Vad kan man göra efter att ha lurats/manipulerats till att skriva på ett avtal?

2021-09-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Min son som har en diagnosticerad schizofreni har blivit lurad och manipulerad av en "vän" att skriva på ett delbetalningskontrakt på en ny telefon på Webhallen. Sonen trodde på vännen när han sa att han skulle betala varje månad, fett gällde bara att sonen satte namnet och underskriften. Problemet är att "vännen" tog telefonen med sig och har nu helt gått under jorden. Sonen som inte har förstått vad han har gjort och skrivit på kontraktet har skuld på telefonen , 1300 varje månad i ett år! Har skrivit till Webhallen kundtjänst och informerat.Har sonen rätt att få ersättning av sitt försäkringsbolag? Kan Webhallen spärra telefonen via IMIE nummer som väl måste finnas registrerat hos de även om inte asken el telefon finns att tillgå?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din son har diagnosen schizofreni och att detta i åtminstone viss mån påverkar hans vardag och förhållandesätt. Nu har din son skrivit på ett avtal som, till hands ovetande, innebär en skyldighet att under ett års tid betala av en mobil genom månadsvisa poster på 1300 kr. Du beskriver att din son blev lurad och manipulerad in i att skriva på avtalet och att han trodde att vännen skulle göra betalningarna. Jag kan varken uttala mig om huruvida din son har rätt till ersättning från försäkringsbolag eller om Webhallen kan spärra telefonen. Jag anser däremot att det finns en god möjlighet att i domstol vinna framgång genom att yrka att avtalet i sin helhet borde ogiltigförklaras på grund av hur din son utnyttjades. I grund och botten är detta en fråga om huruvida din sons underskrift på avtalet är en giltig rättshandlingen eller inte, och dessa frågor regleras i 3 kap. Avtalslagen (AvtL). Eftersom "vännens" handling kan vara brottslig, går jag även igenom förutsättningarna för att "vännen" ska hållas straffrättsligt ansvarig.

Din son kan ha blivit svikligen förledd

Förutsättningarna för att en rättshandling, t.ex. en underskrift på ett avtal, är ogiltig, återfinns i 3 kap. AvtL. Där anges en rad konkreta fall då rättshandlingar, som har framkallats på olika sätt, ska anses vara ogiltiga. I ditt fall aktualiseras ogiltighetsgrunden "svek" i 30 § AvtL och ogiltighetsgrunden "ocker" 31 § AvtL. Om en rättshandling anses vara ogiltig gäller den inte för den som ingick rättshandlingen, vilket innebär att ett avtal inte har uppkommit.

För att en rättshandling ska kunna ogiltigförklaras p.g.a. svek i 30 § AvtL, krävs att den som rättshandlingen företogs mot (Webhallen i ert fall) antingen själv svikligen förledde den som företog rättshandlingen eller insåg eller borde ha insett att denne svikligen förleddes av någon annan ("vännen" i ert fall). För svikligt förledande krävs i princip att vilseledaren har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information. Vidare krävs det att vilseledandet var avsiktligt.

I ert fall beskriver du att "vännen" till din son kommunicerade att det är "vännen", och inte din son, som skulle göra månadsbetalningarna. På så vis har "vännen" lämnat felaktiga uppgifter och också undanhållit information. Det är vidare uppenbart att lögnen var avsiktlig, varför ett svikligt förledande föreligger i detta fall.

Utmaningen med att hävda att rättshandlingen borde ogiltigförklaras p.g.a. svek är att lagtexten kräver att den som rättshandlingen företogs emot, dvs. Webhallen, insåg eller borde ha insett sveket. Det är ur bevishänsyn problematiskt att övertyga en domstol om att en anställd på Webhallen insåg eller borde ha insett att din son blev svikligen förledd. Om avtalssigneringen gjordes utanför Webhallens affärslokal är det i princip omöjligt att bevisa att Webhallen hade eller borde ha haft vetskap om saken.

Din son kan ha blivit unyttjad för sitt oförstånd eller lättsinne

En annan ogiltighetsgrund, som dock tyvärr är lika svårt att vinna framgång med som den tidigare, är ocker i 31 § AvtL. För att en rättshandling ska ogiltigförklaras p.g.a. ocker stipulerar lagtexten att någon ska ha utnyttjat någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att betinga sig förmåner. Dessa förmåner ska stå i uppenbart missförhållande till det som den utnyttjade erhåller genom transaktionen. Ogiltighetsgrunden ocker tillämpas inte bara på situationen då motparten i avtalet är den som har företagit utnyttjandet, men även då någon annan ("vännen i ert fall") företog utnyttjandet och motparten (Webhallen i ert fall) insåg eller borde ha insett detta.

I ert fall är det uppenbart att "vännen" förstod att din son, p.g.a. hans schizofreni, kan lida av lättsinnighet och vara i oförstånd i vissa situationer. Detta utnyttjade "vännen" för att betinga sig förmåner som står i missförhållande till vad din son fick ut ur situationen.

Problemet med ockerparagrafen, precis som med den om svek, är att det måste kunna bevisas att någon från Webhallen insåg eller borde ha insett att "vännen" utnyttjade din sons oförstånd eller lättsinne. Det kan vara mycket svårt om inte omöjligt att göra, beroende på omständigheterna vid signeringstillfället.

En liknande paragraf, 33 § AvtL, förklarar rättshandlingar som ogiltiga om det skulle strida mot tro och heder att åberopa en rättshandling med tanke på omständigheterna vid rättshandlingens uppkomst. Samma problem råder där - den, gentemot vilken rättshandlingen företogs (Webhallen), måste antas ha haft vetskap om omständigheterna.

Sista utvägen: Avtalet är utan tvekan oskäligt med tanke på omständigheterna

En sista utväg, som ofta ses som en slags slasktratt för att fånga upp situationer som inte passar in i andra paragrafer i 3 kap. AvtL, är generalklausulen i 36 § AvtL. Enligt lagrummet kan ett avtal ogiltigförklaras om ett avtalsvillkor, som har stor betydelse för avtalet, är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Vad som är oskäligt kan vara svårt att avgöra och det är en domstolen som i slutändan avgör det. Villkoret att din son ska betala av 1300 kr varje månad i ett år, är i min mening, högst oskäligt med tanke på omständigheterna vid avtalets uppkomst. Din son lurades och utnyttjades av någon som uppenbarligen förstod att din son, på grund av schizofrenin, är mer utsatt än andra och nog har lättare att gå på saker än andra. Detta är vad som föranledde att din son skrev på avtalet, och är varför jag tror att det finns goda möjligheter för att en domstol skulle ogiltigförklara hela avtalet. Eftersom jag känner till så få omständigheter och bland annat inte känner till din sons ålder eller tillstånd i övrigt, kan det finnas omständigheter som pekar på att domstolen skulle göra en annan bedömning. Utifrån det du har skrivit är det dock svårt att göra en annan bedömning.

"Vännen" kan ha gjort sig skyldig till brott

Avslutningsvis vill jag påpeka att "vännen" kan ha gjort sig skyldig till brott i 9 kap. Brottsbalken (Brb), varför det kan vara lämpligt att göra en polisanmälan mot "vännnen". Till ocker döms den enligt 9 kap. 5 § BrB som avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån. Ett annat brott som är aktuellt är "oredligt förfarande", vilket enligt 9 kap. 8 § BrB utdöms om någon förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.

Rekommendation

Om Webhallen inte frivilligt går med på att säga upp delbetalningskontraktet, rekommenderar jag att du utforskar möjligheterna för din son att väcka talan mot Webhallen i domstol för att yrka att din sons rättshandling borde ogitligförklaras och därmed hela avtalet lösas upp.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?