Avtal som strider mot lag eller myndighetsföreskrifter?

2021-01-02 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejKan ett avtal mellan två fysiska personerUpphävas om avtalet strider mot Lagar och Myndighetsföreskrifter tex. gällande hälsa, smittspridning?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avtal som strider mot lag hanteras genom den rättsliga principen pactum turpe. Ifall ett avtal direkt strider mot lag eller goda seder - t.ex ett avtal om att misshandla någon - anses det ogiltigt. Det innebär att en domstol inte kommer upprätthålla avtalet om någon part inte fullföljer sin del. Det spelar ingen roll ifall det är fysiska eller juridiska personer som avtalat. Ett exempel kan illustrera: A & B avtalar om att A ska misshandla någon och få 1000 kr för detta. Om A begår misshandeln men B vägrar betala kommer inte en domstol tvinga B att betala. Detsamma gäller om B betalar men A vägrar misshandla, då kommer inte A behöva ge tillbaka pengarna eller misshandla. Du kopplar frågan explicit till myndighetsföreskrifter och hälsa/smittspridning. Det är inte otänkbart att ett avtal som strider mot dessa ska anses ogiltigt. Det är dock svårt att bedöma utan att veta vad avtalet faktiskt säger. Förmodligen skulle ett avtal om att fler än fyra personer ska gå ut på restaurang inte ogiltigförklaras trots att Folkhälsomyndigheten just nu rekommenderar att man inte ska vara mer än fyra. Skulle avtalet istället gå ut på att någon som är smittad med Covid-19 ska utsätta andra för risk att bli smittade skulle det förmodligen anses ogiltigt. Sammanfattningsvis måste man göra en bedömning från fall till fall. Det är möjligt att avtalet ogiltigförklaras men det är allt annat än självklart. Jag hoppas du fått lite klarhet i din fråga även om jag inte kan ge ett mer konkret svar än så. Självklart är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Ingångna avtal ska hållas - pacta sunt servanda

2020-12-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i en privat guldsmedsaffär och hade igår kund som sålde guld till oss, men som sedan ångrade sig. Har kunden rätt att kräva att få tillbaka guldet?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen den allmänna avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).Utredning En allmän avtalsrättslig princip är att ingångna avtal som huvudregel ska hållas, i juridiska sammanhang ofta benämnt pacta sunt servanda. Principen gäller såväl skriftliga som muntliga avtal och innebär att de villkor som överenskommits ska gälla om inget annat avtalats och inga undantagsregler är aktuella. Med det sagt förekommer ofta bevissvårigheter gällande muntliga avtal, vilket i praktiken kan sägas innebära att principen är verkningslös i fall då bevisning avseende avtals tillkomst och/eller innehåll är svag. De undantag från principen som finns i svensk rätt är för många för att listas i detta svar, men två vanliga kategorier av undantag gäller de allmänna bestämmelserna om ogiltighet i 3 kap. AvtL och konsumentskyddsbestämmelser såsom konsumentköplagen. I ditt nu aktuella fall kan det konstateras att det inte går att säga något säkert utan insyn i de närmare avtalsvillkoren och partsförhållandena. Preliminärt bedömer jag dock att det är osannolikt att säljaren skulle kunna kräva att avtalet ska återgå eftersom din fråga inte indikerar att några bestämmelser i avtalet stödjer detta. Jag har dessutom svårt att föreställa mig några tvingande lagregler som skulle kunna aktualiseras i ditt fall eftersom konsumentskyddsreglerna enligt min uppfattning alltid är utformade för att skydda konsumenter i egenskap av just konsument, det vill säga köpare av en vara eller tjänst. När en privatperson frivilligt säljer lösöre till en näringsidkare är de stora konsumentskyddslagarna, som till exempel kan ge konsumenter ångerrätt, därmed inte tillämpliga. Detta hindrar förstås inte att du och säljaren ingår ett nytt avtal avseende den aktuella egendomen, men det förutsätter att du bedömer att du har ett intresse av detta.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att överväga vilka handlingsalternativ som står dig till buds, vilka som är mest förmånliga för dig och agera därefter. Eftersom du antagligen har all rätt att behålla egendomen måste du antagligen inte göra något, men du vet förstås bättre än jag vilket intresse du har av en fortsatt god relation med säljaren eller vad säljaren är beredd att erbjuda som kompensation för att återfå guldet.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se. Med vänlig hälsning

Kan en framtidsfullmakt ogiltigförklaras?

2020-11-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.Om en person gett en annan en Framtidsfullmakt, i vårat fall min fru som fått en Framtidsfullmakt av sin bror. Kan då hans barn låta eller ens försöka omyndigförklara sin pappa retroaktivt från den tidpunkt Framtidsfullmakten skrevs. Framtidsfullmakten är bevittnad enligt konstens alla regler. Förstår att ni får många frågor men vi vore tacksamma för så snabbt svar som möjligt då det brådskar.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om en utfärdad framtidsfullmakt kan ogiltigförklaras ifall det framhålls att personen inte var i tillräckligt bra sinnestillstånd vid utfärdandet av en sådan fullmakt.Vad är en giltig framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt innebär en fullmakt för någon annan att företräda fullmaktsgivaren när denne i framtiden av olika skäl inte längre är i stånd att ha hand om eller fatta beslut gällande sina angelägenheter (1 § lagen om framtidsfullmakter). Framtidsfullmakten träder alltså i kraft först när fullmaktsgivaren är i sånt tillstånd att den inte längre kan ta hand om sig och behöver hjälp kring de saker som omfattas av fullmakten, dock under förutsättning att fullmakten upprättats på giltigt sätt (9 § lagen om framtidsfullsmakter). Enligt 9 § andra stycket är det fullmaktshavaren som ska bedöma om sådant tillstånd har inträtt och fullmakten ska börja gälla. Bedömningen kan också göras av domstol, antingen om det begärs eller om det står som krav i fullamakten. Kraven för en giltig framtidsfullmakt är att den är upprättad av en person över 18 år som har rättshandlingsförmåga (3 § lagen om framtidsfullmakter). Fullamakten ska även vara skriftlig, bevittnad av två oberoende vittnen samt att det i fullmakten ska framgå tydligt vem/vilka som är fullmaktshavare, vilka uppgifter som den omfattar och om det finns övriga villkor (4-5 §§ lagen om framtidsfullamakter). Lite om förvaltarskap och god manDet som förr hette "omyndigförklaring" innebär idag istället att en person blir beviljad en förvaltare när personen av olika anledningar t.ex. psykisk sjukdom, demens inte längre anses kapabel att ha hand om sina angelägenheter själv. Det är domstolen som fattar beslut om förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Ett sådant beslut kan gälla interimstiskt dvs sålänge tills beslut fattats men inte retroaktivt dvs för period bakåt i tiden.Annat som är viktigt att veta är att om personen förordnas en god man eller förvaltare förlorar en utfärdad framtidsfullmakt verkan angående de saker som omfattas av förvaltarens/ gode mannens uppdrag (27 § lag om framtidsfullmakter). För att svara på din fråga, en framtidsfullmakt som är undertecknad och bevittnad enligt formkraven ska vara giltig när fullmaktsgivaren senare är i sådant tillstånd att fullmakten ska anses träda i kraft. Lagen uppställer även krav på att vittnena ska vara oberoende, vilket innebär att de inte ska finnas något intresse av att godkänna en framtidsfullmakt som inte bör upprättas. Om det har gått rätt till finns det ingen anledning att ifrågasätta att fullmakten inte skulle vara giltig eller kunna träda i kraft när fullmaktsgivaren senare inte längre klarar sig själv, och då inte heller någon möjlighet att häva fullmakten om ni är oroliga att det är vad hans barn vill i detta fallet. Däremot om han nu blir beviljad en förvaltare eller god man kommer det ställföreträdarskapet att gå före framtidsfullmakten som din fru har fått.Jag hoppas att detta besvarade din fundering. Om jag har missförstått någon omständighet i din fråga är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag blir lurad att ingå avtal?

2020-11-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej min fråga är ifall man kan bortförklara att man någonsin har skrivit på någonting på jobbet? Jag blev lurad att skriva på ett papper på jobbet och det gick inte att överklaga den då jag upptäckte vad det handlade om för sent. Då det inte finns på inspelning eller video när jag skrev på pappret kan man inte bara då säga att man inte skrivit på den? Blir det inte bara ord mot ord om att jag skrivit på pappret då?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lurad att skriva på avtal Som huvudregel inom svensk avtalsrätt gäller att man är bunden vid det som man har avtalat (1 kap 1 § avtalslagen). Att bli lurad till att skriva på ett papper kan räknas som svek och blir då ogiltigt (3 kap 30 § avtalslagen). Svek kan till exempel föreligga om du inte fått all information som du behöver eller om du fått felaktiga uppgifter och inte hade skrivit på om du hade vetat om dessa. Sveket ska vara avsiktligt gjort mot dig för att du ska skriva på (ond tro hos motparten). Den som hävdar att avtalet ska bli ogiltigt på grund av svek har bevisbördan för detta. Du har alltså bevisbördan för att du blev lurad. SammanfattningDet kan vara svårt att bevisa svek, men du kan till exempel visa att uppgifterna i avtalet inte är något som man vill ingå och att ingen hade skrivit på. Du kan också få ihop något vittne eller någon som vet om att du inte fick all information som du skulle ha behövt. När du har bevisat att det föreligger svek så går bevisbördan över på motparten att bevisa att svek inte föreligger. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ogiltigförklara gåva från någon med Alzheimers

2020-12-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min bror har skrivit ett gåvobrev 2016 med min mamma trots hon har blivit utredd för alzeimers sjukdom 2015,mammas underskrift ser inte ut som den gjort tidigare
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Jag utgår ifrån att du anser att detta gåvobrev inte ska gälla. Det finns två primära grunder att angripa gåvobrevet genom. (1) Alzheimers är en sorts psykisk störning eftersom det påverkar ens beteende. Ifall det kan bevisas att det, iallafall till viss del, var på grund av denna sjukdom som din mamma utfärdade gåvobrevet är det ogiltigt. Din bror är då skyldig att lämna tillbaka brevet eller motsvarande värde i pengar. Detta följer av Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. (2) Ifall din bror utnyttjat faktumet att din mamma har Alzheimers har han utnyttjat hennes "trångmål/oförstånd". Eftersom det rör sig om ett gåvobrev föreligger ett uppenbart missförhållande mellan vad han får och vad han presterar. Detta uppfyller ogiltighetsgrunden ocker och innebär även det att gåvobrevet ska lämnas tillbaka. Detta enligt Avtalslagen 31§. Att din mammas underskrift inte ser ut som den gjort tidigare kan utgöra god bevisning för att hon inte varit kapabel att ingå detta avtal. Det utgör dock inte en grund för ogiltighet i sig, om det inte är så att det faktiskt är din bror som gjort den och alltså förfalskat ett gåvobrev. Jag kan tillägga att så länge det inte står något annat på gåvobrevet så kommer det ses som ett förskott på arv till din bror. Vilket innebär att hans arv kommer minska med den aktuella summan. Detta följer av Ärvdabalken 6:1. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är självklart välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

återfå betalning när man ångrar avtal om köp av sex

2020-11-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är utpressning om en person säger "du måste ge mig 20 tusen om vi ska ha sex, annars blir det inget" och personen som hon säger det till ger då henne 20 tusen, men sedan ångrar han sig och vill ha tillbaka pengarna men hon vägrar då ge honom dom. Är det utpressning, stöld eller annat brott?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som om det är möjligt att få pengarna tillbaka, när man slutit avtal om sex mot betalning. För att finna svar vänder vi oss till Brottsbalken (BrB) och avtalslagen.Vid slutande av avtal och där avtal ångras, är principen att avtal går åter. Detta innebär att om avtalet inte genomförs ska pengar gå åter. Men detta gäller bara om man i grunden har ett giltigt avtal. BrB 6 kap 11 §,anger att köp av sexuell tjänst är olaglig. 33 § Avtalslagen anger att avtal som strider mot Tro och Heder, inte är ett giltigt avtal. Tro och heder innebär att saker man sluter avtal om inte ska strida mot lag. I och med att man inte har ett giltigt avtal att stödja sig på, har man inte rätt att kräva betalningen åter.Hoppas detta var svar på din fråga!

Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?

2020-11-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Finns det något man kan hävda när en bipolär person i maniska tillstånd har skaffat sig massvis med skulder?Detta för att kunna ange som skäl när man nu försöker få rätsida på alla skulder och evt avbetalningsplan. Detta gäller en släkting till mig.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalen kan anses ogiltigaEnligt lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning så är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. Om det är så att din släkting under sitt maniska tillstånd ingick olika avtal kan det alltså innebära att avtalen är ogiltiga. Förutsättningar för att avtalen ska anses ogiltigaSläktingen måste dock kunna bevisa att denne var påverkad av sin bipolära sjukdom när avtalen slöts vilket kan göras med till exempel läkarintyg eller psykologutlåtanden. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalen. Det innebär att släktingens bipolära sjukdom, mer exakt det maniska tillståndet, måste bidragit till avtalens ingående. Detta orsakssamband måste också kunna bevisas. Vad gäller om avtalen anses vara ogiltiga?Om din släkting kan bevisa att denne var påverkad av sin bipolära sjukdom när avtalen slöts och även bevisa att det finns orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalen så ska avtalen anses vara ogiltiga. Detta innebär vidare att var och en av avtalsparterna ska lämna tillbaka det de tagit emot till följd av avtalet. Om det inte går att lämna tillbaka det som mottagits ska man istället betala ersättning motsvarande värdet för det man har tagit emot. Som huvudregel behöver inte din släkting i det fall lämna tillbaka mer än vad som använts till skäligt underhåll eller annars medfört nytta för din släkting (till exempel sådant som använts för att betala mat eller boende). Om däremot motparten i avtalet var i så kallad god tro (alltså inte visste om att din släkting var påverkad av sin bipolära sjukdom vid avtalsslutet) så har den personen rätt till ersättning för förlust till följd av avtalet. Ersättningen får bara vara i den omfattning att motparten försätts i samma ekonomiska situation som om avtalet aldrig hade slutits. Kort sammanfattningDet finns alltså en möjlighet att de avtal som din släkting tidigare ingått medan denne var i sitt maniska tillstånd anses vara ogiltiga. Detta innebär att bland annat lån eller liknande ska gå tillbaka. Det krävs dock att din släkting bevisar att denne var påverkad av sitt maniska tillstånd när avtalen slöts och bevis för att det finns orsakssamband mellan sjukdomen och avtalen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får man sälja ett Playstation 5 för dubbla priset?

2020-11-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Får folk verkligen sälja en PS5:a för dubbla priset av vad sony säljer dom för? Ps5:or är nya och inte många som kunde få tag i en på releasedagen så folk lägger ut sina via blocket/facebook.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är avtalsrättslig, innebärande att Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat AvtL). Får man sälja en spelkonsol för dubbla priset?Det finns inget stöd i lagen för att påstå att det är olagligt att köpa en spelkonsol och sälja den för dubbla priset. Huvudregeln i den svenska avtalsrätt är att det står parterna fritt att sluta avtal och utforma dess innehåll. Om X säljer en dator för dubbla inköpspriset så är det upp till Y att avgöra om den är värd priset. Det finns emellertid flera situationer som innebär att man tar avsteg från huvudregeln. Jag kommer ta upp de två som jag tolkat ligger närmast din kärnfråga. Vad är ocker?Det finns situationer där prissättningen kan medföra att avtalet blir ogiltigt, inte minst på senare tid har ockerparagrafen i 31 § AvtL kommit på tal i och med coronaviruset - och den överprisade andrahandsförsäljningen av jäst, blöjor, barnmat, ansiktsmasker, handsprit etc har på håll varit gränsfall. För att den bestämmelsen ska kunna ogiltigförklara ett avtal ska köparen ha befunnit sig i en ömmande situation. Ett exempel är trångmål (man är i nöd och inte har andra val än att köpa den ifrågavarande produkten). Man ska dock ha i bakhuvudet att ockerparagrafen tillämpas restriktivt. Vad är den stora generalklausulen?Enligt 36 § AvtL så kan ett avtalsvillkor jämkas (ändras) om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Detta innebär att priset i efterhand hade kunnat sättas ned, men eftersom utgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda) verkar det aningen svårt att i praktiken få gehör hos en domstol i en situation som nu är fråga om. För det första är det närmast en leksak och inget livsnödvändigt, man har frivilligt gått med på avtalet, man har inte befunnit sig i en utsatt situation som gjort att man faktiskt behövt ett Playstation, man hade kunnat vänta på att hyllorna fylls på i butiker igen, man hade kunnat förhandla ned priset - och det är dessutom inte olagligt att en säljare gör vinst. SammanfattningOckerparagrafen kan knappast sägas gälla för dem som väljer att köpa ett Playstation för dubbla priset. Det föreligger ingen nödsituation eller liknande. Den stora generalklausulen skulle kunna användas för att underbygga argument till varför man bör - i efterhand - sätta ned priset, men enligt min tolkning så verkar de utsikterna svaga. Den bästa lösningen för någon som inte vill betala dubbla priset för ett PS5 är att förhandla med säljaren eller vänta några veckor så att hyllorna kan fyllas.Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag varit otydlig eller om fler frågor dyker upp.