God mans behörighet att sälja lägenhet utan samtycke samt återkallande av framtidsfullmakt

2021-02-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Får en god man sälja stuga och lägenhet utan att ägaren gett sitt samtycke?Vad krävs för att man ska säga upp en framtidsfullmakt?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering kring goda män finns i Föräldrabalken (FB). Bestämmelser om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter (LFF) och avtalslagen (AvtL). Får en god man sälja lägenhet eller stuga utan huvudmannens samtycke?En person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att den gode mannen som huvudregel inte kan företa rättshandlingar, såsom att till exempel sälja en stuga eller lägenhet, utan huvudmannen (ägarens) samtycke. Undantag finns vad gäller sedvanlig daglig hushållning, såsom normala inköp av kläder och livsmedel, betalning av hyra osv.Vid försäljning av en bostadsrätt eller fastighet krävs dessutom samtycke från överförmyndaren. Det krävs också att den gode mannen ansöker om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt vid försäljningen (14 kap 11 § FB). Om den gode mannen utan samtycke har sålt tex en lägenhet eller stuga är försäljningen inte bindande (11 kap 5 § FB).Vad krävs för att säga upp en framtidsfullmakt?För att säga upp en framtidsfullmakt ska fullmaktsgivaren återta eller förstöra fullmaktshandlingen/handlingarna. Fullmaktshavaren är skyldig att på begäran från fullmaktsgivaren lämna tillbaka framtidsfullmakten (8 § LFF och 12 § AvtL). Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten när hen vill, så länge fullmakten inte trätt i kraft.Hoppas du fick svar på dina frågor!Vänliga hälsningar

Ingå ett avtal för en annan persons räkning

2021-01-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har godkänt ett elavtal som stor på min fru som hon inte godkänner gör elbolaget rätt som godkänner det Med vänlig hälsning
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det avtal som du beskriver finns två parter, elbolaget och din fru. För att du ska ha rätten att sluta avtal för din frus räkning på det viset som du har beskrivit så krävs det att du är berättigad att företräda henne, en sådan rätt kan du få genom en fullmakt (10 § avtalslagen). Även om du inte har en sådan fullmakt så kan avtalet bli giltigt genom ratihabition, det vill säga att din fru godkänner avtalet i efterhand.I ditt fall uppfattar jag det som att du varken har en fullmakt eller att din fru har ratihaberat avtalet i efterhand. I och med att du på dessa grunder ingår ett avtal i hennes namn med elbolaget så kan du riskera att hållas ansvarig för att ersätta dem för den skada som de lider genom att de inte kan göra avtalet gällande mot den verkliga parten, det vill säga din fru (25 § första stycket avtalslagen). Detta gäller dock inte om elbolaget insåg eller borde ha insett att du inte hade en fullmakt för att företräda din fru i elavtalet (25 § andra stycket avtalslagen). Svaret på din fråga beror således på omständigheterna i din situation. Det krävs ytterligare information för att kunna avgöra om du riskerar att hållas ansvarig samt om elbolaget insåg eller borde ha insett att du inte hade en rätt att företräda din fru.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om du vill ha ytterligare juridisk rådgivning kan du vända dig till Lawline på info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Kontraktsbrott, vad kan jag göra?

2021-01-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och mitt kompisgäng slog vad vid en klubbtävling om ett trocaderoflak. De som förlorade har nu ungefär 9 månader senare inte gett oss vårt flak. Nu har vi skrivit ett kontrakt att de måste ge oss det här flaket inom tre dagar. Vad skulle hända om de bryter detta kontrakt?
Frida Deivard |Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Vad som händer vid kontraktsbrott är olika beroende på vad som står i kontraktet. Vissa väljer att skriva in att tex vite följer ett eventuellt kontraktsbrott och då är saken enkel att avgöra. Om en konsekvens inte är reglerad i kontraktet så finns det möjlighet att stämma din motpart i domstol och kräva fullgörelse av kontraktet, det vill säga att de som förlorade ger er ert flak trocadero. Vid kontraktsbrott kan det även bli fråga om skadestånd för skada som uppkommit på grund av avtalsbrottet. Om skada föreligger kan eventuell ersättning fastställas för att du, den drabbade parten, ska försättas i samma ekonomiska position som om avtalsbrottet inte hade skett. I detta fall kan det vara fråga om värdet för flaket. Dock är tvister i tingsrätten en lång och tidskrävande process som kan kosta mycket. Ofta kan en lång tvist i domstol undvikas genom att diskutera/förhandla privat med sin motpart. Så ett alternativ för dig kan även vara att berätta om hur du tycker att denna situation skall lösas och se ifall motparten går med på det, och att du annars funderar på att gå till domstol, vilket många vill undvika. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga och att ni får trocaderoflaket utan vidare diskussion! Vänligen,

Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte

2020-12-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har bytt efternamn men har ännu inte någon legitimation med mitt nya namn.Skall jag skriva under på till exempel en låneansökan med mitt nya eller gamla namn.Om dom begär legetimation så stämmer inte namnet.Eller räcker det att visa beslutet med det nya namnet?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korrekta att göra i din situation är att skriva ut ditt nya namn i underskriften. För säkerhets skull kan du skriva in en parentes i namnförtydligandet om att du nyligen bytt namn. Uppstår några frågetecknen från lånegivaren är det bara att visa upp beslutet från Skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?

2021-01-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Får man skriva under styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll i en samfällighetsförening med kvalificerade elektroniska signaturer?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt behandlar just elektroniska signaturer och behandlas bland annat i EU:a eIDAS-förordning.I Svensk avtalslag föreligger få formkrav beträffande avtal, man kan därför nästan alltid använda elektroniska signaturer för att ingå bindande avtal. EU:s eIDAS-förordning gör att elektroniska signaturer är juridiskt giltiga inom hela EU.Enligt europeisk samt svensk lag är definitionen av en elektronisk signatur "uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektroniskform och som används av undertecknaren för att skriva under (eIDAS-förordningen artikel 3).Sammanfattningsvis, är det möjligt för dig att skriva under dessa protokoll med förutsättningen att det är kvalificerade elektroniska signaturer.Vänligen,

Hur kontaktar jag era verksamma jurister?

2021-01-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag skulle vilja få hjälp med att fylla i och skicka in det som behövs av handlingar och för att söka det som är tänkt av/inom innovation av hänvisningar hur göra om det, jag har idén om det men känner att jag vill ha rätt ifyllt av en kunnig jurist som kan alla bitarna om/inom det.Skulle ni kunna ge den hjälpen?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska kunna få den bästa hjälpen i ditt ärende som vi kan erbjuda råder jag dig att boka tid med våra verksamma jurister här eller kontakta oss på info@lawline.se, och beskriv vad ditt ärende gäller.Hoppas att du får den hjälpen du behöver!Med vänliga hälsningar,

Får en näringsidkare vägra ta emot mig som kund utan förklaring?

2021-01-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag bokade tid hos en privat massör som sedermera avbokade tiden med hänvisning till att en av hans kollegor haft en incident ihop med mig. Jag får ingen vidare förklaring om vad det gäller. Kan man bara vägra att ta emot en kund utan att ge en mer utförlig förklaring?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt råder stor avtalsfrihet i svensk rätt, vilket innebär att man är fri att välja vilka kunder man vill erbjuda sina varor/tjänster till. Det viktiga undantaget mot denna valfrihet är att det inte får utgöra diskriminering (2 kap. 12 § första stycket, första punkten diskrimineringslagen). Det som förbjuds är diskriminering, dvs sämre behandling (1 kap. 4 §), på grund av vissa uttryckligen angivna diskrimineringsgrunder, såsom kön, etnicitet eller religion, för att nämna några (1 kap. 1 och 5 §). Man är som utgångspunkt inte skyldig att ge en förklaring till varför man väljer att neka en kund, men om du kan visa något som tyder på att anledningen till att de nekar dig som kund egentligen är diskriminering kan de behöva bevisa att så inte är fallet och att deras val att neka dig motiverades av andra skäl som inte har koppling till en diskrimineringsgrund (6 kap. 3 §). Kan de inte det anses de ha brutit mot diskrimineringsförbudet och behöver betala diskrimineringsersättning till dig (5 kap. 1 §). Vad du kan göraOm du anser att de gjort sig skyldiga till diskriminering kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen (se här, eller här) för att eventuellt kunna få deras hjälp. Diskrimineringsombudsmannen får dock in många klagomål, och driver endast en mindre andel till domstol (se rubriken Vi driver ärenden till domstol för att få avgöranden). Du kan även kontakta en jurist som kan se över ditt fall i mer detalj och hjälpa dig avgöra dina chanser till framgång i domstol. Om du vill kan du exempelvis kontakta juristbyrån här på Lawline. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal

2020-12-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag köpte den 1 januari ett årskort på ett gym och fick en faktura på detta. Vi kom överens om att jag kunde betala hela summan direkt, alternativt månadsvis. Nu i slutet av året när jag har flyttat från orten och lämnat tillbaka gymtaggen, så får jag en ny faktura där det står att jag är skyldig 600 kronor.Gymmet hade då under sommaren höjt priset på årskortet och ägaren förväntar sig att jag skall betala enligt det nya priset från och med höjningen. Jag fick aldrig någon ny faktura under sommaren och vi har aldrig kommit överens om ett nytt pris muntligen heller. Min fråga till er är: om jag har fått en faktura med ett (lägre) pris som gäller under hela 2020, och gymmet sedan höjer årskortet och hävdar att jag är skyldig pengar, kan jag då peka på den ursprungliga fakturan och säga att jag betalat allting? Vem har rätt? Tack!
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du ingått ett tidsbestämt avtal om ett ettårigt gymkort. Efter detta har gymmet höjt avgiften för årskort och vill då att du ska betala den extra avgift som de bestämt. Du undrar nu om detta är tillåtet. Av frågan framgår inte ifall du betalade hela summan vid ett tillfälle eller ifall du valde att betala månadsvis.Vad som är tillåtet för gymägaren att göra beror på vad ni avtalat om. En avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas (1 § Avtalslagen kan användas som en hänvisning). Om du betalat hela summan på en gång har jag svårt att se att avtalet skulle innehålla något som säger att du skulle behöva betala mer pengar om gymmet höjer gymavgiften efter detta. Om du betalar månatligen och inget i avtalet säger att du skulle behöva betala mer om avgiften höjs så är du inte heller tvungen att betala den tillkommande avgiften. Ni har i så fall helt enkelt avtalat om ett pris, och då spelar det ingen roll ifall gymägaren efter detta vill ha mer betalt. Här ska även noteras 13 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Där står att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för saken är utan verkan mot konsumenten om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret. Det räcker inte att det bara står i ett standardavtal, utan näringsidkaren måste uttryckligen åskådliggöra konsumenten avtalsvillkoret och få ett uttryckligt godkännande, däremot finns inga formkrav. Återigen så beror alltså svaret på frågan på vad som hänt i ditt fall, men jag hoppas detta ger dig vissa verktyg! I ditt fall verkar det dock som att du redan har betalat för gymkortet, som är tidsbestämt, och jag har svårt att se hur avtalet skulle ha en bestämmelse om att en konsument kan bli skyldig att betala en ökad avgift efter att denna redan betalat sagda avgift. MVH,