Uppsägningstid för muntligt hyresavtal

2020-03-09 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Har ett muntligt avtal på en hyreslägenhet. Ingen uppsägningstid angavs, vad gäller?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga berör hyreslägenhet, blir Hyreslagen (12 kap. Jordabalken (JB)) tillämplig för att utreda din fråga!Till att börja med finns det inga formkrav för hyresavtal, därav gäller även muntliga sådana. Problem med muntliga hyresavtal är dock att de är svårare att bevisa. Vanligtvis är det den som påstår att det finns ett avtal som har bevisbördan för det och ska därmed bevisa att ett sådant avtal finns samt gäller. På grund av detta ska hyresavtal därför helst vara skriftliga, vilket du även kan begära av din hyresvärd, enligt 12 kap. 2 § JB.Hyresavtal gäller för obestämd tid om inget annat har avtalats. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, enligt 12 kap. 3 § JB. I de fall att ni har ingått ett hyresavtal på bestämd tid, upphör ett sådant avtal att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Och i de fall hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska dock avtalet alltid sägas upp för att uppgöra att gälla, enligt 12 kap. 3 § 2 st JB. I de fall hyresavtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla, det vill säga om du har ett hyresavtal på obestämd tid, ska uppsägning ske senast tre månader i förväg, enligt 12 kap. 4 § 1 st JB. Därmed gäller en uppsägningstid på tre månader i de fall du har ett hyresavtal på obestämd tid eller har ett hyresförhållande som har varat mer än nio månader. I de fall du har ett hyresavtal på bestämd tid, är det hyrestidens längd som avgör uppsägningstiden. Därmed är det svårt att utifrån informationen i din fråga ange vilken uppsägningstid som kommer att gälla för dig i ditt fall (om du besitter ett hyresavtal på bestämd tid) eftersom det då krävs mer information om hyresförhållandet för detta.Det som dock bör uppmärksammas är hyreslagens tvingande karaktär som innebär att hyresgästen alltid är skyddad genom lagens tvingande regler. Vidare innebär detta att hyresgästen alltid kan invända mot hyresvärden i de fall ett hyresavtal eller bestämmelse är till nackdel för hyresgästen. Detta innebär att du som hyresgäst har rätt att invända mot hyresvärden i de fall hyresvärden skulle ge förslag på kortare uppsägningstid än vad som anges i lag, till exempel.Sammanfattningsvis är uppsägningstiden för hyreslägenheter beroende av om du besitter ett hyresavtal på obestämd/bestämd tid, hur länge hyresförhållandet har varit samt beroende på vad du har kommit överens om med din hyresvärd. Men kom ihåg att hyreslagen är till hyresgästens fördel och därmed är det endast du som hyresgäst som kan komma med andra förslag gällande hyresavtalet och dess uppsägningstid till exempel, än vad som sägs i lag. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Rätt att frånträda ett muntligt avtal

2020-02-28 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag undrar om jag har rätt att bryta ett muntligt avtal med en begravningsbyrå att dom ska handha begravning. Har ej skrivit på några papper än. Har hittat en annan begravningsbyrå som är mer än hälften så dyr. Dom har skickat papper på beställning som jag ej har undertecknat än.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du har avtalat muntligt med en begravningsbyrå om att de ska handha begravningen. Efter det har du hittat en annan begravningsbyrå som kan utföra arbetet för ett lägre pris. Du undrar nu om det går att bryta det muntliga avtalet och anlita den billigare byrån istället.Din fråga går att besvara med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. I Sverige gäller, i de allra flesta fall, att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal. Detta innebär att det inte spelar någon roll att du ännu inte undertecknat några papper. Utifrån frågan verkar det som att ni har kommit överens muntligen om vad era respektive skyldigheter är; alltså vad du ska betala för tjänsterna och vilka tjänster som begravningsbyrån ska leverera. Du ska nu skriva under en specifikation av din beställning. Eftersom ni muntligen har avtalat om begravningen innebär det att du begår ett avtalsbrott om du inte uppfyller din del av avtalet, alltså betalar för tjänsten. Att du inte betalar för tjänsten kan i värsta fall leda till att begravningsbyrån stämmer dig. Du har alltså inte rätt att bryta det muntliga avtalet.Det finns dock en chans att begravningsbyrån bortser från dessa regler och låter dig frånträda avtalet. Jag rekommenderar att du hör av dig till begravningsbyrån och talar om att du önskar avboka tjänsterna. Förhoppningsvis är de tillmötesgående.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Har en säljare blivit bunden om till följd av annons på blocket och ett telefonsamtal?

2020-02-26 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag ringde på en annons på Blocket igår eftermiddag/kväll angående en bil. Jag frågade vad hon skulle kunna gå ner till i pris, hon skrev 10.000kr och därefter ringde hon upp mig. Vi kom överens om att vi skulle ses dagen efter (dvs idag) och att hon kunde ses efter kl 16. Jag sa att det blir toppen för jag blir ledig efter kl 15.3 timmar senare får jag ett sms om att bilen är såld.Jag vill gå vidare med det här.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att att ett erbjudande ska anses vara ett bindande anbud måste det vara tillräckligt preciserat för att kunna ligga till grund för ett avtal samt utvisa anbudsgivarens (i det här fallet annonsören på blocket) vilja att bli rättsligt bunden. I ditt fall är hennes svar på vilket pris hon skulle kunna gå ned till inte tillräckligt för att anse som att ett bindande anbud har uppstått.Angående att ni skulle ses har inte heller något bindande anbud givits, eftersom utifrån vad du har angivit diskuterade ni inte vidare om pris eller liknande över telefon. Och om ni gjorde det måste ett muntligt anbud accepteras omedelbart (se 3 § 2 stycket avtalslagen), annars är det inte bindande för anbudsgivaren. Eftersom de rör sig om ett muntligt samtal finns det också svårigheter som gör att bevisläget är försämrat. Det kan alltså vara svårt för dig att bevisa om och vad ni egentligen kom överens om. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Är muntliga avtal bindande?

2019-12-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej, har gett ett muntligt avtal att inte byta lägenhet, vittnen finns. Kan jag bryta det muntliga avtalet? Det gäller byte mellan två hyresrätter. Mvh Ulrika
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande enligt svensk rätt?De allmänna reglerna kring avtal regleras i avtalslagen (AvtL). För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs det att det finns ett anbud och en accept. Ett anbud är exempelvis ett förslag eller ett erbjudande. En accept är ett jakande svar på ett anbud. Det fastställs inte i lagen hur en accept ska ges, svar på detta ges genom praxis och allmänna principer, det samma gäller anbud. Både anbud och accept kan ges skriftligt, muntligt och genom "konkludent handlande". Konkludent handlande" innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger anbudsgivaren eller anbudstagaren god anledning att anta att man ger ett visst anbud eller accept.Vad gäller i detta fallet?Av frågan framkommer att du muntligt medgivit att behålla din nuvarande hyreslägenhet. Detta kan ses som ett anbud. Den mottagande parten verkar ha gett en accept till detta anbud, vilket betyder att ett rättsligt bindande avtal har uppkommit. Kan avtalet ses som oskäligt?Ett avtal kan jämkas, eller lämnas utan avseende om det med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrig anses vara oskäligt (3 kap. 36 § AvtL). Genom att bara avtala om att du inte ska byta lägenhet, har ni i princip avtalat om att du ska bo där resten av livet, detta är ett typiskt villkor som 3 kap. 36 § avtalslagen kan tillämpas på. Notera dock att rätten har tillämpat denna regel ganska restriktivt. SammanfattningEtt muntligt avtal är bindande enligt svensk rätt. Eftersom avtalet i fråga har en sådan generell karaktär och endast stadgar att du inte ska byta lägenhet, kan det eventuellt ansas vara oskäligt enligt 3 kap. 36 § avtalslagen.Hoppas detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Hur ingås ett muntligt avtal?

2020-03-05 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag jobbar med ett skolprojekt och vi arbetar med muntiliga avtal. Jag har en fråga angående detta. Om person x fått F på ett prov och berättar detta för person y i förtroende. Person x vill klargöra att person y inte ska berätta detta för någon. Person y säger att hon lovar och de skakar hand. Trots detta berästtar person y detta för en tredje part. Har person y brytigt ett muntligt avtal? Vi förstår att detta inte är ett straffbart brott men vi undrar om det ändå kan räknas som ett muntligt avtal.Bästa hälsningar
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtalsområdet regleras till stor del av praxis men även i avtalslagen.I avtalslagen så framgår det indirekt att även muntliga avtal är bindande, det finns helt enkelt inga allmänna formaliakrav för hur ett avtal ska ingås. Däremot finns det vissa specifika avtal som har formaliakrav, som köp av fast egendom till exempel. Men den typen av avtal som du skriver om i din fråga kan ingås muntligt. Det som krävs är att den som lägger fram ett förslag om avtal, det så kallade anbudet får en accept av det förslaget, det kallas anbud och accept modellen (1 kap. 1§ AvtL). Ett anbud är helt enkelt vad man vill ska ingå i avtalet, till exempel att det är sekretess kring någonting, alltså att det person y får veta av person x inte får berättas vidare. Om person y då accepterar det förslaget utan några egna tillägg om krav så har person y accepterat person x:s anbud. För att ett avtal ska anses ha ingåtts måste personerna även velat bli bundna rättsligt vid det som dem kom överens om. För att bedöma om en person har velat binda sig rättsligt så tittar man på vad den personen har sagt och hur den har betett sig. I bedömningen tolkar man beteendet och det som personen har sagt på ett sådant vis som den andra skäligen borde ha uppfattat det.Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga och den avtalsrättsliga principen "pacta sunt servanda" som betyder att "avtal skall hållas" gäller även då. Problemet kan vara att det är svårare att bevisa att ett muntligt avtal existerar vid en eventuell tvist kring avtalet. I teorin kan ett avtal gå till så som du säger om man ska förklara det enkelt. Sedan kan det finnas flera faktorer som påverkar om det räknas som ett avtal utöver det jag har förklarat här. Det är även viktigt att veta om att ifall till exempel du påstår att ett muntligt avtal finns så är det du som måste bevisa att det existerar. Det kallas för att du har bevisbördan. Det är alltid den som påstår att det muntliga avtalet finns som har bevisbördan för det som den påstår. Utöver det så kan en omyndig person som huvudregel inte ingå bindande avtal (9 kap. 1§ FB). Det finns dock vissa undantag från den huvudregeln. Om personerna i ditt exempel är under 18 år, så har ett giltigt avtal inte ingåtts. För att ett avtal ska anses föreligga i ditt fall så behöver personerna vara över 18 år, haft för avsikt att binda sig rättsligt och haft ett anbud som den andra accepterade utan egna motkrav. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, just avtalsrätt är ett område som berörs av mycket praxis och principer utöver lagtext. Därav kan det vara mycket att sätta sig in i för att förstå helheten. Här försökte jag förklara det så enkelt och sammanfattat som möjligt med utgång i de uppgifter du lämnade i frågan.Om fler frågor uppstår så är du varmt välkommen att skriva en ny gratisfråga till oss. Med vänlig hälsning

Muntligt avtal mellan inneboende

2020-02-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fråga, jag har en inneboende hos mig som även är min kompis. Nu ska hon flytta ut och vi har hamnat i en liten twist. När hon flyttade in så skrev vi inget riktigt kontrakt på papper då vi båda sa att vi är vänner och litar på varandra (dumt jag vet men gjort är gjort) hur som helst så skrev vi ett kontrakt på sms där vi gick igenom vad som gällde, att vi hade 3 månaders uppsägningstid och båda sa "deal" och att detta kontrakt är bindande. Nu för tre veckor sedan när hon berättade att hon skulle flytta ut så hittade jag inte detta papper och sa därför att det var okej för henne att bara betala mars för att jag ville vara en schysst kompis för att hon ska slippa få dubbla hyror (även detta på sms). Nu har situationen ändrats och nu sitter jag själv med dubbla hyror vilket jag inte har råd med så jag sa att jag behöver att hon betalar även för april som originalavtalet sa. Jag har nu hittat detta kontrakt i våra konversationer och skickat detta till henne men hon påstår att eftersom att jag har sagt att det var okej att hon endast betalade för mars så är detta ett nytt avtal och därav bindande vilket vi inte skrev utan jag sa endast att jag kan vara snäll och låta henne slippa betala. Vad är rätt i detta fall? Gäller det första kontraktet som vi har skrivit och avtalat eller är det så att bara för att jag skrev att det är okej så är det en ändring i kontraktet och det senaste gäller? Tacksam för svar. Mvh
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du undrar över vilken av de två överenskommelserna som du hade med din kompis är bindande. Avtalslagen (AvtL) blir tillämplig i ditt fall då det rör sig om en avtalstvist mellan er. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. Den första överenskommelsenFör att ett avtal ska anses bindande krävs det ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Såsom jag tolkar den information du har angett verkar ett bindande avtal ha förelegat mellan er då ni har lagt ut vissa villkor och bekräftat dessa. Ni har haft en gemensam avsikt att ingå detta avtal och fått ner denna avsikt i skrift. Ett avtal mellan en hyresgäst och inneboende har inget lagstadgat formkrav och därför är även sms-konversationer giltiga avtal (1 § tredje stycket AvtL). Ni är alltså båda bundna av detta avtal. Den andra överenskommelsenÖverenskommelsen som du hade med din kompis angående att hon enbart behövde betala hyran i mars har jag i detta svar tolkat som att du "sade" att detta var OK, alltså via muntlig konversation. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal, om motparten accepterar anbudet omedelbart efter att anbudet avgetts (3 § andra stycket AvtL). Den part som påstår att ett sådant avtal föreligger har bevisbördan för detta. I ditt fall är det din kompis som påstår att detta muntliga avtal föreligger. Detta blir därför svårt för henne att bevisa detta eftersom hon antagligen inte har något annat att gå på än hennes egna ord.Vad som gäller för dig nuHuvudprincipen är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Er första överenskommelse (som du kan bevisa genom sms:en) är ni alltså båda bundna av, medan er andra överenskommelse (den muntliga) inte är bindande för vare sig dig eller din kompis, eftersom detta avtal inte kan bevisas.Om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga, rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Du kan boka direkt på https://lawline.se/boka Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar

Kan hyresavtal ingås muntligen?

2020-01-17 i Muntliga avtal
FRÅGA |hyr ett stall efter muntligt avtal med ägaren..nu kommer ägarens dotter och säger att om en vecka ska ni vara ute ur stallet..får man göra så?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Regler om hyra av fast egendom finns i 12 kap. jordabalken (JB).Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett anbud är till exempel ett erbjudande eller förslag. En accept är ett samtyckande svar på ett anbud.Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept.Kan man ingå muntliga hyresavtal?I vissa fall krävs att ett avtal är skriftligt för att det ska bli bindande, exempelvis vid köp av fastighet (4 kap. 1 § första stycket JB). Ett hyresavtal ska vara skriftligt om någon av parterna begär det (12 kap. 2 § första stycket JB). Det finns alltså inget krav på att ett hyresavtal ska vara skriftligt. Ett muntligt hyresavtal har samma rättsliga verkan som ett skriftligt hyresavtal. Både hyresgästen och hyresvärden kan under hyrestiden begära att ett skriftligt hyresavtal ska upprättas.Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är det kan vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal faktiskt finns. Det är den som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att ett avtal över huvud taget finns. Detta kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens. Om du däremot kan bevisa att ett muntligt avtal finns, flyttas bevisbördan över på motparten, som då måste bevisa att något avtal inte existerar.Hur länge gäller ett hyresavtal?Ett hyresavtal gäller som utgångspunkt på obestämd tid (12 kap. 3 § första stycket JB), om det inte har avtalats om att hyresavtalet ska gälla på bestämd tid (12 kap 3 § andra stycket JB). Det framgår inte av din fråga om hyresavtalet gäller på bestämd eller obestämd tid. Hyresavtal som gäller på obestämd tid måste sägas upp för att sluta gälla (12 kap. 3 § första stycket JB). Hyresavtal som gäller på bestämd tid slutar gälla vid hyrestidens utgång, inte hyresavtalet säger något annat (12 kap 3 § andra stycket JB).Vad gäller i ditt fall?Det muntliga hyresavtalet är bindande, under förutsättning att det finns ett anbud och en accept mellan dig och ägaren. Problemet är att du måste kunna bevisa att avtalet existerar, vilket kan bli svårt.I ditt fall var det ägarens dotter som sa upp hyresavtalet. Ägarens dotter är inte part i hyresavtalet. Detta kräver att dottern haft en fullmakt från ägaren för att uppsägningen ska vara giltig. En fullmakt är en rätt att föra någon annans talan (2 kap. 10 § första stycket AvtL). Under förutsättning att dottern inte hade någon fullmakt när hon sa upp avtalet, gäller avtalet fortfarande. En uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd (12 kap. 8 § första stycket JB). Av din fråga tolkar jag det som att dottern sa upp avtalet muntligen. Om du hyrt stallet i mer än 3 månader i följd, krävs alltså en skriftlig uppsägning. Mitt råd till dig är att du bokar tid hos en jurist för ytterligare rådgivning, då det finns skäl att anta att uppsägningen av hyresavtalet inte har gått rätt till. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Muntliga avtal vid byte av fordon

2019-11-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Min son gjorde ett byte av sin A-traktor med en kompis A-traktor. De skickade in papper för ägarbyte. Ägarbytet gick igenom för min son men kompisens papper gick inte igenom, eftersom han hade gamla papper. Till saken hör att han skulle beställa nya papper och göra om proceduren, men han har dragit ut på tiden. Nu nästan 4 veckor senare ringer min sons kompis pappa och säger att han vill ha tillbaka A-traktorn annars anmäler han oss för stöld samt hotar med att behålla båda bilarna. Vi hade kunnat gå med på att byta tillbaka om det inte var för att bilen som vi bytte bort är totalt sönderkörd. Det skrevs inget byteskontrakt dem emellan, men ett munligt. Min son hade även med sig 2 andra kompisar som hört hela bytesaffären. Måste vi lämna tillbaka A-traktorn nu och få tillbaka en trasig?. Om vi skulle polisanmäla honom, hur stor chans har vi att vinna detta i domstol.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande avtal förekommer i Avtalslagen (AvtL).Regler gällande skadestånd förekommer i Skadeståndslagen (SkL)Är muntliga avtal bindande?Ett avtal innebär att en part ger ett anbud (erbjudande) och motparten ger en accept, om båda parter har kommit överens innebär detta att ett avtal har kommit till stånd. Ett avtal är bindande även om det är muntligt och dessutom ska avtal hållas, 1 § AvtL. Det finns en del undantag för att ett avtal inte skulle vara bindande, dessa undantag är exempelvis avtal som måste ingås på ett visst sätt, vanligtvis i skriftlig form, för att vara giltigt. De typer av avtal som måste vara skriftliga är främst avtal gällande försäljning av fastighet och arrendeavtal, gällande bilar finns det inga bestämmelser som framhåller att det måste vara skriftligt.Vad händer om en avtalspart drar sig ur ett avtal?Huvudregeln är att avtal ska hållas och om någon part i ett avtal inte håller sin del av avtalet har denna avtalspart begått ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott utgår man i första hand från avtalet, det vill säga om parterna avtalat om eventuella avtalsbrott ska dessa sanktioner gälla i första hand. Exempelvis kan båda parter komma överens om att om någon bryter mot avtalet kommer denne bli skyldig att fullgöra avtalet eller utge ersättning för avtalsbrottet. I andra hand har den skadelidande avtalsparten rätt till skadestånd, som ger den skadelidande parten rätt till skadestånd, 2 kap. 1 § SkL.Vad gäller i ditt fall?I ditt fall uppfattar jag det som att din son har tillsammans med en vän kommit överens om att de ska byta A-traktorer med varandra, och din son har då skrivit över sin A-traktor men hans kompis har dragit ut på det och inte skrivit över fordonet. Din son har fått nycklarna och kör vännens fordon och likaså kör vännen din sons A-traktor. Pappan till din sons vän har nu ringt dig och sagt att fordonen ska bytas tillbaka och dessutom hotar han med att behålla din sons A-traktor och även att anmäla er för stöld. I detta fall anser jag att det har uppkommit ett avtal mellan din son och din sons kompis. Det finns inga regler som säger att byte av fordon måste vara skriftligt, vilket innebär att avtalet är giltigt och din sons kompis är skyldig att skriva över fordonet på din son för att inte begå ett avtalsbrott. Det finns dessutom som du har nämnt vittnen som kan påvisa att båda parterna har avtalat om att byta fordon. Om det skulle vara fallet att motparten väljer att bryta mot avtalet har ni rätt till skadestånd för den skada som sonens vän har orsakat er. Mitt slutliga råd är att kräva fullgörelse av avtalet och om motparten vägrar fullgöra sina förpliktelser har ni möjlighet att väcka talan i domstol för att kräva fullgörelse eller skadestånd för avtalsbrottet. Vill ni ha hjälp med att ta detta vidare får ni gärna boka en tid med en av våra jurister som ni hittar här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,