Ocker som ogiltighetsgrund - Vad gäller?

Misstänker att systerdotter lurat av sin moder hennes fastighet. Maken till modern lades in för operation 22/8 och då passade dottern på att skriva en generalfullmakt och gåvobrev, som modern skrev på den 22/8 2020, detta utan att meddela moderns make. Dagen efter satte hon sin moder på demensboende. OBS! Modern hade ingen diagnos vid detta tillfälle men det finns många som kan intyga att modern inte var vid sina sinnens fulla bruk vid tillfället. Kan detta vara lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL)

Vid en första anblick, utifrån den information som du har lämnat till oss och som kort svar på din faktiska (och enda) fråga kan sägas att din systerdotters agerande väcker vissa avtalsrättsliga betänkligheter. Din ärendebeskrivning är dock mycket kortfattad och utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det egentligen ganska svårt att kunna göra en adekvat bedömning. 

Men den ogiltighetsgrund i avtalslagen som ligger närmast till hands torde vara ocker, vilket inte bara är en civilrättslig överträdelse utan också en handling som är straffsanktionerad, dvs. brottslig. Ovan skriver du ”Misstänker att systerdottern lurat av sin moder hennes fastighet.” Utgångspunkten nedan kommer därför att bli att fastigheten ägdes av din syster innan hennes samboförhållande blev ett faktum och att fastigheten därmed inte heller är samägd eller utgör samboegendom. 

Den civilrättsliga aspekten - Vad gäller?

I 31 § 1 st. AvtL sägs, på något ålderdomlig svenska, att har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade. 

Din systerdotters handlande måste överensstämma med den ovan nämnda bestämmelsen för att det ska vara fråga om ocker. Men något trångmål verkar det inte handla om. Med trångmål avses inte bara ekonomiska trångmål utan annan typ av nöd, exempelvis sjönöd och/eller annan livsfara. Däremot verkar det röra sig om oförstånd i det här fallet, något som brukar likställas med bristande en omdömesförmåga, vilket kan vara det som din syster eventuellt led utav vid tidpunkten för handlingarnas undertecknande, i vart fall baserat på den begränsade information som finns tillgänglig i nuläget. 

Ovanstående innebär, förutsatt att det går att föra bevisning om ovanstående vill säga, att generalfullmakten liksom den genomförda fastighetstransaktionen kan komma att ogiltigförklaras. Men det här förutsätter sannolikt en domstolsprocess för det fall detta inte går att lösa på frivillig väg med din systerdotter. 

Den straffrättsliga aspekten - Vad gäller?

Enligt 9 kap. 5 § 1 st. BrB gäller att den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. 

Bestämmelsen är med andra ord i stort sett identisk med den civilrättsliga ockerregeln. Här ska bara kort framhållas att det inte finns någon begränsning vad gäller typ av rättshandlingar varför även benefika sådana träffas av bestämmelsen. Det betyder att en gåvotagare som din systerdotter också kan göra sig skyldig till den straffrättsliga sidan av ocker och då genom att otillbörligt förmå givaren, i det här fallet din syster, att skänka en gåva, jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1981 s. 718. 

Om din syster och/eller du är villig att polisanmäla din systerdotter låter jag vara osagt. Men detta bör åtminstone i de kommande samtalen med din systerdotter påtalas och därutöver, om behövligt, användas som påtryckningsmedel för att få till en förändring. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast gör den här typen av inledande bedömningar och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”