Kan jag säga upp en försäkring i förtid?

2021-09-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan jag avsluta en försäkring i mitt försäkringsbolag. I förtid & hur.
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har en försäkring hos ett försäkringsbolag ("Försäkringsbolaget") och vill säga upp den i förtid. Det framkommer inte av frågan vilken typ av försäkring det rör sig om och varför du vill säga upp den.Jag utgår från att det är en individuell försäkring, och kommer förklara dina möjligheter utifrån både skadeförsäkringar och personförsäkringar. För att förklara kommer jag även att ge ett par exempel.Försäkringsavtalslagen ("FAL") innehåller reglerna om individuella skade- och personförsäkringar (1 kap. 1-2 § FAL). Försäkringsbolaget får inte ge dig sämre villkor i försäkringsavtalet än vad lagen säger (1 kap. 6 § FAL).Om du har en skadeförsäkringOm du har en skadeförsäkring, exempelvis en hemförsäkring eller om du försäkrat egendom som en bil eller en båt, har du ha rätt att säga upp försäkringen i förtid av ett antal anledningar:- Försäkringsbolaget har på ett väsentligt sätt inte uppfyllt sina skyldigheter enligt FAL eller försäkringsavtalet. Detta kan ske på ett antal olika sätt. Det kan exempelvis vara att försäkringsbolaget inte har lämnat tillräcklig information till dig om försäkringen innan du ingick avtalet eller under försäkringstiden. Det kan röra sig om all typ av information som är viktig för dig att veta om ditt val av försäkring. Det kan även vara att försäkringsbolaget dröjer med att betala ut försäkringsersättning som du har rätt till (3 kap. 6 § första stycket 1 p. FAL).- Försäkringsbehovet faller bort. Att försäkringen inte längre behövs helt enkelt. Om du exempelvis har försäkrat en bil som du sedan säljer så faller försäkringsbehovet bort. Det kan även vara om den försäkrade egendomen kommer att falla under någon annans försäkring, exempelvis att du har en hemförsäkring och flyttar hem till någon vars egen hemförsäkring kommer gälla även din egendom (3 kap. 6 § första stycket 2 p. FAL).- Försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren under försäkringstiden enligt 3 kap. 8 § FAL. Du har rätt till förtida uppsägning om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkoren på grund av att du som försäkringstagare på ett grovt sätt inte har följt dina skyldigheter gentemot försäkringsbolaget. Det kan exempelvis vara om du som försäkringstagare försökt framkalla ett försäkringsfall för att få ersättning, och försäkringsbolaget ändrar dina försäkringsvillkor på grund av det (3 kap. 6 § första stycket 3 p. FAL).- Försäkringen har förnyats, du vill inte ha kvar den och du har inte betalat första premien. Om din försäkring har förnyats och du inte vill ha kvar den kan du säga upp den. En förutsättning för detta är att du inte har betalat första premien för den förnyade försäkringsperioden (3 kap. 6 § första stycket 4 p. FAL).- Det inträffar en ny omständighet som är av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Typexemplet här är om ditt försäkringsbolag säljs till ett annat bolag som ska ta över ditt försäkringsbolags skyldigheter gentemot dig som försäkringstagare (3 kap. 6 § första stycket 5 p. FAL).- Försäkringsbolaget försätts i konkurs eller annars inte kan betala sina skulder. Du har då rätt att säga upp försäkringen omedelbart (3 kap. 9-11 § FAL).- Annan anledning som framgår av ditt försäkringsavtal. Lagens anledningar till att du får säga upp din försäkring i förtid är minimiregler. Du kan alltså ha rätt att säga upp din försäkring i förtid av fler orsaker än vad lagen stadgar. Titta på ditt försäkringsavtal och se om någon möjlighet finns där.Min rekommendation till dig om du har en skadeförsäkring är att titta på punkterna ovan och se om någon kan tillämpas på din situation. Då kan du kontakta ditt försäkringsbolag och säga upp ditt avtal med hänvisning till lagen. Annars så titta på ditt försäkringsavtal och se vilka möjligheter att säga upp försäkringen i förtid som anges där.Om du har en personförsäkringOm du har en personförsäkring, exempelvis en livförsäkring, sjukförsäkring eller en olycksfallsförsäkring, får du när som helst säga upp försäkringen. Du kan bestämma att försäkringen ska sluta att gälla omedelbart eller vid en viss framtida tidpunkt (11 kap. 5 § FAL).Min rekommendation till dig om du har en personförsäkring är att kontakta ditt försäkringsbolag och säga upp ditt avtal med hänvisning till lagen. Du kan välja om försäkringen ska sluta att gälla direkt eller vid en viss framtida tidpunkt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor eller behöver ytterligare vägledning med din försäkring är du varmt välkommen att höra av dig på nytt.Med vänliga hälsningar,

Har en annonssajt rätt att neka annonsering?

2021-09-07 i Avtal
FRÅGA |har en tokig fråga,blev nekad bilannons på blocket idag där dom skrev att jag har sålt för många bilar på kort tid,har dom blivit så dom har befogenhet att göra så? d e väl skattemyndigheterna som skall sköta sånt,nu e ja ju en fattig pensionär å idkar ingen bilförsäljning utan de är mina barn som byter ofta å ja fått hjälpa till med försäljningen,nu har dom stoppat mina annonsermvh
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Blockets användarvillkor som du har godkänt framgår att Blocket förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och neka eller avlägsna dessa på grund av att de bryter mot användarvillkoren, tredje parts, upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot "Blockets principer och anda". Denna typ av användarvillkor är helt i enlighet med svensk rätt. Enligt svensk rätt råder nämligen som huvudregel avtalsfrihet, i ditt fall innebär detta att Blocket alltid har rätt att slippa ingå ett avtal om annons med dig om de så önskar.Blocket har med andra ord befogenhet att neka dig annonsering på deras hemsida.Med vänliga hälsningar,

Vad täcker en framtidsfullmakt?

2021-09-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det räcker med en framtidsfullmakt från Svensk bankförening gällande min far.Finns det andra fullmakter eller täcker framtidsfullmakten in allt? Hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lag om framtidsfullmakter.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §). Framtidsfullmakten får dock inte omfatta åtgärder som gäller hälso- och sjukvård eller tandvård.Den som har fyllt 18 år får upprätta en framtidsfullmakt, fullmakten ska vara skriftlig och underskriven med två vittnen (3 § och 4 §). Det ska framgå i framtidsfullmakten att det är fråga om just en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten framgår samt om det finns några övriga villkor (5 §).Din frågaDet framgår inte av din fråga vad du menar att ni vill att framtidsfullmakten ska användas till, vilket gör det svårt för mig att svara på om den "räcker". Om ni har använt en framtidsfullmakt från Svenska Bankföreningen gäller den sannolikt specifikt för att hantera ekonomiska angelägenheter, alltså din fars ärenden med banken. För sådana ärenden bör den alltså räcka. Om det är något annat din far vill att du ska kunna göra, och andra situationer du ska kunna företräda honom i, kan det alltså behövas en till framtidsfullmakt där dessa angelägenheter framgår. Detta eftersom fullmakten bara omfattar de befogenheter som anges i den.Jag hoppas att detta kan svara på din fråga. Om du har ytterligare frågor, om det till exempel är så att det är något annat ni tänkt att du ska kunna göra med framtidsfullmakten och därför behöver vidare hjälp, är du självklart välkommen att ställa en ny fråga! Mvh,

Konsument som vill utnyttja sin ångerrätt eller häva ett köp

2021-09-05 i Avtal
FRÅGA |Hej, som privatperson har jag beställt material av svenskt företag. Jag har betalt ca 30% i handpenning vid beställning, nu vill de att jag ska betala de resterande 70% innan leverans. Jag vill ju inte betala innan jag sett materialet, hur kan man säkerställa att man inte förlorar pengar.
Victoria |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag?Jag tolkar det som att du (en konsument) har köpt en vara av en näringsidkare. Det är viktigt för dig att veta om säljaren var en näringsidkare eller konsument då det påverkar vilken lag som blir tillämpligt i ditt fall.Typiskt sett så är det köplagen (KöpL) som är tillämplig på transaktioner mellan näringsidkare. Det framgår av lagtexten att köplagen endast ska tillämpas vid köp av lös egendom (1 § KöpL).Var gällande transaktioner mellan en konsument och en näringsidkare så är det i stället konsumentköplagen (KKöpL) som aktualiseras (1 § KKöpL) och distansavtalslagen (DAL). Distansavtalslagen reglerar däremot främst ångerrätten hos en kund som har mottagit en vara medan konsumentköplagen reglerar bland annat hävning av avtal och skadestånd både när konsumenten inte ännu har mottagit varan och när den har mottagit varan. Det krävs också att det du har köpt är en lös sak, d.v.s. kläder, möbler, leksaker och så vidare.Det framgår inte vad exakt du har köpt (ifall det är en lös sak). Men för att kunna ta mig vidare i frågan så tänker jag utgå från att du är en konsument som har köpt en lös sak av en näringsidkare (butiken). Jag ska beskriva hur du kan använda dig av distansavtalslagen respektive konsumentköplagen.Vilka möjligheter har du som köpare att erhålla varan?Viktigt att anmärka är att det oftast är upp till näringsidkaren vilka avtalsvillkor som ska gälla vid köp från dennes butik. KKöpL och DAL fungerar i mångt och mycket som en skyddslagstiftning till förmån för en konsument (se exempelvis 3 § KKöpL) och innebär alltså att avtalsvillkor aldrig får vara sämre för konsumenten än som föreskrivs enligt lagen.Detta innebär att många av bestämmelserna i KKöpL och DAL utgår från att parterna inte har reglerat frågor om exempelvis priset för varan och tidpunkten för betalning i det gemensamma avtalet. Det innebär att parterna (du och butiken) ska i första hand förhålla er till det gemensamma avtalet. Exempelvis, ifall det framgår i avtalet att du ska betala hela beloppet innan leverans så gäller detta och då kan du inte begära säljaren att skicka varan innan dess.Enligt DistansavtalslagenEnligt DAL 2 kap. 2 § p. 6 och DAL 3 kap. 3 § p. 7 framgår det att säljaren måste tydliggöra hur betalning ska ske innan ett avtal ingås. Ifall du erlägger hela betalningen, mottar varan och blir missnöjd så har du en ångerrätt enligt distansavtalslagen. Du måste däremot aktualisera ångerrätten (ex. genom att kontakta företaget och informera denna om en retur samt skickar tillbaka den) inom 14 dagar efter att du erhållit varan.Enligt konsumentköplagenDäremot så har du inte mottagit varan ännu och då bör snarare hävning av avtal vara närmare till hands, vilket regleras i konsumentköplagen. Ifall det då står i det gemensamma avtalet att du skulle erhålla varorna efter att ha erlagt handpenningen (30 % av totala priset) så gäller detta. Ifall säljaren då vägrar skicka varan så begår denna troligen avtalsbrott och ifall du då inte längre önskar att köpa varan så kan du enligt 28 § KKöpL och 29 § KKöpL häva köpet. Detta medför att varan får stanna kvar hos säljaren och att du får tillbaka handpenningen (se 43 § KKöpL)., däremot krävs det att köpet varit av väsentlig betydelse för dig som köparen.Om du i stället avbeställer varan (se 37 § KKöpL) innan den har levererats (vilket den inte verkar ha gjort) så har inte heller säljaren någon rätt att kräva mer betalning för köpet och du har heller ingen rätt att kräva varan. Däremot så finns det en risk för att säljaren kan behålla handpenningen som du har lämnat (se 41 § KKöpL), men detta är nog inte troligt då det är säljaren som utkrävt handpenning för leveransen och därefter vägrat lämna ut varan.SlutsatsFör att kunna ge dig ett mer detaljerat svar behöver vi se det gemensamma avtalet som ni (partnerna; du och butiken) har kommit överens om, men jag har redogjort för tre alternativa sätt för dig att hantera situationen på för att ångra ditt köp:(1) Du skulle exempelvis kunna genomföra hela betalningen och därefter, efter att du tagit emot varan, ångra köpet enligt distansavtalslagen inom 14 dagar.(2) Du skulle också kunna försöka häva köpet redan nu, men då krävs det att köpet var av väsentlig betydelse för dig. Det ställs höga krav för att uppfylla detta krav eftersom påföljden är så pass ingripande, och det sker främst efter att avhjälpande eller krävande av omleverans har misslyckats med att ske. Eventuellt uppfyller du inte detta krav.(3) Därutöver så skulle du kunna avbeställa varan (då den inte har skickats ännu) enligt 37 § KKöpL. Det finns däremot viss risk för att säljaren får behålla viss del av handpenningen enligt 41 § KKöpL, men jag misstänker att detta inte är fallet ifall varorna skulle ha skickats efter att du erlade handpenningen enligt det gemensamma avtalet. Ifall det alltid framgick i det gemensamma avtalet att du skulle erlägga hela beloppet innan leverans så tyder detta däremot på att säljaren kommer få behålla handpenningen.Viktigt att anmärka är att du som konsument inte per automatik har rätt att få se varan du har köpt innan du erlägger betalning, det beror typiskt sett på det gemensamma avtalet.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall du vill ha ytterligare vägledning,

Är avtalet ogiltigt?

2021-09-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Är ett undertecknat avtal, samtycke med mera ogiltigt om personen som gick med på det gjorde så under hot och utpressning från andra så han inte vågade vägra? Alternativt att han inte var vid sin sinnes fulla bruk som autism som gör att han har svårt att klara sig i samhället, och förstå signaler från andra som vilseledde honom med falsk eller otillräcklig information.
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det din fråga handlar om är så kallade ogiltighetsgrunder för ett avtal kan tillämpas i ett undertecknat avtal som ingåtts under hot, vilseledande och utnyttjande. Dessa ogiltighetsgrunderna regleras i Avtalslagen (AvtL) kap. 3. Du har däremot inte förklarat vad som faktiskt har skett så jag kommer endast kunna presentera och förklara de olika reglerna och dess innebörd, utan att dra en riktig slutsats för din situation. Tvång I AvtL behandlas ogiltighetsgrunden tvång under två olika bestämmelser. För det första reglerar 28 § AvtL råntvång och 29 § AvtL reglerar lindrigt tvång. Om ett avtal har skrivits under råntvång är avtalet ogiltigt. Med råntvång innebär att tvånget har utövats genom våld mot personen eller genom hot som innebär trängande fara. Denna bestämmelsen omfattar endast mycket allvarliga hot - det ska vara så pass allvarligt att den hotade inte har något annat val än att ingå avtalet. Ett exempel på detta är att personen som hotar är försedd med vapen. Med lindrigt tvång avses bl.a. utpressning och tvång som inte anses utgöra trängande fara. I de fall den som blir utpressad/hotad har möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om inget av alternativen är bra, handlar det om lindrigt tvång. Den som utpressar/hotar måste dessutom vara i ond tro, vilket innebär att personen måste vara medveten (eller åtminstone borde vara medveten) om hotet/utpressningen. Svek och ocker Det framgår även av din fråga att motparten har vilselett personen med autism genom att lämna falsk och otillräcklig information. Detta kan innebära att reglerna om svek (30 § AvtL) respektive ocker (31 § AvtL) kan tillämpas. Som sagt kan jag inte säga om dessa är tillämpliga då det saknas information i din fråga. För att ett avtal ska ogiltigförklaras pga svek måste motparten ha underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse när du ingick i avtalet. Dessutom måste motparten ha vilselett personen med avsiktligen, alltså att motparten har haft uppsåt. Ocker handlar om att motparten har utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning vid ingåendet av avtalet. Denna regeln kräver ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna. Det är svårt att säga om en person med autism klassas in i någon av dessa begreppen och det skulle förmodligen handla om en omdömesfråga. SammanfattningI och med att du inte har skrivit så mycket om din aktuella situation kan jag inte dra någon riktig slutsats utan du kan själv analysera situationen med grund i det jag har förklarat. Om du skulle få det ytterligare förklarat är du självklart välkommen att skicka in en ny fråga till oss eller höra av dig till en av våra jurister!Med vänliga hälsningar,

Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?

2021-09-06 i Avtal
FRÅGA |Om jag betalar för mycket för en tjänst av misstag ? (I detta fallet glömt stänga av en parkering i deras app) Har jag då rätt att kräva tillbaka de jag betalt utöver den egentliga summan ?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal mellan dig och parkeringsbolagetGenom att du parkerar din bil på de utsatta parkeringsplatserna och genom att du betalar för en parkeringsbiljett i appen för att aktiver en biljett så har du ingått ett avtal med parkeringsbolaget. Eftersom du har ingått ett avtal med parkeringsbolaget när du startar parkeringen så godkänner du även avtalsvillkoren för parkeringen. När du ingick avtalet hade du viljan att betala kostnaden för parkeringsbiljetten till parkeringsbolaget. Eftersom du har startat parkeringen så har du även rätt att stå på parkeringen under den tid som biljetten är aktiv och parkeringen tickar på. Du som startar parkeringen är ansvarig för att avsluta parkeringenÄven om du inte har utnyttjat parkeringen under hela den tiden som du har betalat för, så är utgångspunkten att du ändå får betala för hela parkeringskostnaden. Detta eftersom du som sagt ingick ett avtal med parkeringsbolaget och du får utnyttja parkeringen så länge som du betalar. Det är ditt ansvar att inte glöma stänga av parkeringen, parkeringsbolaget är inte skyldig att begränsa betalningsperioden i förhållande till hur länge som du står på parkeringen. Parkeringsbolaget utgår från avtalet som är att du betalar så länge som du vill parkera och ansvaret för att avsluta tiden för parkeringen måste därmed läggas på den som väljer att parkera, eftersom parkeringsbolaget inte kan ha någon kontroll över detta. Det ska dock poängteras att vissa parkeringsbolag har som policy eller som särskilda avtalsvillkor att betala tillbaka pengar för den tid som du inte har utnyttjat parkeringen om du har glömt stänga av parkeringen. Därutöver finns det ofta en maxtid på parkeringen som förhindrar att pengarna tickar på.Sammanfattning och rådEftersom du har ingått ett avtal med parkeringsbolaget som innebär att du har rätt att parkera på parkeringsplatsen under tiden då du har en aktiv parkeringsbiljett, så ligger även ansvaret på dig att avsluta parkeringen. Detta eftersom parkeringsbolaget inte kan styra hur länge som du vill ha parkeringsbiljetten aktiv. Du har därmed inte som utgångspunkt rätt att få tillbaka några pengar när du har glömt stoppa tiden för parkeringen. Du bör dock kontakta det specifika parkeringsbolaget som du ingick avtalet med för att se om de har som policy att ändå betala tillbaka pengarna för tiden som du inte stod på parkeringen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Överlåtelse av bostadsrätt

2021-09-06 i Formkrav
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt och ska skriva över den till min dotter, hur går jag till väga?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur du ska gå till väga för att överlåta en bostadsrätt som du äger till din dotter.Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BRL) För överlåtelse av bostadsrätt krävs ett skriftligt avtal som båda parter undertecknarVid överlåtelse av en bostadsrätt måste ett avtal upprättas som ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara giltigt. I avtalet ska framgå vilken lägenhet som avser överlåtas samt uppgifter om pris (6 kap. 4 § BRL).Vad innebär detta för digFör att överlåta en lägenhet som du äger till din dotter måste ni upprätta ett skriftligt avtal som ni båda skriver under. I avtalet ska det framgå vilken lägenhet det är som ska överlåtas från dig till din dotter samt till vilket eventuellt pris du ska överlåta lägenheten till din dotter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Avtal ska hållas!

2021-09-04 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag blev nyligen uppsagd på min anställning som fotbollstränare och måste sluta med omedelbar verkan. I mitt kontrakt står det att om någon av parterna (jag eller klubben) väljer att bryta avtalet ska det gälla att upphöra efter 3 månader inom avtalsperioden. Kontraktet gäller t.o.m. 31 december 2021.Det leder mig till följande två frågor.1. Klubben vill att jag slutar med omedelbar verkan. Men hur fungerar det enligt avtalet där det står att det upphör att gälla 3 månader efter uppsägning?2. Och hur fungerar det med lönen? Min månadsinkomst för detta arbete är 4000 kr/månaden. Har klubben då en skyldighet att betala ut lön till mig den kommande 3 månaderna? Mvh Johan
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundläggande för alla typer av avtal är att de ska hållas. Om någondera part inte gör detta begår vederbörande ett avtalsbrott vilket kan innebära konsekvenser, såsom skadestånd. Så vitt jag förstår din fråga har du och klubben ett villkor i erat avtal som föreskriver tre månaders uppsägningstid. Då är det detta som gäller om du blivit uppsagd. Det är visserligen möjligt att bortse från villkoret om uppsägningstid, men då måste båda parter vara överens om detta. Med andra ord, om du vill fortsätta arbeta de sista tre månaderna så har du rätt till det. Under denna tid har du också givetvis rätt till föreskriven lön. Om klubben skulle vägra låta dig arbeta under uppsägningstiden har den ändock en skyldighet att betala den lön du borde haft om du arbetat, i enlighet med erat avtal. Görs detta inte begår som sagt klubben ett avtalsbrott. Min bedömning är alltså att du har "rätten på din sida" och kan kräva att klubben fullföljer dess förpliktelser i enlighet med avtalet.Hoppas du fick svar på dina frågor!