Upphäva muntligt kontrakt

2019-04-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något. Är egen företagare.
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Ett muntligt kontrakt har samma effekt som ett skriftligt, ett muntligt kontrakt är såklart svårare att bevisa. Ett muntligt avtal ingås genom att ett anbud accepteras omedelbart, man kan alltså inte tacka ja till ett anbud en längre tid efter det framlagts, detta framgår i 3 § avtalslagen. Det ska ske i samma avtal.Med detta sagt så utgår jag från att ett muntligt avtal faktiskt ingåtts. Som en näringsidkare har du ingen chans att frångå avtalet om inte någon av ogiltighetsbestämmelserna i 3 kap avtalslagen kan aktualiseras. Tex om villkoren är oskäliga (36 §), eller om omständigheterna skulle strida mot tro och heder (33 §) är två av de vanligare ogiltighetsgrunderna men om avtalet ingåtts under vanliga, skäliga omständigheter så finns inte någon chans att frångå avtalet då det är på samma sätt som skriftliga, bindande. Men såklart är det även svårare för din motpart att bevisa avtalets existens.Hoppas du fått svar på din fråga.

Kan man debiteras för uteblivet frisörbesök?

2019-04-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag glömde att avboka min frisörtid och måste ändå betala för besöket, vilket jag accepterar.Dock så hävdar de att jag inte har rätt till min tid om jag kommer sent, ca 30min, trots att de hinner styla på den tiden. De ger bort min tid till en walk in kund istället, så jag får ingen hjälp men måste betala för hela tiden som satts av. Är detta lagligt?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen specifik lagstiftning som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument vid köp av tjänst som utförs på person, såsom frisörbesök. I stället får man vända sig till allmänna avtalsrättsliga regler. Huvudprincipen inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, se även 1 § avtalslagen. Detta gäller även muntliga avtal. En frisör har rätt att kräva betalning om du inte dyker upp på avtalad tid. Det förutsätter i så fall att villkoret för frisören att ta ut avgift har införlivats i ert avtal. Huvudregeln är att standardvillkor måste framföras till motparten före avtalsingåendet för att kunna bli en del av avtalet. En näringsidkare ska ha vidtagit skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten på villkoret senast i samband med avtalsslutet. En konsument ska alltså bli informerad om vad som gäller i samband med bokningen. Villkor som är överraskande eller väldigt betungande måste särskilt klargöras. Inom vissa branscher anses konsumenter vara medvetna om att det förekommer vissa typer av villkor. Det innebär att en konsument kan bli bunden av villkoren utan att näringsidkaren särskilt upplyst om dessa före avtalsslutet, förutsatt att villkoren funnits tillgängliga och konsumenten därmed haft möjlighet att ta del av dem samt att villkoren inte är överraskande eller särskilt betungande (se t.ex. NJA 1978 s. 432 som gällde allmänna resevillkor vid paketresor). Frisörsalonger tillämpar ofta system med walk in kunder, således kan det anses allmänt accepterat. Att uteblivna bokningar erbjud till walk in kunder torde därav kunna vara ett sådant villkor som inte måste upplysas om särskilt.Det är möjligt att konsumenter anses vara medvetna om att villkor om avgift på grund av uteblivet besök förekommer inom just frisörbranschen. Vanligt är till exempel att avbokning måste ske 24 timmar innan, annars sker debitering och att tider kan erbjudas till andra om man inte dyker upp. Villkoren måste dock finnas tillgängliga för dig som kund även om frisörsalongen inte måste upplysa dig om dessa inför varje bokning. Din frisör kan alltså ha rätt att erbjuda din bokade tid till en walk in kund om du kommer sent.Hoppas att detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Näringsidkare muntlig beställning av konsulttjänst. Är beställningarna att anse som fullgoda avtal?

2019-03-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |I fall där konsult utför arbete åt annan näringsidkare över ett antal år och muntlig beställning sker vid varje enskilt tillfälle samt att arbetet utförs på beställarens driftställe, är dessa beställningar att anse som fullgoda avtal om arbeten som sedermera utförs?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal om konsultuppdrag kan tillkomma muntligen. Av din fråga är därför beställningarna att anse som fullgoda avtal. Om det skulle uppkomma oenigheter om pris eller om arbetets omfattning kan det dock vara en bra idé att upprätta skriftliga avtal. Observera att det inte finns någon lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, vilket innebär att det som har avtalats mellan er är det som gäller. Se denna lawline-fråga.För i övrigt kan nämnas att det finns bestämmelser om avtal i avtalslagen (AvtL), vilken bl.a. reglerar avtalsslutande och när avtal kan ogiltigförklaras. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Gäller muntliga gåvo- och skuldebrev?

2019-02-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. jag undrar om gåvobrev och skuldebrev arkiveras av någon annan än givaren och mottagaren. jag menar om givaren säger att han inte har dom kvar likaså mottagaren. Gäller då muntligt avtal?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att muntliga avtal gäller lika mycket som skriftliga avtal.Gåvobrev och skuldebrev är alltså giltiga trots att det inte finns något skriftligt avtal. Muntliga avtal är dock mycket svåra att bevisa, ofta hamnar parterna i ord mot ord. Det är därför att rekommendera att avtalet finns i skriftlig form och att både givaren och mottagaren sparar varsin kopia. Observera att gåva av fastighet kräver skriftligt avtal och därför inte är giltig i muntlig form. När det gäller gåvobrev kan dessa registreras hos Skatteverket, men det går bara om gåvan sker mellan makar. I övrigt, både vad gäller gåvobrev och skuldebrev, arkiveras dessa inte av någon myndighet eller annan institution. Om gåvobrevet gäller en fastighet kan dock Lantmäteriet ha en kopia av avtalet, eftersom det måste skickas in i samband med ansökan om lagfart. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp kring detta är du varmt välkommen att boka tid hos Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Muntliga avtal vid telefonförsäljning?

2019-04-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något utan tackar ja på telefonsamtal.
Sofie Falk |Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!Av din fråga framgår inga omständigheter, men jag får uppfattningen av att du i denna situation är att anse som konsument. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att du är konsument och att motparten är näringsidkare. Det framgår av din fråga att du tillträtt ett avtal muntligen, muntliga avtal är bindande om anbudet har accepterats direkt vilket verkar vara fallet när du ingått det över telefon. Detta framgår av 3 § avtalslagen. Det nu sagda har dock modifierats i syfte att stärka konsumentskyddet. Våren 2018 beslutade riksdagen om lagändringar som innebär att det inte längre är möjligt att ingå avtal muntligen, om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. Det krävs att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar anbud för att ett avtal ska komma till stånd. Detta framgår av 2 kap. 3 a § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Sammanfattningsvis innebär det att du inte ingått detta avtal muntligen, eftersom du inte har accepterat anbudet skriftligen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Bindande avtal vid köp av tjänst mellan näringsidkare

2019-04-15 i Muntliga avtal
FRÅGA |Vad gäller vid telefonförsäljning mellan företag? Blev uppringd av försäljare o bad dom skicka över material för genomgång innan ev avtal med dom. Fick sedan en orderbekräftelse om ingått avtal, vilket jag inte gjort. Krävs nu på betalning av en tjänst jag inte beställt. Har läst runt på nätet lite. Vad jag förstår så e inte avtal bindande om det inte finns underskrift från båda parter.
Carl Jansson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga och omständigheterna du framfört som att ett företag hävdat att de sålt en tjänst till dig/ditt företag och att du nu undrar vad som gäller för dig med tanke på att du aldrig gått med på att köpa något. Tillämplig lagVad gäller köp av tjänst mellan näringsidkare (du/ditt företag och telefonförsäljaren) finns det ingen lag i svensk rätt i dagsläget som reglerar området. Köp av tjänster mellan näringsidkare regleras istället utifrån branschpraxis, av avtalsrättsliga principer och av avtalslagen (AvtL).Muntliga avtal är bindande enligt AvtLFrågan blir då vad som anses vara ett bindande avtal rent generellt utifrån AvtL. Ett avtal är bindande för parterna om ett anbud från ena parten accepteras av den andra (1 § AvtL). För att muntliga avtal ska vara bindande krävs, om inte annat sägs mellan parterna, att det accepteras direkt (3 § andra stycket AvtL). Med andra ord är muntliga avtal bindande för parterna. Undantag finns såklart. Dessa är då skrivna i specifik lagtext, exempelvis vid fastighetsköp i 4 kap. 1 § Jordabalken. Då ingen lag reglerar det område som framgår av din fråga, får vi utgå från att muntliga avtal är bindande i enlighet med AvtL. Således är det klart att man kan bli bunden av muntliga avtal, men som du framhållit har du aldrig accepterat ett anbud. Detta resulterar i att ett bindande avtal aldrig ingicks ifrån början. Det blir svårt för försäljaren att hävda att ni ingått avtal då det saknas bevis för detta genom exempelvis ett skriftligt avtal. Det tycks då bli tämligen svårt för telefonförsäljaren att få rätt till betalning från dig/ditt företag i slutändan. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Blir ett muntligt avtal bindande med en dement person?

2019-03-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som gäller ett muntligt avtal med en förvirrad person. Vi har en 89årig dam som bor i en gård som dotter och barnbarn är ägare av. Det finns hästar som är på gården. Personen och vännerna som har sina hästar där betalar inget för stallplatsen vilket är helt okej men däremot vill damen har betalt för elen nu som de har utnyttjat. De har tydligen varit inne och frågat förut om hon vill ha betalt och då hävdar de att hon sagt att hon inte vill ha något. Vi hävdar att de inte kan ingå avtal med en person som är senil utan ska fråga ägarna till gården. Jag vill nu veta hur det är enligt lagen? Vad gäller vid sådana här frågor just med muntligt avtal med en senil person.
Maja Trygg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På grund av att din fråga handlar om avtal, blir Avtalslagen tillämplig för att besvara din fråga. För att muntliga avtal ska gälla kärvs det att anbud-accept modellen uppfylls. Anbud-accept modellen innebär att anbudsgivaren lämnar ett anbud, på ett förslag på avtal. Sedan är det upp till anbudstagaren att acceptera anbudet, för att avtalet ska anses som giltigt och bindande för de avtalade parterna. Vid muntliga avtal krävs det att anbudet från anbudsgivaren accepteras omedelbart, enligt 3 § 2 stycket Avtalslagen. För att ett muntligt avtal ska ses som ogiltigt krävs det att någon av de avtalade parterna saknar rättslig handlingsförmåga. Rättslig handlingsförmåga innebär möjligheten att själv ingå avtal. En person som saknar rättslig handlingsförmåga kan vara en person som inte är myndig (dvs. någon som inte är över 18 år), någon som är satt under förvaltare eller har en psykisk störning. Till damen i din fråga, är det inte troligt att hon skulle anses sakna rättslig handlingsförmåga och därmed inte kunna ingå avtal, eller gör ett avtal ogiltig på grund av att hon är senil/dement. Damens ålder skulle inte heller anses vara ett argument för att hon saknar rättslig handlingsförmåga, enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. För att få ett muntligt avtal med en senil/dement person oskäligt, dvs göra ett sådant avtal ogiltigförklarat, finns chans för att jämka ett sådant avtal enligt 36 § Avtalslagen. Vid en sådan jämkning med att hjälpa av 36 § Avtalslagen räknas alla omständigheter in vid avtalets ingående och innebörd. Denna regel är antagligen den störta möjligheten för att frångå eller jämka ett muntligt avtal med en senil/dement person. Ett annat sätt att frångå ett avtal med en dement/senil person skulle vara om någon hade utnyttjat personens tillstånd för att få till avtalet. Ett sådant avtal hade också ansetts som ogiltigt, enligt 31 § avtalslagen. Annars är ett muntligt avtal bindande med en person som är senil/dement. Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Min f.d. vän vägrar betala tillbaka sin skuld till mig -vad kan jag göra?

2019-02-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hejsan, det är såhära att en fd vän har fått låna pengar och har blivit lovad att även få tillbaka dessa pengar! Men under dessa 5 månaderna har ingenting hänt, varken fått pengarna eller fått tag i denna person! Har även bevis på sms att denna person ska betela tillbaka, har även vittnen som hört ett muntligt avtal att personen ska betala tillbaka, men även vittnen där personen säger att personen vägra betala. Hur gör jag? Hur går jag tillväga?
Ceda Imranova |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!Bestämmelser kring avtal hittar du (här). Ert muntliga låneavtalInom svensk avtalsrätt finns det inget krav på hur ett avtal ska utformas (förutom när det gäller köp av fast egendom) det kan alltså vara skriftligt såväl som muntligt. Ert avtal gäller en fordran då din f.d. vän har lånat pengar av dig som hen har lovat att betala tillbaka. Det finns en huvudregel inom avtalsrätten som lyder "pacta sunt servanda", vilket betyder att avtal skall hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. I ditt fall har det skett ett muntligt avtal och detta är bindande och din f.d. vän är skyldig att betala tillbaka. Genom att inte betala tillbaka har personen begått ett avtalsbrott. Hur ska du nu gå tillväga när personen vägrar betala tillbaka?Du har inte nämnt hur ni avtalat om betalningen, dvs när personen ska ha betalat och hur. Om du har försökt att få kontakt med personen och datumet för betalning redan förfallit så råder jag dig att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden kommer då att skicka ett brev till personen som säger att hen ska betala sin skuld till dig ungefär som en påminnelse. Personen kan då välja att av svara på detta genom att antingen ignorera det, betala sin skuld eller genom att bestrida kravet. Du kan läsa allt om hur ett betalningsföreläggande går till (här). DomstolsprocessOm personen bestrider betalningsföreläggandet kommer du bli hänvisad till domstolen. Du kan välja att stämma din f.d. vän i domstolen. Det som är svårt med muntliga avtal är att den som påstår att det finns ett avtal är också den som måste bevisa detta, du måste alltså bevisa att ni har slutit ett muntligt låneavtal. Det kan vara väldigt svårt att bevisa detta och det ställs höga krav. Ännu en nackdel är att den som förlorar målet är den som måste betala rättegångskostnaderna. Du har både vittnen som hört att det slutits ett avtal och sms vilket gör att du har en större chans i bevisningen men det går ändå inte att garantera att du vinner i domstolen. Min rekommendation Jag råder dig att försöka kontakta personen igen och förklara att ni har haft ett muntligt avtal och att du vill att hen ska betala tillbaka. Förklara att du kommer vidta andra åtgärder ifall hen inte betalar sin skuld till dig. I andra hand kan du ta hjälp av Kronofogden och allra sist domstolen. Om du väljer att ta detta till domstol så rekommenderar jag att ta hjälp av en kvalificerad jurist för rådgivning. Du kan då få hjälp med det administrativa och få en överblick på hur stora kostnaderna kan bli. Du kan även få hjälp med hur du bör lägga fram din bevisning i målet. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du funderar på något mer är du välkommen att ställa en ny fråga. Lycka till!Vänligen,