Hur avtalar vi om framtida vinst?

2020-06-22 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag behöver ett avtal för att jag och min far ska ingå i en långsiktig ekonomisk överenskommelse. Jag ska köpa en lägenhet som min far ska hjälpa mig med rent ekonomiskt. Han ska lägga in hälften av pengarna. Vid en eventuell försäljning ska han ha hälften av försäljningspriset. Vad kan man använda sig av för avtal och vad ska man skriva i det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga ska du köpa en lägenhet och din far ska hjälpa dig ekonomiskt. Din far ska betala hälften av pengarna och vid eventuell försäljning ska han ha hälften av försäljningspriset. Vid besvarandet av din fråga blir jag något osäker på om din far ska garanteras att få tillbaka det han betalt in eller ej. Om så är fallet är min rekommendation att ni upprättar ett skuldebrev. Regler om skuldebrev finns i skuldebrevslagen. Lagen ger dock ingen ledning för hur exakt ett skuldebrev ska vara utformat. Av praxis och lagförarbeten framkommer dock följande. Ett skuldebrev ska vara:1. Skriftligt. 2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran). 3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå). 4. En utfästelse om ett penningbelopp.I teorin krävs det inte att skuldebrevet är undertecknat, däremot är det ur bevisskäl en god idé att ha det underskrivet. I skuldebrevet kan ni skriva in eventuell ränta och betalningsplan. Om ni inte skriver in när lånet ska betalas gäller skuldebrevlagens regler, att det ska betalas vid anfordran (dvs. när din far begär det). Det går även att villkora skuldebrevet innebärande att det förfaller om du t.ex. säljer din bostadsrätt och då ska återbetalas.Om din far utöver det han betalt in ska ha rätt till överstigande för att uppnå hälften av vad du säljer fastigheten för måste ni avtala om det separat. I ett skuldebrev måste ett specifikt penningbelopp framgå, vilket ni inte kan skriva in just nu (då ni inte vet vad lägenheten kommer att säljas far). Detsamma gäller om din far inte ska garanteras det han betalt ut till dig. Inte heller i det fallet är det möjligt att skriva ett skuldebrev, av samma skäl. Enligt svensk rätt föreligger det däremot avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär friheten för två parter att sluta avtal som innefattar vilka termer som helst. I avtalsfriheten finns inskränkningar, innebärande att man t.ex. inte kan avtala om något som är olagligt. Ni kan därmed i princip avtala om vad som helst, t.ex. att din far ska erhålla hälften av vad du säljer lägenheten för i framtiden.För att ni ska få till ett avtal ni båda blir nöjda med och båda känner er trygga med är det viktigt att ni är så specifika som möjligt i dess utformande. För att exemplifiera det; ska din far ha rätt till försäljningssumman före eller efter eventuell vinstskatt? Vad händer om du skulle hamna på obestånd och lägenheten utmäts? Min rekommendation är att ni vänder er till en jurist som hjälper er att upprätta ett avtal som är så tydligt som möjligt och som uppnår det resultat ni önskar. Ett annat alternativ är att du och din far köper lägenheten tillsammans så att han äger hälften av den. Vid en försäljning kommer vinsten att fördelas er emellan enligt ert ägande. Äger ni hälften var kommer vinsten att fördelas därefter.Om du önskar hjälp av en av våra jurister med upprättande av avtalet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur granskas att framtidsfullmakter är gällande?

2020-06-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, min fråga gäller Framtidsfullmakt. Jag har läst all information från banker mfl rörande detta, men inte kunnat hitta svaret på min fråga. Vad jag undrar över är: Om jag nu ger en person dessa rättigheter genom en framtidsfullmakt, och den då ska skickas in nu när jag är fullt frisk till banker etc, hur säkerställer bank mfl att denna sen gäller om fullmaktshavaren sen begär att kunna använda den. Man ger ju denna till en person man litar på, men jag undrar ändå i terorin rent allmän hur detta fungerar, Alltså, idag ger jag person X rätten att hantera mina bankärenden i det fall att jag i framtiden blir allvarligt sjuk och inte kan göra det själv. Denna skickas in till banken nu när jag är fullt frisk? Och ligger där för framtida behov. Sen om 6 månader meddelar person X att jag nu är allvarligt sjuk och begär tillträde till mina konto. Men i verkligheten är jag inte alls så sjuk. Eller sjuk alls? Hur fungerar detta? Hur säkerställer man att kriteriet i denna fullmakt är uppfyllt? Ska man skiva till något själv i denna fullmakt om detta? Hur ska banken veta att jag är allvarligt sjuk? Intyg fr läkare som komplement eller?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter, och det är den lagen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan. En framtidsfullmakt ställs till en fullmaktshavare med lojalitetspliktEn framtidsfullmakt är en fullmakt som ger behörighet för en nämnd fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren angående ekonomiska eller personliga angelägenheter, om denna i framtiden inte kan åta dessa själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller annat varaktigt förhållande (1 §). I fullmakten ska det tydligt framgå bland annat vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten och vilka övriga villkor som gäller (5 §). Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina egna angelägenheter av anledning som nämnts ovan. De formella kraven såsom skriftlighet och att fullmakten bevittnats måste också vara uppfyllda (9 §). Det kan vara svårt att avgöra exakt när en sådan situation inträder när fullmaktshavaren ska få rätt att företräda fullmaktsgivaren eller inte. Därför säger regeln i 9 § 2 st att det är fullmaktshavaren själv som ska göra bedömningen av fullmaktsgivarens tillstånd, och därmed huruvida fullmakten har trätt i kraft eller inte. Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten ska anses ha trätt i kraft ska hen genast underrätta fullmaktsgivarens make/maka/sambo och närmaste släktingar samt meddela vad fullmakten innebär (10 §). Det finns också alternativet för fullmaktshavaren att ansöka om prövning av fullmaktsgivarens tillstånd hos tingsrätten som därefter kan besluta om att fullmakten har trätt i kraft om förutsättningarna är uppfyllda (11 §). Tingsrätten kan inför sin bedömning behöva begära in sjukintyg eller liknande. Hur granskas det om kriterierna för att fullmakten ska börja gälla är uppfyllda?Svaret är att nej det finns ingen extern granskning av att en framtidsfullmakt används på rätt sätt. Är situationen så att fullmakten inte är giltig på grund av att den ännu inte har trätt i kraft, så sker vanligen att fullmaktsgivaren upptäcker detta och själv kan stoppa. Om situationen är att fullmaktshavaren inte agerar enligt lojalitetsplikten och frångår att agera i enlighet med personens intresse, så finns det vissa åtgärder som kan förebygga detta. Se nedan under nästa fråga.Syftet med en framtidsfullmakt är vanligen att utse en fullmaktshavare som kan ha hand om vardagsekonomin och liknande saker när fullmaktsgivaren inte själv kan det. Personen kan själv reglera i fullmakten vad fullmaktshavaren ska få lov att göra och inte. Banker och andra ska därför kunna utgå från att fullmakter som uppvisas är gällande, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda. Vad kan göras?Som nämnts ovan får fullmaktsgivaren lov att ställa upp övriga villkor i fullmakten. Ett sådant kan vara att fullmakten enbart kan träda ikraft efter en domstolsprövning. Andra villkor kan vara att utöver fullmaktshavaren också utse en bestämd granskare (23 §). Finns det en utsedd granskare har denna rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till denne. I annat fall har maka/make/sambo eller närmaste släktingar alltid rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar till dem en gång om året (24 §). En person som anser att fullmaktshavaren inte sköter sitt uppdrag kan också rapportera detta till överförmyndaren i kommune, vilken kan ha rätt att begära in redovisningar också. Vid bedömning av missbruk kan fullmaktshavaren förlora sin rätt att företräda enligt fullmakten eller att en god man utses istället (25-26 §§). Sammanfattningsvis, vanligtvis utförs inga kontroller hos mottagande bank/ myndighet/ annat av om fullmakten har trätt i kraft eller inte. Däremot ska ett ikraftträdande av fullmakten antingen beslutas av fullmaktshavaren och underrättas till personens närmaste eller beslutas av en tingsrätt. Det finns alltså alltid annat bevis på att fullmakten har trätt i kraft än fullmaktshavarens ord, som skulle kunna uppvisas. Fullmaktsgivaren kan också uppställa vissa villkor i fullmakten såsom utse en granskare för att säkerställa att fullmaktshavaren agerar i enlighet med personens intresse. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!Vänligen,

Om min sambo flyttar, kan jag kräva att hen fortfarande betalar och i så fall hur länge?

2020-06-17 i Samägandeavtal
FRÅGA |Min sambo har flyttat. vi betalar halva hyran var eftersom jag bor kvar. Men nu säger han att han inte ska betala längre. Eftersom vi äger bostadsrätten tillsammans måste väl han betala, men hur länge kan jag begära halva hyran??
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Det är några saker med din fråga där jag inte är säker på exakt vad du menar och din fråga innehåller en del olika aspekter som jag behöver beröra för att kunna svara. Jag ska därför försöka förklara vad jag svarar på och därefter reda ut vad som gäller. Till att börja med skriver du att ni betalar halva hyran var. Jag tolkar det som att du med "hyran" menar alla månatliga kostnader kopplade till hyresrätten, dvs. avgift till bostadsrättsföreningen, amorteringar på lån samt ränta på lån, mm. Jag förutsätter också att ni bägge står på lånet och att ni bägge är medlemmar i bostadsrättsföreningen. Ansvar för gemensamma skulderNär två personer tar på sig en skuld gemensamt är huvudregeln att den som skulden står till (borgenären, dvs. banken eller bostadsrättsföreningen i ert fall) kan kräva vilken som helst av de skuldsatta (gäldenärerna) på hela beloppet, om ni inte avtalat om något annat (2 § Skuldebrevslagen). Den regeln följs sedan upp av ytterligare en bestämmelse som anger att om den ene gäldenären betalar hela skulden kan den kräva den andre gäldenären på dennes del av skulden. Det här innebär alltså att om du betalar hela hyran har du rätt att kräva betalt av din utflyttade sambo. Regler kring samägd egendomDu frågar också hur länge du kan begära att han betalar. Det förenklade svaret på den frågan är att du kan kräva betalt så länge han inte betalar sin del självmant och så länge som ni äger bostadsrätten tillsammans och gemensamt ansvarar för dess kostnader. Det lite mer komplicerade svaret bygger på att jag antar att han inte kommer vara intresserad av att betala för en bostad han inte brukar och därför kommer vilja lämna avtalet på något vis. De två mest uppenbara sätten att lämna avtalet är att han kommer överens med dig om när han ska sluta betala eller om du köper ut honom, alternativt att han kräver att bostadsrätten säljs. När två personer äger något ihop kan nämligen varje part kräva att egendomen säljs på offentlig auktion, om personerna inte kan komma överens och inget annat avtalats (6 § Samäganderättslagen). Det här innebär förstås att det också ligger i ditt intresse att ni hittar en överenskommelse som både du och din utflyttade sambo tycker är ok. Uppsägningstid?Det finns ingen bestämmelse som anger hur länge en utflyttad ägare till en bostadsrätt ska vara med och betala, men vill du eller ni ha någonstans att börja så kan förstås hyreslagens bestämmelser vara en utgångspunkt för diskussionen. Dessa gäller då egentligen för hyreskontrakt och alltså inte kostnader för en bostadsrätt, och där är utgångspunkten att en hyra sägs upp till månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kapitlet 4-5 § Jordabalken). Gåvor och lån mellan samborJag skulle också råda dig att försöka behålla någon form av dokumentation av er överenskommelse eller om du ställer några krav eller villkor gentemot din utflyttade sambo, ifall ni skulle hamna i en situation där ni inte kan komma överens. Det finns fall från domstolarnas praxis där en av två sambor stöttat den andre ekonomiskt och sedan vid en påföljande skilsmässa inte fått rätt att kräva tillbaka vad hen skjutit till (NJA 2019 s. 23). Den stöttande partens insats har i dessa fall alltså snarare liknats vid en gåva än ett lån. Hoppas det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Fullmakt för ifall man blir sjuk?

2020-06-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,jag är singel, inga barn och 40 år. Jag skulle vilja ge min syster fullmakt att utföra mina intressen utifall jag blir sjuk. Vilken fullmakt är det då som gäller?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det verkar som om du vill ge din syster en s.k framtidsfullmakt som regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter (fullmaktslagen). En sådan fullmakt börjar gälla om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (fullmaktslagen 1§). Fullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, t.ex att betala räkningar eller förvalta tillgångar. Däremot frå den inte omfatta åtgärder inom hälso- sjukvård, tandvård, frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av påtaglig personlig karaktär (Fullmaktslagen 2§ 1-2st). Det finns vissa formkrav för att det ska bli en giltig fullmakt. Den måste vara skriftlig. Dessutom ska du skriva under den och två vittnen ska antingen se sig skriva under den eller så ska du intyga till dessa att du skrivit under den. Dessa vittnen måste känna till att det är en framtidsfullmakt och ska sedan själva skriva sina namn på fullmakten (Fullmaktslagen 4§ 1-2st). Den som fullmakten riktar sig mot får inte vara vittne. Inte heller din make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig eller dina syskon får vara vittnen (Fullmaktslagen 4§ 3st). Av fullmakten ska även följande framgå: (1) att det är fråga om en framtidsfullmakt, (2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, (3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar och (4) vilka övriga villkor som gäller (Fullmaktslagen 5§). Det kan vara värt att beakta att det är fullmaktshavaren, dvs din syster, som avgör om fullmakten har trätt i kraft eller inte. Du kan dock föreskriva att en domstol ska pröva detta (Fullmaktslagen 9§ 2st). Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Om inte är du självklart varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Får man sälja belånad egendom när det finns äganderättsförbehåll?

2020-06-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en båt från en näringsidkare på ett avbetalningsköp, genom ett kreditinstitut. Handpenningen var på lagligt minsta 20%.I avtalet framgår det under rubriken "förtida uppsägning" att kreditgivaren har rätt att säga upp krediten av olika anledningar såsom sen betalning, och det framgår även att de har rätt att återta objektet.Jag vill sälja en andel av båten till en släkting som vill nyttja båten, tillsammans med mig själv. Kreditinstitutet motsäger dock att detta inte är möjligt, "då det endast är du [jag] som står på krediten" enligt deras kundtjänst. Jag ser inget laga stöd för detta enligt konsumentkreditlagen, har de någon laga rätt att hindra mig att sälja en andel i min egna båt? Hur liten den andelen än må vara .Tack,Hälsningar
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att att säljaren enligt avtalet har ett återtagande- och äganderättsförbehåll, vilket är vanligt i kreditavtal av detta slag. Det innebär en rätt för säljaren att under vissa förutsättningar ta tillbaka varan och att äganderätten inte går över på dig som köpare förens hela avbetalningen är gjord.Får du sälja en andel av båten till en släkting?Äganderättsförbehållet innebär som sagt att äganderätten tillkommer säljaren till dess att hela betalningen erlagts. Det ger säljaren rätt att återta båten om du som köpare inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp. Det ger även säljaren rätt att avgöra om båten får säljas vidare och till vem. Äganderättsförbehållet gör det straffbart för dig som köpare att sälja båten vidare utan säljarens tillstånd, det kan nämligen utgöra olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken.Lagen om godtrosförvärvOm du skulle sälja en andel av båten till din släkting skulle även lag om godtrosförvärv av lösöre bli relevant. Enligt den lagen kan en köpare göra ett godtrosförvärv av lösöre som säljs i strid med ett äganderättsförbehåll, exempelvis en båt, om det är så att köparen vid köpet kan anses ha varit i god tro. För att man ska kunna anses vara i god tro krävs dock att köparen inte borde ha misstänkt att överlåtaren sålde lösöret utan att ha rätt till detta. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till vilken egendom det är fråga om, under vilka förhållanden den utbjöds och omständigheterna i övrigt.Överlåtande av lånNär det gäller överlåtande av ett lån, vilket också verkar vara relevant i ditt fall, är det kreditinstitutet som har rätt att avgöra om någon annan än du får ta över krediten. Teoretiskt sätt borde det inte vara några problem om det är så att din släkting är kreditvärdig, men i slutändan är det banken som har rätt att avgöra om du får skriva över hela eller delar av din skuld på någon annan eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att lura sig till en graviditet?

2020-06-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det lagligt att lura till sig en graviditet när personen VISSTE att fadern verkligen INTE ville ha barn?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer vända lite på din formulering och ge dig svaret att det inte finns något olagligt i det händelseförlopp du beskriver. Det är istället varje persons egna ansvar att se till att samlaget i sådant fall genomförs skyddat, något fadern kan tillgodose genom att exempelvis bära kondom.Det är vidare inte möjligt att hävda att man t.ex. avtalat om att kvinnan inte får bli gravid, det är avtal som enligt svensk rätt strider mot lag och goda seder. Se som exempel det rättsfall (RH 2004:41) där ett par hade avtalat om abort mot viss ersättning, avtalet ansågs enligt domstolen strida mot goda seder.Juridiskt finns det alltså inget att göra för mannen om en kvinna blir gravid trots att det inte var önskat.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Avtal som reglerar vinster i relationer

2020-06-17 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag och min tjej håller på att jobba på två större tomter och avstycker dom til 5 mindre tomter vilket vi kommer att sälja vidare när dom är klara och få lite vinst förhoppningsvis.Alla tomter står på tjejens namn och vi vill därför skriva ett avtal som garanterar att jag kommer att få min del av vinsten (vinsten ska delas jämnt på två personer, jag och min tjej) så klart kommer vi att reducera alla kostnader som vi har lagt på tomterna innan vi räknar upp vinsten vilket jag kommer att få hälften av. Nu är min fråga vad skulle ett sådant avtal kosta? Är det bara hos advokater man skriver sådana avtal eller finns det andra alternativ?Tack för hjälpen.
Jakob Westling |Hej och tack för att du kom till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar dels över avtalet och kostnaderna.I fråga om avtalet - så råder avtalsfrihet, d.v.s alla typer av avtal kan inträdas och skrivas. Ni skulle kunna använda en avtalsmall som man kan hitta på nätet och sedan skriva de villkor ni är nöjda med.Det skulle kunna vara något i stil med att ni radar upp att vinsten av tomterna ska delas, men att kostnaderna räknas av först.Men utöver det, avtal är endast direkt nödvändiga vid konflikt. Om du har tillit till din flickvän så kan det tänkas att det inte behövs ett avtal.Hoppas det besvarade din fråga!

Hur kan jag få juridisk hjälp?

2020-06-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag behöver juridisk hjälp, hur kan jag göra?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du behöver juridisk hjälp och vill anlita Lawline kan du antingen skriva en till gratisfråga som den här frågan, använda våra expresstjänster eller anlita Lawlines juristbyrå. Gratisfrågor besvaras i mån av tid inom 30 dagar. Lawline hanterar många inkomna gratisfrågor varje månad och man är därför inte garanterad ett svar på sin fråga. Lawlines expresstjänster består av två olika betaltjänster, dels "Expressfråga" som garanterar att du får svar på din fråga tillsammans med en juridisk utredning inom tre dagar, dels "Expressfråga 24" som garanterar att du får svar på din fråga tillsammans med en juridisk utredning inom 24 timmar. Du ställer en ny fråga här och kan välja vilken typ av fråga du vill att det ska vara. Lawlines juristbyrå hanterar de frågor som kräver än mer utredning än vad frågebesvarandet via nätet kan bistå med. Juristbyrån hanterar i stort sätt alla typer av ärenden förutom straffrätt, skatterätt och vårdnadstvister. Om du behöver boka tid för juridisk rådgivning kan du göra det här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar