Spela och arrangera pokerspel samt höga räntor vid lån - Lagligt?

2019-01-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejÄr kortspel mellan vänner och bekanta lagligt? Det är många thailändare i Sverige som förstör sina liv på Thai-poker med sjukt stora summor pengar. Dessutom så lånar de ut pengar till varandra och andra med höga räntor.Lagligt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Poker Till att börja med vill jag säga att det aldrig är olagligt att spela poker utan det som kan vara olagligt är att arrangera ett pokerspel. Generellt så krävs spellicens för att bl.a. anordna pokerspel eller annan spelverksamhet vilket framgår 3 kap. 3 § spellagen (SpelL). Vissa undantag finns dock till detta bl.a. i 3 kap. 4 § SpelL där det finns tre situationer där spel är lagligt. Den första är om ingen insats krävs (alltså att man spelar för att det är kul utan pengar involverade). Det andra undantaget är om det är privat, mellan nära vänner som inte har organiserad eller professionell prägel som inte sker online och om det är med låga belopp. Så ett vanligt kompisgäng vilka spelar om några hundralappar bör helt enkelt vara lagligt i de flesta fall. Det tredje undantaget är inte relevant i detta fall så det går jag inte in närmare på. Spellagen trädde i kraft 1 januari i år så exakt vad som avses med låga belopp kan jag inte svara säkert på. Eftersom du skriver i din fråga att personer spelar med sjukt stora summor så är det med största sannolikhet en olaglig verksamhet. Om man bryter mot detta och begår olovlig spelverksamhet kan det leda till böter eller fängelse i högst två år enligt 19 kap. 1 § SpelL eller i ringa fall (alltså små överträdelser av förbudet) slippa påföljd helt. Lån av privatpersoner Det finns inget förbud om att låna ut pengar mellan privatpersoner utan det är fullt lagligt. Inte heller finns det någon generell räntesats som anses vara för hög eller liknande utan det beror på från fall till fall. Tar man ut för mycket ränta kan avtalet jämkas (alltså att avtalet ändras så räntan sätts ner) eller att avtalet ogiltigförklaras beroende på vilken situation som föreligger enligt 30-36 § avtalslagen (AvtL). Vid höga räntor är det som ligger närmast till hands ocker enligt 31 § AvtL vilket kort kan beskrivas att man utnyttjar någon som inte vet bättre eller inte har några andra val och utnyttjas genom exempelvis höga räntor. Det ska dock mycket till för att det ska bli fråga om ocker mellan privatpersoner men det kan absolut bli fråga om det i den här frågan beroende på hur höga räntorna är och varför personerna har gått med på dessa höga lån. Det går alltså inte svara säkert på hur det skulle bli i detta fall då man behöver alla relevanta omständigheter för att kunna svara relativt säkert. Det finns också en straffrättslig motsvarighet till ocker, dvs man kan även få böter eller fängelse (vid allvarliga fall av ocker) enligt 9 kap. 5 § Brottsbalken. Sammanfattning Poker mellan kompisar kan absolut vara tillåtet under vissa förutsättningar. Det får dock inte röra sig om stora belopp. Rörande lån med höga räntor kan det bli fråga om ocker så att avtalet ogiltigförklaras men väldigt höga räntor plus att man utnyttjat någon i en dålig situation krävs med. Den som utnyttjar den andra parten kan då i värsta fall få fängelse.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Tillvägagångssättet för återkallelse av skriftlig fullmakt

2018-12-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Vi lämnade en fullmakt till en elmäklare 2012. Detta bolag, med ett visst org.nr, gick i konkurs 2015. Men fullmakten har tydligen överlåtits till nya elmäklare och jag tror det är nr 3 eller 4 som nu hävdar att vi är bundna till dem med ett avtal som har 3 års uppsägning enligt den gamla fullmakten från 2012. Bolaget har ett helt annat org.nr. Vi hävdar att fullmakten inte är giltig då det är en annan juridisk person än den som står på fullmakten. På fullmakten står också uttryckligen "Fullmakten avser ovan juridisk person". Var kan man läsa om fullmakts ogiltighet vid överlåtelse? Vill kunna skriva med en paragraf till bolaget när jag skriver att fullmakten de refererar till inte längre är giltig.
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Paragrafer om fullmakt hittar vi i 2 kap. lag(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område(AvtL). Jag tolkar din fråga som att det rör sig om en skriftlig fullmakt.ÅterkallelseÅterkallelse av skriftlig fullmakt regleras i 16 § AvtL. Där stadgas att en skriftlig fullmakt återkallas genom att fullmaktsgivaren begär tillbaka fullmakten från fullmäktigen. I det andra stycket framgår också att fullmäktigen är skyldig att på fullmaktsgivarens begäran återlämna fullmaktshandlingen.Konsekvenserna av att sluta avtal med stöd av en felaktig fullmaktI 25§ AvtL framgår vad som händer i de fall fullmäktigen sluter avtal utan stöd av en fullmakt. Den som utger sig som fullmäktig utan erforderlig fullmakt, eller agerar utanför behörigheten för fullmakten, ska bära eget skadeståndsansvar. Om fullmäktigen således inte kan styrka sin behörighet eller fullmakt och ändå ingår ett avtal för huvudmannen, blir fullmäktigen skyldig att ersätta den ovetande parten all skada som denne åsamkats av att inte kunna göra avtalet gällande mot huvudmannen.Det förekommer dock några få undantag. Om fullmäktigen kan visa att huvudmannen varit passiv eller kanske accepterat avtalet i efterhand, kan han då undgå skadeståndsansvar. Ett ytterligare undantag uppstår om tredje part (dvs. den som ingår avtal med fullmäktigen) var i ond tro när avtalet med fullmäktigen ingicks. Om tredje part hade kännedom om att fullmaktshandlingen var ogiltig, blir inte fullmäktigen i detta fall skadeståndsskyldig.SammanfattningDu bör i första hand sända ett meddelande till elmäklaren där du förklarar att fullmakten är ogiltig då den inte är ställd till dem. Kräv att återfå originalhandlingen så att du kan förstöra den. De är skyldiga att återställa den till dig enligt lag, 16§ AvtL.Tänk också på att i det fall elmäklaren väljer att ingå avtal för din del, trots den ogiltiga fullmaktshandlingen, kommer denne själv att bli ansvarig gentemot tredje man. Du bör dock i de fall du får kännedom om att det har ingåtts ett avtal snabbt ta kontakt med tredje man och förklara att fullmakten är ogiltig, för att bättra dina chanser att inte bli ansvarig på grund av passivitet.Jag hoppas att jag kunnat svara på din fråga väl. Om du har några fler frågor är du välkommen att skriva i kommentatorsfältet eller skicka in en ny fråga.Ha det bra!

Annullera överlåtelseavtal

2018-11-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min dotter var sambo i studentlägenhet. Hon skrev på överlåtelseavtal till sambon (eftersom hon var färdig med grundstudierna) och han ska doktorera. Strax efter påskriften gjorde han slut. Kan hon annullera överlåtelseavtalet? Det var hon som fick lägenheten i början genom kötid.
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Ett ingånget avtal är bindande för avtalsparterna. Vad jag kan utläsa av din fråga låter det som att avtalet dessutom är korrekt upprättat. Det blir därför svårt för din dotter att annullera ett redan fullbordat avtal.Det hon kan göra är att kontakta sin hyresvärd och förklara situationen, men det finns egentligen inget som tyder på att de kommer annullera det.Studentbostäder har vanligtvis dessutom krav på att den som bor i bostaden aktivt studerar. Så även om hyresvärden skulle gå med på att annullera avtalet behöver det inte nödvändigtvis innebära att din dotter får bo kvar om hon studerat klart.Med vänlig hälsning

Avtal slutet under påverkan av psykisk störning

2018-11-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |min bror har en fullmakt undertecknad av min mor, som vid förfrågan inte minns detta ,ej heller mins hon något av vittnen,som har bevittnat denna,jag ifrågasätter starkt trovärdigheten i fullmaktens tillkomst, min mor har enligt läkarutlåtande 2016-10-06.nydiagnostiserad med lindrig demenssjukdom,har framför allt svårt med korttisminnet,har svårt att hitta ord.utredningen har visat tecken till vaskulär sjukdom i hjärnan.och har lätt sänkt förmåga på minnestestning.vid samtal med min mor har vid flera tillfälle i vittnes närvaro sagt sig inte känna till fulmakten.nu undrar jag hur jag ska gå tillväga för att få fullmakten ogiltigförklarad.jag anser inte att min mor varit i stånd att underteckna denna,fullmakten är daterad 2018-04-25.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal som ingås med, eller av, en person med psykisk störning är ogiltiga om det finns ett orsakssamband mellan det psykiska tillståndet och avtalets slutande (lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning). Den som påstår att en psykisk störning har förelegat vid punkten för avtalets ingående har bevisbördan för det. Det kan vara en god idé att i första hand anlita ett ombud som kan hjälpa dig att se över fullmakten och utreda hur chanserna kan se ut i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är en bindningstid på 24 månader okej för kanalutbud som presenterats som ett prova på-erbjudande?

2018-12-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag blev i november erbjuden av en TV-leverantör att "prova på" ett kanalpaket abbonnemang. Kostnaden var 199 kr/månad för de första tre månaderna och 499 kr/månad efter det. Uppsägningstiden var en månad. Nu när jag har "provat på" kanalerna i en månad har jag kommit fram till att utbudet inte riktigt är i min smak och jag ringde TV-leverantören för att säga upp abbonnemanget. Jag får då vet att uppsägningstiden är 24 månader och att jag måste fortsätta betala för kanalerna fram till och med november 2020. Det är totalt 11 000 kronor för ett abonnemang som jag inte vill ha och som jag faktiskt inte har råd med. Är 24 månader verkligen en skälig uppsägningstid för ett kabelteveabbonnemang? Är det skäligt för en tjänst som man har fått erbjudandet att "prova på"?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad jag tror att du menar är att det är 24 månaders bindningstid, och inte uppsägningstid, eftersom det senare alternativet ter sig orimligt och osannolikt. I fråga om tv-abonnemang så är det enligt lag inte tillåtet med en längre bindningstid än 24 månader (5 kap. 15 a § LEK). En bindningstid på 24 månader är alltså tillåtet.För att kunna angripa bindningstiden krävs det således att man ändå kan anse att det rör sig om ett ett oskäligt avtalsvillkor enligt 3 kap. 36 § avtalslagen på grund av övriga omständigheter. När är en viss bindningstid ett oskäligt avtalsvillkor?Faktorer som är av betydelse om ett avtalsvillkor är oskäligt är bland annat avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Man tar även hänsyn till styrkeförhållandena avtalsparterna emellan, exempelvis att den ena är konsument (3 kap. 36 § avtalslagen).I ditt fall är det omständigheterna vid avtalets tillkomst som kan vara av intresse. Om avtalet presenterades som ett sätt att "prova på" vissa kanaler för ett lägre pris under en viss tid är det orimligt att i samma veva förena det med en bindningstid på 24 månader eftersom det då förfelar hela syftet med erbjudandet. Att presentera det som en möjlighet att "prova på" kanalerna innebär också att du som konsument har haft svårare att förutse att en bindningstid kan uppkomma. Eventuellt kan du även peka på att bindningstiden inte varit tydligt framhållen trots att omständigheterna var sådana att det var nödvändigt. Vad ska du göra?Säg upp avtalet skriftligen. Ta sedan kontakt med företaget och säg att du anser bindningstiden vara oskälig enligt det lagrum och de omständigheter jag nyss nämnt. Du ska vidare hota med att gå till ARN ifall de inte vill gå dig till mötes. Vägrar de säga upp abonnemanget ska du vända dig till ARN. ARNs beslut är inte bindande, men de flesta företag brukar följa deras utslag. I annat fall är din sista utväg att väcka talan i domstol om att avtalsvillkoret ska ändras eller undanröjas enligt 3 kap. 36 § avtalslagen. Om ARN däremot inte ställer sig på din sida skulle jag avråda dig från det sista alternativet eftersom jag inte tror att du i sådana fall kommer ha stora chanser att vinna en eventuell domstolsprocess. Vänligen

Är felaktigt pris i webbutik bindande?

2018-12-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag beställde hem en vara som blev noll kronor när jag avslutade ordern (det fanns även andra varor som jag beställde samtidigt). Fick fakturan via Klarna på ett belopp, plockade ut paketet och såg på följesedeln att butiken debiterade mig och priskrediterade så att våran totala pris blev noll kronor. Jag betalade klarna enligt fakturan jag fick efter att ha checkat ut från hemsidan. Nu, en månad senare har jag fått ett mail och en faktura på varan från butiken om att den varan måste betalas för att det blev tekniskt fel när jag beställde mina varor, som kompensation har jag fått rabatt på 10% vid nästa köp. Är detta något som de kan tvinga en att betala av även om jag inte har gjort något fel och redan betalat av min första faktura där det fanns en kreditering med på varan. Tack på förhand!
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är avtalslagen (AvtL) tillämplig. Felskrivningar är inte bindande om köparen är i ond troHuvudregeln när du ingår ett avtal är att det är bindande (1 § AvtL). Från denna huvudregel finns dock undantag, exempelvis när det gäller felskrivningar. Den som avgett en viljeförklaring som genom felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än vad som åsyftats, är inte bunden av viljeförklaringen om den till vilken denna är riktad insåg eller borde ha insett att det var ett misstag (32 § AvtL). I allmänhet föreligger ett förklaringsmisstag när en kund blir underdebiterad på grund av att en varas prisuppgift är felregistrerad. Vid bedömningen av om kunden borde ha insett förklaringsmisstaget ses särskilt till om varorna varit prismärkta eller inte, hur stor varumängden varit och underdebiteringens förhållande i förhållande till totalbeloppet. Det räcker dock med att kunden med ganska stor säkerhet borde ha insett att butikens viljeförklaring egentligen var en annan, för att denne ska anses ha handlat i ond tro. Därmed har jag svårt att tänka mig att du skulle nå framgång med att hålla fast vid priset om 0 kr. Vad behöver du betala?Av förklaringsmisstaget att avtalet blir ogiltigt och enligt huvudregeln ska prestationerna återgå. Huruvida det är möjligt att prestationerna återgår är svårt att svara på i detta fall, eftersom jag inte vet vad det är du har köpt. Var part ska även utge ersättning för vad denne kunnat tillgodogöra sig av den andra partens prestation, ex. om du förbrukat varan.I och med det förra avtalets ogiltighet innebär den nya fakturan att ett nytt avtal ingås. De kan därmed inte tvinga dig att betala just den fakturan utan här finns två möjligheter. Antingen att prestationerna återgår (om så är möjligt), dvs. att du skickar tillbaka varan och samtidigt ersätter säljaren motsvarande den nytta du haft för varan, eller att du betalar för varan. Mitt råd till dig är att höra av dig till säljaren och komma överens om hur ni ska göra. Jag har dock svårt att se någon möjlighet för dig att behålla varan till priset av 0 kr. Vänligen,

Konkurrensklausulers giltighet

2018-11-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag är uthyrd via ett bemanningsföretag till ett it företag. Nu har jag fått frågan att starta eget och hyra ut mig själv till detta företag. Bemanningsföretaget sa att jag har en konkurrensklausul i mitt avtal med dem. Gäller det i detta fall?Det ska sägas att jag inte sitter på någon hög position (23 000 innan skatt i lön) och inte på några företagshemligheter. Kan företaget ta detta till rätten och kommer dem vinna?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En konkurrensklausul är en klausul som arbetsgivaren tar med i avtalet med den anställde för att säkerställa att den anställde inte startar en konkurrerande verksamhet eller blir anställd i ett annat konkurrerande företag efter att anställningen upphört hos arbetsgivaren. Detta är främst för att arbetsgivaren ska kunna känna sig säker på att du som tidigare anställd inte sprider vidare arbetsgivarens "know how", d.v.s sådant speciellt kunnande hos arbetsgivaren som är av ekonomiskt värde men som inte direkt skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Exempel på detta kan vara marknadshemligheter och tillverkningshemligheter. Som anställd har du en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren som inte direkt upphör efter anställningens upphörande när en sådan konkurrensklausul är medtagen i avtalet.Är konkurrensklausuler tillåtna?Som huvudregel är konkurrensklausuler tillåtna såvida de inte är oskäliga [38 § avtalslagen]. När en talar om oskäliga konkurrensklausuler brukar en särskilt kolla på tiden som klausulen ska gälla. Upp till två år är skäligt, men mer än detta ses oftast som oskäligt. En brukar också kolla på den ersättningen som den f.d anställda ska få för att hen inte bedriver eller är anställd i en konkurrerande verksamhet. Precis som du nämner brukar en också kolla på vilken ställning en hade hos arbetsgivaren, där en mer högt uppsatt position föranleder att en konkurrensklausul kan vara skälig. Slutligen kollar en också på konkurrensklausulens geografiska tillämpningsområde och när konkurrensklausulen började gälla. Som du kanske förstår är klausulen mer oskälig ju större geografisk yta den omfattar och den är också mer oskälig om den ingicks när anställningen höll på att upphöra. Av samtliga dessa faktorer görs en helhetsbedömning. Konkurrensklausulen i ditt fallOm jag ska applicera detta på ditt fall skulle jag säga att klausulen anses som rimlig i avseendet när den började gälla eftersom jag förstår det som att den redan fanns i ditt avtal sedan innan. Däremot när det gäller klausulens tidsomfattning skulle jag vilja säga att den inte ses som skälig om den gäller i mer än två år. Eftersom du inte nämner hur länge klausulen gäller i ditt fall kan jag tyvärr inte svara på just det. Vidare har det betydelse att du inte verkar innehaft en särskilt betydande ställning på företaget samt burit på några företagshemligheter. Det talar ytterligare för att klausulen kan ses som oskälig. Slutligen skulle jag även vilja påpeka att det är viktigt att konkurrensklausulen är specificerad. Det räcker inte att det står att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet, för vad innebär det egentligen? Det måste stå tydligt vad det är för verksamhet du inte får bedriva.Det du kan göra är att hävda att klausulen är oskälig om din f.d arbetsgivare nu tar detta till rätten. Det är då upp till rätten att göra en helhetsbedömning av de faktorer som jag nämnde här ovan om klausulens varaktighet, din ställning, innehåll om ersättning mm. Om rätten finner att klausulen är oskälig kan de ogiltigförklara denna vilket innebär att den inte gäller helt enkelt. För att vara på den säkra sidan kan du själv gå till rätten och ogiltigförklara klausulen så att du med säkerhet vet att den inte gäller och kan agera efter det. Det kan vara bättre att själv gå till rätten och få klausulen ogiltigförklarad än att vänta på att din arbetsgivare ska göra det eftersom det alltid finns en risk att rätten finner att klausulen är giltig och då har du kanske redan agerat i tron om att klausulen är ogiltig.Innan du går till rätten skulle jag dock ändå vilja uppmana dig till att prata med din arbetsgivare och se om det går att lösa situationen utan att gå till domstol eftersom det kan bli kostsamt att påbörja en process i domstol.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.Med vänliga hälsningar,

Olagliga och omoraliska avtal

2018-11-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har läst att man kan bilda avtal om exakt vad som helst. stämmer det?För jag har tänkt att jag kanske kan bilda avtal med människor om att jag får erhålla deras kranium efter att dem dött oavsett orsak och självklart efter den likvaka/begravningsceremoni utförts.Jag vet att detta troligtvis går emot griftefriden på ett eller flera sätt, men om man i avtalet får personen att avsäga sig dessa lagstiftningar så kanske det kan fungera?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och brottsbalken (BrB).Angående frågan om huruvida man kan sluta avtal om vad som helst kan vi snabbt konstatera att detta inte är sant. Ett exempel på detta är den inom juridiken välkända 36 § AvtL som gör gällande att ett avtal kan jämkas (få sin omfattning begränsad) eller helt lämnas utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Som du säkert märker är denna bestämmelse väldigt bred och kan avse i princip vad som helst som gör att ett avtal bedöms som oskäligt. Exempelvis har denna paragraf använts för att skydda konsumenter som med näringsidkare ingått avtal med villkor som bedömts oskäliga just på grund av omständigheten att det gällt ett konsumentförhållande. Ett annat betydelsefullt exempel på begränsningar i avtalsfriheten är fenomenet pactum turpe (ungefär "omoralisk överenskommelse"). Denna princip förekommer inte i lagtext men förekommer ändå i domstolarnas rättstillämpning som en generell princip. Den praktiska innebörden av pactum turpe är domstolarna inte befattar sig med avtal som innehåller villkor som av domstolen bedöms vara omoraliska eller annars i strid med lag eller goda seder. Exempel på detta kan vara direkt olagliga avtal (exempelvis ett anställningsavtal som stadgar att någon som yrkesutövning ska begå mord mot ersättning), men även avtal som står i strid med vedertagna moralnormer och goda seder på ett sätt som gör att det också får anses ogiltigt och inte skall åtnjuta rättsordningens skydd (exempelvis avtal om avbrytande av havandeskap mot ersättning). Vid sidan av dessa undantag finns ett stort antal andra undantag.Med detta sagt kan vi analysera ditt exempel. Enligt min uppfattning är det inte möjligt att för dig som privatperson att, trots ett eventuellt avtal, efter en invdivids död hävda att du har rätt att få den dödes kranium utlämnat. Detta baserar jag inte minst på att 3 § lagen om transplantation m.m. enligt min uppfattning ger uttryck för en princip om att biologiskt material från döda endast får omhändertas endast för medicinska ändamål. Detta omfattar utöver organtransplantation forskningsändamål enligt 1 § samma lag. I begravningslagen betonas även vikten av att utan dröjsmål hantera administrativa frågor kring en begravning och av 5 kap. 13-16 §§ framgår att inte ens aska efter kremering får hanteras av enskilda utan diverse villkor. Enligt min uppfattning är hantering av kropps- och skelettdelar för annat än medicinska ändamål otillåten utöver vad som krävs för begravning eller kremering. Enligt min uppfattning är två brott är tänkbara för den som obehörigen omhändertar ett kranium: brott mot griftefriden (16 kap. 10 § BrB) och brott enligt 14 § lagen om transplantation m.m. Detta innebär enligt min uppfattning att ett avtal om hantering av döda på ett obehörigt vis betraktas som sådana olagliga avtal som inte åtnjuter rättsordningens skydd. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning