Hur annulleras en framtidsfullmakt?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hur går jag tillväga om jag vill annullera en framtidsfullmakt?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline! Enligt 6 § i lag om framtidsfullmakter kan inte en framtidsfullmakt inte göras oåterkallelig. I 8 § 2 st finns däremot ett undantag som fastslår att framtidsfullmakter kan innehålla bestämmelse om att ha en granskare som enligt 23 § då innehar rätten att återkalla fullmakten. En framtidsfullmakt kan även upphöra om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga. För återkallelser av fullmakter tillämpas även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat kallat avtalslagen). Om personen som har skrivit en fullmakt vill återkalla fullmakten så har hen som har utfärdat fullmakten ansvar för att återkalla fullmakten på ett korrekt sätt, se 12 § AvtL. Beroende på vad det är för typ av fullmakt så finns det olika sätt att återkalla fullmakten. Generellt sett så är det enklaste sättet att återkalla en "vanlig" fullmakt genom att handlingen förstörs eller tas tillbaka, men eftersom det är en framtidsfullmakt i ditt fall ber jag dig kolla upp om fullmakten har en granskare som då kan återkalla fullmakten. Hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Får säljaren häva kattköpet om jag inte kastrerar katten som vi kommit överens om?

2020-07-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |I januari adopterade vi en katt från en privatperson, vi betalade 500:- för henne och kom överens att hon skulle kastreras när tiden var inne. Några dagar senare köpte vi en till katt för att dom skulle ha sällskap och hon är 2 månader yngre så vi planerade att kastrera båda två när dom blivit 6 månader. Tyvärr hann vi inte detta förens båda två var dräktiga och har nu fått 4 ungar i var. Jag ville vara snäll och hörde av mig till den förra ägaren som nu tycker att jag har brutit mot avtalet. Hon vill hämta upp katten och ungarna och hävda kontraktsbrott. Det finns alltså inget kontrakt eller avtal skrivet utan bara konversationen på messenger. Kan hon göra såhär? Jag hade ingen aning om att jag brutit mot något avtal och hon har heller inte informerat om följder. Hur kan jag lösa detta? Planen är fortfarande att hon ska kastreras och kattungarna ska säljas.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den typ av avtalsvillkor som du pratar om är inte ett giltigt avtalsvillkor. Det är inte helt ovanligt att just djur säljs med olika typer av villkor om exempelvis att djuret ska kastreras, att det inte får säljas vidare o.s.v., men dessa villkor är alltså ogiltiga. Man kan inte villkora vad köparen ska göra med "varan" efter köpet. Säljaren kan därför inte hävda avtalsbrott och hon kan definitivt inte ta tillbaka katten utan att ha ett domstolsbeslut på det. Du kan därför lugnt behålla din katt och själv besluta om hon ska kastreras eller inte.Vänliga hälsningar,

Möjligheter till att klandra en bodelning

2020-06-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har gjort en bodelning i oktober 2019 som inte helt stämmer. Vad finns det för möjligheter att få en jurist som tittar på mitt ärende och gör en bedömning om vad som kan göras för att få det åtgärdat?Har dokument med historiken, bodelningen och husvärderingen. Vänligen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här på Lawline finns goda möjligheter att få hjälp utav en av våra experter inom familjerätt. Jag förstår dig som att du redan skrivit under ett bodelningsavtal. Det juristen kan göra är att gå igenom dokumenten och avtalet för att se om det går att upphäva på avtalsrättsliga grunder.Du är varmt välkommen att maila mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en utav våra jurister.Vänligen,

Bunden att betala ut högre belopp vid skrivfel?

2020-06-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Kommunen har gjort en cykelväg som gått in något på min tomt. Jag har nu fått ett avtal för servitut med värderingsprotokoll och sammanställning av den ersättning jag är berättigad till från elbolaget som behövde "inkräkta" på min tomt. Jag har skrivit under med namnteckning samt uppgett var jag vill att ersättningen ska sättas in, och skickat det tillbaka till elbolaget. Min fråga gäller det belopp de skrivit i avtalet. Utifrån en sammanställning av beräkningen ska jag få 500 kr, vilket också är det belopp det betalat ut till mig. Men vid den sista raden som visar "Total ersättning till fastighetsägaren Kr" har de skrivit 21 733 500 kr. Vid samtal med bolaget så uppger de att det blivit fel och att jag bara kommer få 500 kr. Är elbolaget bundet att betala ut det högre beloppet enligt dokumentet? På vilket sätt har de rätt att inte följa det? Och finns det något mer jag kan göra?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den bestämmelse som blir aktuell i ditt fall är 32 § avtalslagen. Den säger att om någon i sin viljeförklaring (exempelvis ett anbud) gör en felskrivning eller annat liknande misstag är denne inte bunden av viljeförklaringens innehåll om mottagaren insåg eller borde insett misstaget. I ditt fall verkar det ganska uppenbart att det rör sig om ett skrivfel eller annat liknande misstag som avses med bestämmelsen. Vidare tolkar jag din text som att du insåg misstaget, och om inte annat så borde du åtminstone insett misstaget eftersom den felskrivna summan är väsentligt mycket högre än den riktiga summan. Min bedömning är därför att elbolaget inte är bundna att betala ut det felskrivna högre beloppet till dig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Jag blev tvingad till skriva på avtal, vad gör jag?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan jag vill fråga hur jag ska gå till väga med att mitt ex tvingade mig att skriva på ett papper som säger att vi ska dela på vinsten av våran husförsäljning. Vi ägde bostaden tillsammans och jag hade renoverat hela huset. Vi hade lån på 680.000kr och det såldes för 1.375.000kr. Inga lån på renovering. Jag skrev huset på henne för våra barns skull men jag ångrar allt idag. Hon kom till mig och tvingade mig att skriva på att allt över 1.100.00 delar vi på och allt annat får hon. Jag mådde psykiskt dåligt då med ett spelmissbruk och alkoholism i kroppen. Hon gav mig 75.000kr och fick själv över 500.000kr. Kan jag stämma henne för detta?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, men under vissa omständigheter kan avtal ogiltigförklaras genom olika s.k. ogiltighetsgrunder. Du skulle eventuellt kunnat ha blivit utsatt för det som juridiskt kallas för lindrigt tvång i enlighet med 29§ Avtalslagen, hädanefter förkortad AvtL. Tvånget betraktas som lindrigt när du som utpressad eller hotad haft möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om alla alternativen varit dåliga. Dock förutsätter detta att du i stunden du skrev på avtalet faktiskt varit tvingad till det. Av din bakgrundsinformation skulle jag dock inte påstå att du blivit utsatt för detta då denna form av tvång omfattar mer allvarlig karaktär och det av dig framgår att du mer utav ångrat dig i efterhand. Du berättar däremot att du var under berusat tillstånd när du skrev på avtalet. Att du varit berusad är i sig inte en ogiltighetsgrund, men enligt reglerna om ocker kan dock ett avtal förklaras ogiltigt om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått, 31§ AvtL. Omständigheterna i ditt fall skulle kunna falla under detta lagrum, då det dessutom krävs att det råder ett uppenbart missförhållande mellan era prestationer vilket man tydligt kan se enligt dina uppgifter. 33§ AvtL medger även ogiltighet för det fall där omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Här fordras att motparten varit medveten om att avtalet strider mot tro och heder, dvs varit i ond tro. Jag tänker att generalklausulen i 36§ AvtL är något du skulle kunna åberopa som sista utväg. Lagrummet stadgar att ett avtal eller avtalsvillkor kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om den är oskälig med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. I sin helhet omfattar därmed 36§ AvtL alla tänkbara situationer och du skulle därför kunna bygga din argumentation på att avtalet bör lämnas utan anseende till följd av omständigheterna vid dess tillkomst. T.ex. att du mådde psykiskt dåligt när du skrev på avtalet. Du kan även lyfta skillnaden i betalning du fick i jämförelse med henne. Det är något som eventuellt skulle kunna falla under senare inträffade förhållanden eller omständigheter i övrigt. Att skillnaden är oskälig och att detta i vart fall bör kunna leda till en jämkning.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ocker, avtalets giltighet.

2020-06-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Gäller muntliga avtal om ena personen varit sjukhusliggande och väldigt förvirrad?
Camilla Stein |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en stor risk att ett muntligt avtal som har ingåtts med en sjukhusliggande och förvirrad person blir ogiltig.Den här situationen regleras framförallt i 3 kap 31 § Avtalslagen och kallas för ocker. Ocker innebär ett medvetet utnyttjande av en svaghet hos andra parten (löftesgivaren) som grundar sig i att denne är i ett förvirrat tillstånd. Det krävs även att ockraren får en otillbörlig förmån på grund av missförhållandet mellan ockraren och löftesgivaren. Med en otillbörlig förmån menas att det är en förmån som löftesgivaren inte skulle ha gått med på om denne inte var i ett förvirrat tillstånd.Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att lura sig till en graviditet?

2020-06-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det lagligt att lura till sig en graviditet när personen VISSTE att fadern verkligen INTE ville ha barn?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer vända lite på din formulering och ge dig svaret att det inte finns något olagligt i det händelseförlopp du beskriver. Det är istället varje persons egna ansvar att se till att samlaget i sådant fall genomförs skyddat, något fadern kan tillgodose genom att exempelvis bära kondom.Det är vidare inte möjligt att hävda att man t.ex. avtalat om att kvinnan inte får bli gravid, det är avtal som enligt svensk rätt strider mot lag och goda seder. Se som exempel det rättsfall (RH 2004:41) där ett par hade avtalat om abort mot viss ersättning, avtalet ansågs enligt domstolen strida mot goda seder.Juridiskt finns det alltså inget att göra för mannen om en kvinna blir gravid trots att det inte var önskat.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får en person med demenssjukdom ingå rättshandlingar?

2020-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har läst frågor till er ang. om avtal ska anses vara ogiltigt om det ingåtts av en person med demens. Vad jag förstår av ert svar så kan sådana avtal troligtvis hävas då demens anses vara allvarlig psykisk störning. Min fråga är om inte ändå en person med demens kan ingå avtal, skriva fullmakter etc. när man befinner sig i ett tidigt skede i sin demenssjukdom. Att få en demenssjukdom, eller annan allvarlig progredierande sjukdom, kan ju göra att man blir varse om att man vill se över sina ekonomiska angelägenheter och skriva t ex fullmakter och testamente. Är det fel att råda personer som nyss fått demensdiagnos att ta ställning till om de vill skriva fullmakter etc. i ett skede när man förstår vad saken gäller?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lagrum du syftar på finns i avtalslagens (AvtL) samt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Där finns bestämmelser som är till för att skydda personer som inte är "vid sina sinnens fulla bruk". Jag kommer nedan att gå igenom vad detta innebär.Avtalsrättslig lagstiftning:I AvtL 31 § regleras ocker, som innebär att att ett avtal kan bli ogiltigt om någon utnyttjats någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få denne att teckna ett avtal. AvtL 36 § ger möjlighet till jämkning av avtalsvillkor om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst eller omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen kan även ogiltighetsförklara hela avtalet om det är oskäligt.Lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning stadgar att om ett avtal ingås då en part är påverkad av en psykisk störning är avtalet ogiltigt, och prestationerna ska återgå.Bevisbörda och rättshandlingsförmåga:Den person som hävdar att det förelegat en psykisk störning vid ingående av ett avtal har bevisbördan för detta. Det krävs att det finns ett orsakssamband mellan störningen (i ditt fall demenssjukdomen) och påskriften. Även en person som är dement har rättshandlingsförmåga och får skriva avtal. Om personen som tecknar avtalet för stunden är "i sina sinnens fulla bruk" så bör avtalet vara giltigt.Godmanskap och förvaltarskap enligt föräldrabalken (FB):Om en person inte kan bevaka sin rätt på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd kan denne få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, FB 11 kap. 4 §. En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter, FB 11 kap. 7 §. Det som skiljer sig mellan dessa är att godmanskap är en frivillig åtgärd som ska inrättas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde, och innebär att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, FB 11 kap. 9 §.Sammanfattning:En person med demens får alltså teckna ett avtal om hon/han vid avtalets ingående är vid sina sinnens fulla bruk. Som du dock ser i mitt svar så finns det flera bestämmelser för att skydda personer som inte kan sörja för sig själva, och ett avtal som tecknats av en person med demens kan därmed jämkas eller ogiltighetsförklaras. Du skulle kunna råda personer som nyss fått en demenssjukdom/annan progredierande sjukdom att anordna en god man (eventuellt förvaltare) som kan hjälpa den sjuke med upprättande av avtal. Enligt FB 11 kap. 15 § kan make, sambo, den enskilde själv och de närmsta släktingarna ansöka om godmanskap eller förvaltarskap. Ansökan sker till den tingsrätt där den enskilde är folkbokförd, FB 11 kap. 25 §. Ofta tillhandahåller kommunernas överförmyndare ansökningsblanketter digitalt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,