Ogiltigförklaring av gåvobrev

Hej! Jag gett min del av huset till min man via gåvobrev. Då var jag inte medveten eftersom jag tog jag antidepressiva läkemedel som orsakade hypomani. Kan man annullera gåvobrevet pga detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag utgår från att gåvan i övrigt uppfyller de formkrav som uppställs vid gåva av fastighet (se 4 kap. 29 § JB och 4 kap. 1 § JB). 

Svaret på din fråga finner vi därför främst i avtalslagen (AvtL) samt lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.

Kan ett gåvobrev bli ogiltigt?

Ett gåvobrev är rent juridiskt detsamma som ett avtal mellan två parter. Huvudregeln är att avtal ska hållas. Det är dock möjligt att ogiltigförklara avtal genom bland annat avtalslagens regler. Bevisbördan ligger alltid på den som hävdar att avtalet är ogiltigt, alltså du i detta fall. 

Ogiltighetsförklaring

Om du vill ogiltigförklara gåvan finns flera möjliga grunder att åberopa. Ett exempel är ocker om du hävdar att din man har utnyttjat ditt oförstånd för att ingå ett förmånligt avtal som uppenbart missgynnar dig (31 § AvtL). Bestämmelsen tillämpas dock restriktivt. 

Det är också möjligt att hävda att det, på grund av din psykiska hälsa vid avtalets tillkomst, skulle strida mot tro och heder att låta avtalet gälla (33 § AvtL). Avtalet kan också jämkas om det betraktas som oskäligt med hänsyn till t.ex omständigheterna vid avtalets tillkomst (36 § AvtL)

Avtal som ingås under påverkan av en psykisk störning

I ditt fall kan det också ligga när till hands att hävda att avtalet slöts under påverkan av en psykisk störning, vare sig denna var varaktig eller tillfällig (lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning). För att lagen ska vara tillämplig krävs det även att den psykiska störningen faktiskt påverkade ditt beslut att ingå avtalet, dvs att det finns ett tydligt orsakssamband. Avtalet är i sådana fall ogiltigt. 

Sammanfattning

Ett gåvobrev klassas som ett avtal vilket kan ogiltigförklaras med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst, framförallt om avtalet slöts under påverkan av en psykisk störning. Du har dock bevisbördan för detta. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Selma HernqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning