Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

2020-11-02 i Gåva
FRÅGA |Hej.Kan make som står ensom som ägare på lagfarten till sommmarstugan ge bort stugan som gåva til sina barn utan makas samtycke? Fastigheten är inte registrert som enskild egendom. Med vännlig hälsningAnna
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt, oavsett vem som är registrerad på lagfarten, så är alla egendomar gemensamma, 7:1 äktenskapsbalken. För att undantas från den gemensamma egendomsmassan krävs det att egendomen görs till enskild egendom, 7:2 ÄktB. För att det ska bli enskild egendom är det vanligaste tillvägagångsättet att du och din make upprättar ett äktenskapsförord, annars kan egendomen bli enskild egendom om den gavs som gåva eller mottogs genom arv och gåvogivaren eller den avlidne, särskilt föreskrivit att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:3 ÄktB. Har makan inte lämnat sitt samtycke till att stugan ges och inte heller vill godkänna gåvan i efterhand så är det inte tillåtet, 7:5 2 st ÄktB. Har detta skett kan makan starta ett mål i tingsrätten, och i så fall kan domstolen ogiltighetsförklara gåvan av sommarstugan och gåvan kommer att återgå, 7:9 ÄktB. Denna process ska påbörjas inom 3 månader från att makan fick reda på att sommarstugan getts i gåva till makens barn. 7:9 2 st ÄktB. Som huvudregel kan alltså inte en make ge bort en egendom som inte är enskild egendom till sina barn utan makans samtycke. Om makan godkänner detta muntligt så finns det inget problem att sommarstugan ges utan att den varit enskild egendom, men i bevishänseende vid eventuell konflikt bör det upprättas något typ av skriftligt avtal , om det skulle uppstå en konflikt om huruvida makan godkänt detta eller inte, 7:5 3 st ÄktB. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är muntliga avtal om lån av pengar giltiga?

2020-11-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående lån av privat person. Om någon (person 1) har lånat pengar av en annan person (person 2), och person 2 betala in person 1's räkningar, asså inte förde över till person 1. Det har inget avtal skrivet, men en muntlig överenskommelse om när det ska betalas tillbaka och att det har en avbetalnings plan.Men person 2 kräver innan avbetalnings planen har börjat att person 1 ska betala hela summan innan. Hur ska man egentligen lag agera? Vad har person 2 för lagstöd att göra detta?Mvh en bekant till person 1
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt gäller muntliga avtal lika mycket som skriftliga avtal, så länge det man avtalar om inte omfattas av särskild reglering. Att avtala om pengar på det sätt som gjorts omfattas inte av några formkrav, och således är det muntliga avtalet fullt giltigt (jfr 1 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Vad som kan vara problematiskt med muntliga avtal är att det ofta är svårt att påvisa sin rätt när ord står mot ord. Har personerna avtalat om en viss avbetalningsplan är det dock den som gäller, och agerande i strid mot avtalet utgör avtalsbrott. Med andra ord har person 2 inte någon rätt att kräva fullgörelse i strid mot avtalet. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Försäkringsavtal

2020-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit upp mig på en ID-skydds tjänst hos Tryggsam. I efterhand så har jag noterat att jag i min hemförsäkring redan har ett ID-skydd. Jag försökte säga upp mitt avtal via mail men fick detta som svar:"Hej, Vad tråkigt att höra att du vill säga upp din tjänst hos oss. Det jag ser här att du har tecknat avtal gällande tjänsten ID-skydd Premium 2020-08-14 med 12 månaders avtalstid. Därmed så kommer vi tyvärr inte att kunna göra en uppsägning i dagsläget. Du är välkommen åter med en uppsägning tidigast 3 månader innan avtalstiden löper ut. Om du har några fler frågor eller funderingar så är du välkommen åter.Med vänlig hälsning / Kind regards"Finns det någon lag som skyddar mig som konsument som gör att jag kan upphäva avtalet? Ps. Jag har bett Tryggsam att tillhandahålla mig de avtalsvillkor de menar jag skrivit under på.
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt försäkringsavtalslagen 3 kap. 2 § får ett försäkringsavtal inte ha en längre bindningstid om längre än ett åt om det inte finns särskilda skäl. Härvidlag följer alltså försäkringsbolaget lagens begränsning. Därtill ställer samma lag, 3 kap 3 § endast krav på att man ska kunna säga upp försäkringen i samband med att den går ut. Att du får säga upp den tre månader tidigare än så är alltså mer förmånligt än vad lagen kräver. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken lag blir tillämplig för köp av hund?

2020-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har tänkt köpa en hund och undrar vilken lag som gäller. Köpet är från en privatperson.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hund räknas som lös sak i lagens mening. Köp av lös sak regleras i Köplagen och Konsumentköplagen, vilken lag som blir tillämplig blir dock avgörande av partsförhållandena. Eftersom det av frågan framgår att det är en privatperson som säljer hunden blir Köplagen tillämplig. Konsumentköplagen blir tillämplig när en näringsidkare säljer lös sak till en konsument. Det har dock kommit fall i rättspraxis, tidigare fall, där registrerade uppfödare i SKK är att jämställa med näringsidkare, varpå ett konsumentförhållande föreligger och Konsumentköplagen kan bli tillämplig. Det kan därför vara en bra idé att kolla upp om uppfödaren är registrerad i SKK.En viktig distinktion mellan Köplagen och Konsumentköplagen är att den första har avtalsfrihet (går att friskriva sig) medan den senare är tvingande till förmån för konsumenten. Med vänliga hälsningar,

Muntligt anställningsavtal - giltigt?

2020-11-01 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Jag har sökt ett jobb som jag enligt chefens ord ska få. Först var starten vecka 43, sen fick han skjuta på det till v.47 och nu har han flyttat på det till v.46.För mig spelar detta föga roll, jag har sagt att vi bestämmer en tid för kontraktskrivning så snart som möjligt så kommer jag in i skriver på. Jag funderar nu på om jag ingått i ett muntligt avtal som binder mig till att ta jobbet.Jag har inte skrivit på anställningsavtalet än, men jag har sagt på telefon att jag tar jobbet.Kan jag dra mig ur?Det ska nämnas att vi inte specificerat detaljer såsom t.ex. anställningsform etc.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anställningsavtal omfattas inte av några formkrav och är således giltiga även i muntlig form. Som med alla typer av avtal är utgångspunkten att avtal ska hållas, men problemet med just muntliga avtal kan vara svårigheten att bevisa avtalet och dess innehåll när ord står mot ord. Om du inte längre vill ha jobbet är min rekommendation att du pratar med chefen om det. Ofta kan man komma överens om något lämpligt tillsammans och undviker då att begå avtalsbrott. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

2020-11-01 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har efter mycket vånda bestämt mig för att sälja min skivsamling. Lägger ut en annons på blocket där jag beskriver samlingen med ord och några bilder. 15 minuter efter inlägget får jag ett samtal där personen vågar om de finns kvar. Jag skrattar lite och säger att du är den förste som ringer. Vi pratas vid lite medans jag går min lunchpromenad med min kollega. han frågar om skick och berättar om UPS som jag kan anlita för att skicka skivorna om det blir affär. Jag säger att jag är lite upptagen nu men jag har hans nummer och kan höra av mig senare. Säger också "vi får se vad som händer". under lunchen fick jag ytterligare tre-fyra samtal. Väl tillbaka på jobbet hade jag cirka 20 mail. Det blev sug efter mina skivor. En kontakt jag har erbjuder mig 3000:- mer än utgångspriset och erbjuder sig att hämta alla 500 skivorna själv. Jag är pressad och säger okey. Jag tar bort annonsen och tänker skicka ett meddelade till dem jag har pratat med men han som ringde först skickar en massa meddelande, är arg och hotar med stämning. Jag struntar i all konversation med honom och nu idag skickar kopior på sin stämningsansökan. Jag har aldrig lovat honom någon affär, min kollega som går bredvid mig kan vittna om hela mitt samtal. Alltså det är enligt mig ingen muntlig överenskommelse vilket han tycker. Han har gjort en egen värdering av vad han tror att samlingen är värd och vill ha 15 000:- av mig. Han har aldrig sett den. FRÅGA: Har han överhuvudtaget något att hämta här?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du främst undrar om denna person har rätt eller fel uppfattning om huruvida ni ingått en överenskommelse eller inte, men även om den ersättning han begär är rimlig, om en överenskommelse anses ha ingåtts. Frågan rör därmed dels avtalsbundenhet vilket regleras i avtalslagen, dels skadestånd på grund av köpeavtal mellan två privatpersoner vilket regleras i köplagen. När blir man bunden vid en överenskommelse?Avtalsbundenhet kan uppstå först efter att någon lämnat ett anbud till dig, dvs sagt sig vilja köpa skivsamlingen, och du accepterat anbudet (1 § avtalslagen). Din annons utgör inte ett anbud, eftersom det inte riktar sig till en tillräckligt bestämd krets. Den utgör istället ett utbud, en uppmaning till andra att lämna anbud, och denna är du inte bunden vid. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan ännu icke bindande förhandlingar och bindande anbud/accept. I varje enskilt fall ska personens uttalanden och även beteenden beaktas, samt hur dessa rimligtvis kan ha uppfattats av motparten. Även uttalanden som inte direkt uttryckligen utgör en viljeförklaring att ingå avtal kan utgöra en bindande accept om de i samband med personens beteende rimligen kunde tolkas som en vilja att ingå avtalet. Är samtalet att anse som en bindande överenskommelse? Man behöver med andra ord inte uttryckligen lova någon en affär för att bli bunden, men med hänsyn till hur du beskriver situationen borde dina uttalanden och ditt beteende inte rimligen ha gett ett sådant intryck att motparten skäligen kunnat utgå ifrån att du ingick avtal. Detta är dock förstås svårt att säga med säkerhet, eftersom det är svårt att veta vad exakt som sades under ert telefonsamtal.Om han t.ex. uttryckligen sa "om det blir affär" i samband med att han berättade om UPS tyder det på att han inte tolkat dina uttalanden som en bindande accept. Ditt uttalande om att ni "får se vad som händer" skulle kunna tolkas som att du förtydligar att ni inte ingått avtal ännu, men beroende på sammanhanget kanske motparten tolkade det som att ni får se om du kommer använda dig av UPS eller inte. Den som påstår något ska enligt huvudregeln i svensk rätt behöva bevisa detta. Med andra ord är det den andre personen som i en tvist i domstol skulle behöva styrka att du accepterade hans anbud och ingick ett bindande avtal under telefonsamtalet. Sammantaget är det inte omöjligt att motparten i och för sig fick intrycket att ni nådde en bindande överenskommelse, men för att han ska få framgång i domstol behöver han ha stöd för att han skäligen kunnat utgå ifrån att avtal ingåtts. Med tanke på hur förbehållsamt du tycks ha uttryckt dig ser hans chanser för framgång dåliga ut. Är 15 000 kr skälig ersättning för avtalsbrott?Om han trots allt skulle få framgång i domstol och det skulle anses att ni ingått ett bindande avtal skulle du anses ha hävt köpet utan befogad anledning. I en sådan situation har köparen rätt till skadestånd motsvarande skillnaden mellan priset enligt det brutna avtalet och varans gängse pris (69 § köplagen), om köparen inte gjort ett täckningsköp (dvs köpt en likvärdig vara från en annan säljare). Med gängse pris får förstås marknadspriset, vilket här skulle utgöra vad du i slutändan sålde skivsamlingen för. Alltså skulle ersättningen inte uppgå 15 000 kr, utan snarare utgöras av skillnaden mellan vad han erbjöd och vad du i slutändan sålde skivsamlingen för. Högsta Domstolen har behandlat ett liknande fall på detta sätt (NJA 2016 s. 1195, p. 23). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss. Med vänlig hälsning,

Kan urkundsförfalskning utgöra en ogiltighetsgrund för ett avtal?

2020-10-31 i Förfalskat avtal
FRÅGA |Har ett avtal med en leverantör som jag vill avsluta. Det visar sig att leverantören förfalskat avtalet gällande uppsägningstiden. Är detta laglig grund för omedelbart avslut i samarbetet?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har förstått din fråga som att ni har ingått i ett avtal, men att det senare visar sig att leverantören ändrat avtalets innehåll avseende uppsägningstiden. Reglerna om avtal finns i Avtalslagen (AvtL). Förfalskning utgör inte en ogiltighetsgrund som framgår uttryckligen av lagen. Du kan dock hävda att avtalsvillkoret avseende uppsägningstiden ska lämnas utan avseende eftersom leverantören är ändrat villkoret utan ditt samtycke (36 § AvtL). Vanligtvis används regeln mycket restriktivt i praktiken och det kan därmed vara svårt att vinna framgång med åberopande av generalklausulen, d v s 36 § Avtalslagen. Det kan också vara värt att påpeka för leverantören att handlingen är straffbelagd. Om leverantören har ändrat avtalet på så sätt att det innebär fara i bevishänseende, alltså att denne fått det att se så äkta ut att det som förfalskats kan tas för äkta, har denne gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § Brottsbalken). Sammanfattningsvis kan du hävda att avtalet med leverantören är ogiltigt med stöd i den s k generalklausulen (36 § AvtL). Du kan också påpeka för leverantören att denne kan bli straffrättsligt ansvar för urkundsförfalskning. Med vänliga hälsningar,

Erbjudande om gåva på köpet

2020-10-31 i Avtal
FRÅGA |Har jag rätt till gåvan när jag köpt en vara även om butiken missat att ta bort erbjudandet som stod på hemsidan? Jag köpte en symaskin för 23000 och enligt hemsidan skulle man få en gåva värt 2800kr. Enligt affärsinnehavaren hade de missat att ta bort erbjudandet och jag fick ej gåvan.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör ett köpeavtal mellan dig och företaget och därmed blir avtalslagen (AvtL) tillämpbar. Jag utgår att det finns ett köpekontrakt mellan dig och företaget då du fick symaskinen men ingen gåva. AllmäntDå avtalsrätten bygger på löftesprincipen pacta sunt servanda som betyder att avtal skall hållas (1 § AvtL). Dock finns det en begränsning som gör att företaget inte alltid blir bundna av avtal med exempel fel prissättninhg. Begränsningen är att du som konsument får inte vara i "ond tro" och det betyder du har insett eller borde ha insett att det är fel pris eller att erbjudandet inte gäller längre på varan som du köpte. Då om det går att anse att du är i ond tro är företaget inte buden av avtalet. Exempel på ond tro kan vara att priset är så pass lågt att det kan anses vara självklart som ett fel, som att de har missat att sätta ut en nolla (32 § AvtL). Om det går att anse att du är i "god tro" så är företaget bunden av avtalet.Enligt avtalsrättsliga reglerna vid anbud och accept så är köp på en hemsida ett erbjudande och om en person vill ta del av erbjudande så kan personen skicka ett anbud till företaget (lägga varan i kundkorgen och betala) men när man skickar ett anbud är bara anbudsgivaren buden (konsumenten) part och sen när den andra parten skickar en accept (exempelvis orderbekräftelse) så är båda parterna bundna av sitt avtal. I ditt fall:Det handlar om ett erbjudande som skulle gälla vid köp av en symaskin. Om det stod att på din orderbekräftelse att du skulle få en gåva så skulle det tala för att det ingick i avtalet och att du är i god tro. Om det inte framgår vid orderbekräftelsen att det ingick en gåva så kan det argumenteras för det inte ingick i köpeavtalet och att du skulle vara i ond tro.Min rekommendationAtt utgå från informationen som du har skrivit verkar det som att du har varit i god tro dock ska det poängteras att jag inte besitter all information som är väsentlig för att göra en korrekt bedömning. Det som bör beaktas är hur företaget marknadsförde erbjudandet men om gåvan ingick i orderbekräftelsen och det finns inget som talar för annat så bör du ha rätt att få gåvan. Så min rekommendation är att kolla köpeavtalets villkor och orderbekräftelse och sedan kontaktar företaget.Om ni inte skulle kunna komma överens så kan du vända dig till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,