Lån med oskäliga villkor - vad kan jag göra?

Skuldebrev, är det giltigt eller kan jag bestrida det? Jag blev sjukskriven i tre månader och min ekonomi gick inte ihop. Barnens pappa lånade då ut pengar. Han skrev ett skuldebrev, med en fiktiv ränta som skulle baseras på inflation och ett lånebelopp på ca 60.000kr, varav endast 40.000 betalades ut eftersom han ansåg att resterande 20.000 var pengar jag var skyldig honom. Jag skrev under skuldebrevet innan jag förstod att han inte skulle betala ut hela beloppet. För att få några pengar utbetalda alls var jag tvungen att ”godta avdraget”. Jag har ingen kopia på skuldebrevet och vet inte exakt vad som står i det, annat än att pengarna ska börja betalas tillbaka när jag fått en fast anställning, vilket jag söker nu. Jag undrar om skuldebrevet är giltigt. Jag fick 40.000kr utbetalt, måste betala tillbaka 60.000kr och därtill ränta på det högre beloppet. Det känns som att det här var ett genomtänkt sätt för honom att få pengar som jag nu, när jag inte mår så dåligt som när skuldebrevet undertecknades, faktiskt inte anser att han har rätt till. Jag skulle vilja bestrida i alla fall det belopp som aldrig betalades ut.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det, undrar du om skuldebrevet i fråga är giltigt. Jag uppfattar din fråga som att du vill behålla de pengar du har fått utbetalt, men inte betala tillbaka för de pengar som du aldrig fick återbetalt.


Rättsliga utgångspunkter

Som du beskriver det har du ingått ett låneavtal med pappan till dina barn. Avtal och dess giltighet regleras i avtalslagen (AvtL). Ett avtal blir bindande när två parter kommer överens om det, 1 § AvtL. Det finns inga formkrav på avtalet och även rent muntliga avtal accepteras. Avtalsfrihet råder och det står parterna fritt att avtala om vilka villkor som ska gälla för lånet. När avtalet väl har ingåtts gäller som princip att avtalet ska hållas, även om avtalet skulle vara oförmånligt för ena parten (pacta sunt servanda).


Det finns dock möjligheter ogiltigförklara ett avtal. Detta regleras i 3 kap AvtL. Om ett avtal ogiltigförklaras innebär det att något avtal aldrig anses ha kommit till stånd och de förpliktelser som anges i avtalet (t.ex att betala ut pengar och att betala tillbaka pengar) ska inte genomföras. Är det så att avtalet redan har fullgjorts helt eller till viss del, innebär det att prestationerna ska återgå (t.ex få tillbaka det man har lånat ut eller betala tillbaka det man har fått i lån). Om du vill behålla det belopp som du redan har fått i lån, rekommenderar jag inte att du försöker ogiltigförklara avtalet.


Jämka oskäliga avtalsvillkor - går det?

För det fall man inte vill göra hela avtalet ogiltigt utan endast angripa vissa villkor kan man jämka avtalet. Enligt 36 § AvtL får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, Villkor som tillkommit genom den ena partens ensamma beslutanderätt i en viss fråga bör i regler kunna underkännas och jämkas enligt denna paragraf (Prop 1975/76:81 s. 118). Det är en fri bedömning och vid tillämpning av 36 § AvtL gäller det att argumentera varför avtalsvillkoret är oskäligt i just detta fall.


Bedömning i ditt fall

Som jag tolkar omständigheterna har avtalet ingåtts innan det stod klart att hela beloppet inte ska utbetalas. Därefter har den ena parten muntligen krävt att den andra parten accepterar ett avdrag på lånebeloppet. Det framgår att du skrev på skuldebrevet innan det stod klart att hela beloppet inte skulle återbetalas. Du verkar inte ha haft någon bestämmanderätt angående villkoret att 20 000 avdrages men återbetalas. Det framstår som ett avtalsvillkor som den ena parten med ensam bestämmanderätt påverkat. Du bör trycka på att du inte har haft något inflytande över utformningen av avtalsvillkoret. Även om du har accepterat villkoret har du inte haft något inflytande och möjlighet att påverka villkoret, utan det var ett ensidigt beslut.


Beroende på räntans storlek och storleken på den fiktiva inflationen kan du trycka även på att detta är oskäligt sett till dagens ekonomiska utveckling och att villkoret därför är oskäligt.


Sammanfattningsvis är låneavtalet som huvudregel giltigt, men du kan försöka ogiltigförklara det helt eller jämka vissa avtalsvillkor.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Har du fler frågor är du välkommen att skicka in en ny fråga eller boka tid med en av våra jurister här.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning