Avtalsvillkor om uppsägningstid

2019-04-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag står på ett stall med min häst och nu ska jag och min kompis flytta till ett annat stall och vi undrar vad som gäller.I kontraktet står det så här: "Uppsägning kan ske till månadsskift som inträffar minst en månad från uppsägningen"Vad vill veta är om vi säger upp oss den 13 April måste vi betala för hela Maj också? För vi tänker på att det står 'kan ske' och inte att det står 'skall ske'Mvh Natalie och Matilda
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline!Den här typen av uppsägningsvillkor är mycket vanliga. Användningen av uttrycket "kan ske" får i det här sammanhanget förstås som att det reglerar under vilka förutsättningar en uppsägning kan göras enligt kontraktet. Det vill säga att kontraktet får lov att sägas upp men det kommer att fortsätta binda kontraktets parter fram till det månadsskifte som inträffar minst en månad från uppsägningsdagen.Om kontraktet inte innehåller några andra villkor eller bestämmelser som talar om uppsägningstid så gäller detta. I ert fall innebär det att en uppsägning den 13 april skulle resultera i att kontraktet upphör att gälla den sista maj. Som utgångspunkt ska ni därför också betala för hela maj månad.Man ska dock komma ihåg att om alla parterna i ett kontrakt är överens så kan man ändra på kontraktet. Med lite tur skulle ni alltså kunna komma överens med eran nuvarande stallvärd om att ni ska lämna tidigare än den sista maj i utbyte mot att inte behöva betala stallhyra för hela månaden. Stallvärden är dock inte skyldig att gå er tillmötes utan kan hävda att kontraktet ska gälla fram tills sista maj.Med vänliga hälsningar

Kan ett fackförbund kräva att man skickar in en reservationsblankett gällande framförhandlad ny tjänst/försäkringsvillkor/avtalsvillkor? Är inte detta negativ avtalsbindning?

2019-04-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Är medlem i ett fackförbund som säger sig ha förhandlat fram en ny tjänst - Juristförsäkring - med ett förmånligt avtal kring juridisk rådgivning/rättshjälp åt medlemmarna. I ett brev de nu skickat sägs att man måste skicka in en talong inom 2 veckor om man inte vill betala det som den nya tjänsten kostar extra varje månad. De stödjer sig mot Försäkringsavtalslagen 17 kap. Kan de kräva att man skickar in en sådan reservationsblankett? Är inte detta negativ avtalsbindning?MVH
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln, som du uppmärksammat, inom avtalsrätten är den så kallade anbud-accept-principen som alltså innebär att man måste acceptera ett anbud för att ett avtal ska anses slutet. Att bli bunden av sin passivitet/negativ avtalsbindning är således som huvudregel inte tillåten.Dock finns vissa undantag. Det är t.ex. tillåtet med abonnemangsliknande avtal som bland annat bokklubbar använder sig av. Konsumenten får då regelbundet bokpaket, om hen inte före varje utskick tackar nej. Skillnaden är att konsumenten från början måste ha ingått ett abonnemangsavtal där det tydligt framgår att klubben tillämpar sådana säljrutiner.Vidare är det under vissa omständigheter tillåtet med det som kallas automatisk förlängning. För det krävs för det första att det i avtalet finns ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. För det andra finns det vissa påminnelseregler ett företag i så fall måste förhålla sig till.Liknande struktur gäller i ditt fall. En kollektiv försäkring eller gruppförsäkring sluts med hjälp av företrädaren för gruppen (här: facket för de anställda). Den enskilde gruppmedlemmen kan sedan bli ansluten till försäkringen genom anmälan till försäkringsbolaget eller ibland genom underlåtenhet att avböja försäkringen inom viss tid (s.k. reservationsanslutning). För att inte bli bunden så måste man alltså skicka in en sådan reservationsblankett. Detta hör således till den frivilliga gruppskadeförsäkringsdefinitionen i 17 kap 1§ försäkringsavtalslagen (FAL). Detta för att ha någon form av garanti för att personer inte ska bli bundna mot sin vilja (utan alltså få information om vad denna reservationsanslutning innebär samt att då få möjlighet att ta aktiv ställning om man vill ingå eller stå utanför).Detta är naturligtvis mycket omdiskuterat, men fördelarna att på detta sätt utsträcka försäkringsskyddet till passiva gruppmedlemmar har ansetts överväga.Slutsats: Ja, de kan kräva att man skickar in en sådan reservationsblankett.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Två fullmakter, vilken gäller?

2019-03-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om det finns två fullmakter hos två olika personer, vilken gäller? Den först utfärdade eller den sist utfärdade?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar det andra kapitlet om fullmakt i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, som också kallas för avtalslagen. Enligt 2 kap. 10 § avtalslagen är det möjligt att få en fullmakt för att sluta avtal eller företaga rättshandlingar i en fullmaktsgivares namn och gränser.Svaret på din fråga är alltså att det är möjligt att båda fullmakterna hos de två olika personerna gäller. Den ena fullmakten blir inte ogiltig av att en ny fullmakt meddelas. Därmed är det möjligt att båda fullmakterna i ditt fall är giltiga. Fullmakterna kan dock ge de fullmäktige olika rätt att sluta avtal eller företaga rättshandlingar. Det är dock svårt för mig att uttala mig mer om fullmakterna, då jag inte vet vad som sagts eller vad som står i dem.För att endast en av fullmakterna ska gälla, så måste en av fullmakterna återkallas.Vänligen,

Är det möjligt att friskriva sig från ansvar?

2019-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej om jag skulle hjälpa folk med att återställa raderad data på tex mobiltelefoner och usb minnen och något skulle hända så mobiltelefonen skulle låsa sig (kan hända) eller liknade går det att skriva en ansvarsfriskrivning eller liknade ?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du som privatperson kommer att hjälpa andra med att återställa raderad data och alltså inte driva det som företag. Det går att friskriva sig från ansvar för en sådan situation du nämner. Jag rekommenderar att ni ingår ett skriftlig avtal med en friskrivningsklausul som är tydlig och specificerad. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gäller fullmakten till?

2019-04-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag o min syster har haft fullmakt för våra föräldrars bankkonton under en längre tid. Vår mor gick bort 2016. Min syster sköter vår fars räkningar.Nu ville pappa ge mig en slant då jag ska flytta. Min syster säger då att han fått nya konton då de förra stod på vår mor. Detta måste ha skett relativt nyligen o jag har ej blivit informerad! Har jag fortfarande fullmakt på de nya konton? Eller har det inte med kontonumren att göra, utan fullmakt på personen?Pappa är alkoholist o lite alkoholdement så han minns inte vad som gjorts.Min syster är väldigt bestämd av sig.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huruvida du har fullmakt även för de nya kontona är tyvärr omöjligt att besvara utan att ha läst fullmakten. Däremot brukar det i regel ställas ut en fullmakt med rätt att företräda fullmaktsgivaren i bankärenden (och inte bundet till ett visst kontonummer). Min rekommendation är att du kontaktar banken och frågar om fullmakten fortfarande är giltig.Med vänliga hälsningar,

Bevittnande av namnteckning

2019-03-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Kan den part som bevittnar en namnteckning kräva att få läsa vad han bevittnar. Jag är av den åsikten,att han bara är vittne till att parterna har skrivit under en affärshandling. Rätt eller fel?
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller vid bevittnade av namnteckning är olika beroende på vilken typ av handling det är fråga om. I lag finns det ett fåtal rättshandlingar där krav uppställs på ett bevittnande. Ett exempel är upprättandet av ett testamente. I dessa fall framgår det av 10 kap. 1 § ärvdabalken att vittnena ska känna till handlingens egenskap som testamente men att det är helt upp till testatorn att fritt låta dem veta dess innehåll eller ej. I ditt fall pratar du om bevittnande av en affärshandling. I dessa fall finns inget krav på bevittnande men det sker istället i bevissyfte för att kunna styrka en handlings giltighet vid en eventuell framtida tvist. Det finns inget som reglerat vad som gäller i dessa fall men det vedertagna synsättet är att bevittningen endast är ett intygande om att namnteckningen är korrekt och att vittnet således inte behöver veta om dess innehåll. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Condictio indebiti

2019-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har sagt upp mig på mitt jobb via Mail till min chef och med 3 månaders uppsägningstid, detta bekräftades av chefen via Mail. Trots detta har lön betalats ut till mig en hel månad efter och nu är jag återbetalningsskyldig med bruttobelopp. Kan en arbetsgivare kräva mig på att betala skattedelen trots att dem gjort fel enligt nya lagen?Mvh
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det av din fråga har det skett en utbetalning av lön till dig en månad efter det att du avslutat din anställning. Sådana situationer brukar med juridisk term termen för din kallas condictio indebiti (återkravsrätt). Det finns ingen lagreglering om condictio indebiti i svensk rätt, däremot finns det en hel del praxis på området. Huvudregeln är att betalningar som skett av misstag skall betalas tillbaka. (se bland annat NJA 1999 s. 575) Det finns dock undantag och högsta domstolen har uttalat att man skall bedöma varje fall för sig (NJA 1933 s. 25). Det finns några viktiga undantag till principen om återkravsrätt. När mottagaren varit i god tro (sådan situation kan föreligga om man förväntat sig att få en liknande summa och därmed inte upptäkt eller haft skäl att upptäcka att betalningen varit felaktig) och har inrättat sig efter och/eller konsumerat beloppet. Bedömningen ska även påverkas av betalarens oaktsamhet, som till viss del läggas dem till last då det trots allt är dem som gjort misstaget. Vid bedömningen kan också tiden som förflutit sedan betalningen beaktas. Ju längre tid som gått, desto svårare blir det för betalaren att kräva tillbaka pengarna. Eftersom du själv uppmärksammade detta ska betalningen återgå. Angående din fråga om huruvida det är brutto- eller nettobeloppet som ska betalas åter, kan man till en början konstatera att skatteavdrag för lön är preliminära och slutregleras i samband med självdeklarationen, det vill säga en gång per år. Utgångspunkten är att återbetalning av felaktig lön ska påverka det beskattningsår då den felaktiga utbetalningen gjordes. Om arbetsgivaren upptäcker den felaktiga utbetalningen samma år som den gjordes ska återkravet omfatta endast nettobeloppet och då ska det felaktiga skatteavdraget regleras i nästkommande arbetsgivardeklaration.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt och att du känner att du fått svar. Jag skulle rekomendera dig att höra av dig till din förra arbetsgivare och ber dem förklara situationen för dig, så att mina antagandet ovan är rätt samt att du också bör ta kontakt med Skatteverket för att säkerställa att det sker riktigt med din eventuella återbetalning.

Är det verkligen gratis att ställa frågor på Lawline?

2019-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Ta bort min fråga...vill inte betala 1000kr
Alicia Yngstrand |Hej!Det är helt gratis att skicka in frågor till oss på Lawline! Det som kostar är om du väljer att ta kontakt med en jurist på byrån. Då måste du först boka en tid, vilket du kan göra här.Så om du har en fråga som du behöver hjälp med så skicka gärna in den så får du möjlighet till kostnadsfri rådgivning! Med vänliga hälsningar,