Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?

2021-07-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
HejMin makes arbetsgivare vill tvinga de anställda att till företagets bolagsstyrelse skriva under en avsiktsförklaring, där de förbinder sig att göra vissa saker, vet ej detaljer. De krav man ställer finns inte som krav i anställningsavtalet och inte häller i kollektivavtalet, det är inte häller förhandlat med facket. Detta kräver företagets bolagsstyrelse för att de ska göra nödvändiga investeringar. Fråga Kan en arbetsgivare poå detta sätt tvinga anställda till detta, om avsiktsförklaringen skrivs så det kan tolkas som juridiskt bindande?MVHorolig anhörig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Din ärendebeskrivning är dock inte helt tydlig och såvitt jag förstår verkar du inte riktigt själv känna till de närmare detaljerna. Den här skrivelsen kommer därför att bli ganska så generell till sin karaktär.

Några avtalsrättsliga hållpunkter

Avtalsrätten bygger på två bärande principer; 1. Rätten för envar att fritt ingå avtal, dvs. avtalsfrihet, och 2. Skyldigheten för parterna att fullgöra avtalet, dvs. avtalsbundenhet. Med avtalsfrihet avses rätten att själv kunna bestämma om ett avtal ska ingås, med vem avtalet ska ingås och vilket innehåll det ska ha. Avtalsbundenheten innebär att parterna måste infria sina avtalade löften. Inledningsvis ska sägas att avtalsfriheten är långtgående i Sverige. I vissa i lag angivna situationer kan det föreligga en så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala) och ohederliga avtal eller avtal om att begå brott brukar inte kunna genomdrivas civilrättsligt i domstol (benämns pactum turpe). Men i regel är det som sagt parterna själva som dikterar villkoren för avtalet och när ett sådant överhuvudtaget ska träffas varför det som har reglerats i avtalet utgör grunden för den rättsliga bedömningen. Inom avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter, 1 § AvtL. Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas) och det ska normalt mycket till för att någon av avtalsparterna ska kunna sätta löftesprincipen ur spel.

Avsiktsförklaringen, vad gäller?

En avsiktsförklaring, även kallad letter of intent eller föravtal, brukar endast syfta till att få en förhandlingspsykologisk effekt snarare än en rättslig sådan. Tanken är inte att avsiktsförklaringen ska vara avtalsrättsligt bindande utan att den mer ska klargöra att parterna ännu inte är bundna. Viktigt att notera är också att parternas rubricering inte ensamt avgör vilka rättsverkningar en avsiktsförklaring får. Precis som du själv är inne på kan tolkningen av texten ibland leda till att dokumentet tappar karaktären av ett oförbindande avtal och istället jämställs med en eller flera bindande utfästelser. I en sådan situation, alltså när innehållet ger uttryck för en stark bundenhet, kommer löftesprincipen att aktualiseras, vilket i sin tur innebär att avsiktsförklaringen blir ett rättsligt bindande avtal som måste hållas med risk för skadeståndsskyldighet för den part som bryter mot avtalet. Mot bakgrund av den ovan nämnda avtalsfriheten är min uppfattning att din makes arbetsgivare inte kan tvinga sina anställda att skriva på något, oavsett om det rör sig om en avsiktsförklaring eller ett faktiskt avtal. Vidare ska följande noteras. S.k. lindrigt tvång är en ogiltighetsgrund, vilket innebär att en rättshandling, exempelvis ingående av avtal, blir ogiltig om den om ingått den blivit tvingad till det av motparten, 29 § AvtL. Det gäller i synnerhet om styrkeförhållandena i en avtalsrelation är ojämna, vilket regelmässigt anses vara fallet i ett anställningsförhållande. Arbetsgivaren presumeras nämligen alltid vara den starkare parten.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?