Bestrida faktura för (dåligt) utfört arbete

Hej! Jag har en fråga gällande att bestrida en faktura. Vi har som mark- och grundläggningsföretag hyrt in personal från ett annat företag. För det första har personalen ifråga inte haft den påstådda kompetensen, pga det har vi behövt bekosta extra arbete för att åtgärda felen som uppstått. För det andra ville en person från deras företag bli anställd hos oss pga sin låga lön hos det andra företaget. Han påstod även att han hade sagt upp sig från dem. Vi anställde honom utifrån dessa grunder. I efterhand har vi fått reda på att hans timlön hos det andra företaget strider mot kollektivavtalens lönevillkor för en anläggare. Det andra företaget påstår även att han inte hade sagt upp sig. Nu har både vi och det andra företaget betalat ut hans lön förra månaden. Vi har rådfrågat vårt fackförbund och de rekommenderade oss att betala ut hans lön, samt ersätta det andra företaget för lönen de betalat ut till den anställda förra månaden. Det andra företaget vill i sin tur inte gå med på det, utan anser att vi ska betala dem. Kan vi bestrida fakturan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag är inte helt säker på vad det är som har hänt, men utifrån din fråga tolkar jag situationen som följande. 

Ni har anlitat ett företag (hädanefter benämnt X) för ett arbete. Sedan har ni anställt en person från X eftersom denne menar att den dels sagt upp sig från X, dels har för låg lön hos X. Nu har båda företag betalt lön till denne person för föregående månad. Ert fackförbund har rekommenderat er att även fortsatt betala ut den anställdes lön och att ersätta X för personalkostnaderna, medan X inte går med på detta utan även vill ha betalt för det utförda arbetet. Frågan blir alltså om ni, med hänsyn till att X:s personal inte haft rätt kompetens för arbetet och ni således fått extra utgifter för att anlita annan part, kan bestrida fakturan som X skickat er för det utförda arbetet. 

Jag skulle råda er att gå på ert fackförbunds linje i frågan om lön till den anställde. 

Bestrida faktura baserat på avtalsbrott 

Frågan om betalning för ett arbete helt eller delvis kan vägras eller inte är i grund och botten en fråga som bör regleras i avtalet mellan parterna. I avsaknad av uttryckliga sådana bestämmelser får man gå på allmänna rättsliga principer. Utan att ha tillgång till avtalet mellan er och X är det svårt att uttala sig definitivt, och man ska vara försiktig så att man inte drar förhastade slutsatser som avtalet eventuellt säger emot. I mitt svar kommer jag att utgå från att frågan inte regleras i ert avtal med X. 

Om det är så att ett avtal har slutits om att en viss tjänst med ett visst resultat ska utföras av uppdragstagaren och detta inte uppfylls har beställaren en rätt att bestrida fakturan på den grund att avtalet inte har hållits. Det viktiga då är att man kan konstatera ett par saker. För det första måste man avgöra vilka skyldigheter som åligger uppdragstagaren enligt avtalet. Detta kan låta banalt, men att bestrida ett betalningskrav som grundas på ett avtal kräver att man har en god grund att stå på. Vad är det som gör att full kontraktssumma inte ska erläggas? För det andra måste man konstatera vad avtalsbrottet egentligen består i. För det tredje måste man kunna motivera sitt avdrag på kontraktssumman. Om det är så att delar av arbetet inte har uppfyllt de krav som ställs i avtalet har man som beställare möjligheten att bestrida delar av, eller hela, fakturan som skickats. 

Ert fackförbund har rekommenderat att ni ersätter personalkostnaderna. Utan att ha insikt i vad avtalsbrottet består i mer exakt kan detta vara en god utgångspunkt. En annan möjlighet är att dra av de extrakostnader ni haft från kontraktssumman. 

Sammanfattande råd och tips

Som du ser är det lite svårt för mig att ge något annat än riktlinjer i den här typen av situationer. Det viktiga är att man har en rättslig grund för sitt bestridande och att man kan motivera den minskade betalningen. Att man inte vill betala för att man känner sig sviken eller lurad är i sig ingen rättslig grund. Inte heller är bagatellartade missar något som grundar rätten att helt innehålla betalning. Den rättsliga grunden kan lämpligen beskrivas som att man menar att avtalet inte har uppfyllts och att därför endast en del av beloppet kommer att betalas ut. Det är viktigt att man kan motivera sin beräkning av det som ska betalas och att man är tydlig med vad som motiverar ens beslut. Bestridandet som sådant går till på så sätt att man genom tydlig kommunikation klargör dels att man menar att fakturan är felaktig, dels att man anger grunden för detta. 

Att bestrida fakturan kan till exempel göras genom att man skriver ut faktura, drar ett tydligt kryss över och bifogar en inscanning av den kryssade fakturan i ett mejl med texten ”vi bestrider betalningsansvar enligt bifogad faktura på grund av…”. Jag skulle rekommendera att all kommunikation sker i skrift så att det kan dokumenteras. Om motparten motsätter sig detta kan frågan om betalningsansvar prövas rättsligt. Skulle man förlora denna tvist kan man ådra sig kostnader för motpartens ombud och även räntekostnader kopplade till fakturan. Därför är det viktigt att man är säker på sin sak innan man bestrider ett betalningsanspråk. 

Om du skulle ha några frågor kring mitt svar får du gärna kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000