Kan man ha ett juridiskt avtal om vad som helst, så att man kan stämma den andra parten om den inte följer det?

2020-01-10 i Avtal
FRÅGA |Kan man ha ett juridiskt avtal om vad som helst, så att man kan stämma den andra parten om den inte följer det?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Ja i princip kan du ha ett avtal om vad som helst och ett bindande avtal kan vara skriftligt eller muntligt.Det framgår inte vad det är för avtal du tänkt dig, men vissa avtal har viss formkrav för att det ska vara giltigt t.ex. ett avtal om köp av fastighet. Sedan så ska avtalet vara skäligt, d.v.s har man ett avtal om som säger att uppsägningstiden är 10 år, så kan det anses vara oskäligt eftersom en uppsägningstid oftast är mellan 1 mån- 6 mån. Ett oskäligt avtal kan anses vara ogiltigt. Du kan läsa om de andra ogiltighetsgrunderna för ett avtal i Avtalslagen 28 § - 38 § där exempelvis tvång och svek nämns.Om avtalet accepterats av båda parter och avtalet är giltigt enligt avtalslagen, så kan man stämma den andra parten om den inte följer det. Dock är ett tips att försöka lösa det själva i första hand, eftersom en domstolsprocess kan sluta väldigt dyrt!Med vänlig hälsning,

Vilka formkrav gäller vid bevittnande av fullmakt?

2020-01-09 i Formkrav
FRÅGA |Kan jag bevittna min farbrors namnteckning på en fullmakt?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns det formkrav för fullmakter? För fullmakter så finns det inga generella krav på att de ska bevittnas för att vara giltiga. En fullmakt kan upprättas muntligt men också skriftligt. Avtalslagen är dispositiv vilket innebär att krav på utformningen får bestämmas mellan parterna. I vissa fall kan den som fullmakten ska användas mot efterfråga att fullmakten upprättas med specifika formkrav. Vilka formkrav gäller vid bevittnande av fullmakt?Från bevissynpunkt så kan det rekommenderas att en skriftlig fullmakt upprättas. Denna kan också bevittnas genom att den eller de som bevittnar fullmakten också undertecknar detta på dokumentet. Det finns inga bestämmelser som föreskriver att den som bevittnar en fullmakt inte får vara släkt med fullmaktsgivaren. Du kan bevittna att din farbror upprättar en fullmakt men min rekommendation är att du också undertecknar med ditt namn samt datum så även detta finns dokumenterat ur bevissynpunkt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Går lagen eller avtalsvillkor före ifråga om kommissionärsförhållanden?

2020-01-03 i Avtal
FRÅGA |Vilken skrivning väger tyngst/gäller i avtalstext?Ex-vis egen text mellan parterna:"Avtalet är löpande och kan av endera part sägas upp med 3 månaders uppsägningstid."eller text i svensk författning:"Kommissionslag (2009:865)" - Kommissionsavtalets upphörande:32 § Om kommittenten återkallar eller kommissionären avsäger sig uppdraget, upphör kommissionsavtalet, även om återkallelsen eller avsägelsen sker utan fog."
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lag Då din fråga rör ett kommissionsavtal kikar vi närmare på kommissionslagen (KommL). Det beror på omständigheterna Din fråga går inte att besvara med ett enhetligt svar, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om kommittenten är konsument går som regel lagen föreI kommissionslagen går det att utläsa att "om kommittenten är konsument och kommissionären är handelskommissionär, är avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för kommittenten utan verkan mot denne." Det gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund på värdepappersmarknaden (2 § första stycket KommL). Notera dock att lagens företräde endast ges i det fall avtalsvillkoren ger kommittenten/konsumenten ett sämre skydd än vad lagen ger. En längre uppsägningstid är generellt att likställa med ett bättre skydd, varför avtalsvillkoren borde anses gå före lagen i ditt fall.I andra fall går som regel avtalsvillkoren föreI alla andra fall går avtalsvillkoren mellan parterna före lagens bestämmelser, förutsatt att det specifika lagrummet inte anger annat (2 § andra stycket KommL). I det lagrum du hänvisar till finns inga sådana begränsningar, varför det endast återstår att kolla på vilka avtalsparterna är för att kunna besvara din fråga. Här är det alltså fritt fram att avtala i både gynnande och missgynnande riktning.Några avslutande ordJag hoppades att du fick vägledning i frågan, och önskar dig en god fortsättning! Med vänliga hälsningar

Avtalsbrott elfaktura

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |I mitt hyreskontrakt ingår uppvärmning. Min elfaktura är för en månad över 4000 kr. Bostaden är på 65 kvm. El-bolaget säger att det måste vara eluppvärming som jag debiteras för. Hyresvärden vill inte tillstå det. Vad händer juridiskt om jag inte betalar full hyra? Hyran är 8000 kr. Är det han eller jag som begår avtalsbrott?
Oscar Rudén |hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! I detta fall har vi ett avtal som behöver tolkas och utifrån den information som jag har fått i detta fall borde innebörden av avtalet vara att om dessa 4000 kr i elfaktura kommer från eluppvärmningen så har Hyresvärden gått med på att stå för denna kostnad. Om dessa 4000 kr däremot har uppstått på grund av någon annan typ av elanvändning, så har hyresvärden ingen skyldighet att betala. Det är svårt att ge ett rakt svar när man inte har all information, jag skulle tipsa att gå till en jurist med avtalet och låta dem ta en titt på det om det finns några undantag eller liknande. Hoppas detta var svar nog på din fråga.

Avtals giltighet

2020-01-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |vad gäller om man har ett avtal som skrevs när vi flyttade i sär det gäller vad som gäller vid försäljning av huset där står det att den som bor kvar får 1 milj resten av försäljnings summan ska gå till våra gemensamma barn avtalet skrevs år 2000 den som bor kvar och ska sälja säger att avtalet inte gäller längre, stämmer det?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet ni skrev om fördelning av vinst vid försäljning av fastighet fortfarande gäller eller om avtalet blivit ogiltigt.Det föreligger inga formkrav för ett sådant avtal vilket innebär att till och med ett muntligt avtal hade varit giltigt. Du skriver i din fråga att ni har ett skriftligt avtal vilket är positivt eftersom att då blir det oftast inga oklarheter kring frågan om ett avtal har ingåtts eller inte.Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Ert avtal har inte slutat gälla bara för att de gått 20 år sen ni skrev det. Det som krävs för att huvudregeln ska brytas och avtalet blir ogiltigt är exempelvis att någon av er blivit lurad att ingå avtalet eller hotad att ingå avtalet.I ert fall har ni ingått ett skriftligt avtal, huvudregeln säger att ert avtalet är giltigt och det blir inte ogiltigt bara för att det gått 20 år utan det krävs att något av undantagen till huvudregeln föreligger (exempelvis att någon blivit lurad att ingå avtalet).Hoppas du fått svar på din fråga!

Blandad gåva, avtalstolkning och skuld utan angivet förfallodatum

2020-01-03 i Gåva
FRÅGA |Så länge givarna lever får inte utan deras skriftliga medgivande gåvotagarna eller deras rättsinnehavare överlåta, belåna eller pantsätta lägenheten eller del därav.Vidare äger gåvogivarna, eller ensam kvarlevande gåvogivare, rätt att bo kvar i lägenheten till dess att gåvogivarna själva beslutar annat. Gåvogivarna betalar sedvanlig hyra som bestäms av bostadsrättsföreningen. Även hushållsel bekostas av gåvogivarna.Såsom vederlag för gåvan utfärdar och överlämnar vardera gåvotagaren till gåvogivarna en revers motsvarande 58.000 Kr.3 syskon äger bostadsrätt tillsammans. Vår 94-åriga mor har inte bott där på 7,5 år, utan hos min syster i Tyskland, dv. hon betala endast hyra 4 000 kr/mån så som gåvobrevet stipulerar.1) Då min mor inte har bott i BR på 7,5 år och aldrig kan återvända, gäller då fortfarande "så länge hon lever" vilket ju inte är andemeningen i avtalet. Kostar henne halva hennes pension varje månad.2) Om gåvomottagare inte har betalt vederlaget om 58 000 kr. Hur blir det då med dennes ägande? Gäller gåvan?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna avtalsrättsliga principer och lagen om skuldebrev (SkbrL). Utredning En gåva är en överlåtelse utan motprestation. En gåva måste dock inte med nödvändighet vara uteslutande benefik, alltså utan motprestation, utan kan även ha onerösa inslag, det vill säga begränsade motprestationer. Det utslagsgivande vid avgörandet om en rättshandling ska betraktas som ett köp eller en sådan blandad gåva är att gåvan som helhet har gåvokaraktär. Vid bedömningen av rättshandlingens karaktär är samtliga omständigheter vid denna av betydelse, inte minst vederlagets storlek och art samt vad som kan utrönas angående gåvoavsikt. Avtalstolkning görs i regel utifrån flera principer. I ett skrivet avtal är naturligtvis ordalydelsen vägledande för tolkningen. Andra faktorer, exempelvis parternas avsikt med avtalet i den mån denna kan fastställas, kan dock beaktas. Avseende ditt fall kan vi alltså inledningsvis konstatera att gåvan antagligen är giltig. Detta baserar jag på att värdet på motprestationerna antagligen var betydligt mindre än bostadsrättens värde, att de genomfördes i form av reverser som (utifrån utdraget ovan) saknar en bortre tidsgräns för betalning och att det tydligt framgår av ordalydelsen i gåvobrevet att avsikten är att det ska röra sig om en gåva och inte ett köp. Sålunda är avtalet enligt min uppfattning antagligen giltigt. Jag har mycket svårt att föreställa mig att formuleringen "Så länge givarna lever […]" kan ges någon annan betydelse än att givarna under sin livstid ska ha de rättigheter och skyldigheter som anges i avtalet eftersom formuleringen ger mycket litet utrymme för tolkning.Med det sagt är det dock fullt möjligt för parterna att ändra avtalet; skulle ni bedöma det som orimligt att er mor betalar avgiften till bostadsrättsföreningen kan ni i samförstånd med henne ändra detta. Om det inte är praktiskt möjligt att nå en överenskommelse med er mor är det dock inte möjligt. I ett sådant fall vore en möjlig lösning att ni helt enkelt ersätter henne för den utgift betalandet av avgiften innebär för henne, förutsatt att du och dina syskon är eniga om detta. Enligt gåvobrevets lydelse är mottagarna skyldiga att åta sig en skuld om 58 000 kronor för att gåvan ska gälla. Detta är enligt min uppfattning den enda rimliga tolkningen av formuleringen. Utifrån det du skrivit verkar det inte framgå när eller hur denna skuld ska betalas. Under dessa omständigheter gäller enligt 5 § SkbrL att borgenären, i detta fall er mor, har rätt att kräva betalning när hon finner det lämpligt. Har er mor inte krävt betalning kan gåvan alltså inte anses ogiltig på den grund att ni eller någon av er inte betalat skulden.HandlingsplanJag har svårt att lämna en konkret rekommendation till dig eftersom jag inte säkert vet vad du vill uppnå. Jag hoppas att mitt svar ändå är till hjälp!Med vänlig hälsning

Kan jag få kostnaden för parkeringsbiljetten återbetald om jag skrivit in fel registreringsnummer?

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |Skrev fel reg nr på parkeringsapp och jag har förstått att det är svårt att vinna det fallet. Men borde jag inte kunna få återbetalt p-avgiften jag betalade då jag inte nyttjade tjänsten jag betalat för? P-bot 750P-avgift 350 så får jag tillbaka hälften iaf?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har som regel inte rätt att få tillbaka biljettkostnadenNu är omständigheterna i din frågeställning något oklara, då du uppger att du inte nyttjat tjänsten du betalat för, men ändå fått en parkeringsbot.Om du inte nyttjade tjänsten alls utan åkte ifrån platsen direkt utan att parkera bilen kanske du skulle kunna kräva kostnaden tillbaka, beroende på vad avtalsvillkoren stadgar som du accepterade när du valde att betala för parkeringen, men då borde du rimligtvis inte hunnit få en parkeringsbot.Däremot har du nyttjat tjänsten om du stått parkerad på platsen, även om du angett ett felaktigt registreringsnummer, och ska således betala för tjänsten vid sidan av parkeringsboten, som avser att du uppgett felaktiga uppgifter.SlutsatsDet beror på omständigheterna om du kan få din biljett återbetald. Däremot är det som sagt du som ansvarar för att uppgifterna blir korrekta, och en felskrivning innebär inte att biljetten eller betalningen skulle vara ogiltig, men däremot att biljetten inte gäller din bil. Jag föreslår att du kontaktar parkeringsbolaget. Det finns även fall där det lönat sig att vända sig till markägaren.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Gåva - fond till barn

2019-12-31 i Gåva
FRÅGA |Hej vi har sparat pengar i fond till vårat barn i barnets namn. Vi ville ta ut 5000 kr från fonden för att barnet skulle få välja inredning och renovering till sitt rum. Vi blev då nekade av banken och de påstod att de inte kunde genomföra transaktion eftersom det inte låg i barnets intresse. Är det här verkligen rätt? Vi är vårdnadshavare till barnet och har själva månadssparat till barnet.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag ska försöka förklara för dig vad banken menade. Det är så att när föräldrar sätter in pengar på en barns konto eller sparar i fonder i barnens namn betraktas detta som en gåva. Krav för gåvorBestämmelser om gåvor finns i Gåvolagen. För att något, i juridisk mening, ska klassas som en gåva finns det tre kriterier som måste uppfyllas:1. Förmögenhetsöverföring - Att till exempel pengar som överförts från gåvogivaren till gåvotagaren. Det kan vara så enkelt att man ger någon en tröja i gåva. 2. Det ska vara frivilligt - Innebär att inget tvång, utpressning eller dylikt ska ligga till grund för gåvan.3. Gåvoavsikt - Gåvogivaren ska ha för avsikt att ge den aktuella gåvan till gåvotagaren.Baserat på det du skrivit, så är detta en gåva. Ni sparar pengar på barnens fondkonto och därmed ger ni en gåva till era barn.Kan gåvogivaren ta tillbaka sin gåva?Om gåvotagaren fått pengarna i sin besittning kan gåvogivaren inte längre ta tillbaka sin gåva. En gåvogivaren har ingen laglig rätt att återfå sin gåva när den väl har överlämnats. Enligt 2 § gåvolagen och 4 § gåvolagen anses en gåva vara överlämnad när gåvotagaren fått den i sin besittning. Detta betyder att ni inte kan ta ut pengar från barnens konto, eftersom det är deras pengar. SammanfattningBanken har gjort rätt, ni kan inte ta ut pengar från barnens fondkonton eftersom det är deras pengar. Detta gäller även för pengar som ni har gett på deras vanliga konton. Banken kan bara ta ut pengar exempelvis när barnet blir äldre och vill köpa sig något dyrare till exempel en klocka eller pengar till körkort när man får börja övningsköra. Men pengar för att renovera ett sovrum är således inte något som är i barnets intresse, utan detta är något som ni får använda era pengar till, det är inget ett barn ska stå för, detta framgår av föräldrabalken. Vänligen,