Vad innebär anbud?

2020-11-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag skulle vilja veta anbud betyder
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anbud är ett erbjudande från en part om att ingå ett avtal med en annan part. Erbjudandet riktar sig till en bestämd mottagare och är tillräckligt utförligt föra att mottagaren ska kunna svara ja och därmed acceptera att avtal sluts mellan parterna. Vänligen,

återbetalning av gåva via swish

2020-11-29 i Gåva
FRÅGA |En kompis har swischat pengar till mig och nu kräver han tillbaka dom men har även skrivit i swischen att det är gåvor hur gör jag
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är din kompis som påstår att pengarna egentligen var ett lån så är det han som har bevisbördan, enligt påståendedoktrin som är en juridisk grundprincip. Detta innebär att om han skulle vilja göra en tvist av det och ta det till domstol så är det upp till honom att bevisa vad avsikten med swishen var. Man betalar en ansökningsavgift för att tvista i domstolen och den förlorande parten står som utgångspunkt för rättegångskostnaderna, 18:1 rättegångsbalken. I och med denna risk och att han behöver betala en avgift så krävs det att beloppet han vill ha återbetalat är ganska stort för det ska bli värt för honom att starta en tvist. Eftersom han valt att skriva att det är gåvor i meddelanderaden i swish så blir det svårt för honom att som utgångspunkt nu hävda motsatsen. Jag skulle ge dig rådet att försöka ha en dialog med honom, beroende på hur er situation ser ut, och klargöra att det inte fanns något som gav dig anledning att tolka det som annat än en gåva och det är vad du står fast vid. Beroende på vad det är för summa som han swishat så blir det att avgöra hur stor sannolikhet du tror det är för att han skulle göra en tvist av frågan, och därmed eventuellt försöka nå en överenskommelse med dig då du kanske swishar tillbaka en del av pengarna. Om ni kommer överens utan en tvist så skulle jag råda dig att göra ett skriftligt avtal för det ni kommer överens om.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

återfå betalning när man ångrar avtal om köp av sex

2020-11-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är utpressning om en person säger "du måste ge mig 20 tusen om vi ska ha sex, annars blir det inget" och personen som hon säger det till ger då henne 20 tusen, men sedan ångrar han sig och vill ha tillbaka pengarna men hon vägrar då ge honom dom. Är det utpressning, stöld eller annat brott?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som om det är möjligt att få pengarna tillbaka, när man slutit avtal om sex mot betalning. För att finna svar vänder vi oss till Brottsbalken (BrB) och avtalslagen.Vid slutande av avtal och där avtal ångras, är principen att avtal går åter. Detta innebär att om avtalet inte genomförs ska pengar gå åter. Men detta gäller bara om man i grunden har ett giltigt avtal. BrB 6 kap 11 §,anger att köp av sexuell tjänst är olaglig. 33 § Avtalslagen anger att avtal som strider mot Tro och Heder, inte är ett giltigt avtal. Tro och heder innebär att saker man sluter avtal om inte ska strida mot lag. I och med att man inte har ett giltigt avtal att stödja sig på, har man inte rätt att kräva betalningen åter.Hoppas detta var svar på din fråga!

Muntliga avtal och dess bundenhet

2020-11-29 i Avtal
FRÅGA |Hej.Jag har ärvt några värdefulla saker som jag inte är direkt insatt i, alltså har jag ingen koll på de. Jag erbjöd min kollega att köpa de och då ville han komma för att ta en titt på dem. Han erbjöd ett pris och då fick jag fundera på saken men kom fram till att sälja dem för det priset han erbjöd. Efter några timmar gick jag ut för att träffa en vän och berättade att jag har ingått ett avtal med kollegan, Då blir han förbannad och säger att jag ska avbryta på en gång. Kollegan hade tydligen erbjudit ett pris som inte motsvarar ungefär en tiondel av marknadspriset. Jag mailade min kollega på en gång och sa att jag ångrar mig men han blir förbannad och säger att avtal ska hållas. Vad kan jag göra? Har ett avtal slutits?. Är jag tvungen att sälja?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtalets bundenhetRättsregler för avtalets bundenhet återfinns i avtalslagen (AvtL). Inom avtalsrätten finns det inte några formkrav för hur ett avtal ska vara utformat. Det innebär att ett avtal kan ingås muntligen, skriftligen och även genom konkludent handlande. Formkrav för avtalets ingående föreligger enbart om det finns särskilt reglerat i lag, till exempel vid köp av fast egendom (jfr 4 kap. 1 § jordabalken). Utgångspunkten är att ett avtal anses ingånget genom den s.k anbud-acceptmodellen (1 § AvtL). När en anbudsgivare lämnar ett anbud är denne ensidigt bunden av det givna anbudet. Om motparten accepterar detta anbud (utan modifieringar) blir motparten bunden vid sin accept. Ett rättsligt bindande avtal anses då föreligga eftersom likalydande viljeförklaringar har avgivits. I svensk rätt är en grundläggande princip att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Avviker någon av parterna från att fullgöra avtalet föreligger det ett kontraktsbrott. Ogiltigförklaring av avtalEtt bindande avtal kan emellertid ogiltigförklaras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Ogiltighet kan föreligga om avtalet ingåtts under råntvång eller lindrigare tvång, såsom utpressning (jfr 28–29 §§ AvtL). En annan ogiltighetsgrund är svikligt förledande (30 § AvtL). Ett exempel på svek är att medkontrahenten avsiktligen har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information om en varas beskaffenhet i syfte att avtalet ska ingås. Den som vilseleder kan vara motparten eller någon annan. Därutöver kan ogiltighet föranledas av ocker (31 § AvtL). Ocker kan föreligga om en av parterna uppsåtligen utnyttjat den andres trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning och som medfört att ockraren fått en otillbörlig förmån. En otillbörlig förmån föreligger om det finns ett uppenbart missförhållande mellan ockrarens förmån och ockrarens vederlag till motparten. Även förklaringsmisstag kan medföra ogiltighet, vilket vanligen föreligger vid felskrivning eller felräkning (32 § AvtL). Viljeförklaringen har då fått ett annat innehåll än vad han eller hon som avgett viljeförklaringen velat. Det finns i sista hand två generalklausuler som man kan tillämpa för att ogiltigförklara (alternativt jämka) ett avtal (jfr 33 och 36 §§ AvtL). Klausulerna tar sikte på omständigheter som strider mot tro och heder eller annars anses vara oskäliga. Bestämmelserna tillämpas restriktivt och det görs en bedömning i varje enskilt fall för dess tillämplighet. Omständigheterna i ditt fallMuntliga avtal är bindande och en grundläggande rättsprincip är att avtal ska hållas. Din fråga tyder på att likalydande viljeförklaringar har avgivits från dig respektive din kollega och som i sin tur medfört att ni har ingått ett muntligt bindande avtal. Som utgångspunkt bör du således fullgöra avtalet och sälja varorna till din kollega. Det muntliga avtalet kan emellertid ogiltigförklaras om någon av ovan grunder som jag redogjort för föreligger. Om din kollega har varit i vetskap om att sakerna varit värdefulla och uppnått en uppenbart otillbörlig förmån, kan möjligen ogiltighetsgrunden ocker (s.k sakocker) vara relevant att åberopa i ditt fall. Utifrån angivna omständigheter i frågan kan jag dessvärre inte dra en definitiv slutsats, då det är viktigt att samtliga faktorer i det enskilda fallet vägs. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå på info@lawline.se om du närmare vill utreda ditt fall. Hoppas att du har fått vägledning avseende ditt fall! Med vänlig hälsning

Vad innebär en accept?

2020-11-30 i Anbud och accept
FRÅGA |HejVad innebär en accept?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En accept innebär att man accepterar annans anbud. Ett exempel är att någon frågar dig om du vill köpa en viss sak för en viss summa, t.ex. 100 kr. Meddelar du att du vill köpa saken för 100, så kallas detta accept. Du har alltså godkänt anbudet och dess villkor. Jag vill även upplysa dig om att det finns olika typer av accepter. Om du direkt accepterar anbudet på 100 kr kallas det ren accept. Om du istället svarar att du vill köpa saken, men inte för 100kr utan för 80kr (eller lägger till villkor som inte fanns i anbudet, så är ditt svar en så kallad oren accept. Denna gäller då som ett nytt anbud, och säljaren får då välja att acceptera det eller avböja.Vänligen,

givit pengar i gåva, kräva tillbaka pengarna?

2020-11-29 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en person (person 1) skulle kunna dömas för något brott om personen regelbundet får stora summor pengar av en annan person (person 2) som person 2 ger bort frivilligt, men sedan ångrar sig person 2 och vill ha tillbaka alla pengar igen, men person 1 vägrar då att lämna tillbaka pengarna. Har person 1 då gjort sig skyldig till något brott?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enligt 2 § Gåvolagen, anges det att en gåva är fullbordad när egendomen (pengar, bilar, böcker, etc.) har lämnats över till gåvomottagaren. I och med detta tillhör egendomen gåvomottagaren, i detta fall person nr 1. I och med att pengarna har överlåtits som gåva till person nr 1, är person nr 1 ägare över pengarna. Något krav för att återfå pengarna finns inte i detta fall, då person nr 2 inte längre äger pengarna. Detta medför att person nr 1 inte har begått något brott. Hoppas det var svar på din fråga!

Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?

2020-11-29 i Formkrav
FRÅGA |Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan kräva bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. I ett sådant fall behöver du vända dig till den banken ifråga för svaret på din fråga. I fall där bevittnande krävs, innebär detta att ett bevittnande är nödvändigt för riktigheten i rättshandlingen och oftast inte för att bevisa innehållet. Den som bevittnat en namnteckning kan komma att bli uppringd av exempelvis banken, där denne oftast behöver uppge vem som är fullmaktsgivare (den som ger en fullmakt) och fullmaktshavare (den som får en fullmakt) i fallet.Det finns ett fåtal rättshandlingar som har formkrav vad gäller bevittnande av namnteckning, och de är:- Testamenten, som behöver vara bevittnat av två personer som dessutom ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk.- Erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.- Då köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning.Dessa namnteckningar måste bevittnas när de skrivs.Sammanfattningsvis beror din fråga på vilken typ av fullmakt det gäller. Det finns inget formellt lagkrav gällande bevittnande av namnteckning, förutom några undantag som jag listat här ovan. Vissa banker, myndigheter och företag kräver ändå att en namnteckning behöver bevittnas och då får man vända sig till dem för få svaret på vad själva bevittnandet innebär.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Person som har gett pengar som gåva och i efterhand hävdar att det varit ett lån

2020-11-29 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har haft en god vän som varit kär i mig vi har umgåtts åh jag har hjälp honom med allt möjligt i livet, Denne person har gett mig åh betalat saker på min bil, räkningar för att han ville åh sa att jag inte behöver tänka på detta, han har aldrig sagt det är ett lån. Men fakturor åh kvitton har ju denne person på vissa saker. Han har också frivilligt betalat lite räkningar, samt fört över lite pengar som han tyckt jag ska ha tyckt synd om mig . Nu 1 år senare när han är arg/ bitter för att han inte fått mig som sin kära. Nu säger han att han ska ha tillbaka ca 35.000 kr för allt och att detta är ett lån, att jag lånat till allt. Han kommer begära nåt från kronofogden säger han. Hur kan man göra så?? Kommer han mån vart med detta. Herregud om han valt själv åh betalt. Kan han bara säga att det är så att jag lånat allt nu?? Kan han kräva in pengar från mig. Han säger sig nu blivit lurad, åh jag tycker det är så fult gjort åh säga att jag sagt att det är lån. Mär det är han själv som erbjudit sig. Åh att han ville allt detta för att jag är en snäll tjej som han älskade. Vart kommer han med det här??
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår situationen så han en man betalat vissa räkningar/skulder åt dig i hopp om att inleda en relation med dig. Jag förstår det också som att ni inte på något sätt, inte ens muntligen, har sagt att detta ska vara någon typ av lån utan att han frivilligt betalat detta som en gåva till dig. Nu är denna man besviken över situationen och vill att du ska betala tillbaka de pengar som han spenderat.Jag vill börja med att säga att du förmodligen kan vara ganska lugn över detta. Mannen i fråga måste bevisa att ni faktiskt haft någon form av avtal som säger att du har lånat pengar av honom. Enligt 1 § avtalslagen uppkommer ett bindande avtal genom ett anbud och en accept. Detta innebär att en förfrågan måste ställas av ena parten till den andra som också måste acceptera detta. I ditt fall verkar mannen inte ha gjort en förfrågan om du vill låna pengar och du verkar inte på något sätt ha accepterat detta utan tagit emot pengarna som en gåva. Eftersom det inte finns något skriftligt avtal att åberopa så kommer hans enda chans vara att hävda att ett muntligt avtal har ingåtts. I svensk rätt ses visserligen både muntliga och skriftliga avtal som bindande, men det är väldigt svårt att bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts. Oftast behövs mer bevis för att styrka att det har varit fråga om ett muntligt avtal och bevisbördan kommer ligga på honom (dvs. han måste bevisa att det faktiskt har varit fråga om ett lån). Enbart det faktum att han har vissa kvitton som kan härledas till saker han betalat åt dig styrker inte på något sätt att det faktiskt varit fråga om ett lån, det kan lika väl vara en gåva. Självklart kan mannen ifråga gå till domstol med detta och försöka få en exekutionstitel som kronofogden sedan kan verkställa (detta kallas fullgörelsetalan, se 13 kap 1 § rättegångsbalken), men som jag ser det utifrån det du beskriver är chanserna att han kommer någon vart med detta mycket små. Han behöver bevis för att det har varit fråga om ett lån som dessutom har förfallit till betalning och utifrån din fråga verkar några sådana bevis inte existera. Jag skulle råda dig till att vara tydlig mot honom och säga att du aldrig har lånat några pengar av honom och sedan vänta och se om han går vidare på något sätt med detta eller inte. Var också försiktig med vad du skriver och säger, så att du inte nu i efterhand ger honom något som kan verka som bevis för att ett muntligt avtal skulle kunna ha ingåtts. Som läget verkar just nu så kommer han ha mycket svårt att kunna kräva in några pengar av dig.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar