Ogiltigförklara gåvobrev

2021-11-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,Min mormor var gravt dement och hade förlorat svenska språket helt när hon skrev på ett gåvobrev som gjorde henne utfattig. I och med gåvobrevet blev min mor helt lottlös efter mormors bortgång. Nu undrar jag om gåvobrevet kan bestridas av min mor (bröstarvinge) i likhet med hur ett testamente kan bestridas eller är det andra regler som gäller? Ska hon stämma mottagaren av gåvan i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Ogiltigförklara ett gåvobrev

Ett gåvobrev är ett avtal. Huvudregeln är "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal ska hållas. Det finns dock möjlighet att ogiltigförklara avtal med stöd av bestämmelserna i 3 kap. avtalslagen samt med stöd av lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. I den sistnämnda lagen föreskrivs att ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. I ett rättsfall (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14) uttalade hovrätten, med stöd av läkaruttalanden, att sviktande minnesförmåga inte alltid kan anses vara detsamma som att sakna omdöme eller inte inneha förmågan att förstå vissa sammanhang. Hovrätten kom därför fram till att personen som led av Alzheimers inte hade saknat förmåga att förstå vad ett visst avtal innebar eller vilka konsekvenser det medförde. Detta innebär dock inte att det inte är möjligt att bedömningen blir en annan i andra fall, men det krävs således ett samband mellan den "psykiska störningen" och avtalets ingående. Dock krävs det inte att den psykiska störningen ensamt ledde till att avtalet ingicks.

Förutom den nyss nämnda lagen kan 31 och 36 § avtalslagen bli aktuella. Med stöd av 31 § kan avtal ogiltigförklaras på grund av ocker, det vill säga att någon har utnyttjat annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att själv betinga sig förmåner. Eftersom du anger att din mormor var gravt dement och inte behärskade det svenska språket talar mycket för att hennes avtalspart utnyttjade hennes oförstånd. Med andra ord blir bestämmelsen tillämplig. Därutöver är 36 § avtalslagen en så kallad generalklausul som möjliggör ogiltigförklaring av avtal om de är oskäliga.

Talerätt

Det finns som ovan nämnts goda möjligheter till att kunna ogiltigförklara gåvobrevet. En viktig fråga i ditt/ ert fall är därutöver om din mamma har talerätt eller inte. Om talerätt saknas är det ett processhinder som innebär att domstolen kommer avvisa målet. Eftersom din mamma har ett berättigat intresse i saken till följd av sin ställning som bröstarvinge har hon talerätt och således rätt att processa om saken.

Sammanfattning och råd

Det går att ogiltigförklara gåvobrevet genom att väcka talan om saken i domstol. Gåvotagaren blir då din mammas motpart. Mitt råd till dig/er är att då formulera er talan som sådan att ni i första hand yrkar ogiltighet med stöd av lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, i andra hand med stöd av 31 § avtalslagen och i sista hand med stöd av 36 § avtalslagen. För att öka era chanser i rätten kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan precisera detta genom de närmare omständigheterna i just ert fall. För detta ändamål kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du/ni är intresserade av detta eller om ni har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?