Är ett avtal med överstruken underskrift bindande?

Hej, om man skriver under ett avtal men sedan stryker över sitt namn. Avtalet har motparten men med överstruket namn. Vad gäller då? Det bör väl vara ogiltigt ? Vad svarar man?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall avtalet med din överstrukna underskrift på är bindande trots att underskriften är överstruken. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen (AvtL).


När blir ett avtal bindande?

Svensk avtalsrätt grundar sig på anbud-accept modellen. För att ett avtal ska upprättas så ska den ena parten lämna ett förslag om ett avtal (anbud) som motparten sedan accepterar (accept). Är detta fallet så har ett avtal upprättats (1 § AvtL). Avtal kan upprättas formlöst och avtalsfrihet råder. Det finns inget generellt krav på skriftlighet eller underskrift för att ett avtal ska vara giltigt. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt.


Observera att det finns undantag. Det är därför viktigt vad ditt avtal handlar om. Exempelvis avtal om köp av fastighet och testamenten har vissa formkrav som måste uppfyllas för att vara giltiga.


Hur är det i ditt fall?

Som ovan nämnt så är det i de allra flesta typer av avtalssituationer inget formellt krav på en underskrift för att ett avtal ska vara bindande. Avtalet kan fortfarande vara bindande trots att underskriften är överstruken. Att avtalet finns talar för att ett avtal mellan er föreligger och är bindande. Att underskriften är överstruken har i sig en begränsad betydelse i bedömningen för huruvida ett avtal föreligger eller inte. Vad som är viktigt är den gemensamma partsavsikten med avtalet. Det vill säga vad parterna gemensamt ville åstadkomma med avtalet vid tillfället då avtalet skrevs.


Är det så att du ensidigt har strukit över ditt namn och inte längre vill vara del av avtalet är det inte säkert att avtalet inte längre är bindande för dig. Då en av grundprinciperna inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Man som huvudregel inte ensidigt dra sig ur ett avtal utan att komma överens med sin motpart.


Frågan kvarstår vad som står i avtalet. Avtalsrätten är dispositiv vilket innebär att parterna själva kan bestämma vad som gäller exempelvis ifall en av parterna vill dra sig ur avtalet. Har ni avtalat om vad som ska gälla när en av parterna vill dra sig ur avtalet så är det den avtalade processen som gäller.


Avslutande ord.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till! Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (länk) eller skicka in en till fråga på våran hemsida.


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning