Ska byte av borgensman för hyresrätt ske enligt viss form?

2020-01-29 i Formkrav
FRÅGA |Om jag har en borgenär till mig på min hyresrätt och borgenären vill hoppa av, samtidigt har jag funnit en ny borgenär.Hyresvärden har godkänt den nya borgenären, räcker det inte att den gamla borgenären får en skrivelse från hyresvärden att den är inte knuten till något avtal längre ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Borgensman kan bytas ut om borgenären godkänner detNär du skriver borgenär tolkar jag det som att du i själva verket menar borgensman.- Borgenär är den man har att betala skulden/hyran till, alltså hyresvärden.- Borgensman är den som "går i borgen" och alltså ger säkerhet för att hyresgästen betalar. Frågan rör alltså byte av borgensman.En borgensman kan bytas ut mot en annan om borgenären och den nya borgensmannen godkänner det.Borgensförbindelse kan ingås och sägas upp utan krav på viss formEtt borgensåtagande är ett formlöst avtal, vilket betyder att det kan ingås och sägas upp utan krav på att något visst ska stå i ett papper. Enbart det att hyresvärden och en ny borgensman kommer överens om att den nya borgensmannen ska ta över borgensansvaret, är tillräckligt för att den tidigare borgensmannen inte längre ska vara bunden av sitt borgensåtagande. Det kan göras skriftligen, muntligen eller på något annat sätt. I och med att hyresvärden godkänner ett byte av borgensman, kan förstås att den tidigare borgensmannen har fullgjort sin förpliktelse enligt borgensförbindelsen och att denne därför inte behöver godkänna att denne själv inte är borgensman längre.Det är lämpligt att informera borgensmannen att denne inte längre är bundenI praktiken innebär det att det inte krävs ens att en handling skickas till den tidigare borgensmannen för att denne inte längre ska vara bunden av borgensförbindelsen; den har redan upphört. Ett bra sätt att byta ut borgensmannen är dock att borgenären (hyresvärden) tillsammans med den nya borgensmannen skriftligen upprättar en borgensförbindelse där det står att den nya borgensmannen åtar sig borgensansvar för hyresrätten och träder i den tidigare borgensmannens ställe. För att undvika missförstånd är det klart lämpligt om den gamla borgensmanen på något sätt informeras om att denne inte längre är bunden av sitt tidigare borgensåtagande, exempelvis genom att en skrivelse skickas.SammanfattningDet är tillräckligt att hyresvärden kommer överens med (godkänner) en ny borgensman om att denne ska träda i den tidigare borgensmannens ställe för att den tidigare borgensmannen inte längre ska vara bunden av avtalet. Det är inte ens nödvändigt att skicka en skrivelse till den förra borgensmannen om att denne inte är bunden längre. För att undvika missförstånd är det dock klart lämpligt att informera den tidigare borgensmannen om hur det ligger till.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan man ändra en överenskommelse och hur kan man verkställa en överenskommelse?

2020-01-29 i Avtal
FRÅGA |Hej, I samband med separation från min sambo kom vi överens om att vi ska dela lika på kommande aktieutdelningar från en aktie som står på min fd sambo. Exakt hur vår överenskommelse ser ut finns nedskrivet i ett mail. Nu kommer vi inte längre överens och min fråga är om den överenskommelsen är juridisk bindande och om jag har "rätt" till det vi ursprungligen kom överens om och hur jag isf kan utkräva det?Vänliga hälsningar,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga kan besvaras genom avtalslagen (avtL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFH). Jag kommer inledningsvis bemöta huruvida det föreligger ett avtal mellan dig och din f.d sambo. Därefter går jag vidare med att beskriva hur man isåfall kan komma att hantera detta avtalet rättsligt och hur det går att verkställa. Föreligger ett bindande avtal?Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen om ett avtal föreligger. Modellen kan kortfattat beskrivas så som att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtL) Med detta sagt kan alltså er mailkonversation utgöra ett bindande avtal, så länge vi kan urskilja ett anbud och en accept. Du nämner att ni har en överenskommelse så min utgångspunkt är att det föreligger ett bindande avtal mellan er. Jag uppfattar det som att en av parterna önskar att frångå er ursprungliga överenskommelse. Således har den parten några lagliga medel att tillgripa. Hur kan ett avtal förändras efter det har blivit ingånget? - ogiltighet och jämkningI avtalslagen finns möjligheter att göra avtal ogiltigt eller jämka dess innehåll. Med ogiltighet förstås att avtalet aldrig varit bindande, det kan till exempel om de tillkommit under grovt hot s.k råntvång (28 § avtL). Att jämka ett avtal innebär att man förändrar villkoren i avtalet på ett eller annat sätt. Att jämka eller ogiltigförklara står i stark kontrast till principen om att avtal ska hållas, således görs detta med restriktivitet. Den paragrafen som kan användas i detta fall är 36 § avtalslagen, den s.k generalklausulen. Den föreskriver att avtal kan jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Utifrån 36 § krävs alltså att det på något sätt bedöms vara oskäligt att dela på utdelningen, att någon omständighet inträffat som gör det oskäligt att utkräva utdelningen eller att något annat förhållande inträffat som gör det oskäligt att utkräva utdelningen. Jag känner inte till tillräckligt mycket i ditt fall för att kunna göra en bedömning utifrån 36 §. Däremot uppfattar jag det som att ni i samband med separationen varit överens och att inget av väsentlighet inträffat efter separationen som tyder på att avtalet bör jämkas. Hur kan du utkräva betalning? - ansökan om betalningsföreläggandeUnder förutsättningen att avtalet är bindande i sin nuvarande form kan du vända dig till kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande om din f.d sambo vägrar införliva sin del av avtalet. Mellan dig och din f.d sambo har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och motparten är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (förfallna betalningar), grund för kravet (avtalet mellan er) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av sambon (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande. SlutsatsMin bedömning är att med tanke på att ni har en överenskommelse på mail som utifrån det du beskriver är bindande så har du goda möjligheter att kräva att din f.d sambo verkställer ert avtal. Om det inte införlivas kan du vända dig till kronofogden. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Skolfråga - besvaras ej.

2020-01-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag ska ha prov på förmögenhetsrätt och avtalsrätt. Vet ni var man kan tillägna sig gamla juridiska prov?
Paula Zackrisson |Hej!VI på Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor. Du är välkommen att återkomma om du har andra juridiska frågor!Lycka till!Med vänliga hälsningar

Avtal med internationellt företag - skälighet?

2020-01-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har investerat pengar i ett internationellt Bitcoin företag, jag skrev på ett avtal där de skulle ge mig bonus men haken var att jag var tvungen att komma upp till en viss nivå av trade innan jag kunde ta ut mina pengar, nu vill de såklart att jag skall sätta in mer pengar för att kunna komma upp i trade volym. Trade volymen som jag skrev under är orimligt hög och jag undrar om det inte borde finnas någon skälighet i detta.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilket lands lag gäller?Eftersom din fråga handlar om ett avtal med ett internationellt företag så är den första frågan vilket lands lag som ska tillämpas. Då jag inte vet vilket land företaget kommer ifrån och inte känner till detaljerna i ert avtal är detta inget jag definitivt kan svara på. Huvudregeln är att ni själva får bestämma vilket lands lag som ska vara tillämplig på ert avtal. Om det står något i ert avtal om vilket lands lag som ska tillämpas gäller alltså det landets lag. Om ni inte avtalat om vilket lands lag som ska tillämpas på ert avtal går det att bestämma detta med hjälp av Romkonventionen. För att Romkonventionen ska kunna tillämpas krävs dock att det land företaget befinner sig i har anslutit sig till konventionen. Romkonventionen föreskriver att ett avtal ska vara underkastat lagen i det land avtalet har närmast anknytning till, se artikel 4. I mitt fortsatta svar kommer jag utgå ifrån att det går att tillämpa svensk lag på avtalet. Eftersom jag inte har tillräcklig information om ert avtalsinnehåll kan jag inte med säkerhet svara på vilket lands lag som ska tillämpas. Skulle det vara så att ni avtalat om att ett annat lands lag ska användas på avtalet är det detta som gäller istället. Dina rättigheter enligt svensk lag?Om svensk lag är tillämplig blir avtalslagen (AvtL) tillämplig på ert avtal. Inom avtalsrätten gäller principen pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. Detta är en stark rättsprincip som innebär att om man har avtalat om något så ska man också uppfylla avtalet. Som ett undantag till detta finns dock den så kallade generalklausulen i 36 § AvtL. Generalklausulen innebär att avtal får jämkas eller förklaras ogiltigt om det finns ett oskäligt avtalsvillkor. Att företaget har villkorat din bonus med att du ska komma upp i en viss nivå av trade får ses som ett rimligt villkor för att du ska få din bonus. Frågan är dock om den nivå av trade du måste komma upp i kan ses som oskäligt hög? Om det är så att det avtal du skrivit på är klart och tydligt tyder detta på att du är skyldig att fullgöra avtalet. Skulle det dock vara så att avtalet är otydligt, eller om nivån på trade är så hög att det i princip saknas en realistisk chans att uppnå den kan det eventuellt ses som ett oskäligt avtalsvillkor. Skulle det vara så att du satt in en summa av dina egna pengar som du nu inte har möjlighet att ta ut förrän du uppfyllt en hög trade nivå är detta också något som kan tyda på att avtalsvillkoret är oskäligt. Om det däremot enbart rör sig om "bonuspengar" som du inte kan ta ut tyder detta på att avtalet inte är oskäligt. Jag vill påpeka att generalklausulen tillämpas restriktivt och att du i första hand är skyldig att fullgöra det avtal som du ingått. Utifrån den informationen jag fått i frågan så har jag svårt att se att avtalsvillkoret skulle ses som oskäligt i AvtL mening. Vad kan du göra nu?Min rekommendation är att du i första hand hör av dig till företaget och påpekar att du tycker deras avtalsvillkor är oskäligt och att du inte fullt ut förstått innebörden av detta. Förhoppningsvis går företaget med på att kompensera dig. Om företaget inte gör det är ditt nästa alternativt att försöka ta ärendet till domstol. Detta är dock något du i sådana fall borde överväga väldigt noga då det kan komma att kosta dig mycket pengar att driva en domstolsprocess. I min mening och utifrån den information jag fått i frågan tror jag att du skulle få väldigt svårt att vinna en domstolsprocess mot företaget och om du överväger detta skulle jag starkt rekommendera dig att rådgöra med en jurist först i sådana fall. Om du vill rådgöra med en jurist eller behöver ytterligare hjälp kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag med en offert. Skulle du ha någon ytterligare fråga är du också välkommen att höra av dig till mig där. Vänliga hälsningar

Får en butik neka köp?

2020-01-29 i Avtal
FRÅGA |Har butiker rätten till att neka någon 18+ vid köp av flera tobaksvaror, exempelvis vid köp av fem cigarettpaket fast alla är i olika märken?
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till en början kan det vara värt att förtydliga att alla typer av köp innebär att ett avtal ingås mellan köparen och säljaren, i ditt fall skulle det alltså handla om ett avtal om köp av cigarettpaket mellan dig och butiken.Vi har i Sverige en grundläggande princip kring ingående av avtal som kallas avtalsfrihet, vilken innebär att man som avtalspart har rätt att fritt avtala om villkor, som exempelvis pris, garanti och liknande. Denna avtalsfrihet innebär även att var och en får bestämma själv vem eller vilka denne önskar att ingå avtal med. Butiken har alltså i enlighet med sin avtalsfrihet rätt att bestämma hur många cigarettpaket de vill sälja till dig eller om de vill sälja något till dig överhuvudtaget.När det kommer till möjligheten att neka en kund från att köpa något så finns det dock undantag. Observera att dessa undantag enligt min bedömning inte är aktuella i ditt fall men de kan vara värda att nämna ändå.Ett första undantag är då ett företag har kontraheringsplikt, vilket helt enkelt innebär att de inte får neka en kund deras produkter/tjänster. Denna plikt åligger främst bolag som fyller en större samhällelig funktion så som försäkringsgivare och sjukvården, eller i vissa fall företag med väldigt stora marknadsandelar. En butik som säljer cigaretter omfattas alltså inte av kontraheringsplikten.Ett andra undantag är att man inte får neka någon på grund av vad som kan anses utgöra en diskrimineringsgrund (se diskrimineringslagen). Man får alltså inte neka någon att köpa exempelvis cigaretter på grund av dennes religion, kön, ålder etc. För att det skall vara fråga om diskriminering krävs att det föreligger ett samband mellan diskrimineringsgrunden och den missgynnande behandlingen, dvs. att inte få köpa något i det här fallet. Inget i din fråga tyder dock på att det skulle vara fråga om diskriminering, varför jag inte kommer redogöra för det närmare.Sammanfattningsvis så har butiken alltså rätt att neka dig att köpa cigarettpaket hos dem även om du är över 18 år och cigaretterna är av olika märken.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtal, anbud och accept

2020-01-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Är jag skyldig att köpa aktier för xx kr som jag har sagt att jag ev skulle köpa om vissa felaktigheter rättades till i företaget, vilket aldrig skedde..Jag har skrivit i ett sms." Vi antar ditt erbjudande," under förutsättning att.....Nu hotar ägaren med kronofogden om vi inte betalar inom torsdag.Stämningen är ytterst obehaglig!Jag har givetvis inte undertecknat några dokument ex avräkningsnota.Med vänlig hälsning
Jessica Konduk |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Svaret på din fråga beror på om det kan anses som att ingått ett avtal rent avtalsrättsligt. Generellt anses man inte bunden av den här typen av uttalanden som innehåller uttryck som att man" eventuellt ska köpa något". Hur avtal ingås regleras i avtalslagen som grundas på anbud (erbjudande) och accept (bekräftelse). För att ett avtal ska vara bindande är utgångspunkten i 1 § avtalslagen att ena parten lämnat ett anbud som den andra parten godtagit anbudet genom att lämna en accept. Genom anbud och accept uttrycker parterna vilja och tillit s.k. viljeförklaring. För att anbud ska anses vara bindande ska det vara tillräckligt tydligt och riktad mot någon specifik part. Den part som mottager ett anbud måste kommunicera sin vilja att bli bunden genom att säga det, skriva det eller agera på ett som visar det enligt 35 § avtalslagen (tolkas motsatsvis). Om en person som mottagit ett anbud vill acceptera men med en mindre ändring av anbudet, kallas det för en oren accept. Parten har då accepterar anbudet delvis. Skulle den parten som fått ett anbud lämna en oren accept genom att ange ett nytt pris så räknas det som ett nytt anbud enligt 6 § avtalslagen. En oren accept innebär alltså inte att du tackat ja till anbudet utan istället som att du har lagt ett nytt anbud som den ursprunglige anbudsgivaren får svara på. Avtal kan även ingås genom konkludent handlande vilket innebär att en part handlar på ett sätt som visar att parten anser sig bunden av ett avtal, utan att någon viljeförklaring skerHuvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal är bindande, det gäller även muntliga avtal (avtal ingångna i sms kan ses som muntliga avtal) Om du däremot säger att du antar ett erbjudande under förutsättningarna att x uppfylls då kan du bli bunden av det avtalsingåendet ifall dessa förutsättningar har uppfyllts av motparten. I detta fall ses ditt uttalande som en viljeförklaring att ingå avtal under vissa förutsättningar. Alla omständigheter som kan ha sagts eller uppstått under förhandlingarna mellan två parter kan spela in när det gäller att fastställa om avtal har uppkommit eller inte därför är det svårt att ge något säkert svar utan att känna till alla omständigheter. En annan faktor som kan spela in är, om du har vilselett din avtalspart så att denne har trott att du var villig att ingå avtal under en längre tidsperiod, trots att detta inte var din intention. Om du känner till detta och inte uppmärksammar parten på din inställning kan du i vissa fall bli bunden genom vårdslöshet i kombination med passivitet. Det framstår dock inte som troligt baserat på informationen i din fråga.Eftersom du säger att mot parten inte har uppfyllt de krävda förutsättningarna för att köpet skulle äga rum har jag svårt att se att denne har någon grund att väcka någon talan mot dig eftersom ingen avtalsbundenhet har uppstått. Därför blir det svårt att kräva in en fordran via kronofogdemyndigheten. Om du får kravbrev från motparten och/eller kronofogden ska du bestrida dessa skriftligt eftersom inget avtal har uppkommit (baserad på den information du skrivit i frågan). Jag ringer dig kl 16 idag, om tiden inte passar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Krav på tydlighet, precisering och fullständighet vid uppsägning

2020-01-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Om företagskund skriver ( vill säga upp alla avtal och få slutfaktura för alla avtal vi har med er ) är det samma sak som att säga upp ett avtal?Vill är ju en önskan... ?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt doktrinen på området påverkas kraven på tydlighet, precisering och fullständighet på en rättshandlings innehåll beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan utläsas att det vid rättshandlingar med ogynnsam verkan för motparten, exempelvis uppsägning, kan ställas högre krav på att motparten inte ska behöva tolkningsvis fastställa vad som avsetts. I den här situationen skulle jag dock göra bedömningen att det står klart att företagskunden menar att hen säger upp avtalen när hen skriftligen uttrycker att hen "vill" säga upp avtalen. Formuleringen lämnar inte, enligt min mening, något större tolkningsutrymme för att företagskunden skulle avse något annat. Denna bedömning gör jag utifrån de omständigheter som har presenterats ovan. Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar! Med vänlig hälsning,

Har någon annan rätt att teckna en livförsäkring i mitt namn, utan mitt tillstånd?

2020-01-26 i Avtal
FRÅGA |Har en person rätt att teckna en livförsäkring i mitt namn utan att tillfråga mej ? Jag blev rädd o ledsen o frågade honom omd var han men han nekar vad ska jag köra?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte har gett en fullmakt som ger denna personen rätt att teckna en livförsäkring i ditt namn, så har personen inte rätt att göra detta. Jag förstår det som att det finns en person som du misstänker har tecknat försäkringen, men att han nekar till det påståendet.Jag tycker det första du bör göra är att kontakta försäkringsbolaget i fråga och ta reda på allt du kan. Hur, när och av vem tecknades livförsäkringen? Om det inte är du som har gjort detta är det viktigt att reda ut vad det handlar om. När du pratar med försäkringsbolaget får du förklara vad som har hänt. Om den har tecknats utan din vetskap är avtalet troligtvis inte juridiskt bindande, och försäkringsbolaget bör kunna ta tillbaka det som tecknats. Oavsett har du annars rätt att säga upp försäkringen (11 kap. 3-5 § försäkringsavtalslagen).Utan mer information om vad som faktiskt har hänt blir det svårt för mig att ge dig konkreta råd. Efter du har pratat med försäkringsbolaget kanske det blir lättare att veta hur du ska gå vidare. Handlade det om något missförstånd eller bedrägeri, behöver polisen kontaktas? Kanske behöver du också se över om han eller någon annan har tecknat något ytterligare i ditt namn, samt kontrollera ditt konto och se till att inget fattas eller har ändrats.Jag hoppas jag kunde vara till någon hjälp och att det löser sig för dig! Hör gärna av dig igen annars!Med vänliga hälsningar,