Avtals ogiltighet

2021-04-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Claes har hört att hans granne Ida fått ärva målningar gjorda av en gammal släkting. Den gamle målaren hade sin storhetstid före andra världskriget, men föll efter i glömska.Under en stund småprat i trapphuset inser Claes att Ida inte vet nåt om konst. Han erbjuder sig att ta en titt på tavlorna för att värdera de och erbjuder henne sedan att köpa tavlorna för ett pris som han kallar för "kanske lite väl generöst" och tilläggerMen vad gör man inte för goda grannar!Ida frågar för säkerhets skull om inte tavlorna kan tänkas bli mer värdefulla än så i framtiden,men Claes svarar att det knappast är troligt. Ida blir glad över att kunna sälja tavlorna till sin grannen och få en slant för de.Hon ber ändå att få fundera lite på saken.Dagen efter skickar hon ett e-mail till Claes galleri och svarar att hon gärna säljer tavlorna för det pris han erbjudit. Efter ger hon sig ut för att fira försäljningen genom att äta med en vän.När hon berättar om affären utbrister vännenVad har du gjort!Alla som kan det minsta om konst vet att din släktings tavlor är glödheta på marknaden! Ida inser att Claes erbjudit henne ett pris som motsvarar en tiondel av marknadspriset.Hon gårhem skickar ett nytt mail till han där hon säger att hon ångrar sig och inte vill sälja tavlorna längre.En stund senare ringer Claes upp henne och tackar för accepten och säger att han kommer hämta tavlorna nästa dag.Ida invänder att hon ångrat sig, men Claes säger nejnejavtal ska hållas. Och lägger på luren.Vad gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad Avtalslagen (AvtL) finns bestämmelser om avtal. Inledningsvis kan konstateras att ett bindande avtal ingåtts mellan de båda parterna då Ida accepterat Claes anbud (1 kap. 1 § AvtL).

Ogiltighetsgrunderna för avtal regleras i kap. 3 AvtL, dessa medför att avtalet blir ogiltigt (utan verkan). I detta fallet kan ett antal ogiltighetsgrunder aktualiseras.

Svek regleras i 3 kap. 30 § AvtL. För att avtalet ska kunna förklaras ogiltigt på grund av svek måste din Claes underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse för Ida när hon ingick avtalet. Detta handlande ska dessutom ha skett med avsikt in motpart måste även vilselett dig med avsikt. I det här fallet har Claes underlåtit att lämna information om tavlorna, vilken han förstod att Ida inte kände till. Genom att åberopa denna bestämmelse kan avtalet förklaras ogiltigt

Ocker regleras i 3 kap. 31 § AvtL. I detta fall ligger det nära till hands att bedöma detta som sakocker då prestationerna i ett avtal (betalningen i utbyte mot tavlorna) inte står i proportion till varandra. För att ocker ska vara för handen måste motparten utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att avtalet skulle upprättas, vilket man kan anta att Claes gjort i detta fall då Ida förlitat sig på hans kunskap i egenskap av galleriägare. För att denna regel ska tillämpas krävs dock ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna, vilket man kan anse är fallet här med hänsyn till den låga köpeskillingen.

Lilla generalklausulen återfinns i 33 § AvtL och innebär att ett avtal inte ska ses som giltigt om det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet, med tanke på, och med vetskap om, hur omständigheterna var när avtalet kom till. Även detta kan appliceras på fallet då man kan anse Claes ha handlat i strid mot tro och heder och även har varit medveten om detta vid avtalets ingång. Genom att åberopa denna bestämmelse kan avtalet förklaras ogiltigt

Stora generalklausulen återfinns i 36 § AvtL. Denna bestämmelse möjliggör jämkning (justering) av oskäliga avtalsvillkor. För att kunna åberopa denna paragraf krävs det:

Ett eller flera oskäliga avtalsvillkorVillkoren ska vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller senareI det här fallet kan man anse den låga köpeskillingen i förhållande till tavlans marknadsvärde vara det oskäliga avtalsvillkoret, något som villkoret var redan vit avtalets tillkomst. Denna bestämmelse medför att man kan jämka villkoret (eventuellt så att Claes får betala tavlans marknadsvärde) eller jämka hela avtalet. En sådan jämkning får då samma effekt som att avtalet ogiltigförklaras.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Ida kan åberopa en ogiltighetsgrunder gentemot Claes som kan medföra att avtalets giltighet upphör.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?