Hur vet man om ett avtal är juridiskt bindande?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Hej, när man adopterar en katt från en kattförening eller katthem skriver man alltid på ett kontrakt som är framtagen av föreningen eller katthemmet. Är dem här kontrakten juridisk bindande och kan förenningen/katthemmet kräva en på skadestånd som det oftast står i dessa kontrakt om man nu inte uppfyller alla krav, exempelvis att man ska meddela om man tänker flytta eller om man vill omplacera katten själv? Paragrafer som står i dessa kontrakt har de stöd i lagen eller är det hittepå paragrafer? MVH Kamila
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Din fråga handlar om vad man kan reglera i avtal respektive i lag.Ett kattavtal är juridiskt bindandeEtt avtal är i grund och botten en överenskommelse; att två personer enas om något. Avtal är juridikens stomme. Man kan ingå avtal om nästan vad som helst. Vissa avtal är inte juridiskt bindande, till exempel om två vänner har kommit överens om att de ska äta middag, men den ena vännen ställer in middagen i sista sekund. Många av de avtal man kan ingå är däremot juridiskt bindande, i regel om avtalet handlar om något som utgör ekonomisk ersättning. Att något är juridiskt bindande innebär att den part som inte håller sig till avtalet kan utsättas för rättsliga konsekvenser på grund av sitt agerande.Ett avtal om en katt är bindande för dig som kattägare och för katthemmet/kattföreningen eftersom det handlar om ett föremål med ekonomiskt värde och affektionsvärde. Dessutom handlar det om ett djur som eventuellt är försäkrat. Framför allt är det juridiskt bindande eftersom du förmodligen betalar för tjänsten hos katthemmet/kattföreningen.Avtal blir bindande när båda parter är överensI Sverige råder avtalsfrihet: avtalsparterna råder över avtalsinnehållet och ingåendet av avtal. För att ett avtal ska vara bindande krävs det ett anbud och en accept. Ett anbud är den ena partens förfrågan. För att avtalet ska gälla måste anbudet accepteras inom en viss tidsrymd. Anbud och accept kan utväxlas skriftligen, muntligen eller konkludent. Att ingå avtal genom konkludent handlande är att agera såsom det fanns ett avtal. Hur man än väljer att ingå avtal är ett anbud och en accept egentligen det som utgör ett bindande avtal (1 § första stycket avtalslagen). Den som skriver under ett skriftligt avtal från till exempel ett katthem eller en kattförening går med på avtalsinnehållet i det ögonblick hon eller han skriver under avtalet (1 § första stycket avtalslagen).Avtalets paragrafer gäller i sigEftersom avtalsparterna har avtalsfrihet får de komma överens om det de vill. Det är vanligt att skriva paragrafer i avtal även om de paragraferna inte är lagparagrafer, utan en slags numrering av de regler som avtalet innehåller. Lagen går bara in där avtal inte håller sig till vad lagen föreskriver. Lagen säger till exempel att avtal som man har ingått under tvång inte är giltiga (29 § avtalslagen). En avtalsdel kan också jämkas, alltså modifieras eller tas bort, om den är oskälig (36 § avtalslagen). Vad som är oskäligt beror på situationen och avtalet, men för ett kontrakt som du frågar om kan det exempelvis handla om för korta tidsfrister för kattägaren.Skadestånd kan regleras i avtalDu frågar specifikt i ett exempel om skadestånd i avtal. Det går bra att reglera skadestånd genom avtal; man talar då om ett så kallat inomobligatoriskt skadestånd. Om du och kattehemmet/kattföreningen har kommit överens om en skadeståndsparagraf så gäller den. Undantaget är om paragrafen är oskälig. Vad som är viktigt i sammanhanget är att det rör sig om ett konsumentavtal. Då gäller särskilt starka regler till konsuments fördel. Avtalet måste hålla sig till konsumenträtt. För förvaring av husdjur gäller inte konsumenttjänstlagen, så man får leta efter principer i konsumentköplagen. Det låter rimligt att meddela katthemmet om eventuell flytt och omplacering, eftersom katthemmet ska kunna planera sin verksamhet ekonomiskt. Om det är något du är osäker på får du gärna kontakta Lawline igen med en citering av avtalsvillkoret, så kan vi hjälpa dig vidare.SammanfattningKontrakt med en kattförening eller ett katthem är juridiskt bindande från det att båda parter har sagt ja till avtalsinnehållet. Så kan ske till exempel genom att båda parter skriver under avtalet. Paragraferna i avtal gäller eftersom parterna har kommit överens om dem. Avtalsinnehållet får dock inte gå utanför det som lagen föreskriver om konsumenträtt.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Vad gäller vid uppsägning av borgensåtagande vid bostadshyra?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |För ca 6 år sedan gick jag in som borgenär för någon när hen skulle hyra bostad. Informationen jag fick till mig var att detta inte gäller För alltid utan tills dess att hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra. Nu har hyresgästen slutat betala sin hyra utan min vetskap och jag har efter 3 månader fått brev om att jag är betalningsskyldig för dessa 3 månader. Var i kontakt med hyresvärden då jag tycker det är helt fel om att de inte kontaktat mig innan (första månaden hyran inte blev betald) för då kunde jag säga upp mitt borgenskap då jag inte ens visste att det fanns kvar. Som svar får jag att detta inte går då det är 2 års uppsägningstid på borgenskap. Stämmer detta verkligen? Ska jag vara tvungen att betala för någon i 2 år framöver om hen fortsätter att inte betala sin hyra. Tycker detta låter jätte konstigt att någon ska få bo kvar och någon annan ska bli betalningsskyldig bara sådär utan att ha rätten att säga upp borgenskapet omedelbart.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett borgensåtagande vid bostadshyra?Borgensåtagande innebär att du som borgensman åtar dig att betala hyran om hyresgästen inte gör det. Borgensåtagande ingås genom ett avtal mellan borgensmannen, du i detta fall, och borgenären, det vill säga den som pengarna ska betalas till. Det finns ingen särskild lag som reglerar hur ett borgensåtagande ska se ut, istället råder i princip avtalsfrihet. Det finns emellertid en regel enligt vilken den som går i borgen vid bostadshyra ska kunna säga upp borgensförbindelsen, dock tidigast efter två år och med en uppsägningstid på nio månader, JB 12 kap 28a §. Kommer du behöva betala de förfallna hyrorna?Den tvååriga uppsägningstiden som verkar gälla för ditt borgensåtagande är oskäligt lång i förhållande till den uppsägningstid på nio månader som gäller enligt lag och bör därför jämkas till nio månader. Du kan däremot inte kan säga upp borgensåtagandet med omedelbar verkan. Detta då ett borgensåtagande ska fungera som en säkerhet för borgenären. Om en borgensman skulle kunna säga upp sitt åtagande utan vidare när hen blir tvungen att betala hade borgensåtagandet helt förlorat sin funktion.Visserligen verkar borgensåtagandet vara villkorat på så sätt att det ska sluta gälla då "hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra". Det är dessvärre ett mycket abstrakt villkor som egentligen inte säger särskilt mycket om när i tiden borgensåtagandet skulle ha sluta gälla. En annan sak hade varit om ni satt ett datum för detta. SammanfattningBorgensåtagande innebär att du åtar dig att betala hyran i det fall hyresgästen inte gör det. För bostadshyra gäller nio månader uppsägningstid av ett borgensåtagande, dock tidigast två år efter det att avtalet ingåtts. Du kan alltså säga upp borgensåtagandet nu men du kommer dessvärre att vara skyldig att betala hyreskostnaderna fram till dess att uppsägningstiden passerat. Observera att du som borgensman har regressrätt gentemot gäldenären, det vill säga hyresgästen, och att du bör försöka att kräva tillbaka hyreskostnaderna från denne.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Avsluta leasingavtal i förtid

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Leasar en bil har 2år kvar. Är arbetslös utan a-kassa pga Corona Nu undrar jag om jag kan säga upp mitt leasing avtal?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Leasing av bil är juridiskt sett långtidshyra, i ditt fall hyra av lös sak (bil). Det finns ingen lagstiftning som reglerar leasingavtal mellan privatpersoner och näringsidkare. Det är leasingvillkoren i det ingångna avtalet som reglerar vilka rättigheter man har som leasingtagare. Vidare finns det inga särskilda formkrav eller specialregleringar i lag för hur ett leasingavtal ska vara upprättat. Avtalsrättsliga principer och avtalslagen brukar vanligen tillämpas för att tolka avtalet.När man ingår i ett leasingavtal binder man sig att betala för bilen under en viss bestämd period. En grundläggande rättsprincip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Eftersom det råder avtalsfrihet för leasingavtal kan det emellertid anges i avtalet att man som leasingtagare ska ha rätt att bryta kontraktet även om bindningstiden ännu inte har löpt ut. Huruvida du kan avbryta leasingen av bilen i förtid beror således på vad som har angetts i ditt ingångna avtal med leasinggivaren. Om det inte framgår av ert avtal kan du alltid kontakta leasinggivaren och fråga om de samtycker till att avsluta det i förtid. Generellt kan sägas att det tyvärr är svårt att avsluta leasingen om bindningstiden ännu råder. Även om det finns en klausul i avtalet som medger dig som leasingtagare rätt att bryta kontraktet i förtid, kan det tillkomma extra kostnader. Jag rekommenderar dig att läsa igenom ert avtal och kontakta leasinggivaren för att utröna huruvida du kan avsluta ditt leasingavtal, även om det återstår två år. Du bör även ifrågasätta vad kostnaderna blir om du kan välja att avsluta leasingen i förtid.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan ett avtal rivas upp för att ändringar inte nedtecknats och undertecknats?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Undrar om ett Samarbetsavtal som i paragraf säger: Ändring av och tillägg till avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen författade och undertecknade av parterna.Rivs hela avtalet upp & räknas avtalet som icke bindande då flertalet ändringar i avtalet ägt rum sedan tecknande & aldrig har skrivits ner & undertecknats?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga finns det mellan två parter ett samarbetsavtal. Enligt avtalet krävs det skriftlighet och undertecknande av parterna för att dessa ska vara bindande. Sedan avtalet skrevs har det skett flertalet ändringar, dock har dessa aldrig skrivits ner och undertecknats. Du undrar om hela avtalet därmed kan rivas upp och avtalet kan räknas som icke-bindande.Utgångspunkten för avtal är att sådana ska hållas. I ert fall innebär det att utgångspunkten är att det krävs skriftlighet och undertecknande för att ändringar och tillägg ska vara bindande. Om det görs ändringar/tillägg och dessa inte skrivits ner eller undertecknats är ändå huvudavtalet i sig bindande; dvs. hela avtalet rivs inte upp på grund av att det saknas nedskrivet och undertecknat gällande ändringar och tillägg. Trots klausulen om skriftlighet och undertecknande kan det argumenteras för att ändringarna ändå är bindande. Om det blir en tvist i domstol om vad som avtalats kan klausulen vara användbar ur bevissynpunkt för den part som anser att eventuella ändringar inte är bindande då de inte nedtecknats och undertecknats. Samtidigt kommer domstolen att göra en helhetsbedömning utifrån vad parternas intentioner verkligen varit (partsviljan). Om det betalats fakturor som avser tillägg kan det tala för att parterna haft en intention att göra tillägg till avtalet. Om båda parterna infogat sig efter ändringen kan det argumenteras för en bundenhet genom konkludent handlande.I ditt fall går det inte för mig att ge ett svar på hur det eventuella avtalet ska tolkas. Däremot, som svar på din fråga, kommer inte avsaknaden av skriftlighet och undertecknande att innebära att hela avtalet rivs upp. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig för det fall att det uppstått en tvist om vad som avtalats. Juristen kan vara behjälplig med att tolka avtalet och att företräda dig och din ståndpunkt. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt att bestämma över bil?

2020-06-24 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska snart separera och min sambos pappa avskyr mig sedan några år tillbaka. För en månad sedan begärde han att min sambo skulle ställa bilen hos honom för att jag inte ska kunna köra med bilen. Vi har två barn ihop och dom är jätteledsna över att vi inte har en bil. Vi blir så låsta till hemmet och kan inte planera några utflykter under sommaren. Min sambo har en jobb bil men den ska inte användas på lediga dagar. Nu tycker min sambo att jag ska ringa hans pappa och tala om att vi behöver bilen men att inte jag kommer köra den. Det är så elakt att bli berövad en bil som vi fick av hans pappa för några år sedan och jag mår så dåligt pga hela situationen.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Vilken jobbig situation du hamnat i, jag förstår verkligen att det måste vara en helomställning att bli av med tillgången till bil. Jag antar att du undrar lite kring huruvida din sambo och hens pappa får lov och göra på detta viset?Vem har rätt att bestämma över bilen?Rätten att bestämma hur en bil ska användas har den som är den juridiskt riktiga ägaren. Omständigheter som talar för att någon skulle vara den juridiskt riktiga ägaren är att man är den som huvudsakligen använder bilen, att man har betalat för den samt att man står som registrerad ägare. Att stå som registrerad ägare är såklart något som utgör ett stark bevis på äganderätt. Står sambons pappa som registrerad ägare samt har betalat för bilen och att den för nuvarande finns hos honom så är sannolikheten mycket stor att din sambos pappa har rätt att bestämma vem som får använda bilen. Kan gåvogivare ta tillbaka eller bestämma över gåva?Du nämner dock att du och din sambo fått bilen i gåva. Är det så att ni har fått bilen som gåva har din sambos pappa ingen rätt att bestämma över bilen, eftersom en gåva ändrar ägandeförhållanderna. För att den gåva ska vara giltig krävs att gåvan har lämnats över till er fysiskt(2 § Gåvolagen). Du nämner att ni haft bilen ett par år, vilket indikerar att ni faktiskt är gåvotagare till bilen och att ni inte bara lånat bilen. Ett "problem" för din del är att gåvan möjligtvis kan anses vara ägnad enbart din sambo. För att en gåva ska vara giltig förutsätts nämligen att gåvan varit frivillig, överlämnats med gåvoavsikt och att det skett en förmögenhetsöverföring. Om din svärfar nu inte gillar dig kan det finnas problem med att påvisa gåvoavsikten gentemot dig. Sannolikheten är dock stor att din sambo kan ses som ägare till bilen, vilket skulle innebära att hen har rätt att bestämma över vem som får använda bilen.SammanfattningFrågor om ägarförhållanden är svåra och jag önskar att jag kunde ge dig ett mer detaljerat svar, emellertid beror mycket på hur omständigheterna i det enskilda fallet ser ut. Hoppas att ni hittar e lösning som passar alla. Hälsningar,

Felaktig tjänst mellan näringsidkare, vad blir påföljderna?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Jag har ett litet AB med 4 anställda. Veterinär klinik för häst. Vi anlitade en firma att bygga en ny träningsbana. Det blev jättebra. Banan behöver vattnas så vi frågade dom vad dom rekommenderade för system. Då kom chefen och tittade på vårat vattensystem med egen brunn, filter etc och föreslog ett system som egentligen var mkt dyrare än vi hade tänkt men han sa att det var bäst. Jag frågade om vattnet räckte och han mätte flödet och sa att det räcker. Ev kan det behövas en extra pump med enkel anslutning men annars inga problem. Jag frågade om jag inte skulle kontakta företag X som säljer systemet men då sa han som var hos oss att han hade kontakt med dom och att det var inga problem för dom att installera det. Då skickade han en kille som varken kunde läsa engelska eller svenska så en av mina personal fick gå med och läsa bruksanvisningen. När allt var kopplat fungerade det inte. Dom skulle sprida minst 15 m men spred vattnet bara 3-4m. Efter mkt tjat lom dom och satte på en jet pump. Då blev det lite bättre men inte bra. De kom igen och höll på en dag och det blev något bättre men vattnet sprids bara 8-9m och täcker inte banan. I torsdags kom dom med en kille från företag X som bekräftar att det är flera fel som gjorts från val av system till placering av pump, inställning etc. Vi har nu sagt att de måste göra det som krävs för att systemet ska fungera fullt ut inom 2v och inom den offert dom gett oss annars reklamerar vi det. Vilka rättigheter har vi i detta? Mvh
Binh Tran |Hejsan,Aktuell regleringGällande tjänster mellan näringsidkare så finns det inte någon direkt reglering man kan vända sig till (så som vid köp av egendom eller konsumentförhållande). Utan området präglas av avtalsfrihet och vi får därför vända oss till vad som är avtalat. Om inte avtalet ger oss någon vägledning tillämpas oftast tolkning av partsavsikten samt senare branschpraxis alternativt praxis mellan avtalsparterna (om det finns någon). I vissa fall finns dock skäl att även tillämpa köplagen fastän det handlar om köp av tjänst.Vi kan ställa upp regleringen hierarkiskt på följande sätt:1. Avtalet (muntligt och skriftlig)2. Tolkning av partsavsikten 3. Branchpraxis eller praxis mellan parter4. I viss mån KöplagenFelaktig tjänstPrimära regleringen i svensk lag vid köp av tjänster är avtalet. Vad som anses vara avtalat behöver inte vara skriftligt utan kan även ske muntligt. Här kan ni luta er tillbaka på den offert vilket är det avtalade standarden som tjänsten ska uppfylla. Om ni har avtalat om att spridningen ska vara 15 m eller om att det har varit förstått att vattnet ska kunna spridas över hela banan men det inte gör detta så är tjänsten felaktig. Om inte detta har avtalets kan vi istället göra en tolkning av partsavsikten och vad som anses underförstått vid avtalsförhandlingarna. Min bedömning är att i och med att installationen skulle gälla en hästbana så är det rimligt att förvänta sig att spridningen ska gälla hela hästbanan om inget annat har indikerats av köparen av tjänsten. I alla fall så är tjänsten felaktig.Påföljder och rådJag förutsätter att ni inte har avtalat om påföljder vid felaktiga tjänster. Om ni har gjort detta så rekommenderar jag att ni läser dessa - i sådana fall är det dessa påföljder ni kan åberopa. Finns det ingen vägledning i vad som har avtalats om så kan hämtas vägledning i allmän avtalsrättslig praxis där avhjälpande och prisavdrag skulle vara det mest aktuella. I hovsrättsdomen RH 2001:77 har prisavdrag varit aktuellt. De har dock redan försökt avhjälpa problemet men inte kunnat göra detta. Det är bra att ni har givit dem tid att avhjälpa felet, om de inte gör detta så bör avtalet hävas. När avtalet hävs kan skadestånd begäras enligt köplagen 40§ och 67§. Det innebär att ni kan åberopa prisavdrag, hävning samt skadestånd för felaktig utförd tjänst. Skadeståndets omfattning i er situation bör vara prisskillnaden för att hyra en ny firma och fixa felaktiga tjänsten. Jag rekommenderar ni även skriver att ni kan komma att begära dessa saker om inte felet avhjälps så att de är införstådda i vad som kan komma att hända om det inte fixar det. Om det blir en tvist rekommenderar jag dock att, om ni inte har betalat ännu, att hålla in en stor del av betalningen som ett preliminärt prisavdrag.Jag hoppa jag har varit till vägledning, har du några följdfrågor eller har jag missförstått något i mitt svar så du är hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Hur får jag tillbaka pengar jag lånat ut?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Hej en pers har lånat mina pengar sedan år 2017... jag vill ha de pengarna tillbaka hur gör jag? Jag har doc att jag överfört från min bankMed vänlig hälsning
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har kommit överens med en person om att hen ska låna pengar av dig och att du nu vill kräva tillbaka pengarna av personen.InledningsvisDet finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen och skuldebrevslagen. När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sedan råd om hur du kan agera.När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet såsom förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva. Det framgår inte av din fråga om ni har ett skriftligt avtal eller om det var en muntlig överenskommelse och att dokumenten från banken är den bevisning som finns. Samma regler gäller i båda fall, det spelar alltså ingen roll om villkoren för lånet inte är nedskrivna, dock underlättar det ur bevissynpunkt. Hur och när kan du begära pengarna?Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §). Det innebär att om det inte råder några tvivel om att det i ditt fall rör sig om ett lån och inte en gåva, ska personen du lånat ut pengar till betala dig nu, om du så önskar.Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan du som långivare exempelvis begära dröjsmålsränta, gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Att gå till KronofogdenOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning, som i ditt fall - ett lån av pengar som du vill ha tillbaka, men inte får. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogden tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogden meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol.Tips till digPå Kronofogdens hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett försök att själv prata med personen och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från Kronofogden. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till Kronofogden, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om personen bestrider ditt krav på återbetalning.Slutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av Kronofogden genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till Kronofogden och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar, så om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.Behöver du vidare hjälp med frågan är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av våra jurister på området.Vänligen,

Ska en förlovningsring ses som en gåva i juridisk mening?

2020-06-23 i Gåva
FRÅGA |Min fd fästman har brutit vår förlovning, och vill ha tillbaka min förlovningsring. Vi förlovade oss för ett år sedan och jag har burit ringen sedan dess. Han har visserligen betalat den, men jag hävdar att den är att betrakta som en gåva enligt gåvolagen. Vad gäller?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver i frågan så måste en bedöma huruvida förlovningsringen är att se som en fullbordad gåva eller inte. I mitt svar utgår jag från praxis kring vad som är en gåva samt gåvolagen.Vad är en gåva i juridisk mening?För att en överlåtelse ska anses vara en gåva måste vissa kriterier vara uppfyllda, nämligen:1) det ska vara en frivillig förmögenhetsöverföring2) det ska inte finnas något krav på motprestation från mottagarens sida3) det ska finnas en gåvoavsikt från givarens sidaFör att gåvan ska anses fullbordad måste egendomen dessutom ha gått över i mottagarens besittning, så kallad transaktion.Bör förlovningsringen ses som en gåva?Jag utgår från att din före detta fästman gav dig ringen frivilligt, utan krav på motprestation och att han vid denna tidpunkt hade en gåvoavsikt. Om du sedan haft ringen i din ägo sedan dess har ringen gått över i din besittning och gåvan bör i min mening ses som fullbordad. Det innebär att du bör få behålla förlovningsringen.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,