kan man ångra ett gåvobrev?

2020-06-26 i Gåva
FRÅGA |Hej, min man fick sin pappas sommarstuga till sig i ett gåvobrev. Nu säger hans pappa att han kan ta tillbaka stugan om inte vi låter honom vara där några veckor på sommaren. Det står inget skrivet om detta i gåvobrevet. Kan han "ångra" gåvobrevet?
Sandra Rust |Hej!För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda enligt 4 kap 1 och 29 §§ Jordabalken. Enligt dessa paragrafer framgår det att ett gåvobrev kräver samma formkrav som vid köp av fastighet. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt. 1) det måste vara skriftligt, 2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren, 3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva, och 4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren. När gåvan fullbordats, dvs gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan givaren inte ensidigt ändra gåvovillkoren, såvida inte han gjort förbehåll om det då gåvan lämnades. Givaren kan dock ändra ett villkor om det uppställts enbart i givarens intresse, detta framgår av NJA 2000 s. 262. Innebörden av det nämnda är att din mans pappa inte kan lägga till villkor om nyttjanderätt av sommarstugan om inte detta står i gåvobrevet eller det gjordes förbehåll för att han ensidigt skulle få ändra villkoren då gåvan lämnades. En fullbordad gåva är dessutom bindande, vilket innebär att han inte heller kan "ångra" gåvobrevet och på så sätt ta tillbaka det. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Gåva som förskott på arv

2020-06-26 i Gåva
FRÅGA |Hej! Vi har upprättat ett testamente där min ena dotter ska ärva ett hemman sen finns det andra tillgångar som ska delas bland barnen. Nu Har jag blivit så gammal och orkar inte längre ta hand om hemmanet och skulle vilja att dottern tar över redan nu men hur gör man skriver man ett skuldebrev? Min andra dotter vet inte om att vi testamenterat hemmanet till systern men vi har valt det så eftersom vi vill ha det kvar i familjens ägo och att det ska brukas, min andra dotter har inte den Möjligheten då hon inte bor här. Hon får ärva annat men hur går jag tillväga för att hon ska kunna få hemmanet redan nu som ett förskott på arvet då jag inte orkar ta hand om det längre? Jag vill ju inte heller att hon ska behöva betala något för det, men hur skriver man över det på bästa sätt?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvobrev vid fast egendomNär du ger bort fast egendom, som i det här fallet, krävs gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig (4 kap. 29 § Jordabalken (JB) som hänvisar till 4 kap. 1 § JB). Gåvobrevet är en handling där du uttrycker din vilja att ge bort hemmanet till din dotter. Genom gåvobrevet kan du även uppställa villkor till skydd för mottagaren. Gåva presumeras vara förskott på arvEnligt svensk rätt är en gåva ett förskott på arv om inget annat framkommer (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Det är således så att om man skulle vilja att en gåva inte ska vara förskott på arv krävs det att detta särskilt framkommer, t.ex. i form av testamente. I ditt fall kan du alltså helt enkelt ge hemmanet som gåva till dottern, vilken därmed automatiskt kommer att utgöra förskott på arv.Det är inte aktuellt med skuldebrev i det här falletSkuldebrev är ett dokument gällande en skuld. Det är en dokumenterad utfästelse om att betala en viss summa eller ett erkännande av en viss skuld (som ska betalas), vilket alltså inte kommer i fråga här.Upprätta gåvobrev med hjälp av Lawlines betaltjänsterFör upprättande av gåvobrevet kan jag rekommendera vår avtalstjänst. Där kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad är kriterierna för gåva och kan man ta tillbaka en gåva?

2020-06-25 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. beslöt oss för att köpa matchande ringar. Vi var sambos vid den tiden. Då min vilja att göra det var starkare och jag hade mer pengar sparade köpte jag dessa åt oss. Nu har relationen tagit slut, i samtycke, efter att ha levt som särbos ett par år. Han vägrar dock lämna tillbaka sin ring, påstår att det var en gåva till honom. Men för mig var det något jag gjorde för oss, köpte till oss, som tecken på vår kärlek.Vore det tvärtom hade jag självklart lämnat tillbaka min ring. (Han har det för betydligt bättre ställt ekonomiskt nu).Kan jag glömma tanken på att få tillbaka den ringen?Mvh,
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av gåvolagen (GåvoL). Anses ringen vara en gåva till din fd sambo?För att det ska anses röra sig om en gåva (vilket din fd sambo påstår att det gör) så finns det tre förutsättningar som måste vara uppfyllda:- överlåtelsen måste vara frivillig,- det ska finnas en gåvoavsikt och- det ska finnas en förmögenhetsöverföring. Det finns inget som tyder på att du var tvingad att köpa ringen åt din fd sambo vilket rimligtvis innebär att du köpte ringen frivilligt till honom. En gåvoavsikt innebär att du som gåvogivare skulle vilja berika gåvomottagaren. Eftersom ni var sambos när du köpte ringen till honom så finns det ett antagande (kallas presumtion) om att det finns en gåvoavsikt. Du skriver att ditt syfte med köpet var att visa tecken på er kärlek. Även om du säkerligen inte hade köpt ringen till din fd sambo om du visste att er relation skulle ta slut så måste det ändå anses som att du hade en avsikt att ge ringen till honom som gåva vid tillfället när ni var sambos. Eftersom du köper ringen till din fd sambo så går ringen över från dig till honom och det sker därför en förmögenhetsöverföring. Enligt min bedömning innebär det att kraven för gåva anses uppfyllt i ditt fall och att ringen alltså var en gåva från dig till din fd sambo. Har en gåva fullbordats?Om det visar sig att en gåva har fullbordats när du ger din fd sambo ringen så kommer du inte kunna få tillbaka den men om en gåva aldrig har fullbordats så finns möjlighet att få tillbaka ringen (GåvoL 1 §). En ring räknas som lösöre och sådana gåvor anses fullbordade när de går över från givaren till mottagaren (GåvoL 2 §). Med tanke på att din fd sambo fysiskt verkar inneha ringen och kan styra över denna så innebär det att ringen har gått över från dig till honom. Detta i sin tur innebär att gåvan är fullbordad och du har då ingen rätt att ta tillbaka ringen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Krävs det en diskussion om pris för ett bindande avtal?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag lade ut en annons på blocket och en köpare svarade att hon "köper gärna om det finns kvar och om det gick att hämta senare". Svarade att det var okej och att den dagen fungerade.Valde sedan att sälja till en annan köpare, varav köpare 1 hotar med att jag brutit mot det vi avtalat. Läst på om detta nu och jag anser inte att vi inte avtalat något utan bara att köpare 1 visat ett intresse. Pris har aldrig diskuterats.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om avtal av köp av lös sak mellan två privatpersoner, därför är avtalslagen och köplagen tillämpliga.Jag tolkar att din fråga handlar om huruvida ditt agerande är att betrakta som ett avtalsbrott eller ej genom att sälja någonting till någon annan. För att det ska kunna röra sig om ett avtalsbrott måste det finnas ett giltigt avtal. Därför kommer jag inledningsvis att beskriva hur ett avtal kan se ut för att sedan förklara om det var ett avtalsbrott eller ej.När uppstår ett bindande avtal vid en annons?Ett bindande avtal uppstår genom anbud och accept (1 § avtalslagen). Ett anbud måste vara särskilt riktat till en bestämd adressat. En en annons på exempelvis Blocket riktar inte sig till en bestämd adressat och är därför inte att betrakta som ett anbud. En säljare eller snarare en annonsör, visar ett utbud som en potentiell köpare kan lämna ett anbud på (9 § avtalslagen). Om säljaren accepterar köparens anbud uppstår ett bindande avtal.Det betyder att en säljare på Blocket som annonserar ut exempelvis en cykel, har inte lämnat ett anbud som en potentiell köpare kan lämna en accept på. Det är istället den potentiella köparen som kommer med ett anbud som säljaren kan lämna en accept på.Måste pris diskuteras för ett bindande avtal?För att ett avtal ska bli bindande krävs anbud och accept. I svensk rätt finns inga formkrav på ett avtal, då ett avtal kan vara muntligt. Ett anbud behöver inte vara preciserat med pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Det som är avgörande är således om en part har lämnat en accept på den andra partens anbud. Däremot krävs en beskrivning av när, vad och hur prestationen ska ske.Om ett pris inte följer av avtalet ska priset bestämmas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt övriga omständigheter (45 § köplagen).Vad händer om en säljare på Blocket säljer till köpare 2 trots ett befintligt avtal med köpare 1?I svensk rätt är principen pacta sunt servanda, att avtal ska hållas, en grundläggande princip. För att ett avtalsbrott ska komma på tal krävs ett bindande avtal. Ett avtalsbrott sker om den ena parten inte presterar det hen ska göra enligt avtalet. En köpare kan kräva att säljaren ska fullfölja avtalet om en fullgörelse inte är oskäligt betungande för säljaren (23 § köplagen).Om säljaren har ett avtal med köpare 1, men säljer till köpare 2 uppstår en situation som kallas för tvesala. Om köpare 2 har varan i sin besittning (tagit emot varan) utan vetskap om säljarens avtal med köpare 1, har köpare 2 gjort ett så kallat godtrosförvärv (2 § godtroförvärvslagen). Köpare 1 har rätt att återkräva egendomen från köpare 2 mot lösen inom sex månader och har rätt att utkräva eventuell mellanskillnad som skadestånd från säljaren (5 § godtroförvärvslagen och 41 § 2 st. köplagen).Om köpare 1 inte vill betala lösen till köpare 2, kan köpare 1 fortfarande begära skadestånd av säljaren. Det beror på att säljaren inte presterar enligt avtalet och att det föreligger ett så kallat rättsligt fel då varan är såld till köpare 2 (41 § köplagen). Köpare 1 kan därför häva avtalet med säljaren (39 § köplagen) och ha rätt till skadestånd (40 § köplagen). Skadeståndets storlek beror på hur mycket köpare 1 exempelvis har lagt ut på att hyra ett eventuellt släp.SammanfattningFör att ett avtal ska uppstå krävs anbud och accept. Vid annonsering lämnar en säljare inte ett anbud utan ett utbud. En potentiell köpare lämnar sedan ett anbud som en köpare kan lämna en accept på. Om detta sker har ett bindande avtal uppstått. Anbudet behöver inte innehålla uppgifter om pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Om en säljare har ingått avtal med två olika köpare och köpare 2 får saken i sin besittning, kan köpare 1 begära ut saken via lösen och begära att säljaren ska betala mellanskillnaden. Köpare 1 kan även häva avtalet och begära skadestånd på grund av rättsligt fel.RekommendationJag har gjort en bedömning och tolkning på det material som har framkommit i frågan. Jag tolkar att du har ingått ett bindande avtal med köpare 1, trots att ni inte har diskuterat något pris. Något som talar för att det finns ett bindande avtal är att du accepterade och hade avtalat om datum för upphämtning.Det är svårt att sia om eventuella konsekvenser. Det beror hur köpare 1 agerar. Det finns en möjlighet att du kan få betala en mellanskillnad vid en eventuell lösen. Det är också möjligt att köpare 1 framställer skadeståndskrav på grund av utgifter hen har haft på grund av ert avtal, exempelvis hyra av ett släp.Avslutningsvis så är det viktigt med en klar kommunikation gällande internetförsäljning, så att båda avtalsparterna är överens och har samma uppfattning av affären. Viktigt att tänka på är att en säljare också har rättigheter och kan begära fullgörelse av ett avtal om en säljare inte dyker upp eller hör av sig.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Möjligheter till att klandra en bodelning

2020-06-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har gjort en bodelning i oktober 2019 som inte helt stämmer. Vad finns det för möjligheter att få en jurist som tittar på mitt ärende och gör en bedömning om vad som kan göras för att få det åtgärdat?Har dokument med historiken, bodelningen och husvärderingen. Vänligen
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här på Lawline finns goda möjligheter att få hjälp utav en av våra experter inom familjerätt. Jag förstår dig som att du redan skrivit under ett bodelningsavtal. Det juristen kan göra är att gå igenom dokumenten och avtalet för att se om det går att upphäva på avtalsrättsliga grunder.Du är varmt välkommen att maila mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en utav våra jurister.Vänligen,

Gåva till en av bröstarvingarna

2020-06-26 i Gåva
FRÅGA |hej min syster fick sommarstugan som gåva , vi år tre syskon och den såldes för 670000 skatten är betald nu e det så att hon har spenderat 600000 så jag o min bror får 0 kr , det minsta vi har rätt till är väl 100000 till mig o min bror . va har hon gjort sig skyldig till , vart kan vi anmäla till för instans, mamma lever fortfarande och har nytjat stugan ända fram till försäljningen
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som är rätt kan bedömas ur flera perspektiv, bl.a. huruvida något är moraliskt respektive juridiskt rätt. Jag besvarar din fråga utifrån vad som gäller rent juridiskt.Det framkommer inte huruvida gåvan är villkorad, t.ex. att sommarstugan inte ska utgöra förskott på arv eller huruvida det finns något villkor i hur din syster får nyttja gåvan. Till bakgrund av detta utgår jag i mitt svar från att det inte upprättats några särskilda villkor.Man har rätt att bestämma över sin egendomVarje individ har juridiskt sett rätt att bestämma över sin egendom. Detta framkommer av äganderätten. Det här betyder att din mamma har rätt att utfärda en gåva till din syster, vilket hon här gjort med sommarstugan. Din syster har i sin tur rätt att själv bestämma över sin egendom och således även sälja sommarstugan.Gåva presumeras vara förskott på arvGåva till bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc.) ses som förskott på arv, om inget annat framkommer (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det här betyder att värdet av sommarstugan kommer att avräknas för din systers del vid arvskiftet (när arvet delas efter din mamma). Det innebär att du och din bror kommer att kompenseras för sommarstugan vid ett eventuellt arv, eftersom er syster anses i förskott ha tilldelats arv upp till den del sommarstugan var värd.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fel i tjänst mellan näringsidkare, vad är nästa steg om de vägrar att erkänna att de har gjort ett dåligt arbete?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA |HejVi har anlitat ett företag som utfört grund och dränerings arbeten enligt offert och avtal med vårt företagHur går man vidare om dränering ej fungerar som tänkt och utföraren hävdar att dom gjort rättMen kund har gjort en egen besiktning som säger att med största sannolikhet så är ej dränering rätt utfördHälsningarBosse AnderssoA&S Bygg
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Aktuell regleringDet finns ingen lag som direkt reglerar tjänster mellan företag. Området präglas istället av avtalsfrihet mellan parterna. Men det finns vissa principer och regler som vi kan ta vägledning från och kan staplas på följande sätt: 1. Avtalet (skriftligt och muntligt räknas) 2. Tolkning av partsavsikten (helhetsbedömning av omständigheter behövs här)3. Branschpraxis eller praxis mellan parterna 4. Allmänna avtalsrättsliga principer5. Köplagen och konsumenttjänstlagen (i viss mån) Fel i tjänst?I omständigheterna så förefaller tjänsten vara felaktigt. Här kan vi dock utgå först vad som har avtalats. T.ex om ni har avtalet omfattar en viss standard och man kan mäta direkt om tjänsten uppnår denna standard eller inte. Om det inte uppnår denna standard så kan man i sådana fall hävda fel i tjänst direkt genom att hänvisa till avtalet. Jag kommer dock förutsätta att det inte finns ett sådan klausul i avtalet och oftast faller man därför tillbaka till vad som är "fackmannamässighet". Fackmässigt är ett begrepp som är svårbedömligt. Högsta domstolen har uttalat sig om fackmässighetsbegreppet i en avgjord dom, NJA 2015 s. 3. Bland annat framkommer det i HD:s domskäl att begreppet "fackmässigt" inte är något somhar en bestämd betydelse, utan kan variera beroende på den aktuella bestämmelsens bakomliggande syfte och kraven som ställs på den berörda parten. Omständigheterna i det enskilda fallet har därför en viktig betydelse för i vilken utsträckning begreppet fackmässighet ska kunna användas. Tjänstegivaren ska inte behöva räkna med alla risker som är tänkbara eller som uppgifterna indikerar kan komma att förekomma. I propositionen till konsumenttjänstlagen tas det upp vad fackmässighetsbegreppet enligt 4 § konsumenttjänstlagen innebär. Det anges att tjänsten som ska utföras på ett fackmässigt godtagbart sätt, ska objektivt bedömas utifrån yrkes- och branschpraxis på området, se Prop. 1984/85:110 sid 157.Är det så att andra firmor i branschen också anser att detta inte är fackmannamässigt gjort så finns det ett bra fall för att så inte är fallet. Sannolikheten är därför att det är fel i tjänsten. Jag skulle dock rekommendera att du begär en firma till för att bedöma tjänsten för att vara säker på att det är fler än 1 firma som tycker att det är fel. Hur ska du gå vidare samt påföljderI princip så är avhjälpning och prisavdrag oftast det mest aktuella påföljder vid fel i tjänst, detta tycker jag att du ska begära av dem. De ska först få ett tillfälle att avhjälpa felet, om inte så är det prisavdrag som gäller. Emellertid, om de förnekar fel i tjänst finns det inte så mycket att göra åt saken. Jag brukar alltid rekommendera att ni först anlitar juridiskt biträde som kan skriva till dem, på detta vis vet dem att du menar allvar. Förhoppningsvis blir dem på detta vis mer villiga att kompromissa. Om detta inte funkar finns det inga alternativ än att ta det till domstol. Här kommer vara avgörande att bevisa att det de gjort inte är fackmannamässigt och det är därför jag ovan rekommendera att ta in ännu ett uttalande från en annan firma angående tjänstens felaktighet. Har du följdfrågor eller är det något jag har missförstått i mitt svar är du hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Gymägares rätt att porta någon från sitt gym?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA |Ägare av gymmet har påstått att jag blivit portad - var det lagligt i den här situationen?Hej,Förrförra gången jag var på ett gym sa jag "Tjena, vill du ta en promenad?" till en av tjejerna där som jag pratat med vid tidigare besök. Hon svarade "jag vet inte, vi känner inte varandra" samt några till meningar. Jag sa ingen fara och gick därifrån.Förra gången jag var där sa jag "hej" till henne och hon sa enligt mitt minne hej tillbaka. Hon log i alla fall det har jag varit helt säker på.En bit in på passet kom ägaren och sa ungefär att han ville prata med mig. Han sa ungefär att jag inte ska prata med hans dotter vilket jag var helt med på (jag visste inte innan att det var hans dotter). Sen sa han ungefär "om du inte förstått" varpå jag avbröt honom med kanske lite upprördhet i rösten då jag tänkte att jag blev kränkt därför att jag tänkte att självklart skulle jag ha respekterat önskemålet (eller vad man ska kalla det) samt att jag tänkte att det var förolämpande att jag inte skulle ha förstått. Jag sa ungefär "ja, jag har förstått, jag är infödd, jag pratar perfekt svenska".Efter det sa han "du är portad". Hade han laglig rätt att porta mig?Kan tillägga att tjejen i fråga vid ett annat besök sagt till mig "nej jag har inget emot dig" med en enligt mig varm ton när jag enligt mig frågade angående om jag gjort något fel då hon viskat i ägarens öra framför mig som fick mig att tro att det handlade om mig.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är lagligt för en gymägare att porta dig på grund av någon slags dispyt som grundar sig i att du pratat med hans dotter. Vad säger lagen/avtalet om medlemskap? Den situation som du beskriver är i princip inte reglerad i lag. I vissa fall skulle till exempel en gymägares handling att porta någon från ett gym kunna utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen. Den situation du beskriver innehåller dock inget som tyder på att diskrimineringslagen skulle kunna bli tillämplig här. I princip är det ägarens rätt att själv bestämma vem som får utnyttja hans gym, det du skulle kunna göra är att läsa igenom avtalet som ditt gym-medlemskap grundas på för att se om något särskilt sägs om uppsägning av medlemskapet eller liknande. Det skulle till exempel kunna vara så att du enligt avtalet har rätt att utnyttja gymmet på ett visst sätt som gör att ägaren inte hur som helst kan porta dig, utan att ha läst avtalet kan jag dock inte uttala mig om det närmare. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel är upp till ägaren vem han vill ha inne på sitt gym. Han är inte tvungen att avtala om medlemskap med någon som han inte vill göra det med. Det är dock möjligt att det avtal han redan ingått med dig gör det svårt att kunna porta dig hur som helst, för att veta om så är fallet behöver man läsa igenom avtalet om medlemskap. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,