Ogiltighetsförklara avtal vid alzheimers

2019-03-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min exman har alzheimers. Vid besök i staden blev han lurad att skriva på ett telefonabonnemang som utlovades bli "mycket billigare än det han har idag". Fakturor har droppat in - förutom för telefon också för 90Gb bredband - detta trots att han inte äger en dator och pga sin sjukdom inte har kunskap att "surfa"! På de räkningar jag tagit del av står det följaktligen "0"!Vid samtal med telefonföretaget säger de att de kan återbetala telefonabonnemang från det datum de har läkarintyg - vilket nyligen gjorts. Vad säger lagen? Kan man påföra någon en kostnad då ett avtal saknar påskrift av - i detta fall min exmake (75 år)! Vilka juridiska möjligheter har jag att återkräva felaktigt inbetald ers.ättning för bredband?Allt detta har orsakat mina barns far onödig oro som försämrar hans tillstånd. Hans son ägnade stor del av sin semesterledighet i julas för att försöka nå ett avslut utan att lyckas. Nu har jag tillbringat mycket tid för att försöka hjälpa - har fullmakt så jag kan agera i hans ställe.
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal kan ogiltighetsförklaras om en person befunnit sig i oförstånd och inte haft förmåga att förstå en rättshandlings innebörd, 31 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL. Det är emellertid ni som måste bevisa att din exman i förevarande fall inte haft förmåga att förstå vad det innefattade att ingå ett avtal, vilket kan styrkas genom exempelvis läkarintyg. Det verkar som om telefonbolaget har gått med på att återbetala abonnemanget från det datum läkarintyg finns, men inte dessförinnan. Jag uppfattar därför att din fråga är om du har möjlighet att få tillbaka pengar även för abonemangskostnaderna innan läkarintyget bekräftar hans sjukdom. Det finns möjlighet att åberopa att han ingått avtalet under oförstånd och att han därför har rätt att ogiltighetsförklara avtalet redan från dess ingående. Det är emellertid en domstol som måste ta ställning till om ett sådant förhållande föreligger, varför ni isåfall måste lämna in en stämningsansökan i domstolen.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Avtal om stallplats

2019-02-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Vi har hyrt stallplats men inte haft möte med ägaren om något kontrakt fastän vi påpekat detta åtskilliga gånger. Nu kräver dem oss på pengar enligt ett kontrakt vi inte godkänt eller ens skrivit under. Vi har såklart flyttat därifrån.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Ett avtal om uppstallning regleras enligt "vanliga" avtalsrättsliga regler, också i det fall ägaren skulle vara ett företag (juridisk person). Detta eftersom konsumenttjänstlagen inte är direkt tillämplig på förvaring av levande djur enligt 1 § 3 p. konsumenttjänstlagen (1985:716) (här kallad KtjL), även om det i motiven till lagen sägs att den skulle kunna vara sk. analogt tillämplig på skötsel och behandling av levande djur.Vad som återstår att tillämpa på ert avtal är då sk. avtalsrättsliga principer och de utfyllande bestämmelserna som återfinns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (här benämnd avtalslagen eller AvtL). Muntliga avtal är som huvudregel lika bindande som skriftliga avtal, även om det blir svårt för den part som påstår att ett avtalsvillkor föreligger att bevisa avtalets innehåll, om det bara yttrats muntligen (det är den påstående parten som har bevisbördan). Ni verkar inte ha kommit överens om de villkor som följer enligt det avtal han ville att du skulle skriva på, vilket gör att du inte heller bör bli bunden av dessa. Detta till trots tolkar jag det som att ni ändå har haft hästen uppstallad hos ägaren under en period, vilket det från er sida bör utgå ersättning för. Om han vill att du ska betala ett orimligt högt pris för att ha haft hästen uppstallad hos honom kan detta ses som oskäligt, vilket skulle kunna jämkas eller lämnas utan avseende med stöd av 36 § AvtL.Återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kan utnyttjande av person i underläge leda till att avtal ogiltigförklaras?

2019-02-25 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vad kallas det när man utnyttjar dement person och köper fastighet till kraftigt underpris
Carl Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att någon fått en person som är dement att köpa fastighet till underpris och om detta avtal då är giltigt. Detta skulle kunna röra sig om ocker. Ocker innebär att säljaren vinner oproportionerligt mycket på att avtala med någon som är i trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. Det är svårt att säga om en person med demens kan klassas in i någon av dessa begreppen, det beror på graden av demens skulle jag säga. Har den här personen demens som innebär att omdömesförmågan är nedsatt eller att personen kanske är i beroendeställning till den som vill sälja på hen fastigheten, då skulle det kunna röra sig om ocker. Ett avtal som är skapat under ocker är ogiltigt (31 § Avtalslagen).Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det brottsligt att ingå ett avtal med någon som saknar rättslig handlingsförmåga?

2019-01-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Om en person som inte har rättslig handlingsförmåga tecknat ett avtal som är exempelvis ett abonnemang , och säljaren i detta fall inte tilldelat den information till personen som den enligt lag bör göra. Eller om säljaren ger någon typ av falsk information angående avtalet? har säljaren begått ett brott? i sådan fall vilket?
Malcolm Hamilton |Hej,Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga. När du talar om en person som saknar rättslig handlingsförmåga så utgår jag från att det är fråga om en underårig person. Av 9 kap 1 § föräldrabalken framgår att en person under 18 saknar rättslig handlingsförmåga och kan därmed inte ingå avtal. Det innebär emellertid att ett avtal som ingås med en underårig inte är giltigt. Avtalet i nuvarande fall är därmed ogiltigt eftersom personen som ingick abonnemang saknade rättslig handlingsförmåga. Att sluta avtal med en underårig är i sig inte brottsligt. Är det dock så att avtalet har slutits till följd av säljarens lögner och vilseledande beteende skulle detta handlande kunna vara brottsligt i form av bedrägeri, se 9 kap 1 § brottsbalken. Bedrägeri kan vara svårt att bevisa och det är brottsoffret som ska bevisa att säljaren har handlat vilseledande samt att brottsoffret inte hade ingått avtalet om det inte vore för detta vilseledande beteende. Det ställs alltså krav på att de lögner som gavs var betydande att avtal skulle slutas. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad får man inte avtala om?

2019-02-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Kan man skriva ett avtal mellan två parter om att inte ingå äktenskapsskillnad (skilsmässa)? Om nej, vilka avtal kan man inte ingå mellan två parter?
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal om att en make inte får skilja sig är inte giltigt eftersom en make enligt tvingande lagstiftning alltid har rätt till äktenskapsskillnad efter viss betänketid (5 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Tvingande lagstiftning innebär att lagregeln gäller oavsett vad som avtalats. Syftet med tvingande lagar är just att inskränka avtalsfriheten eftersom lagstiftaren ansett att vissa rättigheter är för viktiga för att kunna avtalas bort. Ibland är lagregler dispositiva vilket innebär att man kan avtala om annat, detta framgår oftast i slutet av lagregeln. Vidare kan avtalsfriheten inskränkas i efterhand genom 36 § avtalslagen. Paragrafen tillämpas när en domstol anser att en del eller hela avtalet är oskäligt. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har ett annat avtal som du undrar ifall det är giltigt eller inte får du gärna ställa en ny fråga!Vänligen,

Ogiltigförklara köp av fast egendom genom ocker

2019-02-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |En yngre släkting har köpt fastighet till underpris av dement äldre släkting, kan avtalet hävas?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I de flesta fall reglerar jordabalken regler kring köp av fast egendom. Det scenario du beskriver regleras dock inte där utan då får man istället söka hjälp i andra avtalsrättsliga lagar/principer. Det du beskriver kan liknas vid ocker vilket stadgas i 31 § avtalslagen. Ocker kan innebära att man begagnat sig av annans oförstånd för att taga eller betinga sig förmåner, dvs. att man utnyttjar en dement person för att själv köpa något till underpris. Prestationerna (vad de båda parterna ska göra) måste dock stå i uppenbart missförhållande. Det räcker alltså inte att man köper en fastighet med ett marknadsvärde på 3 mkr för 2,5 mkr. Uppenbart missförhållande är ett högt krav och det krävs i princip att priset är väldigt orimligt för att ocker ska göra avtalet ogiltigt. Dessutom krävs att motparten inte förstått att det är ett kraftigt underpris. Det kan även finnas en möjlighet att höja priset enligt 36 § avtalslagen om exempelvis priset är oskäligt. Det kan även vara svårt att använda denna bestämmelse men det kan vara en sista utväg om man vill gå vidare med detta rättsligt. Nu vet jag inte exakt vilket underpris som fastigheten sålts för och om det är fråga om ocker men det är den möjlighet som finns att ogiltigförklara avtalet utifrån den information du gett. Att ändra priset kan vara möjligt men också svårt. Väljer du att gå vidare med detta finns möjligheter att använda sig av båda bestämmelserna som nämnts men det kan vara svårt att få vinna i en domstol så länge det inte är uppenbart att priset är väldigt lågt och släktingen tydligt utnyttjat det faktum att säljaren är dement. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Gåvobrev vid demens

2019-02-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej vi är 5 syskon som ska ärva våran mommo som nyss gått bort. Hon skrev under ett gåvobrev till oss alla 2 veckor innan sin död (hon var dement) och vet nog inte riktigt vad hon skrev under. Mommo har pratat länge att jag och min son ska få ärva huset och tomten när hon dör för att vi bott där med henne sen 2013. Nu hittade vi ett testamente där hon Testamenterat hus och tomt till mig efter sin död. Det var skrivet 2016 och mina syskon menar på att hon skrev ju gåvobrev till oss alla när hon levde, ja visst gjorde hon de men hon var ju dement, alla syskon har hela tiden pratat om hennes vilja ända till nu när dom kan förlora nåt. Jag undrar kan jag göra något för att gåvobrevet ska ogillas,min mommo hade hemtjänst sista året så dom som jobbade hos henne kan vittna om att hon var dement. Tacksam för svar då jag behöver få veta om det finns något jag kan göra.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!GåvobrevetOm det är så att det kan styrkas att din mormor var dement under påskrivandet av gåvobrevet bör det här omfattas av lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning vilket leder till att gåvobrevet ska ogiltigförklaras och de som gynnats av avtalet ska då lämna tillbaka det de fått. Det står i lagen att "ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltig". Begreppet under påverkan av psykisk störning tolkas väldigt brett och demens bör falla in här, det spelar inte heller någon roll hur länge hon var dement.Det är också du som menar att gåvobrevet är ogiltigt som ska bevisa detta.Är det så att din mormor inte själv kom på att hon skulle skriva gåvobrevet utan övertalades av någon i sin närhet kan gåvobrevet också ogiltigförklaras enligt ocker-bestämmelsen i 31 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Viktigt att tänka på är att ocker i princip aldrig aktualiseras men hade kunnat vara tillämplig i ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller ett sekretessavtal om jag blev pressad till att skriva under?

2019-01-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om man blivit pressad av att skriva på en överenskommelse. Och längst ner på sidan står det: parterna förbinder sig att inte för utomstående yppa något om innehållet i denna överenskommelse. Hur gäller det pappret? Kan man bli stämd om man säger nått om vad som står på pappret?
Binh Tran |Hejsan!Behöver du följa avtalet?Avtal som skrivs under tvång eller dylikt är ogiltiga. Dessa reglerna stadgas i avtalslagen 28-36§. Det finns olika grunder för när ett avtal kan förklaras ogiltigt och med tanke på de begränsade omständigheterna jag har fått från dig kan jag tyvärr inte redogöra för vad som exakt gäller i din situation. Men om du har blivit pressad till att skriva detta förefaller det aktuellt att titta på bestämmelserna som reglerar tvång, hot och dylikt i 28§ och 29§ avtalslagen. 28 och 29§ avtalslagen är riktad mot situationer där en person skriver under ett avtal som som ses som utpressning i brottsbalkens 9kap 4§, eller hot om våld. Avtalet är även ogiltigt om den personen insåg eller borde insett att du var tvungen att skriva på avtalet. Jag rekommenderar att, om du blivit tvungen på så sätt som jag har redogjort för ovan, att polisanmäla händelsen. Om det inte stämmer in kan du använda dig av 36§ avtalslagen som är en generell regel där det finns möjlighet att ändra på avtalet i din förmån om det anses vara orimligt. SekretessklausulenKlausulen kan inte anses vara orimlig i för sig utan det måste göras en bedömning kring hur din situation ser ut. Om det är ett sekretessavtal där du får information om väldigt känsliga saker så kan det vara grund för stämning. Om sekretessbestämmelsen gäller olagliga saker så kan de aldrig stämma dig för detta utan då har du rätt att polisanmäla eller göra gällande att avtalet är ogiltigt. Sekretessavtal används nästintill aldrig vid vanliga avtalsförhållanden (köp av egendom, fastighetsköp etc) utan det gäller mestadels rättsväsendet, medicinala förhållanden och stora företagsavtal. Med vänliga hälsningar.