FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/03/2024

Hur blir ägande giltigt rent juridiskt vid köp av en mobiltelefon och vem får äganderätten?

Hej! Jag köpte nyligen en telefon på elgiganten och då är det så att min mamma är kund klubbs medlem så det står hennes namn på kvittot, men det är mina pengar och mitt betalkort från mitt konto i handelsbanken som köptes gjort, så är vem skulle anses vara ägaren rent judiskt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga kan besvaras utifrån lika olika rättsområden och bestämmelser i lag. Jag väljer därför att avgränsa min fråga till avtalsrätten och till viss del bestämmelser om utmätning i utsökningsbalken. 


Avtalsrättens bestämmelser

Inom avtalsrätten följer att för att ett avtal ska anses ha slutits ska det bygga på anbud och accept. Av detta följer så att ett avtal har kommit till men detta ger endast dig en rätt till att avtalet ska hållas det som kallas pacta sunt servanda. Avtalet är således bindande mellan dig och motparten vilket ger endast ger dig rätt att mot motparten hävda äganderätt eftersom ni har ett avtal emellan er (1 kap. 1§ AvtalsL). 


Sakrättens bestämmelser

För att ägande så ska bli giltigt mot det som kallas tredjeman krävs att det har skett en tradition. Med detta menas alltså att för att egendom ska bli giltigt mot andra utöver avtalets parter krävs att egendom (mobilen) överlämnas till dig i det här fallet. 

Det framgår också vidare av sakrätten att man antar att någon är ägare om den finns i dennes besittning om det inte framgår att egendomen tillhör annan (4 kap 18§ UB). 


Sammanfattningsvis

Ägande när det gäller en mobiltelefon kan alltså beskrivas som att genom ett avtal om köp får avtalet juridisk verkan mellan parterna och mot andra får istället köpavtalet verkan när du fått egendomen i besittning. Rent juridiskt är det alltså du som kan klassas som ägaren eftersom det framgår av avtalets anbud och accept att du slutit avtalet och att du själv tagit emot egendomen. 

Får att så undvika att annan hävdar bättre rätt till mobilen genom t.ex. din mamma blir utmätt kan det faktum att du betalat med dina pengar från ditt konto tala för att du äger mobilen samt att du har egendomen i din besittning. Det som talar emot att du är ägare till mobilen är som du säger att på kvittot står det din mammas namn. Av bestämmelserna om utmätning framgår vidare att den som ska bli utmätt (gäldenären) anses vara ägare till lös egendom i dennes besittning (4 kap 18§ UB). Eftersom du så har mobilen i din besittning, du har betalat den med pengar från ditt konto och avtalet slöts mellan dig och butiksbiträdet är det du och inte din mamma som rent juridiskt bör klassas som ägare till mobilen. 

Att observera dock är att vid en fråga om utmätning går det att göra en annan bedömning om vem som är ägaren eftersom det sker utifrån det enskilda fallet med beaktade av flera omständigheter. Det framkommer dock fortfarande för mig som att du genom innehavet av telefonen och tidigare nämnda omständigheter bör klassas som ägare till den. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet, tveka inte att höra av dig med nya frågor eller följdfrågor!


Med vänliga hälsningar

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000