Avtal underskrivet av någon som inte förstår innebörden - kan det ogiltiförklaras?

2021-03-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, min mor har. utan min vetskap, skrivit under ett avtal med Ip Only gällande markarbete på vår gemensamma fastighet. Min mor är 78 år och lider av kognitiv svikt, som blivit allt sämre under det senaste året. I samtal med henne förstår jag att hon inte har förstått vad avtalet med IP-only gäller och trott sig tvungen att skriva under. Eftersom jag som gemensam fastighetsägare inte har blivit tillfrågad av IP-only skrev jag till dem och bad om att avtalet hävs då jag inte ger mitt medgivande till de markarbeten som IP-only vill genomföra på vår tomt. Jag bifogade även en framtidsfullmakt som visar att jag har rätt att fatta beslut å min mors vägnar gällande avtal av den typ som här har ingåtts.IP Only svarar: Det stämmer att vi har ett markavtal för [fastigjeten] som är undertecknat [NN]. Markavtalet gäller för en tid om 50 år inom detaljplanelagt området och i 25 år från undertecknande. Det gör alltså att markavtalet fortsatt är bindande och följer med fastigheten. Det är alltså inte möjligt att säga upp markavtalet då det fortsatt är ett aktivt avtal.Får det gå till så här? Finns det något jag kan göra? Mvh Monica
Sanna Parkan |Hej Monica och tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor!Om jag har förstått frågan rätt så undrar du kring möjligheter att häva / ogiltigförklara detta avtal.Eftersom din mor lider av kognitiv svikt kan möjligen AvtL 31 § användas för att ogiltigförklara avtalet, beroende på hur din mors tillstånd de facto är. AvtL 31 § anger att om någon missbrukat annans trångmål, oförstånd eller lättsinne för att få igenom en rättshandling, så är rättshandlingen inte gällande. Men här krävs att det föreligger ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för motparten och det som utlovas, det vanligaste exemplet är s k kreditocker vilket innebär oskäligt hög ränta för ett lån.Ett annat sätt att angripa situationen är lilla generalklausulen, AvtL 33 §. Den innebär att hela avtalet blir ogiltigt om det vid avtalets tillkomst föreligger en omständighet som strider mot tro och heder och motparten har insikt om denna omständighet. I detta fall kanske det kan vara fråga om att IP-only individen som pratat med din mor märkt att hon kanske lider av någon sjukdom alt var medveten om att din mor trott att hon måste skriva under. Men då måste uppsåt hos motparten bevisas, dvs att IP only vetat om denna omständighet.Ett tredje alternativ kan vara den stora generalklausulen, AvtL 36 §, som stadgar att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till bl a omständigheter vid avtalet tillkomst eller senare inträffade händelser. Sist men inte minst har vi även lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Psykiskt störning är en samlingsbeteckning där t ex kraftig demens kan inräknas. Här blir bedömningen beroende av hur din mors tillstånd de facto är. Mitt tips är att först kontakta IP only igen och mena på att avtalet inte kan vara giltigt i och med att din mor på grund av sitt tillstånd inte förstod vad hon skrev under, samt var under intrycket att hon måste skriva under. Om de inte vill ogiltigförklara avtalet därefter bör du skaffa ett juridiskt ombud som kan få all info kring omständigheterna när din mor skrev under, hennes hälsotillstånd etc och därefter hjälpa dig att hos tingsrätten yrka att avtalet ska ogiltigförklaras.Hoppas att det var svar på din fråga!

Är jag bunden av en konkurrensklausul på 5 år?

2021-03-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag har blivit erbjuden en obetald praktik i 2 månader hos ett start-up företag. Jag har precis fått anställningsavtalet/praktik-avtalet, men har inte signerat det än. På avtalet har de inkluderat en konkurrensklausul i 5 år, och det står att jag inte får "fortsätta/vara direkt engagerad/intresserad av något företag som konkurrerar med företagets verksamhet.". Spontant känner jag att konkurrensklausul i 5 år känns inte alls rimligt, speciellt när praktiken är endast 2 månader lång. Vill även tillägga att iom att företaget är i start-fas är det svårt att veta vad de kommer att utvecklas till, och hurdana företag kommer att klassifieras som deras konkurrenter i framtiden.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så ska vi kika i företagshemlighetslagen (LFH), avtalslagen (AvtL) och det så kallade konkurrensavtalet (Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt näringsliv och PTK).LojalitetspliktMed anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som bland annat innebär att en arbetstagare inte får starta upp eller ta anställning hos en konkurrerande verksamhet. Denna lojalitetsplikt gäller under hela anställningstiden och alltså också under uppsägningstiden. Om det inte finns någon konkurrensklausul upphör lojalitetsplikten när anställningstiden har löpt ut och det finns då inte några principiella hinder mot att starta upp eller ta anställning hos ett konkurrerande företag.KonkurrensklausulOm man dock inför en konkurrensklausul i anställningsavtalet förlängs denna lojalitetsplikt till att gälla även efter anställningstidens slut.I det så kallade konkurrensavtalet finns bestämmelser om just konkurrensklausuler. Konkurrensavtalet är dock bara tillämpligt om företaget du ska praktisera hos är medlem i Svenskt näringsliv och har kollektivavtal med ett fackförbund som är medlem i PTK. Jag kommer dock utgå ifrån att konkurrensavtalet inte är tillämpligt i detta fallet.Det regelverk som blir tillämpligt är därmed 38 § och 36 § AvtL. Vid tolkningen av dessa paragrafer tar man dock vägledning av konkurrensavtalet, så det blir trots allt relevant. För att man ska få införa en konkurrensklausul krävs för det första att företaget har företagshemligheter, att du har tillgång till dessa företagshemligheter och att det skulle innebära en skada i konkurrenshänseende om uppgifterna läcktes eller användes i en konkurrerande verksamhet (2 punkten konkurrensavtalet).FöretagshemlighetEn företagshemlighet är information om affärs-eller driftsförhållanden som inte är allmänt kända eller lättillgängliga på företaget, som är hemlighållna och som kan skada i konkurrenshänseende om de läcktes (2 § LFH). Exempel på företagshemligheter kan vara kundlistor, ritningar, modeller osv.Får man införa en konkurrensklausul i ditt fall?Det är osäkert om det finns företagshemligheter på bolaget, men det kan mycket väl vara så. Det verkar dock ganska osannolikt att du som praktikant skulle få tillgång till dessa företagshemligheter. Om det dock är så att du får tillgång till företagshemligheter så kan en konkurrensklausul införas i ditt fall.Konkurrensklausul i 5 år?I 38 § AvtL stadgas att en konkurrensklausul är ogiltig om den sträcker längre än vad som kan anses vara skäligt. Vid bedömningen avseende vad som kan anses vara skäligt brukar vägledning tas i konkurrensavtalet.I konkurrensavtalet punkt 5.1 framgår att en konkurrensklausul inte får ha längre bindningstid än vad som är nödvändigt. Bindningstiden får som utgångspunkt inte vara längre än 9 månader. Om det finns särskild risk för att företagshemligheterna utgör fara i konkurrenshänseende kan denna bindningstid sträcka sig till 18 månader. Med det sagt kan det alltså konstateras att en bindningstid på 5 år är alldeles för lång tid och därför oskälig. Därmed kan konkurrensklausulen ogiltigförklaras i sin helhet (38 § AvtL). Avslutning och rådDen konkurrensklausul som införts i avtalet är därmed oskälig. Om du inte får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul inte införas alls. Om du dock får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul införas. En klausul på 5 år är dock oskälig och kan ogiltigförklaras i sin helhet (38 § AvtL) eller jämkas (36 § AvtL).Jag skulle rekommendera dig att prata med din arbetsgivare och fråga varför de avser införa en konkurrensklausul och upplysa dem om att konkurrensklausulen är oskälig. Ytterst sett kan en tvist om konkurrensklausulen behöva lösas i domstol, men eftersom det är väldigt dyrt rekommenderar jag dig att först försöka prata med arbetsgivaren och lösa det på det sättet.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Giltigt avtal?

2021-03-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min flickvän har ingått i ett avtal med sitt ex, som exet skrivit själv.I avtalet står det att hon ska hjälpa till att betala av lån som har tagits under tiden dom var tillsammans.Inget av lånen står i hennes namn och han vill att hon hon betalar 3000kr i månaden, vilket enligt honom ska vara hälften av beloppet.Vad de riktiga beloppet ligger på framgår inte i texten, ej heller redovisat vilka lån som tagits eller när.Min flickvän är i dagsläget arbetslös och ansöker om försörjningsstöd hos socialen och kan inte betala till honom, men han kräver henne ändå på pengar, pengarna hon har räcker inte till hennes egna hyra som det är just nu. Han har fast jobb och kan klara sig bra på sin lön om han avstår vissa saker en tid.Är det rimligt eller är ens avtalet giltigt?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din flickvän och hennes ex har ett giltigt avtal så är hon skyldig att betala enligt avtalet. Huvudregeln är att avtal ska hållas. Det kan dock vara så att avtalet inte är giltigt och då har hon ingen skyldighet att betala till sitt ex.Ett avtal blir bindande när det föreligger ett anbud och en accept, 1§ avtalslagen (AvtL). För avtalsbundenhet förutsätts i princip att parterna slutit avtalet av fri vilja. Ett avtal kan vara både skriftligt och muntligt. I ditt fall verkar det som att det finns ett skriftligt avtal och om din flickvän har accepterat det avtalet till exempel genom att skriva på avtalet så är det bindande. Har hon däremot inte skrivit på det aktuella avtalet är det inte säkert att det föreligger ett bindande avtal.Det går att på vissa grunder ogiltighetsförklara ett avtal om det skulle vara så att det i samband med avtalsförhandlingarna förelegat omständigheter som påverkat möjligheterna för en part att uttrycka sin vilja att binda sig. Det finns regler om detta i 3 kap. AvtL. Exempel på ogiltighetsgrunder är om någon blivit tvingad in i ett avtal, att en part vilselett motparten genom lämnande av oriktiga uppgifter eller utnyttjat någon som är i en pressad situation eller i en beroendeställning.Det är i ditt fall svårt att svara på om avtalet är giltigt eller inte utifrån omständigheterna men du är välkommen att höra av dig igen om du undrar något.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avsluta abonnemang ensidigt

2021-03-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Idag fick jag ett mail från Viaplay där det stod följande;Vi genomför nu ändringar i vårt utbud av abonnemang på Viaplay.Du har idag ett abonnemang på ett sportpaket till priset av 199 SEK per månad. Vi tar nu bort detta abonnemang ur vårt produktsortiment vilket innebär att din prenumeration kommer upphöra per automatik 30 dagar efter din sista betalning i juni 2021.Jag har ett avtal med dem där det står att jag ska få behålla priset tills JAG säger upp det.Det är inga kanalförändringar hos dem utan de kanaler som jag har kommer fortfarande finnas hos dem.Min fråga är: kan de göra så här? Jag har läst nånstans att båda måste isf vara överens och det är vi inte.
Oscar Rudén |hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta under vilka omständigheter Viasat ensidigt kan säga upp era abonnemang. Då jag inte har sett dessa avtal kan jag inte uttala mig om vad avtalet i fråga säger, exempelvis om de finns en rätt för Viasat att ensidigt säga upp avtalet eller om avtalet var tidsbegränsat i någon form. Jag kommer därför att redovisa generella omständigheter som medger rätt att häva avtal. Ogiltigförklara ett avtalEtt avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas på flera olika grunder enligt avtalslagen. Närmast till hands i din svärfars fall ligger först och främst 31 §. Denna regel säger att om någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett förmånligt avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra, så är avtalet ogiltigt. Ett alternativ till denna regel finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. 33 §används förhållandevis sällan och ett vanligare alternativ till en ogiltighetsförklaring enligt 31 §är jämkning av avtal enligt 36 §.Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 §om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt.Vad innebär för dig - I och med att jag inte vet förutsättningar vid uppsägning av avtalet eller vad avtalet i fråga säger, kan jag dessvärre inte uttala mig om någon av ovan nämnda omständigheter har varit aktuella. Jag rekommenderar att du ser igenom de gamla avtalet om du har detta tillgänglig, annars anser jag att du bör höra av dig till Viasat angående detta.Hoppas de var svar på din fråga!

Kan en felskrivning göra avtal ogiltigt?

2021-03-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vi har bokat bröllop på en gård. Vi skrev kontrakt i sep-okt 2020 gällande bröllop i juli 2021. Det som hände var att värden för lokalen skickade ut ett avtal först med ett annat belopp men samma datum, som vi signerade och skickade tillbaka. Därefter insåg värden att det var fel belopp och skickade ett nytt avtal med nya belopp för samma bröllop/datum som vi signerade och godtog då. Kan detta på något sätt ogiltigförklara kontraktet helt eller vilket kontrakt är det som gäller?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis blir avtalslagen (1915:218) (AvtL) tillämplig på din fråga, då frågan rör avtalsrätt.Avtalet är enligt huvudregeln bindandeSvensk avtalsrätt grundar sig på löftesprincipen. Av 1 § AvtL framgår att ett avtal blir bindande när ena parten har skickat ett anbud (ett förslag) och får en accept (ett godkännande). Jag tolkar din situation som att det är lokalvärden som har skickat ett anbud, varpå ni har signerat, alltså accepterat avtalet. Enligt huvudregeln är alltså ert avtal bindande. Det är dock lite svårt att förstå händelseförloppet i frågan. Om jag ska tolka din fråga som att ni redan har signerat ett avtal en gång är det avtalet bindande, om det var "rätt pris". Har ni däremot accepterat även det "nya" avtalet så bör det nya avtalet gälla och ersätta det gamla.Det finns undantag från avtalsbundenhetDet är dock viktigt att belysa att undantag finns för när ett avtal är bindande, d.v.s. ogiltighetsgrunderna. En av dessa framgår av 32 § AvtL och kallas förklaringsmisstag. Det handlar om att en felskrivning inte är bindande så länge ni som motparter förstod att det var fel, eller borde ha förstått. Exempelvis borde ni ha förstått att det var fel summa, om ni länge har diskuterat fram ett visst pris och bestämt er för 10 000 kr, men att det i kontraktet ni signerade stod 1000 kr. Ett uppenbart skrivfel har alltså uppkommit där det är uppenbart att en 0:a saknas. Då borde ni ha förstått att det var en felskrivning och motparten blir inte längre bundna av sitt anbud om felaktiga 1000kr. Om er situatoíon dock är den motsatta, det vill säga att "misstaget" inte var något ni förstod eller borde ha förstått, så är motparten bunden av sitt anbud. Det billigare priset ska således gälla.Motparten kan ha återkallat anbudetYtterligare ett undantag mot avtalsbundenhet i din situation skulle vara om lokalvärden återkallat sitt anbud till er innan eller samtidigt som ni fick det nya kontraktet. Denna situation regleras i 7 § AvtL. Om det var så att ni fick del av kontrakten samtidigt så ska alltså det nya avtalet räknas som att det gamla upphävs och är det korrekta, om det framgår att det gamla avtalet inte ska gälla i förhållande till det nya. I sådana fall är motparten inte bunden av felskrivningen i första avtalet. Om ni dock fick det andra kontraktet efter det första (alltså inte samtidigt), så är detta återkallande inte tillämpligt och avtalet är bindande. SammanfattningFör att summera ihop svaret är huvudregeln att avtal är bindande efter ena parten skickat ett anbud och andra parten har accepterat anbudet. Beroende på hur händelseförloppet exakt har sett ut kan dock olika undantagsregler som belysts aktualiseras för att ert avtal inte ska vara bindande. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Tro och heder eller psykisk störning?

2021-03-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad det är för skillnad att få ett avtal ogiltigförklarat med hänvisning till psykisk störning genom 1924 års lag och förfarande i strid mot tro och heder? Enligt min lärare kan båda ogiltighetsgrunderna aktualiseras. Kan man välja vilken av dem som helst eller reglerar de olika situationer?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta skillnaden mellan att ogiltigförklara avtal enligt tro och heder, eller psykisk störning. Jag kommer nedan att redogöra för vad vardera rekvisit innebär. Avtalslagen och lag om avtal som har slutits under påverkan av psykisk störning kommer tillämpas i min förklaring. Ogiltigförklara enligt 33 § Avtalslagen - Regeln om tro och heder finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. Här ska en rättshandling ogiltigförklaras om omständigheterna vid dess tillkomst är sådana att de skulle strida mot tro och heder att med vetskap åberopa rättshandlingen, t.ex. ett avtal. I förarbetena till avtalslagen benämner man att något strider mot tro och heder när situationen strider mot "rättskänslan", det vill säga den egna uppfattningen om vad som är rätt. Man kan här dra paralleller till moral och samvete, när man genomför handlingar som strider mot den moraliska uppfattningen skulle det strida mot tro och heder att åberopa dessa handlingar. Typiskt sett avses att en underlägsen part ingått avtal som formulerats av hans motpart och att den underlägsne parten inte har förstått eller varit okunnig om vad som avses med vissa villkor som gynnar motparten. Ett annat exempel är att motparten lämnar oriktiga uppgifter om villkor eller om hur dessa brukar tillämpas.Ogiltigförklara med stöd av psykisk störning - Precis som du säger kan Lagen (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning medföra av avtal ska förklaras ogiltiga. Lagen syftar med "psykisk störning" både på tillfälliga störningar skapade av t ex bruk av alkohol eller narkotika, samt även på långvariga problem med t ex psykossjukdomar.För att hävda att avtal är ogiltiga på denna grund måste man bevisa två saker. För det första behöver man visa att man varit påverkad av en psykisk störning då avtalen ingicks, t ex genom intyg från läkare eller psykolog.För det andra behöver man visa att det finns ett samband mellan den psykiska störningen och att man ingick avtalet, alltså att störningen bidrog till att man slöt avtalet.Sammanfattning - Dessa två grunder för att ogiltigförklara avtal reglerar delvis samma och delvis olika situationer. Avtalslagens 33 § reglerar ett större område där man kan inkludera ett stort antal aktioner. Psykisk störning reglerar situationer där man tillfälligt eller permanent har en störning av något slag, genetiskt, kroniskt eller tillfälligt genom olika kemiska medel. Dessa två grunder kan anses täcka samma situationer, då det mycket rimligen bör strida mot tro och heder att åberopa ett avtals verkan gentemot någon som var hög på droger när avtalet ingicks. Man tillämpar dock mycket troligt lex specialis vid dessa tillfällen när psykisk störning har uppkommit. Detta innebär med stor sannolikhet att när psykisk störning uppkommer så använder man sig av endast lagen om psykisk störning. Om frågan inte kan utredas enligt denna lag vänder man sig till 33 § avtalslagen. Både lagarna kan därför bli aktuella men man vänder sig till lex specialis för att avgöra lämpligt rättsligt lagrum. Hoppas att det var svar på din fråga!

Sälja fastighet till dement person

2021-03-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vad kallas det när någon duperat en dement person att sälja en fastighet till underpris?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett fastighetsköp är ett bindande avtal om det uppfyller formkraven. Huvudregeln är att avtal skall hållas men ett avtal kan i vissa fall ogiltighetsförklaras. Det finns regler om detta i 3 kap. avtalslagen. I detta fall skulle det kunna handla om vad som kallas för ocker. Ockerparagrafen i 31 § avtalslagen handlar bland annat om fall när en part inser att motparten är "oförståndig" eller "lättsinnig" och sedan utnyttjar detta. Det kan också handla om att motparten är pressad eller har en beroendeställning. Motparten befinner sig alltså i ett oförmånligt läge och parten utnyttjar det otillbörligt till sin fördel. Enligt 31 § avtalslagen ska det föreligga ett "uppenbart missförhållande" mellan prestation och motprestation. Det skulle även kunna handla om ogiltighetsgrunden svek som regleras i 30 § avtalslagen. Svikligt förfarande kan bestå i vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter alternativt svek genom förtigande. Det måste vara fråga om ett avsiktligt vilseledande för att svekparagrafen ska vara tillämplig.Utan att veta de exakta omständigheterna är det svårt att säga exakt om detta skulle kunna klassas som ocker eller möjligtvis svek. Det skulle även kunna omfattas av lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Det beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet vad detta kommer att kallas för.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säga upp avtal

2021-03-02 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag och flera andra nappade på en Viaplaykampanj för en massa år sedan där pitchen var att så länge du behåller ditt abonnemang kommer priset på 199:- vara oförändrat. Nu väljer viaplay att avsluta dessa abonnemang. Har de rätt att bryta ett avtal på detta sätt?
Oscar Rudén |hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta under vilka omständigheter Viasat kan säga upp era abonnemang. Då jag inte har sett dessa avtal kan jag inte uttala mig om vad avtalet i fråga säger, exempelvis om de finns en rätt för Viasat att ensidigt säga upp avtalet eller om avtalet var tidsbegränsat i någon form. Jag kommer därför att redovisa generella omständigheter som medger rätt att häva avtal. Ogiltigförklara ett avtalEtt avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas på flera olika grunder enligt avtalslagen. Närmast till hands i din svärfars fall ligger först och främst 31 §. Denna regel säger att om någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett förmånligt avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra, så är avtalet ogiltigt. Ett alternativ till denna regel finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. 33 §används förhållandevis sällan och ett vanligare alternativ till en ogiltighetsförklaring enligt 31 §är jämkning av avtal enligt 36 §.Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 §om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt.Vad innebär för dig - I och med att jag inte vet förutsättningar vid uppsägning av avtalet eller vad avtalet i fråga säger, kan jag dessvärre inte uttala mig om någon av ovan nämnda omständigheter har varit aktuella. Hoppas de var svar på din fråga!