB som avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån. Ett annat brott som är aktuellt är "oredligt förfarande", vilket enligt 9 kap. 8 § BrB utdöms om någon förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. RekommendationOm Webhallen inte frivilligt går med på att säga upp delbetalningskontraktet, rekommenderar jag att du utforskar möjligheterna för din son att väcka talan mot Webhallen i domstol för att yrka att din sons rättshandling borde ogitligförklaras och därmed hela avtalet lösas upp. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Avtals ogiltighet vid demens

2021-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min svärmor är dement, finns ett läkarintyg på detta. Körkortet drogs in pga demens. Nu kommer en faktura på ventilationsrengöring( bor i eget hus) och hon har ingen aning! Hon har inte/kan inte beställa detta utan vi tror att de ringt henne och varit påstridiga. Vi har pratat med äldre grannar som också fått påringning av företaget och säger att de varit mycket påstridiga. Min svärmor kommer ju inte ihåg om de ens varit där. Nu bestrider vi fakturan, har vi rätt att göra det med tanke på hennes demens och att hon/vi inte beställt något jobb?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Avtal någon ingått under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. Det är något som framgår av Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Demens är en sjukdom som räknas som psykisk störning enligt lagen. Detta innebär inte direkt att avtalet i ert fall kommer anses som ogiltigt. Hovrätten har i ett fall konstaterat att bristande minnesförmåga i sig inte är samma som att sakna omdöme eller förmåga att förstå vissa sammanhang (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14). Hovrätten fann att person inte saknade förmågan att förstå avtalets innebörd eller konsekvenser trots en Alzheimers sjukdom. Det krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Avgörande för svaret på din fråga blir därför i vilket tillstånd din svärmor var i vid ingåendet av avtalet. Att man har demens innebär inte att man genomgående saknar rätt att ingå avtal. Om avtalet ingicks då hon var i sina sinnes fulla bruk kommer det sannolikt bedömas som giltigt. Det är upp till er att bevisa att hon lider av en psykisk störning och att detta påverkat hennes agerande vid ingåendet av avtalet. Att det finns läkarintyg samt indraget körkort till följd av sjukdomen kan räcka. Med vänliga hälsningar,

Talerätt vid ogiltigförklaring av avtal

2021-08-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Min morfar har ägt en bondgård med 107 hektar mark (mest skog). Han är 76 år och väldigt snäll men även naiv. Min mamma och pappa har under flera år sagt att de är intresserad av att köpa gård & mark när morfar väl hade tänkt att sälja det, främst för att pappa nyligen tagit jägarexamen & skaffat jakthund etc, vilket morfar var väl medveten om. Morfar har nu sålt gård och mark (privat utan mäklare) till en utomstående person till ett pris av 1,6 miljoner. Taxeringsvärdet är 2,7. Liknande gårdar och mark har vart värt 3-5 miljoner kronor. Vår fråga är nu om det går att göra något åt detta? Antingen försöka få köpet ogiltigt med avtalslagens regler om att morfar skulle ha blivit lurad på priset? Eller om detta kan anses som en förlust för min mamma i ett senare arv? Eftersom morfar är såpass gammal och har gått på mediciner i flera år så bör det kunna anses som att han sålde gården för en mindre summa för att mamma inte skulle få lika mycket pengar, med tanke på att han var väl medveten om att min familj ville köpa gård & mark och hade kunnat ge mer än han faktiskt fick. Detta blir ju även en fråga om mitt arv senare i livet. Det knepiga i hela frågan är att morfar är nöjd med situationen, men vi tror inte han förstår hur mycket pengar han gått miste om.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledning och tillämplig lagJag tolkar din situation som att din morfar har sålt sin bondgård till en utomstående person till underpris, och att du nu undrar huruvida det finns något sätt att få försäljningen gå åter. Det rör sig om en försäljning av fast egendom varför jordabalken (JB) är tillämplig (1 kap. 1 § JB). Avtal ska hållas Vid köp av fast egendom måste vissa formkrav vara uppfyllda för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1 § första och tredje stycket JB). Formkraven är att köpekontraktet är skriftlig, undertecknad av båda parter, uppgift om priset och en överlåtelseförklaring att egendomen övergår från säljaren till köparen. Om dessa formkrav är uppfyllda samt att köpekontraktet överlämnats parterna emellan, har ett bindande avtal träffats. Detta innebär att det är möjligt att ångra sig fram till den tidpunkt då köpet får bindande verkan. När ett bindande avtal emellertid har träffats är den grundläggande utgångspunkten att avtal ska hållas. Att frångå denna huvudregel är svåröverkomlig, men givetvis möjlig om en ogiltighetsgrund är för handen, det vill säga en omständighet som kan utgöra grund för att ogiltigförklara avtalet. Talerätt Jag noterar i din fråga att din morfar själv inte verkar ha några invändningar med fastighetsförsäljningen. Detta har betydelse för situationen om det föreligger en ogiltighetsgrund. I ifrågavarande avtal är din morfar part på ena sidan, och den utomstående personen part på andra sidan. Det är således din morfar som har talerätt i denna situation. Detta innebär att om det visar sig vara så att din morfar exempelvis blivit svikligt förledd (jfr 30 § avtalslagen) vad gäller priset på fastigheten, så är det endast din morfar som kan göra gällande denna invändning. En utomstående, det vill säga någon som inte är part i ifrågavarande avtal, kan alltså i regel inte föra en talan om ogiltighet. Minskning av din mammas arv Vad gäller minskningen av din mammas arv ser jag tyvärr inte heller något som kan göras. Visserligen är det så att fastighetsförsäljningen sedermera kan komma att minska kvarlåtenskapen efter din morfar, men det står fortfarande din morfar fritt att disponera över den egendom han äger. Din morfar har alltså frihet att göra i princip vad han vill med egendom som han innehar med äganderätt. Det finns vissa skyddsregler som kan aktualiseras i vissa fall, såsom det förstärka laglottsskyddet för bröstarvingar (7 kap. 4 ärvdabalken), men det är tyvärr inget som kan tillämpas i din mammas fall. Hoppas du fick svar på din fråga!