Kan avtal ingås muntligt?

2020-11-21 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej ett företag som hjälper andra att starta företag ringde mig och vi spelade in samtalet och gjorde ett muntligt avtal och jag sa att jag var medveten om att det inte var någon ångerrätt.. och dom kommer skicka detta till inkasso om jag inte betalar.. har dom rätt till detta?!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar frågan som om du undrar ifall ett avtal har ingåtts mellan er, och om de kan kräva att du betalar för tjänsten. Kan avtal ingås muntligt? Som huvudregel gäller att avtal ska hållas (1 kap 1 § avtalslagen). Ett avtal anses ingått när man har fått ett anbud, och sedan tackat ja till detta. Inom svensk rätt är muntliga avtal lika bindande som skriftliga avtal. Enda skillnaden är att muntliga kan vara svårare att bevisa, men i just ert fall så finns det ett inspelat samtal som fungerar som bevis på att ni har ingått avtal. Sammanfattning Det muntliga avtal som ni har ingått är bindande mellan er, och om det finns ett betalningsvillkor i avtalet som du har ingått så är du skyldig att betala.Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är muntliga avtal om lån av pengar giltiga?

2020-11-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående lån av privat person. Om någon (person 1) har lånat pengar av en annan person (person 2), och person 2 betala in person 1's räkningar, asså inte förde över till person 1. Det har inget avtal skrivet, men en muntlig överenskommelse om när det ska betalas tillbaka och att det har en avbetalnings plan.Men person 2 kräver innan avbetalnings planen har börjat att person 1 ska betala hela summan innan. Hur ska man egentligen lag agera? Vad har person 2 för lagstöd att göra detta?Mvh en bekant till person 1
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga avtal, så länge det man avtalar om inte omfattas av särskild reglering. Att avtala om pengar på det sätt som gjorts omfattas inte av några formkrav, och således är det muntliga avtalet fullt giltigt (jfr 1 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Vad som kan vara problematiskt med muntliga avtal är att det ofta är svårt att påvisa sin rätt när ord står mot ord. Har personerna avtalat om en viss avbetalningsplan är det dock den som gäller, och agerande i strid mot avtalet utgör avtalsbrott. Med andra ord har person 2 inte någon rätt att kräva fullgörelse i strid mot avtalet. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Får mitt barns mamma göra bankärenden utan mitt samtycke?

2020-09-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, Jag är separerad från min dotters mamma och vi har båda vårdnaden om henne. Nu har jag upptäckt att min dotters mamma utför bankärenden och beställer tjänster till min dotter utan mitt samtycke. Hon har meddelat banken att jag har gett henne en muntlig fullmakt, vilket inte stämmer. Hon har valt att inte ens ta upp frågan med mig. Får hon rent juridiskt göra så här? Begår hon brott och i så fall vilket?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!En bra utgångspunkt att ha till varför många åtgärder som man vill genomföra för sitt barn kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, är att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i personliga och betydelsefulla frågor för barnet (föräldrabalken 6 kap. 11 § och 13 §).I vanliga fall behöver inte båda vårdnadshavarna vara på plats hos banken för att exempelvis skaffa konto, bankkort etc. till sina barn. Om endast den ena vårdnadshavaren är på plats, skickar banken hem papper till den frånvarande vårdnadshavaren på vad som har gjorts hos banken. Den frånvarande vårdnadshavaren har därefter möjlighet att kontakta banken om denne inte skulle samtycka till det som har gjorts.För att skaffa olika tjänster hos banken till sitt barn räcker det med ett s.k. muntligt avtal enligt 10 § avtalslagen (AvtL). Det muntliga avtalet är en osjälvständig fullmakt, vilket innebär att den inte kan uppvisas för tredje man (banken). Men om den ena vårdnadshavaren exempelvis för över pengar från din dotters konto till sig själv, krävs en undertecknad föräldrafullmakt som du som fullmaktsgivare måste skriva under. Föräldrafullmakten är skriftlig och måste därför visas upp för banken innan en sådan överföring hos banken.Utifrån det du har skrivit verkar det inte finnas något brott som din dotters mamma begått, utan snarare ett fel från bankens sida som inte informerat dig om dessa bankärenden som gjorts utan ditt samtycke.Min rekommendation är att du kontaktar banken och meddelar att du inte fått någon information om dessa bankärenden och att du inte ger ditt samtycke till dessa. Därefter är banken skyldig att ta bort exempelvis tjänster som dotterns mamma skaffat utan ditt samtycke.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Gäller ett muntligt ägarbyte av hund?

2020-08-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har en hund ihop med en annan person. Det är jag som står som registrerad ägare på Jordbruksverket och det är jag som står på försäkringen för hunden. Det finns inga papper på hunden, och vi tog över honom muntligt av en person som nu tyvärr har gått bort. Är det jag eller hon som äger hunden?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal om överförande av ägande är giltigtDin fråga gäller ett övertagande av ägnade av en hund vilket innebär att Avtalslagen (AvtL) är tillämplig. Generellt sett så är muntliga avtal giltiga såvida parterna är överens (1 kap. 1 § AvtL). Då ett djur anses vara lös egendom krävs finns inte några formkrav på hur ägarbytet ska ha sett ut (1 kap. 1 § Jordabalken). Djuret är alltså din egendom tillsammans med personen du delar hunden med. Ni är därför ägare till hunden så länge den tidigare, numera avlidna ägaren, frivilligt ingick en muntlig överenskommelse om ägarbytet. Med vänliga hälsningar,

Muntligt anställningsavtal - giltigt?

2020-11-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag har sökt ett jobb som jag enligt chefens ord ska få. Först var starten vecka 43, sen fick han skjuta på det till v.47 och nu har han flyttat på det till v.46.För mig spelar detta föga roll, jag har sagt att vi bestämmer en tid för kontraktskrivning så snart som möjligt så kommer jag in i skriver på. Jag funderar nu på om jag ingått i ett muntligt avtal som binder mig till att ta jobbet.Jag har inte skrivit på anställningsavtalet än, men jag har sagt på telefon att jag tar jobbet.Kan jag dra mig ur?Det ska nämnas att vi inte specificerat detaljer såsom t.ex. anställningsform etc.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anställningsavtal omfattas inte av några formkrav och är således giltiga även i muntlig form. Som med alla typer av avtal är utgångspunkten att avtal ska hållas, men problemet med just muntliga avtal kan vara svårigheten att bevisa avtalet och dess innehåll när ord står mot ord. Om du inte längre vill ha jobbet är min rekommendation att du pratar med chefen om det. Ofta kan man komma överens om något lämpligt tillsammans och undviker då att begå avtalsbrott. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?

2020-10-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Min son köpte en bil och i samband med köpet avtalades muntligt att säljaren skulle betala vägtrafikskatten. Nu efter köpet så vägrar säljaren detta och ignorerar helt de sms/påminnelser vi skickat till honom! Vad gäller rättsligt och har vi någon möjlighet att driva detta vidare?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är avtalet giltigt?Jag tolkar det som att din son har köpt en bil av en annan privatperson, och då är det köplagen som gäller. Även avtalslagen reglerar generella regler kring avtal. När det kommer till avtal mellan privatpersoner om just lösa saker, så gäller avtalet för lagen. Det innebär att det som din son och säljaren har avtalat är det som gäller. Även muntliga avtal är giltiga. Problemet är väl att det är svarare att bevisa ett muntligt avtal, om säljaren skulle säga att denne inte har gått med på det villkoret.Vad kan ni göra?Ni kan stämma säljaren till tingsrätten, men det hen har gjort är sannolikt inte straffrättsligt olagligt, utan det är ett civilrättsligt mål som gäller här. Har ni några som helst bevis på att säljaren bekräftat avtalet, är det till stor hjälp för era chanser. Annars är det ord mot ord och då vinner den som gör det övervägande sannolikt att dennes version är den riktiga. Den som påstår något i ett tvistemål är också den som har bevisbördan, vilket innebär att det är din son som ska kunna göra det övervägande sannolikt att avtalet ser ut på det sättet som han menar. Det är därför inte alltid helt lätt att vinna framgång i ärenden där det endast finns ett muntligt avtal. Domstolen ska då avgöra vilken historia som är mer sannolikt utifrån omständigheterna vid avtalssituationen, hur parterna har tolkat avtal och vad som ingått i avtalet och om säljaren här i detta fallet har begått ett avtalsbrott. Det blir alltså inte helt lätt för er att bevisa det, därmed inte sagt att det inte går. Men ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Förlorar man ett tvistemål kan man komma att få återbetala både sin egen och motpartens rättegångskostnader, så ni får överväga om det är ekonomiskt värt det, utifrån den summan som ni har förlorat på säljarens avtalsbrott. Om ni vill ha vidare rådgivning eller överväger att stämma säljaren, kan ni kontakta vår jursitbyrå som kan hjälpa er vidare. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Muntligt avtal?

2020-09-22 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Är en muntlig överenskommelse ett muntligt avtal? Om någon kommer med ett anbud, muntligt, och ena parten säger inte svara direkt utan mer indirekt som ett "jaja de blir bra" men har sågat en del i den muntliga överenskommelsen. Räknas detta som muntligt avtal? Räknas detta som en accept för anbudet?Ha de bra!
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att den svarande parten inte fullständigt instämt i det muntliga anbudet. Din fråga aktualiserar reglerna i avtalslagen.Huvudregeln är att ett antagande svar på ett anbud är bindande och innebär att ett avtal sluts (1 kap 1 § avtalslagen). Ett svar som innehåller att anbudet antas, men som på grund av till exempel ett tillägg eller en inskränkning inte överensstämmer helt med anbudet, gäller dock som ett avslag i förening med ett nytt anbud (1 kap 6 § avtalslagen). Utgångspunkten vid anbud som görs muntligen utan att anstånd med svaret medgivits, är att dessa måste antas omedelbart för att ett avtal ska anses ha kommit till stånd (1 kap 3 § andra stycket avtalslagen).Mot bakgrund av informationen jag har i ditt fall bedömer jag att ett giltigt avtal inte kommit till stånd. Detta främst då ingen ren accept lämnats. Det faktum att den svarande parten svarat "jaja de blir bra" i kombination med att ha "sågat en del i den muntliga överenskommelsen" är att anse som en oren accept. En sådan gäller enligt 1 kap 6 § avtalslagen som ett avslag på det ursprungliga anbudet, men utgör samtidigt ett nytt anbud till den ursprunglige anbudsgivaren.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem bär bevisbördan vid muntligt avtal om lån?

2020-07-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej. Jag undrar följande: Jag var gift i 18 år med en kvinna. Under denna tid så förde jag över månadsvis till hennes konto 1000:- / månad, så hon kunde betala av sin CSN skuld som hon hade långt innan jag träffade henne (flera år för vår bekantskap).Det skevs aldrig något papper mellan oss om detta utan jag hjälpte helt enkelt min fru under den tid vi var gifta. Vi skilde os och dom föll 2019-05.27. Jag bad min exfru att betala tillbaka dom pengar jag betalade för hennes CSN skuld, men fick till svar "att det finns inga papper på det" så hon tänker inte betala tillbaka det. Sagt och gjort jag trodde att det var förlorat då det inte finns något skrivet om detta, tills alldeles nyligen då jag gjorde uppdrag på polisen . Där finns det 4 juriststuderande , varav en av dom berättar en historia som liknar min väldigt mycket, så jag berättar för honom min historia.Alla säger då, att du visst kan begära tillbaka mina pengar då det är ett små-mål (enkla tvistemål). Det är med så enligt juristerna att "bevisbördan" ligger hos min x-fru att bevisa att det ej var en lån , utan en gåva, vilket hon inte kan då det inte finns något skrivet om det förutom dom banköverföringar som jag gjort från mitt konto till hennes. Att vi sedan var gifta under perioden spelar ingen roll säger dom eftersom Studieskulder är privata. Dom säger att först begära hos kronofogden om min fordran och betalas den inte så stäm hennes i Tingsrätten som små mål. visste ej, stämmer detta verkligen?
Liv Stålhammar |Hej! tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag har tolkat din fråga rätt har att du och din ex-fru muntligt avtalat att pengarna som du satte in på hennes konto var ett lån. Om det är så att ni inte avtalat om detta och ärendet går vidare till tingsrätten begår du mened, dvs att du ljuger i domstol under sanningsförsäkran (15 kapitlet 1 § brottsbalken). De muntliga avtalet är juridiskt bindande (1 § avtalslagen).Det stämmer att din fru har bevisbördan. Huvudregeln inom civilrätten är vanligtvis att den som påstår något också ska bevisa det, men när man kan säkerställa att en överföring av pengar har skett är det den som gynnas av överföringen som har bevisbördan (NJA 2014 s.364).Du bör i första hand ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. När betalningsföreläggandet inkommit till Kronofogden kommer din ex-fru kontaktas med en begäran om att betala tillbaka skulden. Antingen så kommer din ex-fru betala eller så kommer hon invända mot betalningsföreläggandet. Om hon invänder kan du driva vidare ärendet i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,