Avtal med internationellt företag - skälighet?

2020-01-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har investerat pengar i ett internationellt Bitcoin företag, jag skrev på ett avtal där de skulle ge mig bonus men haken var att jag var tvungen att komma upp till en viss nivå av trade innan jag kunde ta ut mina pengar, nu vill de såklart att jag skall sätta in mer pengar för att kunna komma upp i trade volym. Trade volymen som jag skrev under är orimligt hög och jag undrar om det inte borde finnas någon skälighet i detta.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket lands lag gäller?Eftersom din fråga handlar om ett avtal med ett internationellt företag så är den första frågan vilket lands lag som ska tillämpas. Då jag inte vet vilket land företaget kommer ifrån och inte känner till detaljerna i ert avtal är detta inget jag definitivt kan svara på. Huvudregeln är att ni själva får bestämma vilket lands lag som ska vara tillämplig på ert avtal. Om det står något i ert avtal om vilket lands lag som ska tillämpas gäller alltså det landets lag. Om ni inte avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas på ert avtal går det att bestämma detta med hjälp av Romkonventionen. För att Romkonventionen ska kunna tillämpas krävs dock att det land företaget befinner sig i har anslutit sig till konventionen. Romkonventionen föreskriver att ett avtal ska vara underkastat lagen i det land avtalet har närmast anknytning till, se artikel 4. I mitt fortsatta svar kommer jag utgå ifrån att det går att tillämpa svensk lag på avtalet. Eftersom jag inte har tillräcklig information om ert avtalsinnehåll kan jag inte med säkerhet svara på vilket lands lag som ska tillämpas. Skulle det vara så att ni avtalat om att ett annat lands lag ska användas på avtalet är det detta som gäller istället. Dina rättigheter enligt svensk lag?Om svensk lag är tillämplig blir avtalslagen (AvtL) tillämplig på ert avtal. Inom avtalsrätten gäller principen pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. Detta är en stark rättsprincip som innebär att om man har avtalat om något så ska man också uppfylla avtalet. Som ett undantag till detta finns dock den så kallade generalklausulen i 36 § AvtL. Generalklausulen innebär att avtal får jämkas eller förklaras ogiltigt om det finns ett oskäligt avtalsvillkor. Att företaget har villkorat din bonus med att du ska komma upp i en viss nivå av trade får ses som ett rimligt villkor för att du ska få din bonus. Frågan är dock om den nivå av trade du måste komma upp i kan ses som oskäligt hög? Om det är så att det avtal du skrivit på är klart och tydligt tyder detta på att du är skyldig att fullgöra avtalet. Skulle det dock vara så att avtalet är otydligt, eller om nivån på trade är så hög att det i princip saknas en realistisk chans att uppnå den kan det eventuellt ses som ett oskäligt avtalsvillkor. Skulle det vara så att du satt in en summa av dina egna pengar som du nu inte har möjlighet att ta ut förrän du uppfyllt en hög trade nivå är detta också något som kan tyda på att avtalsvillkoret är oskäligt. Om det däremot enbart rör sig om "bonuspengar" som du inte kan ta ut tyder detta på att avtalet inte är oskäligt. Jag vill påpeka att generalklausulen tillämpas restriktivt och att du i första hand är skyldig att fullgöra det avtal som du ingått. Utifrån den informationen jag fått i frågan så har jag svårt att se att avtalsvillkoret skulle ses som oskäligt i AvtL mening. Vad kan du göra nu?Min rekommendation är att du i första hand hör av dig till företaget och påpekar att du tycker deras avtalsvillkor är oskäligt och att du inte fullt ut förstått innebörden av detta. Förhoppningsvis går företaget med på att kompensera dig. Om företaget inte gör det är ditt nästa alternativt att försöka ta ärendet till domstol. Detta är dock något du i sådana fall borde överväga väldigt noga då det kan komma att kosta dig mycket pengar att driva en domstolsprocess. I min mening och utifrån den information jag fått i frågan tror jag att du skulle få väldigt svårt att vinna en domstolsprocess mot företaget och om du överväger detta skulle jag starkt rekommendera dig att rådgöra med en jurist först i sådana fall. Om du vill rådgöra med en jurist eller behöver ytterligare hjälp kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Skulle du ha någon ytterligare fråga är du också välkommen att höra av dig till mig där. Vänliga hälsningar

Avtals giltighet

2020-01-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |vad gäller om man har ett avtal som skrevs när vi flyttade i sär det gäller vad som gäller vid försäljning av huset där står det att den som bor kvar får 1 milj resten av försäljnings summan ska gå till våra gemensamma barn avtalet skrevs år 2000 den som bor kvar och ska sälja säger att avtalet inte gäller längre, stämmer det?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet ni skrev om fördelning av vinst vid försäljning av fastighet fortfarande gäller eller om avtalet blivit ogiltigt.Det föreligger inga formkrav för ett sådant avtal vilket innebär att till och med ett muntligt avtal hade varit giltigt. Du skriver i din fråga att ni har ett skriftligt avtal vilket är positivt eftersom att då blir det oftast inga oklarheter kring frågan om ett avtal har ingåtts eller inte.Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Ert avtal har inte slutat gälla bara för att de gått 20 år sen ni skrev det. Det som krävs för att huvudregeln ska brytas och avtalet blir ogiltigt är exempelvis att någon av er blivit lurad att ingå avtalet eller hotad att ingå avtalet.I ert fall har ni ingått ett skriftligt avtal, huvudregeln säger att ert avtalet är giltigt och det blir inte ogiltigt bara för att det gått 20 år utan det krävs att något av undantagen till huvudregeln föreligger (exempelvis att någon blivit lurad att ingå avtalet).Hoppas du fått svar på din fråga!

Är avtalen giltiga trots att avtalen ingicks under psykisk störning?

2019-11-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Min man har en allvarlig psykisk störning och hamnar i psykoser.Under dessa perioder så har han tagit banklån utan att jag har vetat om detta.Alla lån står i hans namn.Men det som är problemet är att han själv inte minns något av detta.Finns det något man kan göra åt lånen eller är det bara att acceptera att de är tagna?
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på din formulering på din fråga kommer jag att utgå från att du funderar på om lånen kan ogiltighetsförklaras med anledning av att din man har tagit dessa lån under psykos. Jag kommer för det första att redogöra för vad lagen säger och hur det ser ut i er situation. För det andra kommer jag att hänvisa dig vidare för ytterligare hjälp. Gällande avtal som har ingåtts under påverkan av en psykisk störning regleras dessa situationer i Lag 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.Avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigtNär en person har rättshandlat (dvs. ingått avtal genom ett köp, tagit ett lån eller liknande) så är avtalet ogiltigt om någon av parterna i avtalet var under påverkan av en psykisk störning. Psykos är en psykisk störning som omfattas av lagen. För att avtalet ska kunna bli ogiltigt krävs det att det föreligger ett samband mellan den psykiska störningen och avtalet. Det vill säga att den psykiska störningen måste ha varit avgörande alternativt medverkat till att avtalet ingicks. Det krävs inte att den psykiska störningen är av varaktighet. Det innebär att den psykiska störningen kan ha varit helt tillfällig. Vidare spelar det ingen roll om banken var i god tro, alltså att banken inte varit medveten om din mans psykos, avtalet kan trots bankens ovetande bli ogiltigt.I din mans situationI den situationen du beskriver krävs det att din man måste ha varit i en psykos och att psykosen har varit avgörande eller bidragit till att han tog dessa lån. Hade din man genomfört lånet trots att han inte haft en psykos, kan han inte få avtalet ogiltigförklarat.BevisbördanDen part i avtalet som vill göra avtalet ogiltigt, har bevisbördan för att den psykiska störningen och att orsakssambandet förelåg när avtalet ingicks. Bevisbörda innebär när en part i en rättegång ska förstärka sitt påstående genom att presentera bevis. (Se här för förklaring om bevisbörda).Om du/ni önskar ytterligare hjälpOm du/ni önskar ytterligare hjälp rekommenderar jag att ni tar kontakt med någon av våra telefonrådgivare här på Lawline. Du når de på 08-533 300 04. Öppettider för telefonrådgivningen är: måndag-fredag kl. 10.00-16.00. Alternativt att du tar kontakt med en advokat som kan hjälpa er vidare.Hoppas du fick svar på din fråga!

Avtalbundenhet till följd av hot och möjligheter till skuldsanering

2019-10-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.jag undrar hur man kan gå tillväga med skulder som ens pappa har skuldsatt med.När jag var arton år så skuldsatte min pappa och tog abonnemang och lån och även beställde hem saker i kredit. När vi var till exempel i butiker och pappa tecknade abonnemang i mitt namn så tvingade han mig att signera, och när han beställde saker på kredit på nätet så använde han mitt personnummer. Vägrade jag så hotade han mig med att jag kommer att ångra mig, och även var våldsam med att trycka upp mig mot väggen eller kasta hårda föremål mot mig. Jag var till polisen 2014 och polisanmälde honom och hade även flera vittnen som kunde styrka detta, men polisen lade ner ärendet. jag har under åren lidit av depression och inte orkat ta tag i saken då varje gång jag såg alla brev från inkasso gav mig ångest och skulderna har vuxit. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga med allt detta, då jag inte har råd att skaffa juridisk hjälp.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det verkar inte alls vara en trevlig situation som din pappa försatt dig i. Jag ska efter bästa förmåga ge dig vägledning till hur du ska gå till väga med din ekonomiska situation. Avtalens giltighetTyvärr ser jag få möjligheter att genom ogiltigförklaring av avtalen bli av med skulderna som följt av dessa avtal. I avtalslagen finns bestämmelser om att avtal som ingås till följd av hot och tvång kan komma att bli ogiltighetsförklarade. Vilket innebär att avtalet och förpliktelserna som följer upphör att vara bindande. En ogiltighetsförklaring kan enligt min bedömning dock inte inträffa i ditt scenario. Har hotet från din pappa varit "lindrigt" krävs att motparten (företagen) visste eller borde ha vetat om att hot låg bakom ditt medverkande (28 § Avtalslagen). Har hotet från din pappa varit så illa att du fruktat för ditt liv så krävs inte att motparten visse om det bakomliggande hotet. Avtalet blir då ogiltighetsförklarat förutsatt att du direkt efter att hotet upphört meddelat motparten om att avtalet ska vara ogiltigt då trängande hot låg bakom (29 § Avtalslagen).Vad jag kan utläsa från din fråga så är chanserna små att företagen visste om att du var under hot när du tecknade avtalen. Vad jag vet har du inte heller meddelat hotet till motparten direkt efter tvånget upphört. Min bedömning är därför att avtalen fortsatt är bindande. Den ekonomiska situationenJag hade velat föreslå att du försöker få till en uppgörelse med de du är skyldiga pengar alternativt en skuldsanering. Mitt primära råd är att söka en frivillig uppgörelse med de du är skyldiga pengar. Detta kan du göra själv eller tillsammans med en kommunal budget- och skuldrådgivare. Lyckas du så finns chansen att de är villiga att sätta ned din skuld. Funkar inte detta så finns möjligheten att söka om skuldsanering hos den kronofogdemyndighet som hanterar skuldsaneringar i länet där du bor.Detta innebär att du under en tidperiod om 5 år lever på existensminimum och att en viss del av din inkomst och andra tillgångar går direkt till att betala av dina skulder. När tidperioden är slut så är dina skulder antingen rejält nedsatta eller helt avskrivna.Grundförutsättningar för att beviljas en skuldsanering är att du under överskådlig tid bedöms sakna förmåga att betala dina skulder och att skuldsanering inte verkar stötande i det enskilda fallet (7 § Skuldsaneringslagen). En helhetlig skälighetsbedömning görs också på omständigheter så som skuldernas ålder, dina egna ansträngningar för att bli kvitt skulderna och även hur skulderna uppkom (9 § Skuldsaneringslagen). Då dina skulder uppkommit för mer än 5 år sedan och till följd av hot från din pappa så är min bedömning att dina chanser till skuldsanering är relativt goda. Dock är detta svårbedömt eftersom bedömning sker utifrån varje enskilt fall. Här har du en länk som kan hjälpa dig vidare: https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/vart-arbete/stod-till-kommuner/budget-och-skuldradgivning/Hoppas att du fått vägledning för hur du kan gå vidare med din situation. Lycka till! Hälsningar,

Kan en bilhandlare ändra priset?

2020-01-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Idag var jag hos bilhandlare och köpte en bil och gav min som del av betalning, signerade en kontrakt och fick en kontrakt signerad av bilhandlare. Sedan efter en 1 timme kanske smsar försäljaren att han beräknade fel och priset skulle stigar ca ca 100000 och frågade mig om det va ok för mig?Vad ska jag göra? jag vill få bilen som jag köpte och skulle hämta nästa vecka. Men han vill öka priset nu får att han säger att han beräknade fel.Tacksam för svaret!Mvh,Astrid.
Karl Montalvo |Hej, Astrid. Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för hjälp. Jag hoppas att jag kan hjälpa dig. Din fråga verkar vara om du kan kräva att få köpa bilen för de först överenskomna priset istället för det "nya" priset. Regler om köpeavtal finns flera lagar, bl.a köplagen (KöpL), konsumentköplagen (KKL) och avtalslagen(AvtL). Eftersom du har köpt bilen av av en bilhandlare så gäller konsumentköplagen på ditt köp, 1 § KKL. Denna lag har dock inga regler som gäller för din frågan. istället blir de avtalslagen som blir viktigt för din fråga. Därför ska vi pröva om Avtalslagen ger dig någon rätt att kräva att få bilen till det lägre priset. Gäller avtalslagen i detta specifika fallet? Avtalslagen gäller på alla avtal, men den är vad som kallas en subsidiär lag, 1 § AvtL. Detta innebär att om handelsbruk, sedvänja eller avtalet säger något annat än lagen så går det före, 1 § AvtL. De framgår att du har skrivit på ett kontrakt. De kan mycket väl vara så att de där står att bilhandlaren har förbehållit sig rätten ändra priset ifall de har blivit en felräkning. Du verkar inte blivit informerad om detta vilket ibland kan innebära att en sådan klausul inte skulle gälla. Sedvänja inom bilbranschen får dock anses vara att man förväntas läsa igenom kontraktet så en domstol kommer nog anse att en sådan klausul hade varit en giltig del av avtalet. Vidare kan det vara så att bilbranschen har en sådan etablerad sedvänja att sådana klausuler anses underförstådda i varje avtal. Detta ser jag dock som mindre troligt att en domstol hade accepterat eftersom du är en konsument och därmed inte kan förväntas veta om sedvänjan inom bilbranschen. Svar: Avtalslagen gäller men inte om annat framgår av de kontrakt du har skrivit på. Alla rimliga klausuler i avtalet får anses vara en del av avtalet. Detta eftersom det vid ett köp av den vikt som bilköp är får ses som sedvänja att man läser igenom kontraktet. Står de däremot inget så gäller det avtalade priset. Har ni ingått ett avtal? Du har inte fått bilen ännu, du har inte heller betalat hela bilen. Detta innebär dock inte, att ni inte har ett avtal. När bilhandlaren gav dig kontraktet så gav han dig nämligen ett anbud. När du sedan skrev på så gav du en accept, 1 § AvtL. I denna stund ingick ni ett avtal som är bindande som huvudregel. I det avtalet ingick det första priset, det priset är därmed det avtalade priset och som huvudregel bindande. Svar: Ja, ni har ingått ett bindande avtal med det lägre priset. Kan avtalet ogiltigförklaras? De första vi kan konstatera är att du aldrig kan bli tvingad att betala de dyrare priset. Du har inte ingått ett avtal med det priset, 1 § AvtL. Frågan blir därmed om bilhandlaren kan häva avtalet. Eftersom du inte har gjort något fel eller på något sätt försökt lura honom så är den möjlighet som finns 36 § Avtalslagen. Regeln betyder att oskäliga avtal ska jämkas (ändras) eller gå tillbaka om de är oskäliga. Vad som är oskäligt är en bedömning i varje fall. Man ska i avvägningen bl.a väga in priset, om det är ett konsumentköp samt omständigheterna vid köpet. I ditt fall så beror det på mycket hur stor del 100 000 är av det totala priset. Är det en bil som normalt kostar 150 000 och du fick den för 50 000 så är det troligt att det är oskäligt. Är det däremot en bil för 900 000 så är det mindre chans att så är fallet. Det som talar för dig är följande. För det första är du konsumenten i relationen vilket alltid påverkar en sådan bedömning, 36 § andra stycket AvtL. För det andra att de är bilhandlaren som haft bäst möjlighet att kontrollera priset. I motsatt riktning kan tala en sådan omständighet som ifall de vid köpet var tydligt att de fanns möjlighet att priset var fel. Men även det faktum att 100 000 är en stor summa. Svar: De finns möjlighet att på grund av den stora summa 100 000 är att de är ett oskäligt avtal och att de därmed ska jämkas eller återgå. Det som talar emot detta är att du är en konsument i situationen. Avslutning Jag kan inte bedöma helt vad som gäller i din situation men nu har du iallafall fått den juridiska grunden. Jag hoppas att jag hjälp dig besvara din frågan Med vänliga hälsningar

Vad gäller om man swishar under allvarlig psykiskt störning?

2019-11-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vad gäller när en patient under ett maniskt skov swishar alla sina pengar till en medpatient? Den maniska patenten vårdas i slutenvård med stöd av LPT. Finns det juridisk möjlighet att få tillbaka pengarna?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att denna personen är allvarligt psykiskt sjuk och stundtals faller in i ett sinnestillstånd där personen inte längre har kontroll över sina handlingar, och att i detta tillstånd har personen fört över pengar till andra patienter. Vad gäller juridiskt? Jag betraktar den handling som patienten vidtagit som ensidig. Med det menar jag att pengarna har överförts utan krav på en motprestation, detta i sin tur leder mig till att uppfatta det som en gåva i lagens mening. Detta är en rättshandling som kan ogiltigförklaras enligt 1924:323 års lag om verkan av avtal, som slutits under psykisk störning. Med allvarlig psykisk störning beskrivs i lagens mening ett sådant tillstånd som föranleder tvångsvård (jfr 3 § LPT) På grund av patientens tillstånd då överföringen skedde ska denna återgå. Om inte mottagaren har pengarna kvar, ska mottagaren betala ersättning enligt motsvarande belopp som swishats. Vad gör ni nu? Lämpligast är att inledningsvis kontakta personerna som mottagit en swish och be om att återfå pengarna. Därefter kan man kontakta sin bank och förvissa sig om de har en handlingsplan för sådana situationer. Därefter kan man vända sig mot kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Mellan Patienten (A) och mottagaren (B) har det uppstått en skuld där A har egenskapen av borgenär och B är gäldenär. En ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (De omständigheter du tar upp i frågan här) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Skulle B bestrida kronofogdens utslag kan det hela rendera i att saken får lösas i domstol. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hund skadades när den befann sig med ett hundrastarföretag - möjligheter för skadestånd och hävning av avtalet

2019-10-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min syster har anlitat ett företag som är hundrastare; dvs. en person som kommer hem till henne under dagtid när hon jobbar och rastar hennes hund.Häromdagen skedde en olycka då hundrastaren råkade klämma hundens svans i hissdörren i trapphuset till lägenheten. Skadan var så omfattande att hundens svans krossades och fick amputeras hos veterinären.Hundrastareföretaget uppger på sin hemsida att "... känna dig trygg... när hunden är i våra händer, så är den försäkrad hos Trygg Hansa."Nu undrar vi följande frågor eftersom responsen från företaget har hittills varit väldigt bristfällig:1). Stämmer det att företaget är skyldigt att täcka alla kostnader från veterinären inklusive uppföljning och medicin?2). Förlorad arbetsinkomst för min syster som fått lämna sitt arbete för att åka till veterinären då hunden skadades.3). Kan min syster enligt konsumentköpslagen häva sin prenumeration hos företaget med omedelbar verkan efter en sådan händelse? Enligt avtal så är det 1 månads uppsägningstid. Kan hon i så fall få sina pengar tillbaka eftersom hon redan betalat 1 månad i förväg i förskottsbetalning.4). Finns det någon annan ersättning hon kan kräva av företaget? Resultatet är att hunden saknar svans och har mycket ont. För människor finns det ju ersättning som kallas "sveda och värk samt bestående men för livet".Vänligen,
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viktigt för att lösa både frågan om skadeståndet och frågan om upphävandet av avtalet är om ni har avtalat något särskilt om detta med hundföretaget. Det skulle kunna vara så att vissa villkor har avtalets genom uppdraget (exempelvis villkoret om en månads uppsägningstid) för att företaget ska ta hand om hunden. Kanske finns det villkor på deras hemsida eller så har något ytterligare muntligen eller skriftligen avtalats. Det är därför högst relevant att försäkra sig om detta då det i så fall kan ha företräde framför vad som annars gäller. Huruvida ett avtal har ingåtts eller inte kan i sig vara en fråga som ni måste ha besvarat, särskilt om det rör sig om villkor på deras hemsida. Ni kan såklart därför återkomma med ytterligare frågor om det skulle vara så. Vilken lag är tillämplig?Konsumentköplagen avser endast köp av lösa saker. Således är inte lagen gällande i detta fall. Detta är ett uppdragsavtal om att någon ska rasta hunden. Inte heller är konsumenttjänstlagen tillämplig eftersom den avser arbete på lös sak och undantar specifikt levande djur. Min slutsats på denna punkt är att det inte finns någon lag som direkt reglerar sådana här förhållanden. Därför skulle ju ett avtal ha företräde i dessa sammanhang. I det fall ett avtal inte finns eller inte reglerar de frågor som du ställer får vägledning hämtas bland annat genom avtalsrättsliga principer och att analogt tillämpa vissa lagar. Min första anmärkning är att det finns en allmän rättsprincip om vårdplikt när man innehar någon annans sak. Juridiskt är en hund att betrakta som en sak. Dessutom står det på företagets hemsida att man kan känna sig trygg när hunden är i deras händer. Sammantaget medför det att det finns en avtalad eller åtminstone en underliggande förutsättning att detta är av väsentlig betydelse för uppdraget. Rätten till skadeståndNär det kommer till sakskador följer det av 2 kap 1 § skadeståndslagen (SkL) att den som av vårdslöshet (vilket är detsamma som oaktsamhet) orsakar sakskada ska ersätta skadan. Här måste det alltså vara fråga om ett vårdslöst agerande från företagets arbetstagare. En analys av situationen för vilket skadan uppkom ska göras för att verkligen utreda om det rör sig om vårdslöshet. Var det fråga om en ren olycka kan man inte få skadestånd. Däremot är det ju så att har man hand om ett hund måste man vidta sådana försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att inte hunden ska skadas. Att hundens svans kläms i en hissdörr tyder på vårdslöshet. För bestämmandet av skadeståndet gäller 5 kap. 7 § SkL. Där framkommer att man har rätt till skadestånd för sakens värde eller reparationskostnad (i detta fall veterinärkostnader). Man har också rätt till skadestånd för andra kostnader till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § andra punkten samt rätt till ersättning för inkomstbortfall enligt 5 kap. 7 § tredje punkten. Högsta domstolen har sagt (i mål NJA 2001 s. 65) att när det kommer till sällskapsdjur är det rimligt att ägaren söker ersättning för vård, även om vården i sig är dyrare än djurets värde. Högsta domstolens utgångspunkt tycks vara att veterinärkostnader alltid är berättigande att få skadestånd för så länge det inte varit medicinskt ogrundade. Det tycks därför vara så att det är möjligt för er att genom skadestånd få ersatt samtliga veterinärkostnader som du nämner. När det kommer till förlorad arbetsinkomst nämner förarbetena till skadeståndslagen skada på en bil som en handelsresande behöver för att sälja varor och för att därför få sin provision. Det är därför lite oklart om det i detta fall går att begära ersättning för inkomstbortfall genom just den tredje punkten. Det tycks närmast som att tredje punkten syftar på fall där saken varit nödvändig för att förvärva inkomsten. Oavsett hur tredje punkten ska tolkas kan andra punkten berättiga rätt till ersättning för inkomstbortfall. Detta genom att det är en följdskada som uppstått bara på grund av att hunden skadades till att börja med. Min slutsats är därför att såväl veterinärskostnader som ersättning för inkomstbortfall ska ersättas. Här vill jag igen göra er uppmärksam på om något har avtalats som reglerar skadeståndet. Det är inte ovanligt att företag friskriver sig från skadeståndsansvar på grund av vårdslöshet.När det kommer till sveda och värk eller annat liknande finns det tyvärr ingenting som berättigar rätten till sådan ersättning. Kan avtalet sägas upp?Här finns det ett avtal som reglerar uppsägningen. Däremot kan man diskutera om denna uppsägningstid gäller när syftet med uppdraget väsentligen har förfelats. Som jag tidigare var inne på menar jag att en avtalad eller underliggande förutsättning för uppdraget är att man ska känna sig trygg med att hunden tas om hand av företaget. Nu när detta uppenbarligen inte stämde i ert fall skulle man kunna påstå att syftet med hela avtalet väsentligen har förfelats, vilket i sig medför att avtalet skulle kunna hävas direkt. Här gör jag en analogi med konsumentköplagen som säger att om felet (på en vara) är av väsentlig betydelse för köparen får hävning göras.Observera att detta bara är juridisk argumentation och att det är svår att ge något definitivt svar på vad som faktiskt gäller här. Ni har ju ett avtal som reglerar uppsägning. Därför blir det fråga om hur detta villkor ska tolkas och på vilka situationer det ska tillämpas. Min utgångspunkt är att uppsägningsvillkoret syftar till att skydda företaget från plötsliga, ogrundade uppsägningar av uppdraget. I detta fall är det fråga om en uppsägning som grundar sig i att uppdraget väsentligen förfelats genom att förtroende för företaget upphört. Jag menar därför att man rimligen borde kunna göra gällande att uppsägningsvillkoret om en månad inte ska tillämpas i detta fall. Detta med anledningen av att grunden för uppdraget havererat. Alternativt skulle man kunna tillämpa 36 § avtalslagen som ger möjlighet att förbise från avtalsvillkor på grund av dess oskälighet. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt men min uppfattning är att det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att kräva en månads uppsägningstid i ert fall. Det skulle därför kunna göra att villkoret förbises och helt lämnas utan avseende. Konsekvensen av uppsägning av ett avtal eller att uppsägningsvillkoret förbises är att prestationerna går tillbaka. Detta enligt allmänna civilrättsliga principer. Således ska de pengar som betalats till företaget återges, med undantag för belopp som motsvarar de gånger som de faktiskt har utfört uppdraget, dvs förvägsbetalning ska betalas tillbaka. Jag hoppas svaret har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Vad är 36 § avtalslagen för rättsregel?

2019-10-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vilken typ av rättsregel är 36§ AvtL?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! 36 § avtalslagen är en generalklausul och syftar till att täcka de fall som inte är uttryckligen reglerade i avtalslagen. Det är en allmän jämkningsregel och skiljer sig från 33 § som även den är en jämkningsregel och kallas för lilla generalklausulen. 33 § kan tillämpas för att ogiltigförklara ett avtal. Det krävs att motparten är i ond tro, alltså är medveten, om omständigheter vid avtalets tillkomst och att det skulle anses strida mot tro och heder att försöka fullgöra avtalet. 36 § ger en möjlighet att ogiltigförklara/jämka avtal och andra rättshandlingar som kan anses oskäliga av olika anledningar. En skälighetsbedömning ska ske och man tar då hänsyn till samtliga omständigheter i det aktuella fallet, exempelvis om någon part har en underlägsen ställning i ett avtal som en konsument gentemot ett företag. Det är inte endast omständigheter vid avtalets tillkomst som kan grunda en ogiltigförklaring eller jämkning utan om en oskälig effekt skulle inträda på grund av avtalet spelar också roll. Denna bestämmelse används restriktivt och det finns inga fullt klara riktlinjer för vad som kan anses som oskäligt. Det finns dock praxis, alltså rättsfall, där högsta domstolen har tillämpat bestämmelsen. Exempelvis NJA 1982 s. 800 då en skiljeklausul i ett avtal lämnades utan avseende mellan ett mindre företag och en konsument. Med vänlig hälsning