Ingående av kreditavtal under påverkan av psykisk störning

2021-09-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag har under ett maniskt skov tagit ett lån. Efter jag kommit tillbaka till mig själv igen skriver jag till långivaren följande : jag har en allvarlig psykisk störning och under ett maniskt tillstånd ansökte jag om lån hos er, jag har läkarintyg på detta och undrar hur ni ställer er till det? Svaret jag fick var att kontakta kundtjänst. När jag väl får tag i kundtjänsten så sa de att de inte kunde hjälpa mig och att avtalet gällde. Jag förstår att jag inte kan vifta bort lånet hur som helst med de kunde inte sänka räntan ens. (8%) vad har jag för rättigheter och kan jag gå vidare med detta på något sätt i så fall hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill komma bort från kreditavtalet. Som huvudregel ska avtal hållas men det finns lite olika tänkbara vägar att gå för att komma bort från ditt kreditavtal. Jag kommer att redogöra för dessa och komma med rekommendationer.

Du har en 14-dagars ångerrätt

Eftersom du har ingått ett kreditavtal i egenskap av konsument där kreditgivaren är en näringsidkare, är konsumentkreditlagen tillämplig (1 § konsumentkreditlagen). Denna lag är en tvingande skyddslagstiftning till förmån för dig som konsument och kan därför inte avtalas bort med bindande verkan, om inte något annat uttryckligen framgår av lagtexten (5 § konsumentkreditlagen). Detta är relevant i ditt fall eftersom du har en tvingande 14-dagars ångerrätt som börjar löpa från den dagen du ingick kreditavtalet med kreditgivaren (21 § och 22 § konsumentkreditlagen). Ångerfristen på 14 dagar börjar dock aldrig löpa förrän dokumentation om avtalet m.m. har gjorts tillgängligt för dig (22 § och 14 § konsumentkreditlagen). Vilket innebär att du i praktiken kan ha ångerrätt i längre tid än 14 dagar om inte kreditgivaren har uppfyllt kravet på dokumentation. Denna dokumentation ska bl.a. innehålla information om din ångerrätt (14 § andra stycket punkt 5 konsumentkreditlagen). Värt att tillägga är att ångerrätten inte gäller bostadskrediter, fakturakrediter eller kontokrediter (4 § konsumentkreditlagen).

Jag vet inte hur lång tid som har förflutit i ditt fall från då kreditavtalet ingicks, men om vi förutsätter att 14 dagar inte har förflutit bör du utnyttja din ångerrätt. Det gör du genom att meddela kreditgivaren om detta. Ett sådant meddelande kan vara muntligt genom att du t.ex. ringer kundtjänsten. Men bäst ur bevishänseende är såklart att du mejlar eller på annat vis i skrift meddelar kreditgivaren att du frånträder kreditavtalet (23 § konsumentkreditlagen). Vad blir då följden av att du frånträder avtalet genom utnyttjandet av din ångerrätt? Jo, du ska betala tillbaka vad du har lånat plus viss obetald ränta till kreditgivaren inom 30 dagar och långivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat (t.ex. uppläggningsavgift) (24 § konsumentkreditlagen). Efter så har skett är avtalet avvecklat och du kan gå vidare.

Ogiltighet på grund av psykisk störning

Om ångerrätten av någon anledning inte är ett alternativ kan du invända att kreditavtalet är ogiltigt enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Det är du som har bevisbördan för att visa att du ingick avtalet under påverkan av en psykisk störning och att det fanns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Den psykiska störningen ska åtminstone ha varit en bidragande orsak till avtalets ingående. Här är ditt läkarintyg ett viktigt bevismedel. I allmänna reklamationsnämndens avgörande ARN 1999–4689 kom nämnden fram till att ett läkarintyg räckte för att bevisa psykisk störning i samband med avtalets ingående, och avtalet förklarades därför ogiltigt. Huruvida kreditgivaren var i god tro (insåg eller borde ha insett att du var påverkad av en psykisk störning) spelar ingen roll för avtalets giltighet. Däremot har kreditgivaren rätt till ersättning för sina eventuella kostnader som denne har haft i anledning av avtalet om denne var i god tro om din psykiska störning. Det är du som behöver bevisa att kreditgivaren insåg eller borde ha insett din psykiska störning för att du ska kunna slippa stå för sådana eventuella kostnader (RH 1983:126). Kreditgivarens kostnader kan ibland uppskattas till ett skäligt belopp (35 kap. 5 § rättegångsbalken). Verkan av att avtalet är ogiltigt blir att du ska betala tillbaka vad du har lånat, men bara om beloppet anses ha varit till nytta för dig, vilket troligtvis får anses vara fallet. Och kreditgivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat.

Du har rätt att betala din skuld i förtid

Du har alltid en rätt att betala tillbaka din skuld i förtid, delar av den eller hela beloppet. Men kreditgivaren har då rätt till viss ersättning (32 § första stycket konsumentkreditlagen). Du ska dels betala ränta och andra kostnader fram till förskottsbetalningen, dels eventuellt en viss ränteskillnadsersättning för den tid som återstår på lånet om ett sådant villkor finns i avtalet (36 § konsumentkreditlagen).

Rekommendation

Jag rekommenderar att du i första hand utnyttjar din ångerrätt om den fortfarande gäller. Annars får du betala i förtid, vilket troligen är smidigare än att invända att du ingick avtalet under psykisk störning, där du har viss bevisbörda m.m. Om du väljer att hävda psykisk störning behöver du få till stånd en talan om ogiltighet om inte kreditgivaren går med på invändningen, genom att du ansöker om stämning till tingsrätten. Vad en ansökan om stämning ska innehålla hittar du i 42 kap. 2 § rättegångsbalken.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?