Giltighet av inskannad fullmakt vid krav på fullmakt i original

2019-06-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan fullmakt (att företräda en medlem i bostadsrättsförening) anses vara original, om man scannar den och skickar med e-post.
Amanda Keith |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Fullmakter regleras i 2 kap Avtalslagen. Vad gäller fullmakter finns det inget allmänt formkrav som lagen ställer upp. Detta innebär att fullmakter kan ha olika form och meddelas på olika sätt. När det gäller fullmakter om avtal om överlåtelse av fast egendom ställer dock lagen upp formkrav. Banker, och vissa andra verksamheter har i regel också uppställda krav på utformningen av fullmakter. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att en bank eller en bostadsrättsförening, till exempel, ställer upp villkor för hur en fullmakt ska vara utformad för att den ska accepteras. Det kan, till exempel, ställas krav på att fullmakter ska lämnas in i original och i vissa sådana fall kan då även bestyrkta kopior godkännas. Kraven som ställs på en fullmakt kan alltså variera beroende på vilka riktlinjer som en bank/bostadsrättsförening, etc, ställer upp. En inskannad fullmakt ska i regel vara tillräcklig men i vissa fall kan dock mer krävas, till exempel av en bank. Om en fullmakt inte uppvisas i original skulle det, till exempel, kunna finnas en risk att fullmaktsgivaren har återkallat den. Det går alltså inte att säga att en inskannad fullmakt i allmänhet är likställd med en fullmakt i original. I vissa fall kan dock en inskannad fullmakt anses utgöra en bestyrkt kopia. Uppställda krav och riktlinjer kan, som sagt, skilja sig åt. Hoppas att detta svar är behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan jag sälja egendom i enlighet med en fullmakt trots att utfärdaren av fullmakten är efterlyst?

2019-06-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en fråga gällande fullmakt. Om en person ger mig fullmakt att sälja en bostad och vederbörande person är efterlyst, är det ändå ok att jag säljer bostaden? Mvh
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att personen är efterlyst innebär inte att denne inte kan sälja sin egendom. De sakerna har ingenting med varandra att göra. Med det sagt kan det eventuellt finnas problem om personen i fråga är efterlyst för något brott som denne begått som har anknytning till den egendom som ska säljas. Eftersom jag inte vet något vidare om ärendet så antar jag dock att så inte är fallet. Men det finns inte någon inskränkning i en persons rätt att fritt förfoga över sin egendom enbart på grund av en efterlysning. Så länge denne är den rättmätige ägaren till bostaden ser jag inga problem med att du säljer den i enlighet med fullmakten.Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Behöver en framtidsfullmakt registreras?

2019-05-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Ska FRAMTIDSFULLMAKT registreras någonstans eller räcker det med att Fullmaktshavaren har originalhandlingen?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!En framtidsfullmakt behöver inte registreras någonstans. En framtidsfullmakt får upprättas av en fullmaktsgivare som är myndig och som har förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter). Den ska vara skriftlig (4 § lag om framtidsfullmakter).När fullmaktshavaren anser att fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att ta hand om det som fullmakten föreskriver, ska den ansöka hos tingsrätten om att fullmakten ska anses ha trätt i kraft (9, 11 §§ lag om framtidsfullmakter). Den ska då skicka in originalhandlingen eller en bestyrkt kopia till tingsrätten (12 § lag om framtidsfullmakter).Fullmakten behöver alltså inte registreras utan det räcker med man inger ett original eller en bestyrkt kopia av fullmakten till tingsrätten när fullmakten ska anses träda i kraft (t. ex när fullmaktsgivaren blivit mycket sjuk eller dylikt)

Kan kontrollanter i kollektivtrafiken kräva pensionärsintyg när man reser till rabatterat pris?

2019-05-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Är ej pensionär. Kan jag "åka fast" om jag åker på sl:s pensionärskort? Kan kontrollanter kräva pensionärsintyg?
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! SL har vissa krav på den som åker på rabatterad biljett. Den som är över 65 år har rätt till rabatterat pris. För att denna biljett ska vara giltig måste resenären kunna uppvisa legitimation som styrker att denne är 65 år eller äldre. Även förtidspensionärer under 65 år kan ha rätt till rabatterat pris men detta förutsätter att man kan uppvisa "intyg för förmånstagare" från försäkringskassan eller pensionsmyndigheten. Kontrollanterna kan alltså kräva att du uppvisar legitimation eller intyg för att styrka att du har rätt till den rabatterade biljetten. Om du åker på "pensionärsbiljett" när du inte har rätt till det kan du bli tvungen att betala en tilläggsavgift.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Fullmaktsklasulers betydelse.

2019-06-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min far gick bort för några veckor sen. Jag har aldrig haft någon relation med honom eller ens träffat honom så därför vill jag inte vara med och ordna med begravning eller ta hand om saker/möbler från hans lägenhet. Hans syster är den som har skött det efter hans död och nu har hon skickat en fullmakt som ska skickas tillbaka till henne där en av punkterna lyder: fullmakt för "avlidens namn" att vid boutredningen i dödsboet efter "avlidens namn" att företräda mig och bevaka min rätt vid bouppteckningen. Jag undrar vad exakt det innebär och av vem eller hur jag får reda på om det fanns något eventuellt arv till mig eller min halvbror. Jag har frågat begravningsbyrån men de visste ingenting. Mvh!
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat frågan som att du dels undrar vem du ska kontakta för att få information om arvet och dels undrar vad klausulerna i fullmakten har för betydelse. klausulerna som din fars syster skickade till din innebär det som står. Hon ska företräda dig i dödsboet vilket betyder att det är hon du ska prata med om ditt arv. En fullmaktstagare (som din syster är) har enligt juridiska principer en skyldighet att vara lojal mot dig. Det betyder att hon inte får agera mot ditt intresse när hon representerar dig i dödsboet. Det innebär att om du exempelvis inte får något arv p.g.a att hon slarvat så kan du rikta krav mot henne. Hoppas det besvarade din fråga!

Framtidsfullmakt

2019-05-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Om man ska teckna en framtidsfullmakt, är det skillnad mellan att vara gift (utan särkullbarn) och sambo (med särkullbarn)?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Genom en framtidsfullmakt ska enskilda i förväg kunna bestämma hur deras angelägenheter ska hanteras om de inte längre kan ha hand om dessa frågor själva. En framtidsfullmakt är avsedd att vara ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två personer i samtidig närvaro, se 4 § Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Vittnena ska ha vetskap om att det är en framtidsfullmakt som de bevittnar. Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Av framtidsfullmakten ska det enligt 5 § framgå fyra saker; att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. För att besvara din fråga, kan vem som helst teckna en framtidsfullmakt till vem som helst. Det finns därmed ingen skillnad mellan att vara gift (utan särkullbarn) och sambo (med särkullbarn). Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller vända dig till vår juristbyrå på info@lawline.se.

Absolut tystnadsplikt hos präster

2019-05-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det finns något undantag gällande den absoluta tystnadsplikten hos präster? Vad säger lagen om den absoluta tystnadsplikten? Tacksam för svar!
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Inom den Svenska kyrkan har präster, diakoner och familjerådgivare tystnadsplikt, fast olika variationer. Prästen har som du redan är bekant med en absolut tystnadsplikt. Detta innebär att det inte finns något undantag, det är alltså aldrig möjligt för en präst att föra information som denne fått under bikt eller enskild själavård (avskilt samtal). Plikten återfinns i Svenska kyrkans stadgar kyrkoordningen 31 kap 9 §. Om prästen skulle få reda på att någon far illa under bikt till exempel så får den informationen inte föras vidare, inte ens under en rättegång. 36 kap. 5 § rättegångsbalken: förbud för präster i Svenska kyrkan att vittna om sådant som kommit fram under bikt eller enskild själavård. Den absoluta tystnadsplikten har fortfarande stöd i lag även fast kyrkan och staten skildes åt år 2000, sanktioner osv. för de som bryter mot det har överlåtits till kyrkan. Nu finns lag om svenska kyrkan som inte anger något exakt om tystnadsplikten som den tidigare kyrkolagen gjorde i 36 kap.Med vänliga hälsningar

Översättning av avtal

2019-05-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar var jag kan vända mig för att få en engelsk text översatt och förklarad "på svenska" så att säga. Så att jag förstår vad som menas. Min son gör basketvideos på Instagram och nu vill ett utländskt företag göra någon sorts "Clip license agreement" med honom. Men, vi vill ju veta vad det är vi skriver på, så att det inte blir knas.
Emmy Rosendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det verkar röra sig om ett form av avtal så skulle jag råda er att kontakta en jurist för att få hjälp med översättningen. Detta då det i många avtal kan finnas begrepp som har vissa juridiska innebörder som kan vara svåra att förstå utan juridiska kunskaper. En jurist kan även ge specifik rådgivning gällande avtalet och förklara vilka eventuella fördelar eller risker som finns med detta. Någonting som till exempel kan vara knepigt just med avtal som man ingår med ett utländsk företag är i vilket land och under vilka lagar en eventuell tvist kommer att hanteras. Om ni inte vill kontakta en jurist så skulle jag förslå att ni försöker hitta en översättare som är specialiserad på just avtal och därför kan ge er en bra och tydlig översättning till svenska. Detta kan vara ett lämpligare alternativ om ni känner att avtalet kanske är av lite mindre vikt och att det räcker med en korrekt översättning, utan någon direkt juridisk rådgivning. Om du vill ha mer hjälp från just oss på Lawline gällande detta är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 mellan 10 och 16 varje vardag. Du kan även boka tid för juridisk rådgivning här, så kan en av våra jurister se om det är möjligt för oss att ge någon vidare hjälp. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga och du är som sagt välkommen att höra av dig igen för vidare hjälp eller om du har fler frågor.Vänligen,