FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet15/03/2022

Kan man få skäligheten i avtalsvillkor träffade mellan näringsidkare prövade i förväg?

Språktolkar arbetar som uppdragstagare åt en rad olika förmedlingar. Vilka uppdrag förmedlingarna kan erbjuda tolkarna styrs i princip helt och hållet av vilka ramavtal en förmedling har. Om en t ex tolk vill arbeta för domstolarna i ett visst län så måste tolken vara registrerad hos den förmedling som har avtalet. Nu har en av de största förmedlingarna skickat ut ett avtal som ska gälla från och med april, en tolk som accepterar uppdrag efter det datumet anses bunden av avtalet. Frågor: 1. Är det tillåtet att införa uppdragstagaravtal med ett förfarande som kan liknas vid negativ avtalsbindning. 2. Är avtalet inte oskäligt överhuvud taget då en tolk kan sägas vara tvingad att ingå avtalet för att trygga sin försörjning? 3. Flera av villkoren i avtalet är också oskäliga anser jag - går det att pröva ett avtals giltighet så att säga i förväg, innan det blir en tvist om avtalsbrott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende och det aktuella avtalet relevanta omständigheter är det dock svårt att göra en adekvat bedömning. Frågorna kommer att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas.

Fråga 1: Den negativa avtalsbindningen - Vad gäller?

Utifrån din ärendebeskrivning har jag svårt att se hur eller på vilket sätt det skulle handla om negativ avtalsbindning. Om en tolk, efter ett utskickat avtal, väljer att acceptera avtalsförslaget efter ett visst datum är det ju inte fråga om någon negativ avtalsbindning eller s.k. passivitetsbindning. Avtal sluts i allmänhet genom att parterna avger samstämmiga viljeförklaringar. Enligt den gamla devisen pacta sunt servanda ska avtal hållas och rättsligt bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av parterna, 1 § AvtL. Men om det utskickade avtalet däremot skulle binda tolken om denne aktivt väljer att inte svara på anbudet är det ett förfarande som inte accepteras av den svenska rättsordningen. Huvudregeln är att avtal träffas genom ett aktivt handlande från anbudsmottagaren. Undantag finns dock, exempelvis kan det vara tillåtet med s.k. negativ avtalsverkan när det gäller förnyelser av försäkringar eller prenumerationer, se 17 kap. 3 § försäkringsavtalslagen.

Fråga 2: Kan den här typen av uppdragsavtal i allmänhet sägas vara oskäliga?

Den här frågan går inte att besvara med enkelhet, dvs. huruvida någon kan anses tvingad att ingå avtal mot bakgrund av försörjningsaspekten. I synnerhet inte då jag inte har sett de aktuella avtalen. Men jag ställer mig tveksam till detta med tanke på avtalsfriheten, vilken är långtgående i Sverige. Det står envar fritt att själv bestämma med vem, hur och med vilket innehåll avtal ska ingås. Avtalsfriheten innefattar även rätten att inte behöva ingå något avtal alls. Det föreligger i regel ingen kontraheringsplikt (tvång att ingå avtal).

Fråga 3: Går det att få ett avtals giltighet prövat i förväg när ena parten anser att flera avtalsvillkor är oskäliga?

En allmän domstol, en tingsrätt som första instans, lämnar egentligen inga förhandsbesked och bedriver av förklarliga skäl inte heller någon rådgivning. En domstol prövar endast reella tvister. Men en avtalsgranskning med en tillhörande juridisk bedömning (rättsutredning) utifrån relevant lagstiftning, förarbeten, vägledande praxis (avgöranden från Högsta domstolen), allmänna rättsprinciper, doktrin (den rättsvetenskapliga litteraturen) och annat dylikt kan naturligtvis göras av en sakkunnig person och då företrädesvis en jurist. Men samtidigt ska påpekas att om du anser att det finns ett eller flera avtalsvillkor som är oskäliga och din motpart är av en annan uppfattning föreligger ju de facto en tvist. Denna kan lösas på frivillig väg och då genom en sedvanlig förhandling.

Emellertid finns det, som svar på din fråga, i förekommande fall en möjlighet att få ett villkors skälighet i avtal ingångna mellan näringsidkare prövade i domstol och då vid Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt. Och prövningen sker enligt lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare (AVLN) och efter en ansökan. En sådan ansökan får dock endast göras av en sammanslutning av näringsidkare, av en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare eller av en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp, 3 § AVLN. Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt mot denne, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall, 1 § AVLN. Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållande, 2 § AVLN, vilket såvitt jag förstår bör vara den enskilda tolken i det här fallet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?