Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande

2021-11-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag har blivit tvingad att skriva på ett avtal för ungefär 6 år sedan som jag inte har valt att göra. Det gäller ett lån som jag aldrig sett och fick inte ens veta vilken bank det var på. Det handlade om att jag var medsökande har jag insett idag. Så jag undrar hur jag kan gå till väga för att ansöka om att få avtal ogiltigt?Jag mår mycket bättre psykiskt idag och är inte lika rädd för personen längre därför har jag inte valt att göra något åt detta innan. Är det försent att försöka få hjälp med det idag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur och när ett avtal kan förklaras ogiltigt eller icke-bindande för en part. Din fråga regleras främst i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, (hädanefter AvtL). Vissa processuella frågor regleras även i Rättegångsbalken, (hädanefter RB).

Eftersom det inte framgår vad som har hänt när och innan avtalet ingicks är det inte möjligt för mig att göra en ordentlig bedömning av om avtalet är bindande för dig eller inte. Därför kommer jag på ett generellt plan redogöra för när och hur avtal kan förklaras ogiltiga eller icke-bindande. Skillnaden mellan de båda är att ogiltiga avtal inte kan åberopas alls medan giltiga avtal kan förklaras icke-bindande gällande vissa parter eller villkor.

Avtals ogiltighet

Olika ogiltighetsgrunder för avtal regleras i AvtL 3 kap, och delas upp i olika "typfall".

Den starkaste ogiltighetsgrunden är s.k. råntvång och finns i 28 § AvtL. Råntvång är när någon med våld eller hot om våld framkallar en rättshandling. Detta kan översättas till att man tvingar en person att skriva på ett avtal under exempelvis vapenhot eller hot om våld eller pågående sådant. Dessa rättshandlingar är inte bindande för den tvingade. Om den som har utövat hotet inte är den samme som motparten i avtalet måste dock den tvingade personen så snart hotbilden upphör, inom skälig tid "reklamera" till motparten i avtalet, för att undgå bundenhet, se 28 § 2 st. AvtL. I ditt fall kan detta bli problematiskt eftersom lång tid har förflutit sedan avtalet skrevs på.

Om en person framkallar en rättshandling med "lindrigare" våld eller hot än i 28 § AvtL, är rättshandlingen inte giltig om avtalsmotparten är den som antingen utövat hotet själv, eller är medveten om att ett hot har resulterat i avtalet, s.k ond tro, se 29 § AvtL. Detta gör att ett låneåtagande hos en bank blir svåråtkomligt med stöd av paragrafen eftersom man måste visa att banken var medveten om det oredliga som har lett till att du skrivit på avtalet.

Vid sidan av dessa bestämmelser finns det regler om avtal som kommer till stånd på grund av svikligt förledande. Gemensamt för alla ogiltighetsgrunder förutom råntvånget i 28 § AvtL är att det krävs ond tro hos motparten, vilket i ditt fall kan bli svårt att visa eftersom du står i ett avtalsförhållande med en bank och allt oredligt har skett mellan dig och en part på "er" sida av avtalsförhållandet.

Icke-bindande giltiga avtal

Om det skulle "strida mot tro och heder" att åberopa en giltig rättshandling kan den lämnas utan hänseende enligt 33 § AvtL. Det kan översättas till att det vore anmärkningsvärt eller uppseendeväckande att åberopa avtalet. Detta kräver dock att banken vid avtalets ingående var i ond tro, alltså skulle vara medveten om dessa omständigheter, vilket även detta blir svårt att visa på i ditt fall.

I 36 § AvtL finns den s.k stora generalklausulen som kan göras gällande för att helt eller delvis lämna ett giltigt avtal utan avseende, vilket på ren svenska betyder att man inte bryr sig om villkoret eller avtalet och att det inte kan åberopas mot en part. För att klausulen ska kunna åberopas krävs det att det föreligger något som gör att det skulle vara oskäligt att, på grund av dessa omständigheter, göra avtalet gällande. Det är denna bestämmelse som skulle bli mest aktuell i ditt fall eftersom denna paragraf fungerar som en sorts sista utväg när avtal inte kan angripas på andra sätt. Det krävs dock att du tydligt kan visa på omständigheterna som talar till din fördel, och på sambandet mellan avtalets ingående och dessa händelser.

Det ska påpekas att grundtanken är att avtal ska hållas, något som är viktig för alla typer av avtal. Principen uttrycks som pacta sunt servanda. Man måste helt enkelt kunna lita på avtal, varför det i efterhand kan vara svårt att angripa ett upprättat avtal.

Pröva ett avtals giltighet

För att pröva om ett avtal är bindande eller inte förs en s.k. fastställelsetalan i allmän domstol. Detta sker enligt 13 kap. 2 § RB. Förutsättningarna för en fastställelsetalan är:

1.Det måste röra ett "rättsförhållande".

Man kan alltså inte föra fastställelsetalan om en allmän rättslig fråga som man har. I ditt fall är detta inget problem eftersom det finns ett avtal som du vill angripa.

2.Ovisshetsrekvisitet

Detta är rätt självklart i ditt fall eftersom det är själva frågan du har.

3.Förfångsrekvisitet

Ovissheten måste innebära något negativt för personen i fråga, exempelvis att man inte kan planera sin ekonomi utan att klarhet har bringats i frågan. I ditt fall får detta anses vara uppfyllt eftersom du eventuellt är medsökande på ett lån.

4.Det allmänna kravet på att det är lämpligt med en fastställelsetalan.

Det sista är en fakultativ regel för domstolen, vilket betyder att domstolar har möjlighet att avfärda fall som de finner är generellt olämpliga. Detta är något som sällan skapar några problem.

I ditt fall kan det absolut vara lämpligt med en sådan process för att se om du kan komma ur situationen du befinner dig i. Om du skulle vilja ha hjälp med att föra en sådan talan råder jag dig att vända dig till våra jurister för vidare hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel Högman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (373)
2021-12-01 Kan jag ogiltigförklara ett aktieöverlåtelseavtal?
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande

Alla besvarade frågor (97608)