FrågaAVTALSRÄTTGåva30/11/2023

Får gåvobrev innehålla hot?

Hej, jag undrar ifall ett gåvobrev får innehålla hot. Jag har fått ett gåvobrev utan signaturer med en del stavfel som bland annat innehåller hot. "Utfästelsen vare utan verkan om "*", eller anhörig/närstående till "*" inleder eller hotar med att inleda en rättsprocess mot mig, "*". Har gåvan traderats ska gåvan återgå i händelse härvid."

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Då jag inte vet vilken slags egendom gåvobrevet omfattar så kommer jag att ge dig en förklaring som inte gäller fastigheter. För fastigheter regleras gåvor i 4 kap Jordabalken. I det fallet gäller särskilda formkrav.


Avtal

Ett gåvobrev är ett avtal. Avtal regleras i Avtalslagen.

För att ett avtal ska föreligga krävs anbud och accept. Ett anbud innebär att någon gör gällande att det finns ett avtal och accept är att motparten har accepterat anbudet. Genom anbud och accept har parterna utgett en viljeförklaring och ett avtal har uppstått. 

Avtal kan också uppkomma genom konkludent handlande. Det innebär att parterna handlar på ett sådant sätt som visar att parterna är bundna, utan att en viljeförklaring sker.

Huvudregeln i svensk rätt är "pacta sunt servanda" vilket betyder "avtal ska hållas". Det innebär att ett avtal enligt huvudregeln är bindande.


Gåvobrev

Som jag skrev ovan så är ett gåvobrev ett avtal som bygger på ovanstående principer. Om ett avtal har kommit till så är det enligt huvudregeln bindande. Däremot finns det vissa undantag till huvudregeln. I 3 kap Avtalslagen finns bestämmelser om rättshandlingars ogiltighet, det vill säga när ett avtal är ogiltigt.


Rättshandlingars ogiltighet

I 28 och 29 §§ Avtalslagen finns bestämmelser om sk. råntvång och lindrigt råntvång. Det handlar om ex. våld eller hot som gör att den som underteckar inte har något annat val än att skriva under avtalet. Lindrigt råntvång kan sägas handla om lindrigare hot ex. utpressning. 

Har avtalet upprättats på ett sådant sätt så medför det att avtalet är ogiltigt.


Jämkning

Du skriver att gåvobrevet innehåller hot. Gåvobrevets innehåll kallas för avtalsvillkor.

 Jag har för lite information i frågan för att uttala mig om det, men generellt sett kan man säga att om avtalsinnehållet är oskäligt kan det jämkas med 36 § Avtalslagen. Ett avtalsvillkor som innebär tvång skulle kunna vara ett exempel på ett avtalsvillkor som går att jämka med 36 §.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning