Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda

2020-10-25 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja skänka gåva till mitt barnbarn. Hon har ett dåligt äktenskap och inget äktenskapsförord. Jag vill skänka min bil och 250000 men vill inte att hennes man ska ta del av de hon får. Jag vill att de hon får av mig ska ses som enskild egendom och inte ingå i äktenskapsbalken. Vad behöver stå i mitt gåvobrev till henne så att de tydligt och juridiskt framgår att min gåva är enbart till henne och får bara användas av henne. Mvh
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid en eventuell bodelning kommer endast makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det är därför viktigt att egendomen som du vill ge bort till ditt barnbarn blir enskild egendom för att undvika att den ska ingå i en framtida bodelning.Enskild egendom är egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Ett gåvobrev som innebär gåva av lös egendom (t.ex. bil och pengar) kräver inga specifika formkrav. Det finns alltså inga ordagranna formuleringar som gåvobrevet måste innehålla, utan det kan variera. Det räcker med att det tydligt framgår att egendomen ska vara ditt barnbarns enskilda egendom. Du kan också inkludera ett villkor som innebär att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du boka tid med en av våra jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

är ett muntligt avtal giltigt och hur går man vidare om säljaren bryter mot detta?

2020-10-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej! Min son köpte en bil och i samband med köpet avtalades muntligt att säljaren skulle betala vägtrafikskatten. Nu efter köpet så vägrar säljaren detta och ignorerar helt de sms/påminnelser vi skickat till honom! Vad gäller rättsligt och har vi någon möjlighet att driva detta vidare?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är avtalet giltigt?Jag tolkar det som att din son har köpt en bil av en annan privatperson, och då är det köplagen som gäller. Även avtalslagen reglerar generella regler kring avtal. När det kommer till avtal mellan privatpersoner om just lösa saker, så gäller avtalet för lagen. Det innebär att det som din son och säljaren har avtalat är det som gäller. Även muntliga avtal är giltiga. Problemet är väl att det är svarare att bevisa ett muntligt avtal, om säljaren skulle säga att denne inte har gått med på det villkoret.Vad kan ni göra?Ni kan stämma säljaren till tingsrätten, men det hen har gjort är sannolikt inte straffrättsligt olagligt, utan det är ett civilrättsligt mål som gäller här. Har ni några som helst bevis på att säljaren bekräftat avtalet, är det till stor hjälp för era chanser. Annars är det ord mot ord och då vinner den som gör det övervägande sannolikt att dennes version är den riktiga. Den som påstår något i ett tvistemål är också den som har bevisbördan, vilket innebär att det är din son som ska kunna göra det övervägande sannolikt att avtalet ser ut på det sättet som han menar. Det är därför inte alltid helt lätt att vinna framgång i ärenden där det endast finns ett muntligt avtal. Domstolen ska då avgöra vilken historia som är mer sannolikt utifrån omständigheterna vid avtalssituationen, hur parterna har tolkat avtal och vad som ingått i avtalet och om säljaren här i detta fallet har begått ett avtalsbrott. Det blir alltså inte helt lätt för er att bevisa det, därmed inte sagt att det inte går. Men ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Förlorar man ett tvistemål kan man komma att få återbetala både sin egen och motpartens rättegångskostnader, så ni får överväga om det är ekonomiskt värt det, utifrån den summan som ni har förlorat på säljarens avtalsbrott. Om ni vill ha vidare rådgivning eller överväger att stämma säljaren, kan ni kontakta vår jursitbyrå som kan hjälpa er vidare. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten

2020-10-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har ett avtal med denna textUtökat garantiansvar avseende utförda kundarbetenE.K. har fullt garantiansvar i tre år för kundarbeten utförda före 1/1 2020 som avser rörelsegrenen "Montering", dvs målning, murning, snickeri och byggnation. Det innebär att E.K. skall ersätta köparen härför med ett belopp som svarar mot 100% av kostnaden för garantiarbetet.Om den konstaterade kostnaden avser en för bolaget skattemässigt avdragsgill kostnad skall ersättningen enligt ovan reduceras till 78,6% av kostnaden.Nu har det kommet ett garantiarbete på 52 000:- inkl moms enligt avtals texten vad ska E betala? De 52 000:- är kostnad plus normal vinstmarginal som vi fakturerar alla, ser inte varför vi ska förlora pengar genom att göra detta garanti arbete till en lägre kostnad. Istället för att göra garanti arbeten skulle personalen kunna ta in mer pengar per timme.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar hur begreppet "kostnad" i avtalstexten ska tolkas, närmare bestämt om det ska förstås som den självkostnad ditt företag har för att utföra ett visst arbete eller om det ska förstås som den kostnad en hypotetisk kund skulle haft om den anlitat ditt företag för att utföra det aktuella arbetet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna avtalsrättsliga principer.Utredning Ett avtal ska som huvudregel tolkas utifrån dess ordalydelse. Om ordalydelsen är mångtydig eller en situation som ligger på gränsen till dess tillämpningsområde bör avtalet tolkas utifrån vad som kan antas ha varit parternas gemensamma avsikt med avtalet vid dess ingående. Till stöd för vad som kan ha varit parternas avsikt kan bland annat ett avtalsvillkors sammanhang beaktas. Eftersom din fråga handlar om avtalstolkning kommer mitt svar präglas av viss osäkerhet då det aldrig kan sägas vara helt säkert hur ett givet avtalsvillkor bör tolkas. Med det sagt måste ordet "kostnaden" i det avtalsvillkor du citerar i din fråga enligt min uppfattning tolkas som den självkostnad ditt bolag har för att utföra det aktuella arbetet. Denna kostnad torde bestå av samma kostnader som ni normalt baserar era priser på, såsom normal lönekostnad för de anställda som utför arbetet, materialkostnader, eventuellt slitage på utrustning och så vidare. Jag baserar denna slutsats på att avtalsvillkoret, såvitt jag förstår, reglerar situationer då tidigare kunder åberopar garanti för utförda arbeten som kunderna anser bristfälliga. I en sådan situation framstår det som orimligt att ditt bolag skulle värdera kostnaden för arbetet högre än den egna självkostnaden eftersom det rör sig om just fullgörande av garantiåtaganden och inte ett affärsmässigt tillhandahållande av en tjänst. Till detta kan läggas ytterligare ett perspektiv, nämligen att relationen mellan dig och den tidigare delägaren med anledning av avtalsvillkoret kan liknas vid ett slags skadeståndsrättsligt åtagande; du kan komma att lida skada på grund av den tidigare delägarens bristande arbetsinsatser, varför det framstår som rimligt att den tidigare delägaren ska utge ersättning till dig om sådana fall uppkommer. Den skadeståndsrättsliga principen om att ersättningen syftar till att försätta skadelidanden i en likvärdig situation som vederbörande befann sig i innan skadehändelsen tycks klart motiverad i det nu aktuella fallet. Sammanfattningsvis skulle en tolkning av avtalet som ger dig ett direkt vinstintresse av att garantiärenden avseende den förre delägarens arbeten inkommer framstå som otillfredsställande då detta strider mot garantikonstruktionens och skadeståndsrättens grunder. Med anledning av detta kan det, i brist på andra bevis, inte antas ha varit parternas mening att begreppet "kostnad" skulle tolkas på annat sätt än som bolagets självkostnad för att åtgärda brister i den tidigare delägarens arbeten.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att i enlighet med avtalet begära ersättning från den tidigare delägaren som uppgår till den självkostnad ditt bolag har för avhjälpande av garantiärenden då denna tolkning av avtalet, enligt min uppfattning, framstår som den klart rimligaste. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor

2020-10-21 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har bokat biljetter till en teaterföreställning. I beställningen står det att "Jag godkänner bokningsvillkoren.: Bokningen är bindande. Köpt biljett återlöses ej. Jag har inte betalat bokningen. Kan jag boka av?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du bokade biljetterna till teaterföreställningen ingick du ett avtal med företaget som tillhandahåller föreställningen. Enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), blir ett avtal bindande för avtalsparterna enligt 1 kap. 1 § AvtL. Detta innebär att avtalsvillkoren är tillämpliga i största möjliga mån, och i de fall avtalet inte räcker till kan man använda sig utav andra lagar genom en analog tillämpning. I det här fallet ger dock ditt avtal dig svar på din fråga - ifall du kan avboka dina biljetter eller inte. I och med att det framgår av avtalet att bokningen är bindande kan du förmodligen inte avboka biljetterna, vare sig du betalat dem i dagsläget eller inte. Det finns möjlighet att jämka oskäligt betungande avtalsvillkor enligt 36 § AvtL, men det bör tyvärr inte anses oskäligt betungande med ett sådant villkor om att bokningen är bindande. Jag skulle däremot råda dig att, inte direkt juridiskt sett, höra av dig till teatern och se efter ytterligare möjligheter att frånträda avtalet på annat sätt. Hoppas du fick svar på din fråga, och om inte får du jättegärna höra av dig igen.Med vänlig hälsning,

Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?

2020-10-25 i Avtal
FRÅGA |Man behöver köpa ett konto för att spela ett spel. Spelföretaget säger att man måste ändra mailen man använder till en mail som slutar med : @spelföretagetsnamn.com . Om man inte gör det blir ens spelkonto ogiltigt. Det stod inget om det i användarvillkoren när man gjorde kontot.Får de göra det?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såvida spelföretaget inte uppgivit kravet i något villkor som tillhandahölls dig innan du ingick avtal och köpte ett konto, vore det kontraktsstridigt att med ens införa ett sådant villkor och vid vägran stänga ned ditt konto som du har betalat för. De gör sig med andra ord skyldiga till avtalsbrott. Ytterst har du rätt att häva avtalet (väsentligt avtalsbrott, obefogad inaktivering av konto rubbar förutsättningarna för köpet), begära pengarna tillbaka och i förekommande fall kräva skadestånd.Vill du ha hjälp att gå vidare med ditt fall rekommenderar jag att du använder någon av Lawlines betaltjänster, https://lawline.se/contactHoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Min chef ångrade sig om löneförhöjning

2020-10-23 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej Hade lönesamtal i tisdags. Fick en höjning på 2000kr/mån. Några timmar senare ringer chefen och säger att han gjort bort sig och undrar om jag kan komma in på fredag och prata med honom igen. Kommer dit och han säger att han gjort fel och att min höjning blir på 1200kr/mån. Min fråga är. Får han göra så? Är det lagligt? Har tyvärr inga papper på detta utan allt är gjort muntligt.
Victor Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Chefen kan vara bunden av sitt löfteI din situation gäller samma regler som generellt för avtal. Utgångspunkten är att din chef är bunden av det han lovat (1 kap. 1 § avtalslagen). När löftet är muntligt krävs dock att du svarade direkt vid lönesamtalet för att löftet ska vara bindande, om inte du och chefen kom överens om en annan acceptfrist (1 kap. 3 § andra stycket avtalslagen).Chefen är bunden av ert avtalSom jag förstår din fråga verkar det som att du och chefen kom överens om en ny lön vid lönesamtalet. Om ni kom överens där och då finns det ett avtal mellan er, som chefen är bunden av. I svensk rätt är det den som påstår att ett avtal finns som har bevisbördan för detta. Det kan vara svårt att bevisa att det finns ett avtal om det är muntligt och chefen påstår att det inte finns något avtal.Sammanfattningsvis är chefen formellt bunden av en avtalad löneförhöjning. Om chefen vägrar betala lönen ni avtalat om kan det dock vara svårt för dig att visa att ni har ingått ett avtal.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?

2020-10-21 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har varit fodervärd åt en hanhund i snart ett år och förra veckan åkte han iväg för att paras. Ägaren till hunden har hela tiden sagt att hunden ska tillfalla mig efter sista aveln (om ca 6 månader) och det finns även skriftliga bevis på detta i form av sms, inget foderavtal är dock skrivet. Nu i samband med parningen har hon helt plötsligt hört av sig och säger att hon tänker behålla hunden hemma hos sig, utan att ens informera kring det när jag lämnade av honom. Kan man göra så? Räcker sms som bevis att hunden hela tiden varit tänkt att bo hos mig förutom vid avel?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en person ångra ett muntligt avtal? Inom svensk rätt gäller som huvudregel principen om pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. Det medför därmed att det som ägaren till hunden sagt, oavsett om det är ett muntligt eller skriftligt avtal, är bindande och gäller (1 kap 1 § avtalslagen). Det finns inget i frågan som tyder på att hon har rätt att ångra sig och ogiltigförklara ert avtal. Avtalet mellan er om att hunden ska tillfalla dig efter sista aveln står alltså fortfarande kvar. Räcker sms som bevis? Innehållet i sms:et kan tala för vad som avtalats mellan er gällande hunden. SammanfattningAvtalet mellan er borde fortsätta gälla utifrån den information som jag har fått i frågan, och både det muntliga och skriftliga som ni har kommit överens om är giltigt som avtal. Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Konsumentens ångerrätt vid distansavtal

2020-10-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag har beställt en vara och när jag fick varan så var varan sönder och gick inte att använda så vill returnera varan. De säger att man ska be dom på mail om retursedel men när jag mailar dom så utpressar dom mig om jag inte ger dom en bättre recension på google så skickar dom inte retursedel, undrar om det verkligen är okej att göra så här
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du som konsument ska ha beställt samt köpt en vara av en näringsidkare, på vad jag gissar nätet. En vara som du vill returnera eftersom varan var sönder när du mottog den vilket har lett till att den bedöms som oanvändbar. För att kunna besvara din fråga kommer distansavtalslagen (nedan förkortad DAL) därför användas. Detta eftersom jag tolkar det som att du ingått ett avtal utan att fysiskt träffa säljaren mot bakgrund av att du nämner att du ska ha "beställt" en vara.Ångerrätt vid distansavtalKonsumentens ångerrättVid distansavtal har konsumenten en ångerrätt och därigenom rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (2 kap. 10 § stycke 1 DAL). Näringsidkaren är därför skyldig att lämna 14 dagars ångerrätt. Det innebär alltså att den villkorade begäran näringsidkaren i ditt fall framställer inte är okej, eftersom du som konsument allltid har rätt till 14 dagars ångerrätt.Ångerrätten tas i anspråk genom att konsumenten till näringsidkaren lämnar eller sänder ett meddelande om detta till denne inom 14 dagar från den dag då konsumenten fick varan i sin besittning (2 kap. 12 § stycke 1 DAL). Det finns inga krav på hur du ska ångra dig, men ur bevissynpunkt föredras det att du gör det skriftligen eftersom det viktiga är att du kan visa att du ångrat dig inom rätt tid. Du säger att du ska ha mailat säljaren. Så länge du gjorde det inom 14 dagar från det att du fick varan i din besittning så har du fortfarande rätt att använda dig av din ångerrätt.Om konsumenten vill använda sig av sin ångerrätt ska den utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller skicka tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § stycke 1 DAL). Ur bevissynpunkt är det återigen viktigt att du ska kunna bevisa för näringsidkaren att du skickat tillbaka varan. Se därför till att få ett kvitto på försändelsen och spara detta.Näringsidkaren ska från sin sida betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Återbetalningen ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om att frånträda avtalet (2 kap. 14 § stycke 1 DAL).Undantag från ångerrättenDet finns däremot vissa undantag från ångerrätten, dvs fall då ångerrätten inte gäller. Ett av många exempel är en vara som har tillverkats specifikt enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § punkt 3 DAL). Det ska här vara fråga om varor som näringsidkaren i normalfallet inte har i sitt sortiment. Eftersom du inte nämner att varan du beställt ska ha specialbeställts utefter dina personliga anvisningar så kommer jag vidare utgå ifrån att så inte är fallet och att du därför fortsatt har en ångerrätt.Avvikande avtalsvillkor till konsumentens nackdelDet som vidare bör framhållas är att avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen är till nackdel för konsumenten (i detta fallet du), inte ska vara gällande om inte annat anges i lagen (1 kap. 4 § DAL). Det innebär att om näringsidkaren i ditt fall ska ha angett villkor som är till din nackdel genom att förhindra dig från att ångra ditt köp, så ska detta villkor inte gälla. Det innebär alltså att näringsidkarens utpressning inte är okej eftersom detta är ett slags villkor som är till din nackdel som konsument.Information som ska ges till konsumenten innan ett avtal ingåsInnan ett avtal ingås ska näringsidkaren informera dig som konsument om det finns ångerrätt och hur lång ångerfristen är. Till detta ska information lämnas om hur du går tillväga för att ångra dig samt att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du kan hitta det (2 kap. 2 § stycke 1 punkt 9 DAL). Ovanstående information ska ges klart och begripligt (2 kap. 3 § stycke 1 DAL).Viktigt att dock poängtera är att ångerfristen aldrig börjar löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten, vilket innebär att näringsidkaren är skyldig att ge konsumenten information om ångerrätten innan avtalet ingås. I annat fall förlängs ångerfristen (2 kap. 12 § stycke 4 DAL). Det innebär för din del att har säljaren inte lämnat information på ett klart och begripligt sätt för dig kring ångerrätten så kan ångerfristen till och med komma att förlängas.Sammanfattning och råd på hur du kan gå vidare med ditt ärendeSammanfattningsvis kan framhållas att du som konsument vid ett distansköp har 14 dagars ångerrätt. Från dagen du fick varan i din besittning och 14 dagar framåt kan du nyttja din ångerrätt genom att meddela säljaren om att du vill ångra dig. Detta ska förslagsvis göras skriftligen ur bevissynpunkt. Jag tolkar det som att du ska ha mailat till säljaren inom denna tidsfrist varför du har rätt att nyttja din ångerrätt.Ångerrätt är en skyldighet som en näringsidkare via distansavtal har att erbjuda. Avtalsvillkor som skulle vara till din nackdel som konsument är inte gällande om inte annat anges i denna lag. Det innebär följaktligen att utpressningen kan ses som ett sådant villkor, vilket är till din nackdel eftersom du hindras från att nyttja din ångerrätt. Villkoret är därför utan verkan och är inte tillåtet.Ångerfristen kan till och med komma att förlängas om säljaren inte informerat dig om ångerrätten på ett tillräckligt tydligt och begripligt sätt innan avtalet ingicks. Detta är däremot något jag saknar tillräcklig information om i ditt fall för att kunna avgöra i detta svar.Om du och säljaren inte på egen hand kan komma överens kan du gå vidare med att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Jag skulle däremot råda dig att på egen hand försöka lösa problematiken med säljaren. Förslagsvis genom att uppvisa detta svaret alternativt utgå ifrån informationen jag gett dig och skriva ihop ett eget meddelande till dem om att deras agerande inte är okej.Skulle du vilja gå vidare med en anmälan till ARN kan du läsa mer på deras hemsida genom att klicka här.Jag hoppas jag gav svar på din fråga och får önska dig lycka till med ditt ärende. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen. Skulle du behöva mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.Vänligen,