finns det någon lag om att någon inte får köpa lokal på samma gata?

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Finns det någon lag om man köpt en lokal från en person och samma person går och köper en annan lokal samma gata innan det blivit ett år?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns tyvärr ingen lag som reglerar detta eller säger att det är olagligt – ifall ni inte skrivit ett specifikt avtal mellan er där det står att personen i fråga ska avhålla sig från att köpa en annan lokal. Hoppas du fick svar på din fråga.Mvh,

Vad gäller om man överskrider uppdragsfullmakts befogenhet?

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |om man har en osjälvständig fullmakt -uppdragsfullmakt- och överskrider sin befogenhet. Vad gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL). Uppdragsfullmakter regleras i 18 § AvtL, för dessa gäller att behörighet och befogenhet sammanfaller. Om den som har fullmakten (fullmäktigen) överskrider sin befogenhet är den inte gällande mot fullmaktsgivaren, trots att tredje man var i god tro (11 § andra stycket AvtL). Som svar på din fråga innebär det att fullmaktsgivaren inte är bunden av t.ex. ett köp som gjorts med stöd av en uppdragsfullmakt, om fullmäktigen överskridit sin befogenhet. Däremot kan fullmäktigen blir skyldig att ersätta tredje man (säljaren) för den eventuella skada hen lider av att köpet inte kan göras gällande mot fullmaktsgivaren (jfr 25 § AvtL).Vänligen,

Felaktigt omplacerad hund

2019-12-30 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag omplacerade min hund förra sommaren och ingick ett skriftligt avtal med den nya ägaren att hunden inte skulle omplaceras igen utan isåfall lämnas tillbaka till mig. Nu har hunden omplacerats till en annan person iallafall, och jag vill ha tillbaka hunden. Vad kan jag göra?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det skriftliga avtalet ska såklart gälla, personen har genom att omplacera din hund begått ett avtalsbrott. Det kan dock bli en aning bökigt att lösa detta och mycket beror på hur den nya ägaren ställer sig till situationen. Det största som kan skapa ett problem är vem som officiellt äger hunden. Överlät du äganderätten till den du omplacerade hunden till? I så fall är dina chanser något sämre att få tillbaka själva hunden, däremot kan det bli tal om ett skadestånd mellan dig och den som begått avtalsbrottet. Har du inte överlåtit äganderätten så har du bättre chanser att kräva tillbaka hunden men då måste du kunna styrka din äganderätt och be om en handräckning från kronofogdemyndigheten som får hjälpa till att hämta hem din egendom, alltså hunden. Om den nya ägaren är officiell ägare i registren på jordbruksverket och dessutom innehar hunden i god tro, alltså inte vetat om avtalsvillkoret som gällde gentemot den du överlät hunden till från början, så har även den personen viss rätt till hunden. Någon av er kommer att få nöja er med en ersättning. Antingen får den nya personen behålla hunden och personen som begått avtalsbrottet får betala ersättning till dig för hundens värde eller så får du tillbaka hunden och personen som begått avtalsbrottet får betala personen den omplacerat/sålt hunden till. Hur det än är så är detta ett civilt tvistemål som handläggs av tingsrätten. Det går inte att såhär med given information rakt upp och ner säga att du har bättre rätt (juridiskt, eftersom det såklart moraliskt känns orättvist) över den som för närvarande har hunden utan detta måste prövas i domstol om ni som parter inte kan komma överens. Det går ju såklart att försöka att förhandla med den nya ägaren eller med den som överlät hunden och försöka få tillbaka den på så sätt men lyckas inte det och du vill kämpa för det så kontaktar du tingsrätten på din ort och sätter igång processen för att besluta om vem som har bättre rätt till själva hunden. Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med allt!

Kan man dra tillbaka en offert?

2019-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Vi som företag har ett avtal med vår kund som gäller fram till årsskiftet. Vi har nu lämnat en ny offert på deras begäran som ska gälla från och med 1/1 2020 till och med 31/12 2020. I den nya offerten har vi skrivit in en prishöjning som är baserad på en rad faktorer som gått upp i pris under året som gått. Nu har vi haft diskussioner om detta pris i över en månads tid och står fortfarande kvar och diskuterar samma sak, nämligen att dom inte accepterar en prishöjning. Dom kan tänka sig att gå med på prishöjning om vi även gör förändringar i till exempel beställningsmönster. Vi vill då dra tillbaka vår offert. Kan man göra det utan att man gör något rättsligt fel? Och om dom plötsligt går med på villkoren om vi drar tillbaka offerten kan vi då gå igenom med vårt tillbakadragande i alla fall då vi tappat förtroende för dom som kund och helt enkelt inte vill leverera till dom under det kommande året?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man lämnar ett anbud vilket ni har gjort i och med att ni har skickat en offert är man bunden av det genom den s.k. löftesprincipen. Löftesprincipen gäller bara skriftliga anbud och alltså inte muntliga. I ditt fall verkar det vara fråga om ett skriftligt anbud.Konsekvensen av att löftespricipen inte gäller är att anbudsgivaren fritt får dra tillbaka sitt anbud. När bryts löftesprincipen?I det fall motparten avslår anbudet är anbudsgivare inte längre bunden av det lämnade anbudet (5 § avtalslagen). Löftesprincipen bryts således vid den tidpunkten. Du säger att ert anbud har avslagits av motparten vilket medför att ni inte längre är bundna av det. Har ni lämnat anbud på nytt är ni bundna av det så länge det inte lämnats muntligen av er. Ett skriftligt anbud (som inte har ett datum när det senast måste accepteras på) är inte längre bindande för anbudsgivaren när mottagaren har fått skälig tid på sig att acceptera det (3 § avtalslagen). Vad som är skälig tid bedöms utifrån förhållandena i det enskilda fallet, men kan också bedömas utifrån vad som är vanligt i branschen. Eftersom det var fråga om ett avtal som skulle gälla i ett år torde det vara fråga om acceptfrist om åtminstone någon vecka. Min slutsatsJag förstår situationen som att ni först har lämnat ett skriftligt anbud som har avslagits av motparten och att ni sedan har haft diskussioner (som jag förstår som muntliga) där ni har diskuterat villkoren fram och tillbaka. Eftersom det skriftliga anbudet avslagits och även era muntliga så är ni inte bundna av anbuden (man blir aldrig blir bunden av sina muntliga anbud om de inte accepteras av motparten direkt). Det medför att ni fritt får ångra er och dra tillbaka dem. Skulle de plötsligt gå med på era villkor finns det inget sätt för dem att kräva fullgörelse av er. Deras accept skulle då ses som ett anbud. Inget avtal skulle därför ha ingåtts. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Hur går jag vidare med att lösa en skuld?

2019-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Min mamma lånade 27.000kr av mig för att kunna behålla huset, när jag va 23 år gammal, idag är jag 37år. Har ej skrivit skuldebrev, med tanke på att vi är familj. Men min pappa är vittne till detta. Jag lät detta rinna ut i sanden just för att hon hade det så illa ställt. Men idag vart jag påmind av anledningen att jag fick låna 200 kr som jag vart sen att betala. Och då lät det högt att jag blåst henne och så vidare... så nu vill jag fråga om det finns något jag kan göra, för att driva in skulden med lagens hjälp?!
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din fordran mot din mor kallas för enkel fordran. Enkla fordringar regleras av skuldebrevslagen (SkbrL), regler om betalningsföreläggande hittas i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBfH) och regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL). Enkel fordran kan drivas in genom betalningsföreläggande hos KFMDu kan som privatperson få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in en skuld. Detta förfarande kallas för betalningsföreläggande, 1 § LBfH. En ansökan om betalningsföreläggande kan göras efter att skulden förfallit till betalning, 2 § LBfH. Om svarande bestrider fordran så kan överlämnas ärendet till en Tingsrätt, 33 § LBfH. Fordran preskriberas efter 10 årDu skriver i frågan att skulden uppstod när du var 23 år och att du nu är 37 år. En enkel fordran preskriberas som huvudregel 10 år efter skuldens tillkomst, 2 § första stycket PreskL. Det finns dock flera situationer då preskriptionstiden kan avbrytas under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott, 5 § PreskL. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller så lång tid preskriptionstiden är) innan skulden kan preskriberas. Det kan t.ex. vara att din mor har erkänt skulden under denna tiden eller på annat sätt bekräftat att hon är skyldig dig pengar. Sammanfattningsvis så bör du först kolla om fordran är preskriberad och sedan kan du gå vidare med betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad gäller för framtidsfullmakter?

2019-12-30 i Formkrav
FRÅGA |Framtidsfullmakt Behöver jag som fullmaktshavare underteckna en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig? Eller räcker det med fullmaktsgivaren och vittnen? Kan man då i praktiken utse någon till fullmaktshavare utan dennes vetskap?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en hel del formella krav som ska vara uppfyllda för att det ska bli fråga om en giltig framtidsfullmakt. Dessa krav räknas upp nedan (3-5 §§ Lag om framtidsfullmakter).Fullmaktsgivaren ska vara 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter när denne skriver fullmaktenFullmakten ska vara skriftligDet ska framgå att det är en framtidsfullmaktDet ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavareDet ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattarÖvriga villkor för fullmakten ska angesFullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren)Vad gäller funderingen huruvida det i praktiken går att utse en person till fullmaktshavare utan dennes vetskap, så kommer jag till slutsatsen att det är precis på det viset. Om jag till exempel väljer att upprätta en framtidsfullmakt med Knut Knutsson (som jag inte ens känner) som fullmaktshavare så går det utmärkt att göra enligt lagens alla regler. Men då får jag nog räkna med att Knut Knutsson väljer att avstå från att utföra uppdraget. Anledningen till att fullmaktshavaren inte behöver uppfylla något skriftligt krav beror förmodligen på att förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren inte är rent skriftligt. Fullmakten vilar i stället i grunden på ett förtroendefullt förhållande mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. Precis som vilken annan fullmakt som helst. Om man kommer i fråga som eventuell fullmaktshavare så vet man sannolikt om det.Hoppas du fick svar på din fråga,Gott nytt år!Mvh

Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?

2019-12-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Igår var det en säljare som hade råkat skriva fel pris på alla sina reavaror, företaget hade glömt en nolla så alla varor var löjligt billiga. Många beställde så klart från deras hemsida och betalade det extremt billiga priset för varorna. Nu i efterhand häver säljaren köpet och skickar inte ut någon vara trots att alla köpare redan har betalat och fått ett bekräftelsemejl. Får säljaren häva köp när som helst vid e-handel? Eller vilka är riktlinjerna?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett köp mellan ett kund och ett företag är ett avtal som regleras i avtalslagen (AvtL). Om du köpt en produkt i en webbutik och sedan fått en bekräftelse så kan du hävda din rätt att få köpa varan till angivet pris. Dock endast om det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du därmed handlat i "ond tro". En webbutik är inte bunden till en beställning där kunden insett eller borde ha insett att det angivna priset var för lågt. Detta följer av AvtL 32 §, som reglerar felskrivningar.Sammanfattning:Jag tolkar din fråga som att kunder förstod att företaget hade gjort en felskrivning, vilket gör att de var i "ond tro". Butiken bör därmed inte vara bunden till beställningarna som gjorts om kunderna insett detta. Om en kund och en butik är oeniga om priset varit uppenbart felaktigt eller inte kan man som konsument vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här finns en länk ARN, där du kan få hjälp med att få tvisten prövad kostnadsfritt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När blir avtal giltiga?

2019-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vår dotter har skrivit ett anställningsavtal med en researrangör för att arbeta i alperna denna vinter. Nu har hon fått ett erbjudande från en annan arrangör, som för henne är ett bättre alternativ. Min fråga är om man kan bryta ett påskrivet anställningsavtal innan det påbörjats utan att behöva genomföra en månads uppsägningstid ? I avtalet står inskrivet att avtalet gäller under förutsättnig att en utbildning genomförts och den har ej genomförts, men skall ske den 27/12bifogar utdrag av text i avtalet§ 1. TjänstArbetstagaren anställs härmed som Activity staff / servicemedarbetare.§ 2. AnställningsformAnställningen är en säsongsanställning och löper under perioden 2019-12-27 till 2020-03-21. Anställningen kan komma att förlängas/förkortas om boknings- och beläggningsgrad på destinationen motiverar detta.§ 4 Avtalets giltighetDetta avtals giltighet förutsätter att arbetstagaren vid anställningsperiodens början har genomgått av Langley erbjuden och arrangerad utbildning för tjäns tjänsten på Italy. Arbetstagaren är fullt medveten om att sådanutbildning inte omfattas av anställningen och att Langley inte betalar lön eller annan ersättning för deltagande i sådan utbildning. Under utbildningen står Langley för mat och logi, samt utbildningsmaterial.§ 5. Anställningens upphörandeAnställningen upphör utan föregående uppsägning den sista anställningsdagen enligt ovan men kan även sägas upp till upphörande med iakttagande av en månads uppsägningstid löpande under anstäl
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar grundläggande avtalsrättsliga principer. Tillämpliga lagar är i första hand avtalslagen (AvtL) och lagen om anställningsskydd (LAS).Pacta sunt servanda – avtal ska hållasAvtalsrättens kanske mest grundläggande princip är den om att ingångna avtal ska hållas, uttryckt på latin som pacta sunt servanda. Ett avtal är bindande när ett anbud (erbjudande) har mötts av en accept (godtagande) – detta kan ske såväl muntligt som skriftligt, men ett påskrivet/underskrivet papperskontrakt är av bevisskäl en mycket vanlig metod för att förbinda sig i avtal (AvtL 1 §). När du beskriver att din dotter ingått i ett "påskrivet anställningsavtal" kan jag därför inte dra någon annan slutsats än hon faktiskt ingått i ett avtal med arbetsgivaren vilket som utgångspunkt ska gälla med bindande verkan.Att anställningen ännu inte påbörjats utgör inget principiellt hinder mot avtalets bindande verkan. Inte heller det faktum att anställningen förutsätter en viss utbildning torde förändra detta – trots att utbildningen inte är genomförd. Som du själv bifogat ur avtalet framgår där att din dotter måste genomgå utbildningen för att avtalet ska vara giltigt. Detta borde dock vara att betrakta som en skyldighet för din dotter för att få fullfölja kontraktet, inte en särskild hävningsgrund. Huruvida hon genomgår utbildningen eller inte är nämligen något som hon ensam bestämmer över och hör därför till hennes kontraktsmässiga skyldighet, inte arbetsgivarens. Att avtalet inte är giltigt om utbildningen inte genomförs borde därför utgöra en hävningsgrund endast för arbetsgivaren.Min bedömning är därför att om din dotter vill avsluta anställningen måste säga upp sig på sedvanligt vis med den avtalade uppsägningstiden. Respekterar hon inte denna kan arbetsgivaren rikta skadeståndskrav mot henne. Jag skulle emellertid rekommendera er att kontakta arbetsgivaren och prata om saken – dessa typer av rättsliga konflikter gynnar ingen part och ofta kan man därför komma överens om egna lösningar och kompromisser.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,