Muntligt avtal om köp av hus på ofri grund, bindande?

2019-09-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Om man träffar ett muntligt avtal om köp av byggnad på ofri grund, är det avtalet bindande? Köp av fastighet har styrs väl av andra regler men vad gäller i detta fall?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida ett muntligt avtal om köp av byggnad på ofri grund kan vara bindande. Vad säger lagen? Det är riktigt som du säger att det finns vissa formkrav som ställs upp när man ska ingå avtal om köp av fastighet. Dessa krav ställs upp i 4 kap Jordabalken (JB) och innebär i korthet att ett avtal om köp av fastighet för att vara giltigt ska göras skriftligt och innehålla vissa uppgifter om pris och annat. Ett avtal om köp av fastighet som inte efterlever de krav som ställs upp i jordabalken är ogiltigt. Ett hus på ofri grund är lös egendom, de formkrav som ställs upp i 4 kap JB gäller alltså inte vid ett avtal om köp av sådan egendom. Ett muntligt avtal om köp av hus på ofri grund är därför i princip bindande enligt avtalsrättsliga regler och principen om att avtal ska hållas. Det kan däremot ändå vara klokt att upprätta ett skriftligt avtal för att säkra bevisning vid en eventuell tvist. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Gäller en muntlig överenskommelse eller krävs ett skriftligt avtal?

2019-08-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Har haft häst inackorderad i ett privatstall. Vi har en månads uppsägning vilket jag har betalat för. Kan stallägaren tvinga mig att ta pass alltså ut/lunch och insläpp? Det finns inget kontrakt skrivet. Det skulle hon ordna sen sa hon när vi flyttade dit men det har aldrig kommit. Jag har dock lagt pass som passar mitt arbetsschema men hon säger att jag måste ta jämt fördelat över ovannämnda pass. Vad gäller när inget kontrakt är signerat ?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du har hyrt en stallplats i ett privatstall. Du har nu sagt upp stallplatsen och enligt muntlig överenskommelse gäller en månads uppsägningstid. Du undrar nu om du måste ta in- och utsläpp samt lunchfordring under uppsägningstiden trots att ni inte skrivit något avtal som behandlar detta. Ett avtal är giltigt oavsett i vilken form det har uppstått. Detta innebär att ett muntligt avtal är precis lika giltigt som ett skriftligt avtal. Den stora skillnaden är att det kan vara väldigt svårt, kanske näst intill omöjligt, att bevisa vad ett muntligt avtal innehåller, medan det är betydligt enklare om överenskommelsen finns i skriftlig form. Detta innebär att er muntliga överenskommelse är giltig och ska efterlevas. Den part som inte följer vad som avtalats begår ett avtalsbrott. Innebörden av detta är att du måste ta in- och utsläpp samt lunchfordringar om ni har kommit överens om det. Avseende frågan vilka pass du måste ta gäller också vad ni tidigare har kommit överens om. Ifall ni har sagt att du endast behöver ta pass som går väl ihop med ditt arbetsschema är det vad som gäller. Samma sak gäller om ni har kommit överens om att du måste ta "jämt fördelade pass". Svaret på din fråga grundar sig alltså i vad ni kommit överens om tidigare, och gäller även om det bara är muntliga överenskommelser. Att inget skriftligt avtal finns spelar i detta fall inte någon roll. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Gäller ett muntligt avtal?

2019-07-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |När min man och jag skildes och jag flyttade 4 mil från där min exman och vår dotter bor så ville min exman köpa loss min hund till vår dotter(som är 20 år då) som saknade den när den var med mig. Eftersom jag jobbar heltid och pendlar till arbetet och inte ville lämna den ensam sa jag att jag skriver över hunden på vår dotter på ett villkor och det var att jag skulle ta hand om den när de behövde hundvakt. Både dottern och min exman lovade det till mig. Det har snart gått 3 år och varken min dotter eller hunden är något hos mig. Jag vet att dottern inte vill träffa mig så det kan jag tyvärr inte göra något åt. Hon har valt pappas sida. Men minst 2 gånger har dom ordnat hundvakt då dom rest iväg, utan att kontakta mig. Så min fråga är Gäller ettmuntligt avtal?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är om ett muntligt avtal, i detta fall att du skulle få vara hundvakt, gäller på samma sätt som ett skriftligt avtal. Regler om avtal hittar du i avtalslagen (AvtL). Gäller muntliga avtal? I 1 kap. AvtL regleras slutande av avtal, och i nämnda kapitel uppställs inte något krav på att ett avtal måste vara skriftligt (utom i vissa undantagsfall som inte är aktuella här, exempelvis vid köp av fastighet). Med andra ord är ett avtal precis lika giltigt om det ingås muntligt, som om det ingås skriftligt.Det som kan orsaka problem vid muntliga avtal är att de ibland är svåra att bevisa och ord-mot-ord-situationer kan uppstå. Den part som hävdar att det finns ett muntligt avtal är också den som ska bevisa att ett sådant avtal ingåtts. Mitt råd till digMitt råd till dig är att du vänder dig till en jurist eller advokat som kan sätta sig in i ditt fall ordentligt och ge dig rådgivning kring hur dina chanser till framgång ser ut. Detta främst för att du ska slippa ge dig in i en dyr rättsprocess om bevisläget är dåligt. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Begära betalning för efterskänkt fordran

2019-06-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |HejFör snart ett år sedan så frågade jag en vän om ett lån för att betala av en hyresskuld.Han gick med på att låna ut ca 20 000 till mig. Ett par veckor senare så fick jag arbete i en grannkommun och han efterskänkte då hela min skuld eftersom han ville att jag skulle ha möjligheten till att starta ett nytt liv utan skulder.ännu ett år senare så blev vi tyvärr osams om något helt annat och nu har jag fått ett krav från kronofogden där han hänvisar till mitt lån som han efterskänkte.Vi har inte skrivit eller ens muntligt avtalat något avtal.Har du några råd till mig hur jag ska gå vidare. Enklast är det att bara betala honom pengarna, men det känns också fel då han efterskänkte hela skulden.Vänligen
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan sägas att avtal kommer till stånd genom utbyte av sammanstämmande viljeförklaringar. Det innebär att anbud och accept som sammanfaller ger upphov till avtal. Dessa kan ingås inte bara skriftligen utan även muntligen, med några få undantag. Enligt din redogörelse framgår att något skuldebrev inte har upprättats utan att det rör sig om ett muntligt låneavtal där din vän åtagit sig att låna ut pengar till dig mot att du vid ett senare tillfälle betalar tillbaka pengarna. Detta är ett bindande avtal under vilket det uppstått en fordran.Din vän har därefter genom en muntlig viljeförklaring valt att efterskänka sin fordran till dig. Detta konstituerar en formlös gåva eftersom något gåvobrev inte har upprättats. För att en gåva i form av att en fordran efterskänks ska anses fullbordad krävs inte att rättshandlingen särskilt manifesteras utåt. Enligt 3 § tredje stycket gåvolagenfullbordas efterskänkningen av fordran genom att gäldenären underrättas av givaren, det vill säga då din vän meddelade dig om att han efterskänkte fordran. Det måste stå klart att den är uttryck för en verklig gåvoavsikt och syftar till rättsverkan utan någon ytterligare åtgärd av givaren, vilket får anses klarlagt då avsikten varit att du skulle ges möjligheten att starta på nytt skuldfri. En gåva är bindande och kan inte återkallas efter det att den fullbordats.Din vän har därmed inte fog för sin fordran då skulden inte längre existerar, vilket medför att hans krav inte är rättsligt giltigt. Vad som händer härnästTill att börja med ska du skriva under delgivningskvittot som du fått från Kronofogden. Det är inte ett medgivande till kravet utan är helt enkelt ett bevis på att du tagit emot brevet och vet om att kravet finns.Nästa steg är att du bestrider kravet genom att skriva ett brev i vilket du anger vad som är felaktigt med kravet. Var noggrann och återge detaljerat för händelseförloppet och varför kravet är felaktigt. Ett välutvecklat och utförligt bestridande med stöd på lagrum kan göra motparten ovillig att ta ärendet vidare och fungera som underlag senare i processen, skulle motparten välja att gå till domstol. Brevet ska ha inkommit till Kronofogden innan förklaringstiden (betaldatumet) gått ut. Kronofogden skickar därefter ditt bestridande vidare till motparten som, för att driva ärendet vidare, måste begära att ärendet lämnas vidare till domstol. Annars avslutar Kronofogden ärendet och det händer inget mer. Det kan sägas att om din motpart väljer att gå vidare till domstol ankommer det på din vän att i det här skedet betala en ansökningsavgift till tingsrätten på antingen 900 eller 2 800 kr (beroende på om skulden överstiger 23 250 kr) samt att det ankommer på honom att bevisa att han har rätt till pengarna. Om han går till rätten med argumentet att ni blivit ovänner och att han därmed vill ha tillbaka pengarna han givit dig i gåva kommer han inte vinna framgång med sitt yrkande. Han kommer då dessutom bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Vad dessa avser beror på om fordran överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr som redogjorts för tidigare) då reglerna ser olika ut. Muntliga avtals begränsningarProblemen som allt som oftast uppstår med muntliga avtal och viljeförklaringar, hur giltiga och bindande de än är, är att de inte medför någon vidare säkerhet ur bevishänseende om det skulle uppstå en tvist. Den tvist som uppstått er emellan är en fordringsrättslig tvist där ord står mot ord. Huvudregeln är att den som påstår något har att bevisa att så är fallet. Din vän menar att du är skyldig honom pengar, medan du menar att fordran inte längre existerar då skulden efterskänkts. Det går inte att säga med säkerhet att din vän inte skulle neka till att han efterskänkt fordran då han vet att det inte finns något skriftligt reglerat er emellan. Lyckas han övertyga rätten om att han däremot lånat ut pengar till dig, genom kontoutdrag/kontoöverföring eller liknande, går bevisbördan över till dig. Det innebär att du måste bevisa för rätten att fordran efterskänkts. Om du inte kan det så är risken att du får betala skulden samt även ansökningsavgiften till tingsrätten och andra eventuella rättegångskostnader, det kan med andra ord bli en kostsam historia.Om någon bevittnat gåvoförklaringen, om det finns SMS-konversationer eller e-post er emellan eller något som på annat sätt kan styrka din redogörelse ska du lägga fram detta då de muntliga avtalen annars lämnar er med ord mot ord och en oförutsägbar utgång beroende på om din vän förnekar att han efterskänkt sin fordran eller inte.AvslutningsvisOm du väljer att betala enligt det betalningsföreläggande du fått från Kronofogden meddelar du myndigheten om detta och ärendet kommer därmed vara avslutat. Om du överklagar föreläggandet redogör du för omständigheterna och bestrider med hänvisning till gåvolagen och att i och med att gåvan fullbordats är den juridiskt bindande och kan inte gå åter. Om din vän inte går vidare avslutas ärendet. Går han vidare är det ord mot ord men med en bevisbörda hos honom inledningsvis. Om han inte förnekar efterskänkningen av fordran bör yrkande ogillas. Om han däremot nekar till detta är det osäkert hur utgången blir. Om du vill ha vidare hjälp i ärendet rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som kan titta närmare på ärendet. Lawline har jurister som kan hjälpa och råda dig vidare i ärendet samt företräda dig i rätten om det skulle leda till detta.Om du vill boka tid kan du göra det genom vår hemsida eller genom att ringa på 08 – 533 300 04 måndagar-fredagar kl.10-16.Hoppas du fått vägledning i frågan och att det löser sig på bästa sätt.Vänligen

Ändra sig när man har lovat något muntligen?

2019-09-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,En vän bjöd mig på en resa för snart ett år sedan (betalade flyg själv) där han insisterade på att bjuda på boende och mat. Har dessvärre inget skriftligt på detta. Vi har nu haft en dispyt och han vill därför att jag betalar min del för resan. Har han rätt att kräva mig på dessa pengar? Eller räknas en resa som gåva?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Generellt brukar man säga att det finns två sätt för en person som lovat något att verkligen bli tvungen att ge bort något rent juridiskt. Antingen genom att personen skriver en gåvoutfästelse eller gåvobrev där personen uttrycker ett sådant löfte, eller genom att personen, inför en större skara personer, vid ett högtidligt tillfälle, uttalar ett sådant löfte. Det här är dock sällan något som man i vardagliga situationer hänvisar till.Om man istället pratar om avtal så kan avtal vara både muntliga och skriftliga. Ett avtal är alltså "lika bindande" oavsett om avtalet är skriftligt eller muntligt. Ett "vanligt" avtal har inga formkrav.Ur bevissynpunkt är det dock självklart alltid bättre att avtalsinnehållet är nedskrivet i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att parterna har varit överens, men underskriften är alltså inte ett krav för att avtalet ska vara bindande- det räcker alltså att ni kommer överens allihopa om något som alla har gått med på.Det är alltid svårt med löften och "avtal" mellan privatpersoner på det här sättet eftersom man i många fall bara litar på det personen säger, och i de flesta fall räknar man ju inte med att det ska behöva skrivas några gåvobrev eller avtal för att vissa saker ska gälla. Därför kanske själva moralen och vad som känns bäst i situationen många gånger kan bli avgörande. Dessutom finns det preskriptionstider på 10 år, så beroende på hur lång tid det har gått mellan att han har sagt att han ska betala och er dispyt kan också bli avgörande. Som svar på din fråga så skulle jag vilja hävda att om han har lovat något så kan du hävda att ni ingått ett muntligt avtal och hänvisa till principen pacta sunt servanda (avtal bör hållas). Har han sagt att han ska betala och ni redan åkt på resan blir det lite märkligt att han väljer att ta tillbaka det han sagt nu i efterhand. Annat vore om ni inte hade hunnit åka än. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gäller ett muntligt avtal?

2019-07-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej2 bolag har kommit överens om en entreprenad där det lovades ytvattenkanalisation muntligt, men i det skriftliga avtalet så står det att detta ej ingår. vi missade tyvärr detta när vi signerade.Nu anser entreprenören om att entreprenaden är färdigställd men vi anser att det saknas ytvattenskanalisation.Hur går man tillväga här? vad har vi för rättigheter som vi kan åberopa.Entreprenören väljer att ej svara oss och vi har därför sagt att vi kommer att ta in en annan entreprenör som gör ytvattenkanalisation, men kan vi fakturera den kostnaden till den första entreprenören?Vad kan vi göra här?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är om ett muntlig avtal, i detta fall avseende att en ytvattenkanalisation ska ingå i en entreprenad, gäller på samma sätt som ett skriftligt avtal. Alternativt vad ni som företag kan göra för att göra för att göra detta avtal gällande. Regler om avtal hittar du i avtalslagen (AvtL).Gäller muntliga avtal? I 1 kap. AvtL regleras slutande av avtal, och i nämnda kapitel uppställs inte något krav på att ett avtal måste vara skriftligt (utom i vissa undantagsfall som inte är aktuella här, exempelvis vid köp av fastighet). Med andra ord är ett avtal precis lika giltigt om det ingås muntligt, som om det ingås skriftligt.Det som kan orsaka problem vid muntliga avtal är att de ibland är svåra att bevisa och ord-mot-ord-situationer kan uppstå. Den part som hävdar att det finns ett muntligt avtal är också den som ska bevisa att ett sådant avtal ingåtts. Det är i mitt tycke här problemet ligger, ni som företag måste kunna bevisa att ni kommit överens om att en ytvattenkanalisation skulle ingå i entreprenaden, annars står ord mot ord och det finns ingen möjlighet för er att göra avtalet gällande. Mitt råd till erMitt råd till er är att ni vänder er till en jurist eller advokat som kan sätta sig in i ert fall ordentligt och ge dig rådgivning kring hur era chanser till framgång ser ut. Detta främst för att ni ska slippa ge er in i en dyr rättsprocess om bevisläget är dåligt. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Farmor lovande muntligt att jag skulle få ta över deras hus, är det gällande?

2019-07-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Min farmor lovade mig när jag var mindre (ett antal år sedan, kanske 10), att jag skulle få ärva deras hus den dagen de inte längre vill bo kvar av olika anledningar. Hon har ingått ett muntligt avtal, och det är samma vikt som skriftligt avtal om jag förstått det rätt. Men jag kommer inte ihåg om det var fler personer där när hon sa det och då har jag ju inga vittnen och får problem i en kommande domstol (om avtalet ej skulle hållas) då bevisbördan ligger på mig? har jag någon chans i en domstol?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver är huvudregeln att muntliga avtal lika bindande som skriftliga, men det finns en hel del begränsningar i den regeln. I ditt fall kan tyvärr flera stycken begränsningar vara aktuella, som jag kommer räkna upp nedan. Du skriver att du skulle få "ärva" fastigheten, vilket jag tolkar som att du skulle få "ta över" den på något sätt. Det känns alltså inte riktigt klart hur du skulle ta över den, utan det kan vara genom köp, gåva, arv, testamente eller något annat slags avtal. 1.Var det verkligen ett avtal? När din farmor lovade dig att du skulle få ta över eller ärva fastigheten i framtiden, så kanske den mest uppenbara frågan är om det verkligen uppstod ett bindande avtal. Det kanske låter lite teoretiskt, men endast bindande viljeförklaringar ska göra att din farmor blir bunden av avtalet (se Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar (1914), s.13). Vad ville din farmor egentligen när hon sa det där? Det är möjligt att din farmor faktiskt inte menade det som ett allvarligt erbjudande om framtida fastighetsköp till sitt minderåriga barnbarn där och då, utan mer kanske mer allmänt målade upp framtidsplaner. Om din farmor menade det som en gåva så är inte löftet att du ska få en gåva bindande förrän hon faktiskt har givit dig den (gåvolagen 1§ första stycket). Med anledning av vad jag har skrivit här ovanför tycker jag att det finns anledning att frågasätta om det finns något bindande avtal över huvud taget i detta fall. Formkrav finns för överlåtelse av fastighet Även om det skulle röra sig om ett avtal, så skulle det inte vara giltigt eftersom att det rör en fastighet. Vid köp eller gåvor av fastigheter så krävs det skriftligt avtal för att det ska bli gällande (jordabalken (JB) 4 kap. 1§ första stycket och JB 4 kap. 29§). Det finns dessutom vissa krav på vad det ska innehålla (JB 4 kap 1§ första stycket). Uppfylls inte kraven blir köpet eller gåvan ogiltiga (JB 4 kap. 1§ tredje stycket). Det finns inget testamente Om vi tolkar det din farmor sa som att du i framtiden skulle få fastigheten genom arv eller testamente, så finns det problem där med. Har hon inte upprättat ett testamente där hon skriver att du ska få fastigheten, så är det den vanliga arvsordningen som träder in (se bl.a. ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1-4§, 3 kap. 1§ första stycket och 9 kap. 1§). Eftersom att du inte skriver något om att ett testamente, så utgår jag från att ett sådant inte finns. Därför skulle i så fall normalt din pappa och hans syskon ärva före dig (ÄB 2 kap. 1§ första stycket). Att försöka avtala om att i framtiden få arv av din farmor (ett "arvsavtal") går inte heller, eftersom att sådana avtal är ogiltiga (ÄB 17 kap 1§). Din farmor måste ha upprättat ett testamente i så fall, det räcker inte att ha avtalat om framtida arv med dig.Du (kanske) var omyndig Du skriver att din farmor sa detta till dig när du var "mindre". Jag utgår från att "mindre" betyder att du var under 18 år gammal. I så fall var du dessutom vid tidpunkten omyndig (föräldrabalken (FB) 9 kap. 1§). En person som är under 18 har som huvudregel inte rätt att ingå bindande avtal, särskilt inte utan samtycke från förmyndare (normalt föräldrarna) (FB 9 kap. 1§ och 9 kap. 6§). Vissa möjligheter att ingå avtal har förstås även en person under 18 år, men att köpa eller få en fastighet ingår inte där. Eftersom att det rör sig om en fastighet hade det inte ens räckt med föräldrarnas samtycke, utan det hade till och med krävts överförmyndarens samtycke (FB 14 kap. 11§). En överförmyndare är en slags verksamhet som varje kommun måste ha. Eftersom att du inte skriver om något samtycke från varken förmyndare (normalt föräldrarna) eller överförmyndaren, så antar jag att ett sådant inte finns. Bevisproblemen Slutligen måste jag säga att det även om ett muntligt avtal i teorin är lika bindande som ett skriftligt, så ligger problemet i praktiken. I praktiken är det inte lika bindande, eftersom att det är mycket svårare att bevisa att ett muntligt avtal ingåtts. Precis som du skriver så kommer det att bli svårt för dig att bevisa något här. Sammanfattning och råd-Det finns anledning att anta att det faktiskt inte rörde sig om ett avtal alls -Formkraven som finns för köp eller gåva av fastighet var inte uppfyllda -Det finns inget testamente eller liknande som säger att du ska få ärva fastigheten. Ett avtal om att i framtiden få ärva (arvsavtal) är ogiltigt. -Du kanske var omyndig och saknade samtycke av de personer som krävs när det skedde.-Det kommer vara svårt att bevisa något -Jag skulle därför råda dig att tyvärr släppa det gamla löftet din farmor gav dig. Vill du ta över fastigheten får du prata med farmor igen om att få ta över den, genom att köpa eller på annat sätt. Möjligheten att nå framgång i domstol som det är nu bedömer jag som väldigt liten. Hoppas det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ett löfte vara ett bindande avtal?

2019-05-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej Lawline.Jag är med i en kyrkokör sedan några år tillbaka som administreras av Svenska kyrkan som även betalar körledaren..För ett år sedan bestämdes att en sjuttioårsgräns för medverkan i kören skulle råda.Nu har detta löfte ändrats och gränsen går nu vid 65 år. Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur ingås avtal?Inom svensk rätt ingås avtal genom den så kallade anbud-accept modellen. För att ett avtal ska anses ha kommit till stånd krävs dels ett anbud från den ena parten, och dels en accept på anbudet från den andra parten (se 1 § Avtalslagen). Anbudet och accepten kan vara muntliga eller skriftliga, med andra ord kan avtal ingås både muntligt och skriftligt. Anbudet ska till sin utformning vara preciserat och riktat till en bestämd adressat. Vid muntliga anbud måste accepten ske omedelbart, annars uppstår inget avtal (3 § andra stycket AvtL). Är åldersgränsen ett avtal? Jag kan tyvärr inte se att bestämmandet av en sjuttioårsgräns kan anses vara ett avtal då det inte uppfyller inte avtalslagens regler. Det kan mer liknas som ett löfte, en riktlinje eller en policy vilket inte kan ses som bindande enligt avtalslagens regler. Det har inte lämnats något specifikt anbud och det finns heller ingen bestämd adressat. Det påverkar ett kollektiv vilket inte kan bindas genom avtal.Gäller det tidigare löfte/ muntliga avtal som gavs förra året till oss körmedlemmar som var med i kören då detta bestämdes?Nej det gör tyvärr inte det. Det bästa ni kan göra är att lyfta frågan med de som bestämmer angående åldersgränsen och försöka komma överens om en bra lösning så att alla inblandade blir nöjda. Jag hoppas att det löser sig!Med vänliga hälsningar