Hund som givits som gåva

2020-06-30 i Gåva
FRÅGA |En vän till mig heter A. A och B har bott ihop rätt många år. Han köper en hund och ger henne hunden för 10 år sedan. Hon har ett gåvobrev på det. Nu har B hittat en annan för två månader sedan och tog hunden med sig. A får inte träffa hunden. Har inte hon rätt till hunden då hon fått den? Vad kan hon göra. vore så tacksam för svar.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att din vän Astår som ägare på hunden. I samband med att hon fick hunden i gåva så övergick äganderätten från B till A. Således har Arätt till hunden. I lagens mening betraktas en hund som en sak. I detta fall skulle A kunna använda sig av vanlig handräckning för att få Bo att överlämna hunden till henne. Ansökning om sådan handräckning sker via Kronofogdemyndigheten, läs mer här. Om B motsätter sig att hunden ska överlämnas till A genom handräckning så får A ta ställning till huruvida tvisten fortsättningsvis ska handläggas av domstol.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

ångerrätt elavtal

2020-06-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag lämnade den 4 juni fullmakt till ett elbolag att de fick ta konakt med min elleverantör och signerade avtalet den 24 juni. Jag åberopar ångerrätt, men det nya elbolaget säger att avtalet gäller från den 4 juni. Vad gäller?Vänlig hälsningKarin Nyström
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!utifrån den informationen du ger mig framstår situationen som följande.4 juni skriver du ut en fullmakt till ditt elbolag för att ta kontakt med din elleverantör.24 juni skriver du på avtalet som ditt elbolag har förhandlat fram till dig, som gäller mellan dig och din elleverantör. utifrån den informationen så är min enda slutsats att om avtalet inte gäller retroaktivt så är avtalet gällande från och med 24 juni. Om avtalet slöts på distans utanför affärslokaler, via telefon eller internet, gäller ångerrätt i 14 dagar enligt distansavtalslagen 2 kap 10 §. Ångerrätt enligt Ellagen återfinns dessvärre inte och konsumenttjänst- eller köplagen gäller dessvärre inte för elavtal.

Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?

2020-06-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej.Jag köpte en hund tillsammans med mitt ex, jag gav en stor summa pengar för hunden men mitt ex står som ägare på papper. Vi har alltid sagt att vi äger hunden lika mycket båda två. Idag bor vi isär och har inte längre en relation. Nu menar hon att hon har mer rätt till hunden och hotar med att ta hunden ifrån mig. Jag kan genom utdrag från bank bevisa att jag gett en stor summa pengar för hunden. Vad gäller här enligt svensk lag? Med vänlig hälsning,L
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka lagar är tillämpliga?Enligt 7 § sambolagen räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål till sambors gemensamma bohag. Vem som äger hunden beror därmed på vem som köpte hunden. Eftersom du och ditt ex köpte hunden tillsammans blir samäganderättslagen (SamägarL) tillämplig.Har du äganderätt till hunden?Enligt huvudregeln så är det den som står på kontraktet som är ägaren till hunden. I vissa fall kan det dock vara fråga om gemensamt ägande enligt SamägarL.Om du och ditt ex köpte hunden tillsammans så är båda lika stora ägare av hunden (1 SamägarL). Att du överförde pengar för köpesumman för hunden talar starkt för att samägande föreligger men även andra faktorer kan spela roll, till exempel vem som betalar försäkring, mat, veterinärkostnader och så vidare.Du kan också ha dold samäganderätt till hunden:Du kan även argumentera för att dold samäganderätt föreligger. Högsta domstolen har ställt upp tre villkor som ska vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska anses finnas:1.Hunden ska ha köpts för att användas gemensamt av båda två.2.Du ska ha hjälpt till eller gjort köpet möjligt, genom att till exempel bidra ekonomiskt på något vis.3.Både du och ditt ex ska ha förstått att syftet med köpet var att hunden skulle ägas gemensamt. Ni måste alltså ha varit överens om att hunden skulle ägas av båda. Detta kan ha varit underförstått eller uttryckligt.Det är självklart en bevisfråga kring vem som faktiskt äger hunden men om du betalade majoriteten av köpesumman, samt eventuellt mat, veterinärkostnader och försäkringsavgift är detta tungt vägande bevis för att du samäger hunden.Vad händer om ditt ex behåller hunden?Informationen i din fråga tyder på att samägande föreligger för hunden. Det här betyder att om ditt ex skulle behålla hunden själv, utan att du har accepterat det, så kan hon göra sig skyldig till vad som kallas egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken).Sammanfattning och handelsplan:Sammanfattningsvis har du och ditt ex med största sannolikhet samäganderätt till hunden vilket innebär att ni båda har rätt att behålla hunden. Kan ni inte komma överens om vem som ska behålla hunden kan ni ansöka om god man hos tingsrätten som kan besluta vem som ska få äganderätt till hunden.Slutligen kan jag rekommendera att du meddelar ditt ex att hon gör sig skyldig till ett brott (egenmäktigt förfarande) om hon behåller hunden själv utan samtycke. Förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning, men annars kan ni som sagt ansöka om en god man.Du är varmt välkommen att ställa nya frågor om du fortfarande skulle ha några frågetecken eller om du skulle vilja förtydliga något. Tills vidare hoppas jag att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ångerrätt avseende distansavtal

2020-06-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejHar av misstag godkänt än offert vi bankid ovetandes om att jag accepterade den, trodde jag bara godkände mottagandet av den.Kan jag på något vis ta mig ur detta? Har man ångerrätt i dessa fall?Mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett avtal träffas mellan en näringsidkare (ett företag) och en konsument så är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (distansavtalslagen). Lagen är ett konsumentskydd. Detta innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten och avviker från lagens innehåll är utan verkan mot konsumenten om inget annat anges i lagen (1 kap. 4 §). Som konsument har du alltid en ångerrätt och du kan därav ta dig ur avtalet genom att meddela näringsidkaren om detta. Om avtalet avser en tjänst så har man ångerrätt i 14 dagar från dess att avtalet ingås. Om det avser en vara så börjar tiden att löpa från dess att du fått besittning över varan (2 kap. 10, 12 §). Du kan alltså ta dig ur avtalet om det inte har gått mer än 14 dagar sen avtalet ingicks eller, om det avser en vara, från dagen du fick besittning över varan. Om det redan har gått 14 dagar så rekommenderar jag att du vänder dig direkt till näringsidkaren och förklarar situationen.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

När måste en giltig återkallelse av anbud ske?

2020-06-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Detta gäller köp-och sälj avtal mellan privatpersoner via facebook. En person på sin privata facebook "vägg" annonserar ut en sak, ex en jacka och skriver i inlägget "säljes för 300 eller högsta bud. En annan person lägger ett högt bud via privatmeddelande, men ångrar sig genast och meddelar säljaren att denne drar tillbaka anbudet, säljaren har inte hunnit läsa budet än.a) Visst är det så att köparen inte är bunden anbudet eftersom inget accept nåddes? b) Skulle det vara annorlunda om annonsen inte gjordes på personens "vägg", men istället i en facebook köp-sälj grupp?c) Om säljaren skulle hunnit läsa meddelandet med budet innan köparen drog tillbaka anbudet, skulle då köparen vara bunden av sitt anbud? Det skulle därför rå ett avtalsbrott?Tacksam för svar! :)
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga återfinns i avtalslagen (AvtL). När det gäller avtal är gäller att anbud och accept är bindande för avgivaren var för sig (se 1 § första stycket AvtL). Ett anbud eller en accept kan emellertid återkallas, förutsatt att detta sker innan mottagaren tar del av anbudet eller accepten (se 7 § AvtL). Svaret på din fråga a) är således att köparen inte är bunden av sitt anbud eftersom hen återkallade anbudet innan mottagaren tog del av detta. Observera att anledningen till att det är en giltig återkallelse är att mottagaren inte tagit del av anbudet, och inte på grund av ingen accept nåddes.När det gäller din fråga b) ser jag ingen anledning till varför situationen skulle skilja sig åt beroende på om annonsen gjordes på säljarens "facebookvägg" eller i en köp-och-sälj grupp. Rätten att kunna återkalla sin accept eller sitt anbud gäller oavsett.I ditt scenario c) skulle det mycket riktigt röra sig om avtalsbrott. Om säljaren hunnit ta del av anbudet är återkallelsen inte giltig (se 7 § AvtL). Anbudet är bindande för avgivaren enligt 1 § första stycket AvtL och den inom svensk rätt starka principen om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). I och med att köparen är bunden av sitt anbud uppkommer ett avtalsbrott om hen inte fullgör sin del av avtalet.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skrämdump på facebookprofil

2020-06-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Får man ta en skärmdump av någons Facebookprofil och lägga ut den i en grupp och fråga om personen är seriös eller ärlig att köpa varor från tex?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är ja, som frågan är ställd finns inga juridiska problem med det. Den typen av skrämdumpar är helt ok!Med vänlig hälsning

vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?

2020-06-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, min mamma äger en sommarstuga tillsammans med min moster( ingift). Nu vill min moster sälja sin del men inte min mamma. Jag är dessutom arvinge till 50% om min mamma skulle gå bort. Är hon tvungen att sälja eller hur fungerar det?Mvh Cathrine
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller sommarstugan är Samäganderättslagen tillämplig.Huvudregeln enligt lagen är att alla måste vara överens om förändringar som rör den gemensamma egendomen. (se 2 § Samäganderättslagen) Det betyder att både din mamma och moster måste vara överens om att sommarstugan ska säljas. Din mamma är alltså inte automatiskt tvungen att sälja bara för att din moster vill det. Dock finns det en möjlighet att få ansöka om att få sommarhuset sålt på offentlig auktion ifall delägarna inte är överens. Det räcker då med att din moster väljer att begära en sådan försäljning – även om din mor inte skulle gå med på det. Sommarhuset får dock inte säljas på offentlig auktion om en av delägarna (din mamma) visar att det finns synnerliga skäl emot det. ( se Samäganderättslagen 6 §) Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh,

Hur söker jag nytt jobb efter en konkurrensklausul?

2020-06-29 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej. I mitt anställningsavtal står det att jag ej får söka jobb hos konkurrerande verksamheter. Jag jobbar med att laga maskiner vilket gör att jag inte får söka något annat jobb då inom de jag kan/vill. Får man skriva så i ett anställningsavtal ens? Hur ska jag göra om jag vill söka något annat? Om jag blir erbjuden ett jobb utan att sökt det, alltså om personen frågar om jag vill jobba där, hur funkar det då? Tack.
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du nämner kallas för konkurrensklausul mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtal regleras i avtalslagen (AvtL).Om konkurrensklausulerKonkurrensklausuler är vanliga i anställningsavtal och de är vanligtvis tillåtna även om det finns begränsningar (38 § AvtL). För att en konkurrensklausul ska anses tillåten måste den vara proportionerlig, vilket innebär att den bara får omfatta det som är nödvändigt för att skydda företagets hemligheter. Det får heller inte finnas någon lindrigare åtgärd som skulle uppnå samma effekt. En konkurrensklausul måste också vara tidsbegränsad för att anses proportionerlig. Som huvudregel är en 2-årig konkurrensklausul helt okej. En 3-årig konkurrensklausul är bara godtagbar om det är nödvändigt och konkurrensklausuler över 5 år är helt förbjudna. Sammanlagt måste konkurrensklausulen ha huvudsakligen positiva effekter för att vara tillåten.Vad kan du göra?Det framgår inte av din fråga hur länge konkurrensklausulen är giltig. Om den är över obestämd tid är klausulen oskälig och gäller inte (36 § AvtL).I övrigt är det okej att skriva så i ett anställningsavtal. Du har gått med på avtalet och måste därför följa det (1 § AvtL). Vad det egentligen innebär är att du inte får arbeta med en direkt konkurrent till din tidigare arbetsgivare under en viss tid. Detta gäller även om du blir erbjuden ett jobb utan att ha sökt det. Klausulen ska givetvis inte förhindra dig att arbeta helt. Vad du bör vara försiktig med är att ta jobb där din tidigare arbetsgivares företagshemligheter eller "know-how" kan ingå i dina arbetsuppgifter och gynna en konkurrent. Vanligtvis är konkurrensklausuler anknutna till vite eller skadestånd om du bryter mot dem.Konkurrensklausuler kan vara komplicerade beroende på hur de är utformade. Om du vill ha mer hjälp med din specifika klausul rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. För att kontakta Lawlines egna jurister kan du maila till info@lawline.se eller gå in på www.lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,