är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?

2020-10-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Min son köpte en bil och i samband med köpet avtalades muntligt att säljaren skulle betala vägtrafikskatten. Nu efter köpet så vägrar säljaren detta och ignorerar helt de sms/påminnelser vi skickat till honom! Vad gäller rättsligt och har vi någon möjlighet att driva detta vidare?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är avtalet giltigt?Jag tolkar det som att din son har köpt en bil av en annan privatperson, och då är det köplagen som gäller. Även avtalslagen reglerar generella regler kring avtal. När det kommer till avtal mellan privatpersoner om just lösa saker, så gäller avtalet för lagen. Det innebär att det som din son och säljaren har avtalat är det som gäller. Även muntliga avtal är giltiga. Problemet är väl att det är svarare att bevisa ett muntligt avtal, om säljaren skulle säga att denne inte har gått med på det villkoret.Vad kan ni göra?Ni kan stämma säljaren till tingsrätten, men det hen har gjort är sannolikt inte straffrättsligt olagligt, utan det är ett civilrättsligt mål som gäller här. Har ni några som helst bevis på att säljaren bekräftat avtalet, är det till stor hjälp för era chanser. Annars är det ord mot ord och då vinner den som gör det övervägande sannolikt att dennes version är den riktiga. Den som påstår något i ett tvistemål är också den som har bevisbördan, vilket innebär att det är din son som ska kunna göra det övervägande sannolikt att avtalet ser ut på det sättet som han menar. Det är därför inte alltid helt lätt att vinna framgång i ärenden där det endast finns ett muntligt avtal. Domstolen ska då avgöra vilken historia som är mer sannolikt utifrån omständigheterna vid avtalssituationen, hur parterna har tolkat avtal och vad som ingått i avtalet och om säljaren här i detta fallet har begått ett avtalsbrott. Det blir alltså inte helt lätt för er att bevisa det, därmed inte sagt att det inte går. Men ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Förlorar man ett tvistemål kan man komma att få återbetala både sin egen och motpartens rättegångskostnader, så ni får överväga om det är ekonomiskt värt det, utifrån den summan som ni har förlorat på säljarens avtalsbrott. Om ni vill ha vidare rådgivning eller överväger att stämma säljaren, kan ni kontakta vår jursitbyrå som kan hjälpa er vidare. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Muntligt avtal?

2020-09-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Är en muntlig överenskommelse ett muntligt avtal? Om någon kommer med ett anbud, muntligt, och ena parten säger inte svara direkt utan mer indirekt som ett "jaja de blir bra" men har sågat en del i den muntliga överenskommelsen. Räknas detta som muntligt avtal? Räknas detta som en accept för anbudet?Ha de bra!
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att den svarande parten inte fullständigt instämt i det muntliga anbudet. Din fråga aktualiserar reglerna i avtalslagen.Huvudregeln är att ett antagande svar på ett anbud är bindande och innebär att ett avtal sluts (1 kap 1 § avtalslagen). Ett svar som innehåller att anbudet antas, men som på grund av till exempel ett tillägg eller en inskränkning inte överensstämmer helt med anbudet, gäller dock som ett avslag i förening med ett nytt anbud (1 kap 6 § avtalslagen). Utgångspunkten vid anbud som görs muntligen utan att anstånd med svaret medgivits, är att dessa måste antas omedelbart för att ett avtal ska anses ha kommit till stånd (1 kap 3 § andra stycket avtalslagen).Mot bakgrund av informationen jag har i ditt fall bedömer jag att ett giltigt avtal inte kommit till stånd. Detta främst då ingen ren accept lämnats. Det faktum att den svarande parten svarat "jaja de blir bra" i kombination med att ha "sågat en del i den muntliga överenskommelsen" är att anse som en oren accept. En sådan gäller enligt 1 kap 6 § avtalslagen som ett avslag på det ursprungliga anbudet, men utgör samtidigt ett nytt anbud till den ursprunglige anbudsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem bär bevisbördan vid muntligt avtal om lån?

2020-07-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Jag undrar följande: Jag var gift i 18 år med en kvinna. Under denna tid så förde jag över månadsvis till hennes konto 1000:- / månad, så hon kunde betala av sin CSN skuld som hon hade långt innan jag träffade henne (flera år för vår bekantskap).Det skevs aldrig något papper mellan oss om detta utan jag hjälpte helt enkelt min fru under den tid vi var gifta. Vi skilde os och dom föll 2019-05.27. Jag bad min exfru att betala tillbaka dom pengar jag betalade för hennes CSN skuld, men fick till svar "att det finns inga papper på det" så hon tänker inte betala tillbaka det. Sagt och gjort jag trodde att det var förlorat då det inte finns något skrivet om detta, tills alldeles nyligen då jag gjorde uppdrag på polisen . Där finns det 4 juriststuderande , varav en av dom berättar en historia som liknar min väldigt mycket, så jag berättar för honom min historia.Alla säger då, att du visst kan begära tillbaka mina pengar då det är ett små-mål (enkla tvistemål). Det är med så enligt juristerna att "bevisbördan" ligger hos min x-fru att bevisa att det ej var en lån , utan en gåva, vilket hon inte kan då det inte finns något skrivet om det förutom dom banköverföringar som jag gjort från mitt konto till hennes. Att vi sedan var gifta under perioden spelar ingen roll säger dom eftersom Studieskulder är privata. Dom säger att först begära hos kronofogden om min fordran och betalas den inte så stäm hennes i Tingsrätten som små mål. visste ej, stämmer detta verkligen?
Liv Stålhammar |Hej! tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag har tolkat din fråga rätt har att du och din ex-fru muntligt avtalat att pengarna som du satte in på hennes konto var ett lån. Om det är så att ni inte avtalat om detta och ärendet går vidare till tingsrätten begår du mened, dvs att du ljuger i domstol under sanningsförsäkran (15 kapitlet 1 § brottsbalken). De muntliga avtalet är juridiskt bindande (1 § avtalslagen).Det stämmer att din fru har bevisbördan. Huvudregeln inom civilrätten är vanligtvis att den som påstår något också ska bevisa det, men när man kan säkerställa att en överföring av pengar har skett är det den som gynnas av överföringen som har bevisbördan (NJA 2014 s.364).Du bör i första hand ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. När betalningsföreläggandet inkommit till Kronofogden kommer din ex-fru kontaktas med en begäran om att betala tillbaka skulden. Antingen så kommer din ex-fru betala eller så kommer hon invända mot betalningsföreläggandet. Om hon invänder kan du driva vidare ärendet i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om min ex man inte vill hålla ett muntligt avtal?

2020-07-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vid vår skilsmässa 1997 slapp min dåvarande make att lösa ut mig från vårt gemensamma hus. Jag tog ingenting med mig från huset, vad gäller möbler eller annat, ej heller ngn bil eller liknande som kan anses mer värdefullt. Vi gjorde en överenskommelse om att när han en dag sålde huset skulle "min" del tillfalla våra gemensamma barn. Nu har han sålt huset men vill inte hålla sin del av avtalet. Tyvärr gjordes detta avtal endast muntligt. Finns det något sätt att få honom att hålla avtalet. Det handlar inte om några stora summor, huset såldes för mellan 300 och 400 000.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett anbud är exempelvis ett erbjudande eller ett förslag. En accept är ett jakande svar på ett anbud. Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept.Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal faktiskt finns. Det är den part som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att ett avtal över huvud taget finns. Detta kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens. Om du däremot kan bevisa att ett muntligt avtal finns, flyttas bevisbördan över på motparten, som då måste bevisa att något avtal inte existerar.SammanfattningDet muntliga avtalet mellan dig och din dåvarande make är rättsligt bindande, under förutsättning att det finns ett anbud och en accept. Problemet är att du måste kunna bevisa avtalets existens om du skulle ta ärendet till domstol, vilket kan bli svårt då det var många år sedan avtalet ingicks. Om jag tolkar din fråga rätt så har du ingen bevisning till stöd för avtalet, utan det är ord mot ord.Skulle din dåvarande make förneka avtalets existens i domstol skulle du med stor sannolikhet förlora målet utan stödbevisning, vilket i sin tur skulle resultera i att du blir skyldig att ersätta motparten för hans rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).Det finns inget sätt att "tvinga" din dåvarande make till att hålla avtalet. Förvisso kan du hota om stämning, men var medveten om att utsikterna till framgång i rätten är låga utan stödbevisning. För att undvika denna typ av problem i framtiden rekommenderar jag dig att alltid upprätta avtal i skrift. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline för ytterligare rådgivning här.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?

2020-09-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Jag är separerad från min dotters mamma och vi har båda vårdnaden om henne. Nu har jag upptäckt att min dotters mamma utför bankärenden och beställer tjänster till min dotter utan mitt samtycke. Hon har meddelat banken att jag har gett henne en muntlig fullmakt, vilket inte stämmer. Hon har valt att inte ens ta upp frågan med mig. Får hon rent juridiskt göra så här? Begår hon brott och i så fall vilket?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!En bra utgångspunkt att ha till varför många åtgärder som man vill genomföra för sitt barn kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, är att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i personliga och betydelsefulla frågor för barnet (föräldrabalken 6 kap. 11 § och 13 §).I vanliga fall behöver inte båda vårdnadshavarna vara på plats hos banken för att exempelvis skaffa konto, bankkort etc. till sina barn. Om endast den ena vårdnadshavaren är på plats, skickar banken hem papper till den frånvarande vårdnadshavaren på vad som har gjorts hos banken. Den frånvarande vårdnadshavaren har därefter möjlighet att kontakta banken om denne inte skulle samtycka till det som har gjorts.För att skaffa olika tjänster hos banken till sitt barn räcker det med ett s.k. muntligt avtal enligt 10 § avtalslagen (AvtL). Det muntliga avtalet är en osjälvständig fullmakt, vilket innebär att den inte kan uppvisas för tredje man (banken). Men om den ena vårdnadshavaren exempelvis för över pengar från din dotters konto till sig själv, krävs en undertecknad föräldrafullmakt som du som fullmaktsgivare måste skriva under. Föräldrafullmakten är skriftlig och måste därför visas upp för banken innan en sådan överföring hos banken.Utifrån det du har skrivit verkar det inte finnas något brott som din dotters mamma begått, utan snarare ett fel från bankens sida som inte informerat dig om dessa bankärenden som gjorts utan ditt samtycke.Min rekommendation är att du kontaktar banken och meddelar att du inte fått någon information om dessa bankärenden och att du inte ger ditt samtycke till dessa. Därefter är banken skyldig att ta bort exempelvis tjänster som dotterns mamma skaffat utan ditt samtycke.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?

2020-08-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har en hund ihop med en annan person. Det är jag som står som registrerad ägare på Jordbruksverket och det är jag som står på försäkringen för hunden. Det finns inga papper på hunden, och vi tog över honom muntligt av en person som nu tyvärr har gått bort. Är det jag eller hon som äger hunden?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal om överförande av ägande är giltigtDin fråga gäller ett övertagande av ägnade av en hund vilket innebär att Avtalslagen (AvtL) är tillämplig. Generellt sett så är muntliga avtal giltiga såvida parterna är överens (1 kap. 1 § AvtL). Då ett djur anses vara lös egendom krävs finns inte några formkrav på hur ägarbytet ska ha sett ut (1 kap. 1 § Jordabalken). Djuret är alltså din egendom tillsammans med personen du delar hunden med. Ni är därför ägare till hunden så länge den tidigare, numera avlidna ägaren, frivilligt ingick en muntlig överenskommelse om ägarbytet. Med vänliga hälsningar,

Har jag möjlighet att avstå från ett avtal jag tackat ja till?

2020-07-20 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag är en student som har fått ett bostadserbjudande. Jag la in en intresseanmälan på flertalet bostäder och blev erbjuden en bostad som jag tackat ja till. På hemsidan och mailet stod det att ifall man tackar ja så räknas det som ett muntligt avtal. Jag har nu bestämt att jag inte vill flytta in. Har inte skrivit på ett kontrakt. Har jag möjlighet att avstå från att skriva på? Tack för er hjälp!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållasSom huvudregel inom svensk avtalsrätt gäller att avtal ska hållas. Enligt den grundläggande principen om avtalsbundenhet gäller att parter som ingått avtal (ex tackat ja) är skyldiga att fullfölja avtalet. Att avtalet är muntligt påverkar som huvudregel inte avtalets giltighet eller din bundenhet. Att avtal ska hållas gäller såväl muntliga som skriftliga avtal. Om bostaden är en bostadsrätt (lägenhet) Om bostaden är en bostadsrätt så den räknas som lös egendom vilket påverkar reglerna för vad som gäller. För lägenheter gäller därmed att löften om att köpa inte är bindande (6 kap 4 § bostadsrättslagen). För att avtalet ska vara giltigt finns alltså krav på att det ska vara skriftligt. Du är därmed inte tvungen att köpa förrän ett giltigt skriftligt köpesavtal har skrivits. Om bostaden är mark med tillhörande hus blir Jordabalken (JB) tillämplig lagOm bostaden är mark med tillhörande hus räknas det som fast egendom och därmed blir Jordabalken (JB) tillämplig lag (1 kap 1 § JB). I detta fall gäller att endast skriftliga avtal är giltiga (4 kap 1 § JB). Löfte att köpa fastighet är inte bindande. Du är därmed inte bunden av avtalet. Hoppas att svaret var till hjälp!

Gäller muntliga avtal?

2020-07-02 i Muntliga avtal
FRÅGA |HejMin dotter sa upp sitt hyreskontrakt med utflytt 1 juli 2020 . Eftersom att hon frånflyttade redan i slutet på maj och att den privata hyresvärden ville ha tid att renovera innan nästa hyresgäst, så kom de överens om att hon enbart skulle betala majhyran och att han själv då fick tillgång till huset redan 1 juni. Jag var vittne till samtalet och uppfattade det definitivt som ett muntligt avtal.Nu plötsligen kräver hyresvärden ändå in hyran för juni månad, vilket är korrekt enligt hyreskontrakt men inte utifrån det muntliga avtalet där sista hyran betalades tom maj månad.Dottern flyttade i slutet på maj och lämnade även ( i god tro ) nycklar tillbaka då.Hur ser detta ut rent juridiskt? Vad kan vi göra?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Gäller muntliga avtal? Generellt sett gäller muntliga avtal precis på samma sätt som skriftliga. Ett muntligt avtal om att frångå ett hyreskontrakt är således giltigt, eftersom hyreskontrakt inte har några formkrav. Det svåra med just muntliga avtal är dock att de är svåra att styrka om en tvist uppstår. Till din dotters fördel är det att ni var fler som hörde samtalet samt att hon flyttade ut och lämnade tillbaka nycklarna vid det tillfälle som ni påstår skulle göras enligt överenskommelsen. Hade hela uppsägningstiden gällt hade hon rimligen avvaktat med detta till dess. Till hennes nackdel är dessvärre det skriftliga och ursprungliga avtalet. Sammanfattning Muntliga avtal gäller, men kan vara svåra att styrka. I ert fall bör ni trycka på att ni var fler som bevittnade avtalsslutet samt att din dotter flyttade ut tidigare än vad som annars hade gjorts. Det blir helt enkelt en fråga om bevisning och argumentation. För alla parter är det dock både enklare och mindre kostsamt om ni försöker nå en överenskommelse på frivillig väg, det vill säga utan en domstols inblandning. Min rekommendation till er är därför att du vänder dig till hyresvärden och argumenterar för din sak. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,