FrågaAVTALSRÄTTMuntliga avtal17/05/2022

Vad gäller för avtalsbrott vid ett muntligt avtal?

Hej Lawline, Jag ingick ett muntligt avtal, med en privatperson, när jag skulle köpa en husbil, betalade 15000:- i handpenning. Där bestämdes det också att jag skulle ha rätt till att få tillbaka min handpenning men tyvärr finns inget i skrift. När jag senare fick se bilen och den visade sig vara i ett skick som absolut inte framgick i annonsen valde jag att inte köpa bilen. Säljaren sa att han redan spenderat handpenningen och att jag inte skulle kunna få tillbaka den. Efter många om och men så gick han med på att betala tillbaka den när han fått sålt bilen till någon annan. Nu svarar han inte på mina samtal och med största sannolikhet försöker han undvika mig för att slippa betala tillbaka summan. Finns det något jag kan göra för att kräva pengarna tillbaka eller är jag körd? Jag har hans adress, och personnummer så jag kan identifiera honom. Tack!

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska nedan redogöra för vad som gäller rent allmänt och sedan sammanfatta för vad som gäller i ditt fall. 

Avtalsbrott

En allmän avtalsrättslig princip är pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas, oavsett muntligt eller skriftligt. När en part inte uppfyller sin del av avtalet utgör det avtalsbrott. Att inte betala tillbaka avtalat belopp är ett väsentligt avtalsbrott och motparten kan i sådana fall kan begära skadestånd för den skada denne lidit. 

Köplagen

Då du ingick avtalet med en privatperson, och jag antar att du ingick avtalet själv som privatperson och det rör sig av lös egendom är Köplagen, KöpL, tillämplig (1 § KöpL). Lagen är dispositiv, vilket innebär att avtalet gäller före lagens bestämmelser (3 § KöpL). När saken i fråga inte stämmer överens med de egenskaper etc. som följer av avtalet kan ett fel föreligga, om det avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, d.v.s. varan får inte avvika från vad som är rimligt (17 § KöpL). Om parterna inte har avtalat om sakens beskaffenhet kan man ta ledning av punkterna i ovan paragraf, t.ex. att saken ska vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används för. Säljaren har även ett marknadsföringsansvar vilket innebär att marknadsföringen måste stämma överens med varan (18 § KöpL). Att sälja något i ”befintligt skick” kan sägas vara en begränsning av det juridiska ansvaret, men kan inte anses godkänt om det rör underlåtenhet att informera köparen av allvarliga brister om varan är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta och om säljaren har lämnat uppgifter om varan som inte stämmer (19 § KöpL). Köparen får inte påpeka fel som han/hon måste antas ha känt till vid köpet, och om köparen har undersökt varan eller underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den får köparen inte åberopa sådana fel han/hon borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). 

De påföljder som kan aktualiseras när felet inte beror på köparen är att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, samt kräva skadestånd (30 § KöpL). 

Ditt fall

Enligt den bakgrundsinformation jag fått av dig, verkar det som att det föreligger ett fel i köplagens mening, vilket innebär att du har en rätt att t.ex. häva köpet (då jag antar att avtalet var att du skulle köpa husbilen, men sen när du fick se den valde att inte köpa den p.g.a skicket) och få din handpenning tillbaka. Då säljaren inte uppfyller sin plikt enligt avtalet att betala tillbaka handpenningen utgör det ett avtalsbrott och du kan begära skadestånd för den skada du lidit av detta. Det svåra här är att ert avtal är muntligt och det blir svårt att bevisa vad ni har avtalat om. Det finns nog tyvärr inte särskilt mycket att göra åt detta, då säljaren inte svarar eller betalar tillbaka handpenningen. Det är alltid möjligt att ta det till domstol att avgöra, men då det inte verkar finnas något bevis för er överenskommelse blir det ord mot ord och kan bli svårt att avgöra, om du inte kan lägga fram något annan form av bevisning som styrker att han brutit mot ert avtal att betala tillbaka handpenningen. Domstolen tar även ut en ansökningsavgift och den som förlorar målet kan få betala den andres rättegångskostnader. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare