Uppskjuten föreställning och hävning

2020-05-24 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har köpt 6 st biljetter till en föreställning "Såsom i Himmelen i Göteborg den 14 Juni 2020.Nu blev detta inställt pga Coronna.Nu erbjuder dom biljetter till en ny föreställning i Maj 2021, men vi 6 som är över 80 år vill ha tillbaka pengarna istället, kan vi få det?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan få pengarna tillbaka för teaterbiljetter när säljaren skjutit upp föreställningsdatumet. Svaret på din fråga finner du i Konsumentköplagen. Bestämmelserna i lagen är tvingande till förmån för dig som konsument och alla avtalsvillkor som jämfört med bestämmelserna i lagen är till nackdel för dig är utan verkan (3 § Konsumentköplagen). Vad händer om säljaren skjuter upp evenemanget? När säljaren skjuter upp ett evenemang kan det liknas vid att säljaren är i dröjsmål, dvs. varan avlämnas inte eller avlämnas för sent (9 § Konsumentköplagen). Konsekvenserna av detta är att köparen kan häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen (13 § konsumentköplagen). Bedömningen gällande om något är av väsentlig betydelse sker ur köparens synvinkel. Det ska beaktas vilka olägenheter som dröjsmålet fått för köparen (se proposition 1989/90:89 s. 80 f.) Här spelar det ingen roll vilken orsak säljaren har till dröjsmålet. Vad innebär detta i ditt fall? Du har som konsument rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka om säljaren är i dröjsmål, vilket den här kan anses vara. Viktigt är att du för att kunna häva på grund av säljarens dröjsmål måste meddela säljaren om att du vill häva köpet inom skälig tid från att du fick reda på uppskjutandet av evenemanget (15 § Konsumentköplagen). Om säljaren inte går med på detta och alltså uttryckligen nekar hävning kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som avgör ärenden gällande konsumenttvister. Vänligen,

Skyldighet att ersätta tidigare ägare för avlivad hund

2020-04-09 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har haft en omplacerings hund i 1,5 år men efter att hunden varit sjuk och fått ändrat beteende och började visa aggressivitet samt sluta äta så välbesökt jag som ägare att avliva. Men jag kontaktar aldrig förra ägaren som påstår att enligt köpeavtalet skulle jag kontakta dom men eftersom situationen var stressande hade jag inte tid. Nu hotar förra ägaren med anmälan till polisen och myndigheter. Vad ska jag göra och vad har jag gjort för fel?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det lättaste svaret är att konsekvenser av att bryta mot kontraktet brukar vara reglerat i själva köpeavtalet. Står det någonstans i avtalet att du var skyldig att höra av dig och erbjuda tidigare ägare att köpa tillbaka hunden vid sjukdom eller om du skulle sälja eller avliva den, ja då har du nog begått ett kontraktsbrott, alltså brutit mot det ni kommit överens om. Står det inget sådant i kontraktet utan det handlar om en muntlig överenskommelse så blir det förstås svårare för den tidigare ägaren att styrka att du handlat felaktig på ett sätt att hen skulle få någon kompensation för det. Det som gäller då är allmängiltiga skadeståndsregler enligt skadeståndslagen (SkL). Förutsättningen för att den tidigare ägaren ska ha någon rätt till ersättning är dock att man reder ut vad exakt personen menar sig ha lidit för skada. Emotionella skador ersätts nämligen inte utan det handlar om att den tidigare ägaren ska ha lidit en skada i form av förlusten av värdet på själva hunden eller kanske förlusten av värdet om de tagit tillbaka hunden och sålt den till någon annan. Men det förutsätter att du ska ha haft en skyldighet att göra det! Med den givna informationen blir detta dock svårt att svara på. Det jag kan svara på är dock det här: om du på pappret ägde hunden så har inte polisen någonting med ärendet att göra eftersom inget brott begåtts utan detta är ett privaträttsligt förhållande, alltså det handlar om vad ni som privatpersoner kommit överens om och huruvida någon brutit mot detta är inte upp till polisen att avgöra utan deras skyldighet innefattar enbart att utreda brott. Både du och din motpart kan däremot få saken prövad i domstol i ett civilmål där man helt enkelt bestämmer vem det är som gjort fel utifrån vad ni kommit överens om och om det uppkommit någon skada som gör att du måste ersätta den tidigare ägaren. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Avvikelse från planritning på bostadsrätt

2020-02-21 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt ett nyproducerat kedjehus i brf-form. Nu när vi hade slutbesiktning så såg vi att planlösningen i verkligheten avvek från planlösningen på papper. Byggbolaget hade monterat en ventilationstrumma i fel sida av rummet samt monterat en ventilationstrumma i ett rum där det inte ens fanns utmarkerat i planritningen. Byggbolaget hävdar att vår planritning är fel, men det är planritningen som vi har tagit del av hela tiden och som är en bilaga till vårt upplåtelseavtal för bostaden.Kan byggbolaget strunta i att rätta till felet eller kompensera oss? Tack så mycket!
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i nedanstående stycken försöka redogöra för hur du kan gå vidare med din fråga.Vilken lag är det som gäller? Jag uppfattar det som att planritningen i kedjehuset är felaktig i förhållande till planritningen i bilagan som ingick i upplåtelseavtalet. Eftersom bostadsrätten är nyproducerad är det i första hand upplåtelseavtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen som gäller, alltså blir avtalslagen samt avtalsrättsliga principer tillämpliga. Om det saknas vissa bestämmelser i avtalet rörande t.ex. fel i bostadsrätten, så blir även bostadsrättslagen tillämplig i detta fall. Bilagan innehållandes planritningen omfattas av upplåtelseavtalet. Alltså tillämpas inte bestämmelserna i bostadsrättslagen i detta fall (7 kap. 1 § bostadsrättslagen). Avviker bostaden från det som har avtalats? Av vad som framgår av dina uppgifter verkar det som att den verkliga planlösningen märkbart avviker från den planlösningen på papper. Vanligtvis är felaktiga planlösningar något som inte kan åtgärdas, utan istället blir rätten till ersättning för skada aktuell, om det är klarlagt att det föreligger ett avtalsbrott. Jag utgår ifrån att byggbolaget har angivit en specifik area, och ingen uppskattad area, i upplåtelseavtalet. Annars har det i praxis ansetts att en uppskattad area i upplåtelseavtalet, som senare i verkligheten avvek med 10 kvm, inte utgjorde någon grund för ersättning till förvärvaren av en nyproducerad bostadsrätt (dom från Södertörns tingsrätt, mål nr. T 4822–10). Vad du kan göra nuReklamera till bostadsrättsföreningen angående bristerna så snarast som möjligt. Det rör sig om en avvikelse från vad som är avtalat och inte bostadsrättens skick i övrigt. Alltså rör det sig om ett avtalsbrott. För att ersättning ska komma på tal krävs det att du visar att uppgiften om planlösningen och ventilationstrumman är specificerade och att bilagan är det enda material du har kunnat utgå ifrån angående bostadsrätten. Du borde även kunna visa på att du drabbats/kommer att drabbas av ekonomisk skada för att få ut skadestånd. Om du anser att dessa felaktigheter är så pass allvarliga för dig, finns en möjlighet att säga upp avtalet på grund av avtalsbrott. I sådana fall rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan!Med vänliga hälsningar

Kontraksbrott vid uthyrning av frisörstol

2019-10-28 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hur fungerar det med en inhyrd tex frisör som hyrt en stol i en salong och har egen f-skatt, sagt upp sig och ska börja på en annan salong.Uppsägningstiden är 6 månader och i avtalet som är påskrivet står det att ingen reklam får göras för nya salongen och att kunderna inte får hänvisas till annan salong innan uppsägningstidens slut. Om frisören ändå gör reklam och bokar in kunderna till nya salongen i min lokal innan uppsägningstidens slut..vad har jag som salongsägare för rättigheter då?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag kommer i min fråga att förutsätta att den frisör du talar om i fallet inte är anställd hos dig, utan har hyrt in sig i din lokal som näringsidkare.I din fråga framgår att denna frisör inte håller sig till en konkurrensklausul som finns inskrivet i ert kontrakt sinsemellan. Jag kommer därför gå igenom vad som gäller och sen vad du kan göra.KonkurrenslagenFrågan är om en rörelse som omfattar en frisör. Denna rörelse är liten nog att den inte är märkbar i lagens mening, vilket medför att det finns inga konkurrensrättsliga hinder för att denna typ av klausuler skrivs in i hyreskontraktet (2 kap. 1 § Konkurrenslagen). Konkurrensverket har gjort en skrivelse om vad som är märkbart i sin författningssamling KKVFS 2017:3 punkt 7.StämningsgrunderDet finns alltså inga hinder för att kräva din rätt enligt kontraktet. Du kan stämma denna frisör för avtalsbrott, vilket kan bevisas med kanske vittnesmål från frisörens kunder, eventuella bokningsregister, etc.En eventuell stämning bygger på brott mot omsorgsprincipen, en allmän rättslig princip. Dessutom verkar frisören ha agerat i ond tro, vilket hjälper ditt yrkande.Skadeståndets omfattningProblem kan uppstå när du ska fastställa hur mycket du ska kräva denna frisör på. Det är inte så lätt att se hur mycket skada de har orsakat, men ett tips kan vara att kontrollera frisörens bokningar och hur mycket omsättning som de har styrt från dig genom att korsreferera dina kunder med frisörens och se vilka som förekommer efter besök hos dig. Skadan på din salongs anseende pga. reklamen är svårare att fastställa.Kontrollera om kontraktet har någon klausul som fastställer hur mycket som ska betalas i fall av avtalsbrott, eftersom då kan du kräva den summan ganska lätt.Mitt rådRådfråga en advokat och se till att säkra så mycket bevisning som möjligt, eftersom denna frisör har mycket av den bevisning du behöver i sin besittning. Be din advokat om råd om vad som är den smartaste vägen att gå. Tänk på att detta kan bli en kostsam process i förhållande till hur mycket du kan vinna från den, så det kan vara smart att försöka själv förmå personen i fråga att sluta med det de gör. Det är värt att se om kontraktet tillåter dig att sluta ha denna frisör i din salong också genom att vägra platsen pga. avtalsbrott, vilket ger dig bättre möjligheter att begränsa skadan.Om du har ytterligare frågor hjälper vi dig gärna igen, det är bara att skriva igen.Med vänlig hälsning,

Kan man frångå ett muntligt avtal?

2020-04-25 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Har anlitat en båtmäklare för försäljning av min båt med ett muntligt avtal. Kan jag bryta det muntliga avtalet om jag ångrar mig då jag inte "trivs" riktigt ok med honom. Kan han i så fall ta ut någon kostnad?Mvh
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtalAvtal behöver inte ha någon särskild form eller innehåll för att vara giltiga. Det räcker med "anbud och accept" (1 kap. 1 § avtalslagen). Det innebär att den ena parten föreslår avtalsvillkor, och om den andra parten godkänner dem har ett bindande avtal upprättats. Både skriftliga och muntliga avtal är alltså giltiga. Det kan dock vara svårare för parter att bevisa vad avtalet faktiskt omfattar om det är muntligt. Att frångå ett muntligt avtal utan motpartens godkännande innebär att man begår ett avtalsbrott. Påföljder vid avtabrottDet finns fem påföljder vid avtalsbrott. Huvudregeln är den part som blivit utsatt för skadan av avtalsbrottet får välja påföljd. Den första påföljden är innehållande, vilket innebär att den part som blivit drabbad av avtalsbrottet kan välja att inte heller utföra sin del av avtalet. Den andra påföljden är rätten till fullgörelse. Det betyder att den part som blivit drabbad av avtalsbrottet kan kräva att den andre parten gör den prestation som avtalats om. Den tredje påföljden är hävning. Hävning betyder att avtalet upphör att gälla. För att hävning ska kunna användas krävs det att avtalsbrottet är väsentligt, och för att avgöra det krävs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Den fjärde påföljden är prisavdrag. Prisavdraget ska vara skillnaden mellan värdet av den avtalade prestationen och den faktiska prestationen i och med avtalsbrottet. Den femte och sista påföljden är skadestånd. Skadestånd kan utgå om det part som blivit utsatt för avtalsbrottet har lidit någon form av skada. Skadeståndet ska täcka skadans storlek. Påföljden skadestånd kan kombineras med de fyra andra. SammanfattningMuntliga avtal ska hållas på samma sätt som skriftliga. Fullföljer man inte sin del i ett muntligt avtal begår man ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott kan någon av påföljderna ovan aktualiseras. Det du kan göra är att ta kontakt med mäklaren och säga att du vill avsluta samarbetet. Oftast går det att komma fram till en lösning tillsammans, och är båda parter överens kan ett avtal frånträdas riskfritt. Med vänliga hälsningar,

Huvudmans ersättningsmöjligheter vid befogenhet- och behörighetsöverskridande från fullmäktig.

2020-03-15 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Vart i lagboken står det om att huvudmannen kan kräva ersättning av mellanmannen om mellanmannen går utanför behörigheten och/ eller befogenheten?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!Det du undrar över stadgas i Handelsbalken, och Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - Avtalslagen (i fortsättningen AvtL).2 kap. AvtL behandlar fullmakt. Med en fullmakt tillåts man agera för annans räkning. En huvudman ger en person fullmakt att för huvudmannens räkning utföra en rättshandling mot tredje man. Personen som för huvudmannens räkning ska rättshandla kallas för fullmäktig/mellanman.Fullmäktige/mellanman är skyldig att agera inom fullmaktens behörighet och befogenhet. Handlar denne utanför behörigheten är rättshandlingen aldrig giltig för huvudmannen. Handlar denne utanför befogenheten är rättshandlingen ogiltig för huvudmannen endast om tredje man är i ond tro angående fullmaktens befogenhet.Är det en fullmakt adresserad direkt och endast till fullmäktige/mellanman, krävs ond tro från tredje man även vid behörighetsöverskridande, se 2:18 AvtL.Det står inte uttryckligen i lagen om huvudmans rätt till ersättning från fullmäktige/mellanman för överskridande av behörighet eller befogenhet. Mellan huvudmannen och fullmäktige/mellanman råder ett vanligt avtalsrättsligt förhållande som inte styrs av reglerna i 2 kap. AvtL.Allmänna avtalsrättsliga principer om avtalsbrott får avgöra den frågan. Viss ledning kan hämtas ur 18:3 HB om sysslomannaansvar. Dock syftar regeln där endast för ersättning vid behörighetsöverträdelser. Med vänliga hälsningar.

Felaktigt omplacerad hund

2019-12-30 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag omplacerade min hund förra sommaren och ingick ett skriftligt avtal med den nya ägaren att hunden inte skulle omplaceras igen utan isåfall lämnas tillbaka till mig. Nu har hunden omplacerats till en annan person iallafall, och jag vill ha tillbaka hunden. Vad kan jag göra?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det skriftliga avtalet ska såklart gälla, personen har genom att omplacera din hund begått ett avtalsbrott. Det kan dock bli en aning bökigt att lösa detta och mycket beror på hur den nya ägaren ställer sig till situationen. Det största som kan skapa ett problem är vem som officiellt äger hunden. Överlät du äganderätten till den du omplacerade hunden till? I så fall är dina chanser något sämre att få tillbaka själva hunden, däremot kan det bli tal om ett skadestånd mellan dig och den som begått avtalsbrottet. Har du inte överlåtit äganderätten så har du bättre chanser att kräva tillbaka hunden men då måste du kunna styrka din äganderätt och be om en handräckning från kronofogdemyndigheten som får hjälpa till att hämta hem din egendom, alltså hunden. Om den nya ägaren är officiell ägare i registren på jordbruksverket och dessutom innehar hunden i god tro, alltså inte vetat om avtalsvillkoret som gällde gentemot den du överlät hunden till från början, så har även den personen viss rätt till hunden. Någon av er kommer att få nöja er med en ersättning. Antingen får den nya personen behålla hunden och personen som begått avtalsbrottet får betala ersättning till dig för hundens värde eller så får du tillbaka hunden och personen som begått avtalsbrottet får betala personen den omplacerat/sålt hunden till. Hur det än är så är detta ett civilt tvistemål som handläggs av tingsrätten. Det går inte att såhär med given information rakt upp och ner säga att du har bättre rätt (juridiskt, eftersom det såklart moraliskt känns orättvist) över den som för närvarande har hunden utan detta måste prövas i domstol om ni som parter inte kan komma överens. Det går ju såklart att försöka att förhandla med den nya ägaren eller med den som överlät hunden och försöka få tillbaka den på så sätt men lyckas inte det och du vill kämpa för det så kontaktar du tingsrätten på din ort och sätter igång processen för att besluta om vem som har bättre rätt till själva hunden. Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med allt!

Vad gäller för penninglån mellan privatpersoner?

2019-07-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Så jag undrar vilka rättigheter jag har när jag lånar ut pengar till privatpersoner. Tillexempel:Jag lånar ut pengar till någon på facebook jag inte känner via Swish. Vi sätter tyderliga regler för när betalningen ska vara tillbaka, vilken ränta det blir. Vad kan jag göra om personen inte betalar tillbaka? Kan jag trycka hos Kronofogden som privatperson?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Penninglån mellan privatpersoner är inte särskilt reglerat i lag, man ser istället till allmänna rättsprinciper och de regler som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. När det gäller hjälp att indriva en skuld finns detta reglerat i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för låneavtal mellan privatpersoner och sedan för hur du ska agera vid en eventuellt obetalad skuld.Avtal mellan privatpersonerDet föreligger inga formkrav när det gäller avtal mellan privatpersoner, vilket innebär att det ni kommer överens om gäller, oavsett om det är muntligt, skriftligt, via t.ex. sms eller telefon. Det råder avtalsfrihet mellan er, parter kan alltså själv komma överens om villkor såsom förfallodag, avbetalningsplaner m.m. Det är dock viktigt att det står klart att det är ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så det inte kan misstas för en gåva.Att indriva en eventuell skuldOm du behöver hjälp att indriva en skuld finns det möjlighet att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, KFM. Detta är möjligt när det handlar om en penningfordran som är förfallen till betalning. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkandet, grunden för yrkandet, vilket belopp det gäller, förfallodag, begärd ränta, information om parter och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogdemyndigheten tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogdemyndigheten meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol. Du kan läsa mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline eller kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Vänligen,