Huvudmans ersättningsmöjligheter vid befogenhet- och behörighetsöverskridande från fullmäktig.

2020-03-15 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Vart i lagboken står det om att huvudmannen kan kräva ersättning av mellanmannen om mellanmannen går utanför behörigheten och/ eller befogenheten?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!Det du undrar över stadgas i Handelsbalken, och Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - Avtalslagen (i fortsättningen AvtL).2 kap. AvtL behandlar fullmakt. Med en fullmakt tillåts man agera för annans räkning. En huvudman ger en person fullmakt att för huvudmannens räkning utföra en rättshandling mot tredje man. Personen som för huvudmannens räkning ska rättshandla kallas för fullmäktig/mellanman.Fullmäktige/mellanman är skyldig att agera inom fullmaktens behörighet och befogenhet. Handlar denne utanför behörigheten är rättshandlingen aldrig giltig för huvudmannen. Handlar denne utanför befogenheten är rättshandlingen ogiltig för huvudmannen endast om tredje man är i ond tro angående fullmaktens befogenhet.Är det en fullmakt adresserad direkt och endast till fullmäktige/mellanman, krävs ond tro från tredje man även vid behörighetsöverskridande, se 2:18 AvtL.Det står inte uttryckligen i lagen om huvudmans rätt till ersättning från fullmäktige/mellanman för överskridande av behörighet eller befogenhet. Mellan huvudmannen och fullmäktige/mellanman råder ett vanligt avtalsrättsligt förhållande som inte styrs av reglerna i 2 kap. AvtL.Allmänna avtalsrättsliga principer om avtalsbrott får avgöra den frågan. Viss ledning kan hämtas ur 18:3 HB om sysslomannaansvar. Dock syftar regeln där endast för ersättning vid behörighetsöverträdelser. Med vänliga hälsningar.

Felaktigt omplacerad hund

2019-12-30 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag omplacerade min hund förra sommaren och ingick ett skriftligt avtal med den nya ägaren att hunden inte skulle omplaceras igen utan isåfall lämnas tillbaka till mig. Nu har hunden omplacerats till en annan person iallafall, och jag vill ha tillbaka hunden. Vad kan jag göra?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det skriftliga avtalet ska såklart gälla, personen har genom att omplacera din hund begått ett avtalsbrott. Det kan dock bli en aning bökigt att lösa detta och mycket beror på hur den nya ägaren ställer sig till situationen. Det största som kan skapa ett problem är vem som officiellt äger hunden. Överlät du äganderätten till den du omplacerade hunden till? I så fall är dina chanser något sämre att få tillbaka själva hunden, däremot kan det bli tal om ett skadestånd mellan dig och den som begått avtalsbrottet. Har du inte överlåtit äganderätten så har du bättre chanser att kräva tillbaka hunden men då måste du kunna styrka din äganderätt och be om en handräckning från kronofogdemyndigheten som får hjälpa till att hämta hem din egendom, alltså hunden. Om den nya ägaren är officiell ägare i registren på jordbruksverket och dessutom innehar hunden i god tro, alltså inte vetat om avtalsvillkoret som gällde gentemot den du överlät hunden till från början, så har även den personen viss rätt till hunden. Någon av er kommer att få nöja er med en ersättning. Antingen får den nya personen behålla hunden och personen som begått avtalsbrottet får betala ersättning till dig för hundens värde eller så får du tillbaka hunden och personen som begått avtalsbrottet får betala personen den omplacerat/sålt hunden till. Hur det än är så är detta ett civilt tvistemål som handläggs av tingsrätten. Det går inte att såhär med given information rakt upp och ner säga att du har bättre rätt (juridiskt, eftersom det såklart moraliskt känns orättvist) över den som för närvarande har hunden utan detta måste prövas i domstol om ni som parter inte kan komma överens. Det går ju såklart att försöka att förhandla med den nya ägaren eller med den som överlät hunden och försöka få tillbaka den på så sätt men lyckas inte det och du vill kämpa för det så kontaktar du tingsrätten på din ort och sätter igång processen för att besluta om vem som har bättre rätt till själva hunden. Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med allt!

Vad gäller för penninglån mellan privatpersoner?

2019-07-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Så jag undrar vilka rättigheter jag har när jag lånar ut pengar till privatpersoner. Tillexempel:Jag lånar ut pengar till någon på facebook jag inte känner via Swish. Vi sätter tyderliga regler för när betalningen ska vara tillbaka, vilken ränta det blir. Vad kan jag göra om personen inte betalar tillbaka? Kan jag trycka hos Kronofogden som privatperson?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Penninglån mellan privatpersoner är inte särskilt reglerat i lag, man ser istället till allmänna rättsprinciper och de regler som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. När det gäller hjälp att indriva en skuld finns detta reglerat i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för låneavtal mellan privatpersoner och sedan för hur du ska agera vid en eventuellt obetalad skuld.Avtal mellan privatpersonerDet föreligger inga formkrav när det gäller avtal mellan privatpersoner, vilket innebär att det ni kommer överens om gäller, oavsett om det är muntligt, skriftligt, via t.ex. sms eller telefon. Det råder avtalsfrihet mellan er, parter kan alltså själv komma överens om villkor såsom förfallodag, avbetalningsplaner m.m. Det är dock viktigt att det står klart att det är ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så det inte kan misstas för en gåva.Att indriva en eventuell skuldOm du behöver hjälp att indriva en skuld finns det möjlighet att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, KFM. Detta är möjligt när det handlar om en penningfordran som är förfallen till betalning. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkandet, grunden för yrkandet, vilket belopp det gäller, förfallodag, begärd ränta, information om parter och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogdemyndigheten tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogdemyndigheten meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol. Du kan läsa mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline eller kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,

Avtalsbrott gällande hyra av plats i salong

2019-05-12 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag började arbeta på en salong i Februari detta år där jag hyrde en plats för att jobba med naglar.Jag sa sedan upp mig i slutet av Mars och skulle därmed jobba kvar April, Maj, Juni pga uppsägningstid.Igår upptäckte jag när jag kom till salongen att hon hyrt in en annan nageltjej på den platsen jag redan hyr utan att ens förvarnat mig. Hon har då flyttat mina saker till en plats i salongen jag inte godkänt att hyra. Det hade inte ens gått för mig att ta emot kunder på den platsen då hon ställt mig vid en av frisörernas platser.Nu till min fråga, kan jag stämma henne för avtalsbrott?
Natasha Fathifard |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innebörden av en 3 månaders uppsägningstid är att du har rätt att arbeta under denna tid och att din hyresvärd (den du hyr platsen av) har rätt att få hyran för platsen betald under denna tid.Ni har alltså avtalat om vilken del av lokalen som du ska få hyra och under vilken tid. Om det varit skriftligt eller muntligt spelar ingen roll, avtal ska alltid hållas!, se 1 § avtalslagen. Din avtalspart har alltså utan att diskutera med dig flyttat på dina saker, vilket lett till att du därmed inte kunnat ta emot kunder. I juridisk mening har din avtalspart begått ett avtalsbrott och du kan stämma hyresvärden och begära skadestånd för den förlust du lidit p.g.a. att hon brutit mot avtalet enligt 2 kap 2 § skadeståndslagen.Enligt lag kan du vid motpartens avtalsbrott begära full prestation från den du hyrt platsen av, vilket innebär att du kräver att denne ska följa avtalet. I och med att vi är i majmånad nu, så har du rätt att kräva ersättning för den ekonomiska skadan du lidit av från och med att du blev förflyttad från din plats tills du får tillbaka din plats igen. Skada innefattar kostnader och utebliven vinst. Om din avtalspart vägrar att fullgöra avtalet för resterande majmånad och juni, har du rätt till skadestånd för denna tid. Skadeståndet omfattar ersättningen för ekonomiska skadan som orsakats av avtalsbrottet och för den framtida skada som sannolikt kommer att inträffa på grund av avtalsbrottet.Min rekommendation är att ni löser detta själva utan att blanda in en domstol, för att en rättegång kan vara mycket kostsam för den som förlorar. Av det du har nämnt i din fråga, så bedömer jag att du har rätten på din sida och du bör få ersättning av din hyresvärd som hyr ut platsen till dig för den inkomstförlust du lidit av.Tveka inte att ställa ytterligare frågor vid behov!Jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Avvikelse från planritning på bostadsrätt

2020-02-21 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt ett nyproducerat kedjehus i brf-form. Nu när vi hade slutbesiktning så såg vi att planlösningen i verkligheten avvek från planlösningen på papper. Byggbolaget hade monterat en ventilationstrumma i fel sida av rummet samt monterat en ventilationstrumma i ett rum där det inte ens fanns utmarkerat i planritningen. Byggbolaget hävdar att vår planritning är fel, men det är planritningen som vi har tagit del av hela tiden och som är en bilaga till vårt upplåtelseavtal för bostaden.Kan byggbolaget strunta i att rätta till felet eller kompensera oss? Tack så mycket!
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i nedanstående stycken försöka redogöra för hur du kan gå vidare med din fråga.Vilken lag är det som gäller? Jag uppfattar det som att planritningen i kedjehuset är felaktig i förhållande till planritningen i bilagan som ingick i upplåtelseavtalet. Eftersom bostadsrätten är nyproducerad är det i första hand upplåtelseavtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen som gäller, alltså blir avtalslagen samt avtalsrättsliga principer tillämpliga. Om det saknas vissa bestämmelser i avtalet rörande t.ex. fel i bostadsrätten, så blir även bostadsrättslagen tillämplig i detta fall. Bilagan innehållandes planritningen omfattas av upplåtelseavtalet. Alltså tillämpas inte bestämmelserna i bostadsrättslagen i detta fall (7 kap. 1 § bostadsrättslagen). Avviker bostaden från det som har avtalats? Av vad som framgår av dina uppgifter verkar det som att den verkliga planlösningen märkbart avviker från den planlösningen på papper. Vanligtvis är felaktiga planlösningar något som inte kan åtgärdas, utan istället blir rätten till ersättning för skada aktuell, om det är klarlagt att det föreligger ett avtalsbrott. Jag utgår ifrån att byggbolaget har angivit en specifik area, och ingen uppskattad area, i upplåtelseavtalet. Annars har det i praxis ansetts att en uppskattad area i upplåtelseavtalet, som senare i verkligheten avvek med 10 kvm, inte utgjorde någon grund för ersättning till förvärvaren av en nyproducerad bostadsrätt (dom från Södertörns tingsrätt, mål nr. T 4822–10). Vad du kan göra nuReklamera till bostadsrättsföreningen angående bristerna så snarast som möjligt. Det rör sig om en avvikelse från vad som är avtalat och inte bostadsrättens skick i övrigt. Alltså rör det sig om ett avtalsbrott. För att ersättning ska komma på tal krävs det att du visar att uppgiften om planlösningen och ventilationstrumman är specificerade och att bilagan är det enda material du har kunnat utgå ifrån angående bostadsrätten. Du borde även kunna visa på att du drabbats/kommer att drabbas av ekonomisk skada för att få ut skadestånd. Om du anser att dessa felaktigheter är så pass allvarliga för dig, finns en möjlighet att säga upp avtalet på grund av avtalsbrott. I sådana fall rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan!Med vänliga hälsningar

Kontraksbrott vid uthyrning av frisörstol

2019-10-28 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hur fungerar det med en inhyrd tex frisör som hyrt en stol i en salong och har egen f-skatt, sagt upp sig och ska börja på en annan salong.Uppsägningstiden är 6 månader och i avtalet som är påskrivet står det att ingen reklam får göras för nya salongen och att kunderna inte får hänvisas till annan salong innan uppsägningstidens slut. Om frisören ändå gör reklam och bokar in kunderna till nya salongen i min lokal innan uppsägningstidens slut..vad har jag som salongsägare för rättigheter då?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag kommer i min fråga att förutsätta att den frisör du talar om i fallet inte är anställd hos dig, utan har hyrt in sig i din lokal som näringsidkare.I din fråga framgår att denna frisör inte håller sig till en konkurrensklausul som finns inskrivet i ert kontrakt sinsemellan. Jag kommer därför gå igenom vad som gäller och sen vad du kan göra.KonkurrenslagenFrågan är om en rörelse som omfattar en frisör. Denna rörelse är liten nog att den inte är märkbar i lagens mening, vilket medför att det finns inga konkurrensrättsliga hinder för att denna typ av klausuler skrivs in i hyreskontraktet (2 kap. 1 § Konkurrenslagen). Konkurrensverket har gjort en skrivelse om vad som är märkbart i sin författningssamling KKVFS 2017:3 punkt 7.StämningsgrunderDet finns alltså inga hinder för att kräva din rätt enligt kontraktet. Du kan stämma denna frisör för avtalsbrott, vilket kan bevisas med kanske vittnesmål från frisörens kunder, eventuella bokningsregister, etc.En eventuell stämning bygger på brott mot omsorgsprincipen, en allmän rättslig princip. Dessutom verkar frisören ha agerat i ond tro, vilket hjälper ditt yrkande.Skadeståndets omfattningProblem kan uppstå när du ska fastställa hur mycket du ska kräva denna frisör på. Det är inte så lätt att se hur mycket skada de har orsakat, men ett tips kan vara att kontrollera frisörens bokningar och hur mycket omsättning som de har styrt från dig genom att korsreferera dina kunder med frisörens och se vilka som förekommer efter besök hos dig. Skadan på din salongs anseende pga. reklamen är svårare att fastställa.Kontrollera om kontraktet har någon klausul som fastställer hur mycket som ska betalas i fall av avtalsbrott, eftersom då kan du kräva den summan ganska lätt.Mitt rådRådfråga en advokat och se till att säkra så mycket bevisning som möjligt, eftersom denna frisör har mycket av den bevisning du behöver i sin besittning. Be din advokat om råd om vad som är den smartaste vägen att gå. Tänk på att detta kan bli en kostsam process i förhållande till hur mycket du kan vinna från den, så det kan vara smart att försöka själv förmå personen i fråga att sluta med det de gör. Det är värt att se om kontraktet tillåter dig att sluta ha denna frisör i din salong också genom att vägra platsen pga. avtalsbrott, vilket ger dig bättre möjligheter att begränsa skadan.Om du har ytterligare frågor hjälper vi dig gärna igen, det är bara att skriva igen.Med vänlig hälsning,

Följder av att dra sig ur leveransavtal

2019-06-13 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag skrev nyss på ett kontrakt med ett företag som ger mig ett förskott gentemot att jag levererar de något. Om det nu är så att jag har ändrat mig, finns det något sätt för mig att ta mig ur? Finns ingen "ta-sig-ur" klausul i kontraktet.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du kort och gott ändrat dig utan särskilt skäl, och inte därför att motparten till exempel inte betalat. Det finns ingen särskild lag som reglerar frågan, utan den regleras genom allmänna avtalsrättsliga principer (som finns uttryckligen lagreglerade för liknande situationer i till exempel köplagen).Om någon drar sig ur ett avtal utan att ha rätt till det enligt avtalet har motparten rätt att få skadestånd för avtalsbrottet. Huvudregeln är att skadeståndet ska täcka det som brukar kallas för det positiva kontraktsintresset. Skadestånd täckandes det positiva kontraktsintresset innebär att företaget har rätt att sättas i samma ekonomiska situation som om avtalsbrottet ej hade begåtts. Konkretare uttryckt täcker skadeståndet dels de ekonomiska skador som företaget lidit, dels utebliven vinst, på grund av avtalsbrottet. Det positiva kontraktsintresset ska hållas isär från det negativa kontraktsintresset, som endast innefattar skador som motparten lider på grund av avtalsbrottet. Ett skadestånd som endast täcker det negativa kontraktsintresset sätter motparten i den ekonomiska situation den varit i om avtalet inte slutits överhuvudtaget.Svaret på din fråga är alltså att nej, det finns i allmänhet inget sätt att dra sig ur ett avtal, åtminstone inte utan att behöva ersätta motpartens kostnader med anledning av avtalsbrottet. Det är endast om du och företaget kommer överens om att bryta avtalet som du kan slippa betala skadestånd.Vänligen,

Vad kan man göra när man betalar säljaren men inte får det man köpt?

2019-03-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag köpte böcker av en privatperson på nätet och betalade 715 kronor för dessa. Det när nu 2 månader sen, och jag har inte sett till varken böcker eller utlovad återbetalning.Har sms-konversation kvar, där hon lovar att betala tillbaka pengarna, men kommer med nya icke trovärdiga ursäkter varje gång. Hur få tillbaka mina pengar? Med vänlig hälsning Gunilla.
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig bakgrundBöcker är lös egendom i lagens mening. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner aktualiseras köplagens (KöpL) regler. Om ett problem avseende köpet uppstår mellan personerna gäller i första hand det som de avtalat. Om en viss händelse inte berörts i avtalet kan personerna i stället finna ledning i köplagen (3 § KöpL).I ditt fallOm er överenskommelse saknar information om konsekvensen av att säljaren inte skickar böckerna till dig, finns regler om detta i köplagen.Om säljaren dröjer med att skicka böckerna finns ett antal åtgärder som du kan vidta. Du har t.ex. möjlighet att kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet. Du har även rätt att kräva skadestånd (22 § KöpL). Som köpare får du häva köpet på grund av säljarens dröjsmål om avtalsbrottet är av stor betydelse för dig, och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL).Personen som sålde böckerna till dig verkar inte villig att varken skicka de till dig eller återbetala dina pengar. Du kan ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten (3 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). En sådan ansökan kommer avse en skyldighet för säljaren att fullgöra sin del av avtalet (dvs skicka böckerna till dig). Du kan väcka en fullgörelsetalan i tingsrätten mot säljaren och kräva antingen att säljaren ska fullgöra sin del av avtalet och skicka böckerna, eller i vart fall återbetala dina pengar (13 kap 1 § och 42 kap 1 – 2 § Rättegångsbalken). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,