Min vän åberopar klausul om öppet köp men säljaren vägrar återta avtalat föremål - vad kan göras?

En vän till mig har köpt en labradoodle hundvalp från en kennel. De har kryssat för att återköp till ett pris av 70% inom 30 dgr. Nu visar det sig att de är allergiska mot hunden och de har försökt att få kontakt med säljaren från den 20e dagen utan resultat. Säljaren gör sig kontaktbar 32 dgr efter köpet och erbjuder sig bara att hjälpa till med försäljning av valpen, och vill inte ge tillbaka några pengar. Hur kan de gå till väga för att sätta press på säljaren, har de rätt i sak att kräva? Mvh.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Din vän har ingått ett köpeavtal med en kennel gällande köp av en hundvalp. Köpeavtalet innehåller en bestämmelse om öppet köp som din vän har valt att utnyttja. Eftersom din vän har köpt hunden från en kennel utgår jag ifrån att säljaren ingått avtal i egenskap av näringsidkare. Bestämmelser om öppet köp regleras inte i någon särskild lag. I stället tillämpas lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) på ditt fall. Din vän har kontaktat säljaren om att hen vill göra gällande bestämmelsen om öppet köp genom att återlämna valpen till ett pris av 70 %. Detta har hen gjort inom den tidsfrist som parterna har avtalat om. Det framgår däremot inte på vilket sätt din vän försökt få kontakt med säljaren. Det är också oklart om försöken att ta kontakt med säljaren faktiskt tagits emot. Dessa omständigheter är viktiga att reda ut eftersom det kan få betydelse för om meddelandena som din vän har skickat ska ges rättsverkan. Rättsverkan innebär att innehållet i meddelandena rättsligt kan göras gällande gentemot säljaren. Inledningsvis ska jag därför redogöra för att vad som generellt gäller när meddelanden skickas mellan avtalsparter. Därefter kan jag fastställa om meddelandena ska ges rättsverkan och därmed ge din vän rätt att göra gällande påföljder på grund av avtalsbrott.

Vad gäller för meddelanden som skickas mellan avtalsparterna?

I lagen stadgas på flera ställen att avtalsverkan kan uppstå om en part inte avger ett meddelande som klargör något visst förhållande för motparten

Meddelanden som skickas kan antingen gå avsändarens eller mottagarens risk. Med bärare av risk menas att det är den personen som får stå för risken och de rättsliga följderna på grund av att meddelandet försenas eller inte kommer fram. Som huvudregel går meddelanden på avsändarens risk. Denna regel är outtalad och framgår därför inte direkt av lag (jämför NJA 2020 s. 470). Dessa rättshandlingar inkluderar bland annat uppsägningar som inte gäller avtalsbrott, prestationer eller återkallelser.  Meddelandet måste ha skickats på ett sätt som är ändamålsenligt i den aktuella situationen. Om till exempel avtalsförhandlingarna genmförst via e-post är det rimligt att utgå ifrån att det är ändamålsenligt att även skicka andra meddelanden genom samma metod.Ett meddelande har skickats då avsändaren aktiverat sändfunktionen på sin dator och fått besked att meddelandet skickats (SOU 1996:40 s.123-124). 

Ett undantag till huvudregeln förekommer på konsumentområdet. konsumentens meddelande om utövande av ångerrätten vid distansköp går på mottagarens (näringsidkarens) risk. Det är dock inte säkert om bestämmelsen kan tillämpas på alla typer av meddelanden som skickas från konsumenten till näringisdkaren. HD har i NJA 2002 s. 644 gett uttryck för att konsumentskyddsregler kan tillämpas analogt.

Bedömningen i ditt fall

Jag får i uppfattningen av dig att din vän skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt och att hens motpart tagit emot detta innan tidsfristen för öppet köp löpte ut. Ett ändamålsenligt sätt för din vän att skicka meddelanden på had till exempel varit att använda samma kanal som tidigare använts inför avtalsingåendet. Så länge dessa meddelanden om gällande av bestämmelsen om öppet köp faktiskt har skickats inom avtalad tidsfrist, ser jag inte någon möjlighet för motparten att göra gällande att hen faktiskt inte tagit del av dessa meddelanden i tid. Det kan dock vara bra för din vän att samla bevismaterial, till exempel tidsstämplar från när meddelandena faktiskt skickades, vid en eventuell framtida tvist. Om din väns meddelanden mot all förmodna inte skulle nått fram till mottagaren i tid på grund av förvanskning eller anndra liknande struligheter, kan det vara skönt att veta att i och med att motparten är näringsidkare, så går dessa meddelanden troligtvis på mottagarens risk. Det spelar därför i sådan omsätndighet ingen roll om näringsidkaren inte kunnat ta del av meddelandena i god tid om din vän faktiskt har skickat i väg dem inom tidsfristen.  

Problemet med på vems risk ett meddelande sänds är i praktiken ofta bevisrättsligt. Det är svårt för avsändaren att bevisa att ett meddelande nått fram till mottagaren i tid eller att den avsänt ett meddelande (se NJA 1997 s. 734 och NJA 1998 s. 750). Därför kan det vara lämpligt att använda sig av e-post som producerar bevismedel i form av loggar för in- och utgående meddelanden. Ett annat alternativ är att sända rekommenderade brev.

Din vän kan göra gällande påföljder på grund av avtalsbrott

Med förutsättningen att meddelandet om att göra gällande bestämmelsen om öppet köp får rättsverken, innebär detta att motparten har en skyldighet att fullfölja sin del av avtalet. Med andra ord har din vän rätt att lämna tillbaka hundvalpen och säljaren har i gengäld rätt att få tillbaka 70 % av ersättningen. Säljaren kan inte sälja några andra krav på din vän eftersom det inte var något som parterna kom överens om vid tidpunkten för ingåendet av avtalet. Om säljaren vägrar att fullgöra sin del av avtalet (ta emot valpen) preseterar säljaren inte i enlgihet med avtalet och begår säljaren ett avtalsbrott. Din vän kan därmed göra gällande avtalsrättsliga påföljder mot säljaren. Först och främst måste din vän meddela säljaren så fort som möjligt att hen vill göra gällande påföljder på grund av avtalsbrott (reklamation) (jämför 5 kap. 2 § KkL). Säljaren har därefter rätt att först avhjälpa sitt avtalsbrott genom att ta emot valpen (jämför 5 kap. 5 § konsumentköplagen (KkL). Din vän kan därefter kräva att säljaren fullgör sin prestation genom att ta emot valpen. Till detta krav kan din vän kräva skadestånd från säljaren. Vännen kan kräva skadestånd till ett belopp som försätter hen i en position som om prestation skett i enlighet med avtalet. Med andra ord ska din vän få ersättningen för de extra kostnader som personen behövt lägga ut för att ta hand om valpen från det datumet då första meddelande om öppet köp gjordes gällande och då säljaren får andrum, fram till dess att säljaren faktiskt tar emot valpen. Vägrar säljaren att fullgöra din väns krav ska hen skicka in en ansökan om stämning hos domstolen (https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/ansok-om-stamning/)

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000