Får en dansskola ta ut avgift om man inte kommer på sin förbetalda klass?

2021-05-05 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min flicka går på balett. Man betalar en terminsavgift på 980 kr.Denna terminen har dansskolan börjat ta ut en avgift på 150 kr om man inte kommer. Man måste avboka senast 6 timmar innan. Igår em kände sig min dotter lite förkyld så vi valde att inte komma av hänsyn till andra.Nu har de alltså skickat en faktura på 150 kr. Helt orimligt tycker jag. Jag har ju redan betalat för klassen!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett avtalsförhållande mellan konsument och näringsidkareHuvudregeln är att det föreligger fri avtalsrätt i Sverige då endast formen för ingående regleras (1 § avtalslagen). Detta innebär att dansskolan generellt sett får sätta upp sina avtalsvillkor och om du köper tjänster av skolan behöver du följa de uppsatta avtalsvillkoren. Däremot så finns lagstiftning som reglerar avtalsförhållandet mellan dig som konsument och dansskolan som näringsidkare (1 § och 2§ lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande). Lagen anger att om avtalsinnehållet är oskäligt mot en konsument, kan Patent- och Marknadsdomstolen förbjuda en näringsidkare från att använda sådana avtalsvillkor. Förbudet förenas generellt sett med vite (3 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande). Är det oskäligt att ta ut en avgift när man inte avbokar en förbetald kurs?Till att börja med är det väldigt svårt att säga. Ett antal rättsfall verkar indikera att avtalsvillkor som innebär ovanligt höga kostnader för konsumenter eller orimligt lång bindningstid kan vara oskäliga (MD 2005:23, MD 2009:13). Jag gjorde en snabb googling om avgifter vid missad avbokning av träningspass och såg att företag som Nordic Wellnes och Friskis&Svettis tar ut viss avgift om man inte avbokat en klass. Däremot är deras avgift mellan 40-60 kr och varierar mellan att ha missat ett pass eller flera. Det kan tala för att en avgift om 150 kr är oskälig. En annan viktig faktor är att se till företagets kostnader som uppstår p.g.a. avbokningen, exempelvis administrativa kostnader eller liknande för att avgöra om avgiften är oskälig (MD 2009:13). Vad kan du göra?Det går inte att ge ett rakt svar på om avgiften vid missad avbokning som dansskolan tar ut är oskälig. Jag rekommenderar däremot att du vänder dig till Konsumentverket för att få rådgivning om hur du ska hantera situationen, samt anmäla dansskolan. Har du möjlighet att välja en annan dansskola till din dotter kan det vara bra. Särskild då du anser att avtalsvillkoren med din nuvarande dansskola är oskäliga och bör i vart fall för din egen skull inte behöva fortsätta gå till den dansskolan. Med vänliga hälsningar,

ogiltighet av ett borgensåtagande.

2021-04-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vad händer om en gäldenär lyckas få sin vän att gå i borgen och borgenären (banken) väljer vid första amorteringstillfället att endast tillställa borgensmannen ett krav på betalning när borgensmannen i själva verket trodde att han gått in i en enkel borgen. Kan borgensmannen göra en invändning eller har banken rätt att kräva betalningen från borgensmannen?
Jakob Westling |Hej och kul att du valde Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du felaktigt gått med på en proprieborgen istället för en enkel borgen.Kortfattat så är skillnaden mellan dem att en enkel borgen endast gäller för en specifik skuld till ett specifikt belopp. För att borgenär ska kunna kräva betalning av borgensmannen krävs det att borgenären försökt få betalt av låntagaren först, och misslyckats.En proprieborgen däremot kan gälla för alla förpliktelser, och kräver inte heller att borgenären först riktar krav mot låntagaren innan borgenärens skyldigheter kan kicka igång.Om du har skrivit på en enkel borgen men banken kräver av dig ändå, så behöver du inte betala dem.Om du trodde att du skrivit på en enkel borgen men i själva verket skrivit på en proprieborgen kan ogiltighetsreglerna i avtalslagen bli tillämpliga. Lämpligast är 30§ AvtL. Det krävs då att du blev föranledd till att skriva på i tron om att det var en enkel borgen. Avgörande är dock att din avtalspart - alltså lånetagaren, fick dig att tro att det var en enkel borgen, medans det i själva verket rörde sig om en proprieborgen. Hoppas det besvarade din fråga!

Är leasingavtalet ogiltigt på grund av ett förklaringsmisstag?

2021-04-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag bad om en offert på en leasingbil. I mailet angav jag alla tillbehör och övrig utrustning som jag ville ha med i offerten. I mailsvaret från bilfirman så bekräftar de i mailet vad som ingår i offerten och en separat fil med själva offerten. Jag accepterade i tron om att allt jag bett de inkludera fanns med. När avtalet sedan kom så upptäcktes att bilfirman glömt räkna in vinterdäcken i offerten vilket ökade kostnaden per månad. Min fråga är om det räcker med att de bekräftade i mailet att vinterhjulen ingår i offerten eller är det själva pdf-offerten som räknas som giltig, dvs att jag borde ha upptäckt att de missat att inkludera det?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fråga om slutande av avtal gäller avtalslagen (AvtL).Har ett avtal ingåtts?Mejlsvaret från bilfirman (offerten) får anses vara ett anbud om att sluta avtal. Ett anbud är bindande, likaså accept på anbudet (1 § AvtL). Ett bindande avtal har därför uppstått i och med att du accepterade anbudet. Du och företaget är därför bundna till det som framgick av mejlet (offerten som du accepterade). Huvudregeln är därför att bilfirman inte i efterhand kan ändra vad som accepterats genom att räkna in kostnaden för vinterdäcken. Detta förutsätter också att parterna inte har kommit överens om att avtalet inte är bindande förrän de skrivit under en skriftlig handling (kontraktsprincipen).Är avtalet ogiltigt? (Förklaringsmisstag)Det är uppenbart att bilfirmans anbud avviker från vad som har varit avsett. Om anbudet fått ett annat innehåll än vad som varit åsyftat på grund av felskrivning eller annat misstag blir denne bunden av anbudet ändå. Det förutsätter dock att mottagaren av viljeförklaringen inte insåg eller borde ha insett misstaget. Med andra ord måste mottagaren ha varit i god tro om misstaget (32 § första stycket AvtL). Motparten får stå för sina misstag om du varit i god tro. Om du till exempel misstänkte att ett fel gjorts på grund av att priset var orimligt lågt kan du inte ha varit i god tro.Det ska understrykas att bestämmelsen endast gäller när misstaget beror på t.ex. felskrivningar och inte när avgivaren medvetet avsett att ge uttryck för det angivna innehållet, men innehållet fått en annan innebörd. Om bilfirman till exempel av misstag skriver 6950 kr i stället för 6590 kr är det fråga om ett förklaringsmisstag som omfattas av bestämmelsen. Räknefel kan däremot vara ett misstag som inte omfattas av bestämmelsen, t.ex. om bilfirman skriver 2500 kr (fast egentligen räknade de fel vid sin beräkning av 500 x 6 = 3000). Du skriver att företaget "glömt" räkna in priset för vinterhjulen. Det framstår därför närmast som att företaget gjort en felberäkning. Företaget får då stå för sitt misstag. En tolkning måste dock göras av avtalet i det enskilda fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ogiltighet av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vår mamma har nyligen sålt sin lägenhet trots att hon är psykisk sjuk. Hon har hållit sina anhöriga ovetandes om försäljningen. Vi försökte under hösten/vintern få henne att ta en god man eller förvaltare eftersom hon var/är inne i en maniskt period och har spenderat otroliga summor, tyvärr instämde inte hennes nya läkare så det gick inte igenom. Avtalet för försäljningen skrevs i mars och tillträde räknas vara i juli. Handpenningen är fortfarande på mäklarens klientmedelskonto, då bostadsrättsföreningen ej ännu godkänt. Vår mamma har åkt in på sjukhus nu på grund av alla omständigheter och hennes förra läkare har slutat och hon har fått en ny läkare som idag intygade hennes diagnos och att hon är i behov av förvaltare vilket nu ska ansökas om. Vår fråga är hur lag 1924:323, om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, kan hjälpa mamma att få försäljningen ogiltigförklarad, samt om den lagen åberopas - slipper hon ersätta köparen? Vore otroligt tacksam för svar snarast! Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår dig, undrar du om försäljningen av lägenheten kan förklaras ogiltig, samt om hon i så fall skulle bli skyldig att ersätta köparen.Den första frågan som blir aktuell är om lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning är tillämplig, det vill säga om avtalet i fråga ingåtts under påverkan av en psykisk störning. Begreppet psykisk störning omfattar enligt lagen både varaktiga psykiska störningar, exempelvis vissa sjukdomar, men också tillfälliga förvirringstillstånd på grund av berusning eller skrämsel. Som du beskriver din mammas tillstånd, bör det falla under begreppet psykisk störning. Nästa fråga som aktualiseras, är om avtalet ingicks på grund av störningen. Det krävs ett visst orsakssammanhang mellan sjukdomen och avtalet, det vill säga att sjukdomen som sådan ledde till att avtalet ingicks. Som du beskriver din mammas situation, tycks detta också vara fallet. Därmed är lagen också tillämplig.När ett avtal har ingåtts under påverkan av psykisk störning, är avtalet per automatik ogiltigt. Ett eventuellt problem här, är att den som åberopar ogiltigheten också måste bevisa att avtalet ingicks på grund av den psykiska störningen. Detta bör dock kunna styrkas med hjälp av ett läkarintyg eller liknande. Ogiltigheten innebär att eventuell betalning eller annan ersättning, så som mäklararvode och handpenning, ska återbäras till din mamma, respektive köparen av lägenheten. Det innebär också att lägenheten fortfarande är hennes.Det kan dock vara så att din mamma blir skyldig att i viss utsträckning ersätta köparen och mäklaren. Enligt lagens andra stycke har nämligen den som var i god tro om den psykiska störningen (det vill säga att den inte visste om att avtalet ingicks under påverkan av en psykisk störning) rätt till skälig ersättning för den förlust som föranletts av avtalet. Exempelvis har mäklaren lagt ned arbete på försäljning av lägenheten, vilket den i så fall kan ha rätt till ersättning för. Likaså kan köparen ha hunnit sälja sitt nuvarande boende, vilket kan ha orsakat viss ekonomisk skada för denne. Som sagt måste dock köparen och mäklaren vara ovetandes om din mammas psykiska störning, för att din mamma ska bli ersättningsskyldig.Sammanfattningsvis är lagen alltså tillämplig på din mammas situation. Lägenhetsförsäljningen är därmed ogiltig och lägenheten är därför fortfarande hennes. Hon kan dock, som jag har beskrivit, bli skyldig att i viss utsträckning ersätta mäklaren och köparen för den förlust som föranletts av avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig!Med vänlig hälsning,

Avtals ogiltighet

2021-04-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Claes har hört att hans granne Ida fått ärva målningar gjorda av en gammal släkting. Den gamle målaren hade sin storhetstid före andra världskriget, men föll efter i glömska.Under en stund småprat i trapphuset inser Claes att Ida inte vet nåt om konst. Han erbjuder sig att ta en titt på tavlorna för att värdera de och erbjuder henne sedan att köpa tavlorna för ett pris som han kallar för "kanske lite väl generöst" och tilläggerMen vad gör man inte för goda grannar!Ida frågar för säkerhets skull om inte tavlorna kan tänkas bli mer värdefulla än så i framtiden,men Claes svarar att det knappast är troligt. Ida blir glad över att kunna sälja tavlorna till sin grannen och få en slant för de.Hon ber ändå att få fundera lite på saken.Dagen efter skickar hon ett e-mail till Claes galleri och svarar att hon gärna säljer tavlorna för det pris han erbjudit. Efter ger hon sig ut för att fira försäljningen genom att äta med en vän.När hon berättar om affären utbrister vännenVad har du gjort!Alla som kan det minsta om konst vet att din släktings tavlor är glödheta på marknaden! Ida inser att Claes erbjudit henne ett pris som motsvarar en tiondel av marknadspriset.Hon gårhem skickar ett nytt mail till han där hon säger att hon ångrar sig och inte vill sälja tavlorna längre.En stund senare ringer Claes upp henne och tackar för accepten och säger att han kommer hämta tavlorna nästa dag.Ida invänder att hon ångrat sig, men Claes säger nejnejavtal ska hållas. Och lägger på luren.Vad gäller?
Izel I |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad Avtalslagen (AvtL) finns bestämmelser om avtal. Inledningsvis kan konstateras att ett bindande avtal ingåtts mellan de båda parterna då Ida accepterat Claes anbud (1 kap. 1 § AvtL). Ogiltighetsgrunderna för avtal regleras i kap. 3 AvtL, dessa medför att avtalet blir ogiltigt (utan verkan). I detta fallet kan ett antal ogiltighetsgrunder aktualiseras. Svek regleras i 3 kap. 30 § AvtL. För att avtalet ska kunna förklaras ogiltigt på grund av svek måste din Claes underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse för Ida när hon ingick avtalet. Detta handlande ska dessutom ha skett med avsikt in motpart måste även vilselett dig med avsikt. I det här fallet har Claes underlåtit att lämna information om tavlorna, vilken han förstod att Ida inte kände till. Genom att åberopa denna bestämmelse kan avtalet förklaras ogiltigtOcker regleras i 3 kap. 31 § AvtL. I detta fall ligger det nära till hands att bedöma detta som sakocker då prestationerna i ett avtal (betalningen i utbyte mot tavlorna) inte står i proportion till varandra. För att ocker ska vara för handen måste motparten utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att avtalet skulle upprättas, vilket man kan anta att Claes gjort i detta fall då Ida förlitat sig på hans kunskap i egenskap av galleriägare. För att denna regel ska tillämpas krävs dock ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna, vilket man kan anse är fallet här med hänsyn till den låga köpeskillingen.Lilla generalklausulen återfinns i 33 § AvtL och innebär att ett avtal inte ska ses som giltigt om det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet, med tanke på, och med vetskap om, hur omständigheterna var när avtalet kom till. Även detta kan appliceras på fallet då man kan anse Claes ha handlat i strid mot tro och heder och även har varit medveten om detta vid avtalets ingång. Genom att åberopa denna bestämmelse kan avtalet förklaras ogiltigtStora generalklausulen återfinns i 36 § AvtL. Denna bestämmelse möjliggör jämkning (justering) av oskäliga avtalsvillkor. För att kunna åberopa denna paragraf krävs det:Ett eller flera oskäliga avtalsvillkorVillkoren ska vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller senareI det här fallet kan man anse den låga köpeskillingen i förhållande till tavlans marknadsvärde vara det oskäliga avtalsvillkoret, något som villkoret var redan vit avtalets tillkomst. Denna bestämmelse medför att man kan jämka villkoret (eventuellt så att Claes får betala tavlans marknadsvärde) eller jämka hela avtalet. En sådan jämkning får då samma effekt som att avtalet ogiltigförklaras.Sammanfattningsvis kan konstateras att Ida kan åberopa en ogiltighetsgrunder gentemot Claes som kan medföra att avtalets giltighet upphör.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan företag kräva tillbaka en vara jag köpt till för lågt pris?

2021-04-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det här med ond tro när man handlar av företag?Om jag till exempel hittar en vara för 300:-, som andra företag säljer för 3000:-.Jag beställer och betalar varan, en eller fler, varan/varorna blir skickade och jag tar emot dom.Har företaget rätt att kräva tillbaka varan/varorna på grund av uppenbart felaktigt pris? Har företaget, om jag använt eller på annat sätt inte har kvar varan, rätt att kräva mig på mellanskillnaden upp till vad dom tycker är skäligt pris / marknadspris?Hur lång tid har dom i så fall på sig att kräva tillbaka varan eller mellanskillnaden, från det att jag tog emot varan? Jag vet inte om företaget håller till i Sverige eller utomlands, men hemsidan är på svenska och man betalar i svensk valuta.Tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner i avtalslagen (AvtL).En grundläggande princip inom avtalsrätten är den så kallade "pacta sunt servanda" vilket är latin för "avtal ska hållas". Detta innebär att avtal är juridiskt bindande för parter som har ingått avtalet.Hur ingås avtal?Avtal ingås genom att ett anbud accepteras (bekräftas) (3 § AvtL). Anbudet ska dessutom rikta sig mot en specifik person.Exempelvis: "vill du köpa min cykel?" utgör ett anbud. Säger du då ja blir det en accept och ett avtal har ingåtts.I det fall du dock vänder dig till en butik kan konstateras att priser och andra erbjudanden istället riktas sig mot en omfattande krets, alltså inte på en specifik person. Det rör sig då istället om ett så kallat utbud (9 § AvtL). Innebörden av utbudet är att säljaren inte är bunden av sitt pris. När du dock beställer varan så accepterar butiken istället ditt anbud och ett bindande avtal uppstår därmed. Som utgångspunkt har det därmed uppstått ett bindande avtal. Avtals ogiltighetDet finns dock flera regler i avtalslagen som reglerar situationer då ett avtal blir ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. En sådan ogiltighetsregel finner vi i 32 § AvtL och innebär att säljaren är bunden av det angivna priset så länge priset inte är uppenbart felaktigt eller att köparen har handlat i ond tro. Ond tro innebär helt enkelt att köparen har insett eller borde ha insett att det angivna priset var felaktigt.I detta fall tolkar jag det som att du har handlat en vara för 300 kr som hos andra företag kostar 3000 kr. Eftersom du specifik frågar om ond tro när man handlar av företag så utgår jag ifrån att du misstänkt att det rört sig om en felskrivning i prissättning. Eftersom du då handlat i ond tro får det rättsföljden att avtalet är ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. Det ska dock noteras att det är företaget som har bevisbördan för att du varit i ond tro. Det är dock ganska sannolikt att de kan bevisa detta eftersom priset uppenbarligen verkar vara en felskrivning då det är ganska stor skillnad på 300 kr och 3000 kr. Bedömningen beror dock också på vad det är för produkt. Det verkar dock vara en produkt som vanligtvis verkar kosta 3000 kr och därmed kan företaget nog visa att du handlat i ond tro respektive att det har rört sig om en uppenbar felskrivning. Kan bolaget kräva tillbaka varan?Företaget kan häva köpet om priset är uppenbart felaktigt och kräva tillbaka produkten. Avtalet är inte bindande mellan er eftersom det är ogiltigt. Vad händer om du har kvar varan?Om du vill ha kvar varan eller har förbrukat varan kan företaget kräva att du ska betala mellanskillnaden mellan det pris du betalat och det faktiska priset som varan uppgår till. Med hänsyn till att varan hos andra företag kostar 3000 kr är det troligtvis det pris du får köpa varorna till eftersom det verkar vara marknadsmässiga värdet på varan.Hur lång tid har de på sig att kräva tillbaka varan alternativt få betalat?Eftersom du är en privatperson som handlar av en näringsidkare så handlar du i egenskap av konsument. Preskriptionstiden för en fordran är därför tre år. Företaget kan alltså kräva tillbaka varan/kräva betalt för varan inom tre år innan preskriptionen bryts (2 § andra stycket preskriptionslagen).Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Avtal under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Dement mor vill överföra fonder till dotter. Hur är det möjligt?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om rättshandlingsförmåga under påverkan av psykisk sjukdom, vilket aktualiserar lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.Enligt ovan nämnda lag är avtal som ingåtts av en person med en psykisk störning ogiltiga. Begreppet "psykisk störning" i lagen omfattar bland annat personer som lider av demens.Huvudregeln vad gäller avtal slutna på detta vis är att avtalet anses ogiltigt och prestationerna ska återgå, d.v.s. fonderna ska återgå till modern. Detta gäller inte om modern har en god man eller förvaltare som bistått vid överlåtelsen av fonderna. Under förutsättning att det skett på rätt sätt så är en sådan överföring tillåten.Den som påstår att avtalet är ogiltigt bär bevisbördan för att påvisa att modern led av den psykiska störningen vid överlåtelsen. Här måste personen kunna visa på att det förelegat ett orsakssamband mellan överföringen och demensen, alltså att sjukdomen påverkat modern att överlåta fonderna till dottern. En person som lider av demens har fortfarande rättshandlingsförmåga och kan ingå giltiga avtal, men det måste kunna påvisas att det skett när personen i fråga är i sina sinnens fulla bruk och att handlingen inte påverkas av sjukdomen.En person som lider av demens och därmed inte kan bevaka sin rätt kan få en god man eller förvaltare som företräder personen i fråga och hjälper till med bland annat förvaltning av egendom (11 kap. 4 § föräldrabalken, 11 kap. 7 § föräldrabalken och 11 kap. 9 § föräldrabalken). Om modern i din fråga har en god man eller förvaltare så bör avtalet vara giltigt.Sammanfattningsvis kan alltså en person som lider av demens ingå bindande avtal så länge rättshandlingen företas när personen är i sina sinnens fulla bruk och sjukdomen inte påverkar avtalet. Kan det bevisas att det finns ett orsakssamband mellan demensen och fonderna ska avtalet anses ogiltigt.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Köpte ovanligt billig maskin online, avtalet ångrades av säljaren på grund av tekniskt fel. Är avtalet giltigt eller ogiltigt?

2021-04-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Hittade verktyg i en onlinehandel ovanligt billigt. Beställde, betalade och fick en orderbekräftelse plus kvitto. Ett köp har alltså genomförts. Fick idag mail om att tack vare ett tekniskt fel så var det ett ej marknadsrealistiskt pris som satts på varorna och företaget kommer därför makulera hela min order och pengarna föras tillbaka om ca 3 dagar.Även om man reserverar sig för felskrivningar etc. Så bör väl alla ändringar och felskrivningar kontrolleras INNAN ordern är slutförd och betald från deras sida. Är det verkligen okej att bara makulera en order för att man känner för det när ordern är bekräftad och betald? Ha en trevlig dag och tack på förhand!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig utgångspunktHuvudregeln är precis som du skriver att när avtal väl ingåtts med ett visst innehåll ska detta hållas (pacta sunt servanda). Av billighetsskäl finns vissa betydelsefulla undantag härom.Aktuell reglering står att läsa i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 32 § AvtL som situationen träffas av är mycket svårläst, delvis eftersom bestämmelsen är avsedd att läsas motsatsvis. Vad som ligger inom gränsen respektive utanför får delvis avgöras med hjälp av förarbetena, lagkommenterarer och doktrin. Klart inom gränsen ligger tangentfelslag och omkastning av siffor. Som exempel inom doktrinen anförs att om en varas prisuppgift är felregistrererad föreligger i allmänhet ett förklaringsmisstag. Omständigheter i det enskilda falletDu har angett att verktyget var ovanligt billigt. Det är normalt, om inget annat skäl som förklarar underpriset är för handen, en följd av felskrivning eller annat misstag. Säljaren är då inte bunden av det icke-marknadsmässiga priset om du insåg eller borde ha insett misstaget (32 § AvtL). Med andra ord måste du ha befunnit dig i god tro avseende priset för att avtalet ska bestå. Ond tro är du i om priset framstod som osedvanligt förmånligt i förhållande till marknadsvärdet, och mot bakgrund av vad du anfört om hur du uppfattade priset har du varit i ond tro, åtminstone i bemärkelsen "bort insett" säljarens misstag. Påföljden blir att avtalet är ogiltigt, även om detta orsakar onödig tidsutdräkt för konsumenten. Risken är dock förutom att företaget ådrar sig badwill, om liknande prissättningsproblem återkommer, att prisavvikelsen någon gång är liten och därför konsumenten i god tro, varpå avtalet står sig. Förekommer systematisk marknadsmanipulation är det en fråga som behandlas separat inom marknadsrätten. I vissa fall kan detta föranleda ingripande av konsumentombudsmannen. Återkoppla gärna om något är oklart.Trevlig helg!Hälsningar,