Hur återkallas en fullmakt?

Kan en dotter (fullmäktige) lämna tillbaka till sin pappa (fullmaktsgivare) de fullmakter hon fått av honom ,

" av vilket skäl det än vara må " ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Glädjande är också att du återigen har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs, precis som förut, ofta ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen inte kommer att bli särskilt lång.

När det gäller din fråga kan följande anföras. Utgångspunkten är att fullmakten ska återkallas på samma sätt som den gavs. Huvudmannen, dvs. fullmaktsgivaren, blir inte bunden av fullmäktiges, alltså mellanmannens, rättshandlingar om tredje man är medveten om att huvudmannen inte längre vill att fullmakten ska gälla, 20 § AvtL. Ett sätt för huvudmannen att få till detta är att försätta tredje man i ond tro, dvs. medvetandegöra tredje man om att fullmaktsförordnandet har upphört.

Men när det, som i förevarande fall, gäller en generalfullmakt kan det av praktiska skäl vara svårt för huvudmannen att framföra meddelanden om att fullmakten inte längre äger giltighet eftersom vederbörande inte alltid kommer att veta vem tredje man är. I ett sådant läge måste huvudmannen återkalla fullmakten genom att ta tillbaka fullmaktsdokumentet eller se till att den skriftliga handlingen förstörs, 16 § 1 st. AvtL. Och precis som tidigare anförts i vår mailkorrespondens kan en återkallelse av fullmakten endast göras av huvudmannen själv och denne är enligt 12 § AvtL ansvarig för att så verkligen sker. Då blir för övrigt den som besitter fullmakten skyldig att lämna tillbaka handlingen, 16 § 2 st. AvtL.

Jag har dock lite svårt att förstå exakt vad som åsyftas med formuleringen "av vilket skäl det än vara må". Men dottern måste naturligtvis lämna tillbaka fullmakten till sin pappa om han väljer att återkalla den och detta alldeles oavsett anledning, alltså helt oaktat vad som eventuellt kan ha föranlett beslutet. Huvudmannen dikterar nämligen ensidigt villkoren för fullmakten, giltigheten och dess omfattning. Dottern är i egenskap av fullmäktige skyldig att agera i enlighet med uppdragsavtalet (fullmakten) och måste i alla lägen vara lojal i förhållande till sin pappa. Om dottern skulle handla på ett sätt som strider mot villkoren i fullmakten eller i övrigt åsidosätter pappans intressen kan hon bli skadeståndsskyldig. Men låt oss ännu en gång samtala i lugn och ro över telefon och gå igenom förutsättningarna för det här uppföljningsärendet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 23/7 kl 19.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”