Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare?

2020-05-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är läkare och arbetar inom allmänmedicin på en privat mottagning.Jag har en anhörig som bor på ett äldreboende. Min anhöriga vill att jag skall bli hennes behandlande läkare om hon skulle bli svårt sjuk. Hon vill då att jag ska komma till boendet och vårda henne där.Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare på det sätt jag ovan har beskrivit, även om hon bor på ett äldreboende?Om jag, vårdtagaren och äldreboendet kommer överens om detta, vad rekommenderas ingå i avtalet för att skydda alla parter?Jag har självklart en ansvarsförsäkring.Skulle lawline kunna hjälpa mig att skriva ett sådant avtal alternativt hänvisa mig till någon som kan?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga,Utifrån vad jag funnit efter en genomsökning av rättsläget kring vård av sina egna anhöriga, finns det ingen så kallad "juridisk spärr" mot detta. I patientsäkerhetslagens 6 kap, 1 § om hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter stadgas att: hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare står däri att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Dessutom ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.Såtillvida det finns en gemensam partsvilja av vården emellan dig och din anhöriga i detta fall, bör det alltså inte föreligga något hinder för denna typ av vårdrelation. Däremot bör du se till att du följer de riktlinjer som står på den mottagning du jobbar på och bör även ha den etiska aspekten i åtanke vid ett sådant beslut. Vad gäller upprättandet av ett avtal, kan Ni självfallet få hjälp att upprätta ett sådant avtal tillsammans med en av våra jurister, om ni finner att det är nödvändigt. Kontakta i sådant fall mig på Viktoriatomsson@gmail.com för att få mer information via en offert. /Vänligen,

Löfte om jobb, bindande?

2020-05-31 i Anställningsavtal
FRÅGA |Min dotter har mer eller mindre blivit lovad ett sommarjobb i sommar, lastbilschaufför. Hon jobbade där förra sommaren och klarade jobbet med bravur och har sen i februari haft kontakt med företaget då de skickar ut semesterlistorna för tillsättning av sommarvikarier. Personen hon har haft kontakt med har sagt att hon skulle börja åka med som nu på måndag, två veckors introduktion skulle räcka. Idag får hon veta att hon inte får något sommarjobb för de har tänkt anställa en annan chaufför. Nu har då min dotter tackat nej till andra jobb då hon räknat med detta och kommer förlora sin inkomst vilket blir katastrof. Vad kan hon göra? I all konversation har det framgått att hon skulle få jobba men hon har det inte skriftligt, förutom något enstaka mail eller sms. Blir ekonomisk kris för hela familjen på grund av detta.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om din dotter kan vidta några åtgärder mot ett företag som lovat att hon skulle få jobba för dem och sedan anställt någon annan. Vad säger lagen? Vägledning i den här frågan kan man söka i avtalslagen (AvtL). Enligt 1 § AvtL ingås ett avtal när en part avger ett anbud och motparten svarar med en accept. Den här regeln kan appliceras även på erbjudande om anställning eftersom det inte finns några särskilda formkrav som måste uppfyllas för att ett anställningsavtal ska anses ingånget. Det krävs alltså inte att anställningsavtalet är skriftligt för att det ska vara giltigt. Om företaget erbjudit din dotter att arbeta under sommaren kan det antagligen ses som ett anbud, om din dotter svarat att hon gärna jobbar de tider som företaget föreslagit är det en accept och ett giltigt avtal har ingåtts. Huvudregeln när ett avtal ingåtts är att avtalet ska hållas. Om en part bryter mot avtalet kan den parten bli skadeståndsskyldig. Eftersom det skriftliga underlaget verkar ganska tunt kan det dock bli svårt att bevisa att något avtal ingåtts, att få framgång med en skadeståndstalan kan därför bli svårt. Utan att veta vad som står i mail och sms-konversationerna mellan din dotter och företaget kan jag inte heller med säkerhet uttala mig om hur stark bevisning de utgör, men ju mer ni har som är skriftligt som på något sätt visar att företaget lovar din dotter en anställning, desto bättre är möjligheterna att vinna framgång med en sådan talan. Det lär dock tyvärr vara ganska svårt. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket möjligt att företaget gjort sig skyldig till avtalsbrott i förhållande till din dotter och rent teoretiskt kan vara skadeståndsskyldigt. Det lär dock bli i praktiken vara svårt att vinna framgång med en sådan process och när man tar rättegångskostnader i beaktande är det antagligen inte värt att driva frågan vidare. Om ni ändå vill göra det rekommenderar jag att ni samlar så mycket skriftliga bevis i form av mail och sms-konversationer som möjligt och vänder er till en yrkesverksam jurist. Jag hoppas att du härmed fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Hur avslår man ett konkludent anbud?

2020-05-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag var intresserad att köpa en cykel och har en granne till mig som jag känner lite grann han ska nämligen sälja sin cykel. Jag kollade då på hans cykel och hans pris var 4.500kronor vilket var dyrt för mig och det fall inte i min smak jag sa därför att den inte var värt priset. Han sa då att han skall tänka på saken och återkomma med svar. Dagen efter när jag skall till jobbet har han lagt cykeln utanför dörren med nycklarna. Vad bör jag göra och vad händer ifall jag inte kontaktar han så snabbt som möjligt då jag inte vill ha den. Och ifall att jag använder den varje dag fram och tillbaka vad händer då?Tacksam för svar:)
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om huruvida du och grannen har ingått ett köpeavtal om cykeln eller ej. Den svenska avtalsrätten går delvis att hitta i avtalslagen (AvtL), men bygger i mångt och mycket på principer.Ni har inte ingått ett avtalFör att ett avtal ska komma till stånd behövs ett giltigt anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Anbud och accept kan nås skriftligt, muntligt eller konkludent – i Sverige råder det avtalsfrihet för de allra flesta avtal, till exempel ett köpeavtal för en cykel.Du var intresserad av cykeln men sa att den inte var värd priset. Alltså gav du inget anbud på cykeln. Det fanns alltså inget anbud för grannen att svara på i samma stund. Det gick inte för grannen att svara på det senare eftersom muntliga anbud måste antas direkt (3 § andra stycket AvtL).Grannen försöker att sälja cykeln till digNär grannen slängde cykeln framför ditt hus kanske han menade att han har tänkt på saken och vill sälja cykeln billigare till dig. Då ska det ses som ett konkludent anbud eftersom grannen uttrycker sin vilja att ingå avtal. Ett typexempel på konkludent handlande är att lösa en parkeringsbiljett – det har inte förekommit något anbud eller någon accept, men parterna (bilföraren och parkeringsautomaten) handlar såsom att det fanns ett avtal.Frågan är dock vilket pris som gäller. Om grannen inte har specificerat något genom ett sms eller en prislapp får du utgå från att det gamla priset om 4500 kronor fortfarande gäller. Prisuppgiften är en så pass viktig del av ett köpeavtal att den måste vara med för att det ska kunna röra sig om ett avtal över huvud taget.Svara nej på anbudetDu skriver att du inte vill ha cykeln. Eftersom grannen har lämnat ett anbud till ett avtal måste du i så fall svara nej på anbudet. Det gör du enklast genom att lämna tillbaka cykeln oanvänd med tillhörande nycklar. Då slutar grannens anbud att vara giltigt (5 § AvtL). Här är det alltså viktigt för dig att kunna visa att ni inte har ingått avtal.Lämna tillbaka cykeln samma dagJu fler köp som du och grannen har ingått, desto snabbare och tydligare bör du svara huruvida du vill köpa cykeln. Med tanke på att grannen har ett aktivt intresse för att sälja sin cykel bör du svara snabbt. Jag skulle i alla fall samma dag skicka iväg ett meddelande till honom och ställa cykeln hos honom för att neka till anbudet.Om du inte svarar blir du betalningsskyldigOm du inte kontaktar grannen i tid måste han tro att du vill ha cykeln efter att han har lämnat den hos dig. Då blir du betalningsskyldig.Om du använder cykeln blir du betalningsskyldigDu frågar också vad som händer om du använder cykeln varje dag. I så fall antar du grannens erbjudande genom konkludent handlande eftersom du handlar såsom att det vore ett avtal mellan er. Då är du också betalningsskyldig eftersom det rör sig om ett köpeavtal. Med hänvisning till det jag skrev tidigare bör du i så fall betala 4500 kronor.SammanfattningDu och grannen nådde inget avtal när ni talades vid. När grannen lämnade cykeln med nycklar utanför din dörr lämnade han ett anbud genom konkludent handlande. Som jag uppfattar det vill du inte ha cykeln: I så fall bör du så snabbt som möjligt kontakta din granne om att du inte vill ha den och lämna tillbaka den till honom. Om du inte gör det, eller använder cykeln, blir du betalningsskyldig. Eftersom grannen inte har specificerat ett nytt pris får det gamla gälla, alltså 4500 kronor.Hoppas att det löser sig för dig! Om det är något mer du undrar får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline.Vänligen

Vad heter utförandeentreprenad på engelska?

2020-05-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad heter utförandeentreprenad på engelska?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man skiljer mellan utförandeentreprenader och totalentreprenader. En utförandeentreprenad brukar definieras som en entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande. En totalentreprenad skiljer sig från en utförandeentreprenad genom att det är en entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande.På engelska talar man om ett Construction Contract när man avser en utförandeentreprenad. Om man avser en totalentreprenad brukar man tala om ett Design & Build Contract.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om en samägd egendom säljs utan alla delägares godkännande?

2020-05-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Om en samägd husbil säljs och en av ägarna säljer husbilen för en summa som den andra inte godkänt. Vad gäller?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör lös egendom som samägs vilket aktualiserar samäganderättslagen. Med tanke på att husbilen har sålts blir godtrosförvärvslagen också aktuell. Jag kommer i mitt svar att utgå från att något samägandeavtal inte föreligger.Vad gäller vid samägande?I 1 § samäganderättslagen anges att om det finns två eller flera samägare till en lös sak, tillkommer varje ägare en lott. Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter varje förfogande över det samägda godset enighet mellan delägarna. Ni ska alltså vara eniga kring om husbilen i sin helhet ska säljas. Kan ni inte enas kring det kan ni hos tingsrätten ansöka om en god man som omhändertar husbilen fram till att ni kommer fram till en överenskommelse (3 § samäganderättslagen).Vad händer om egendomen sålts?I ditt fall verkar alltså husbilen redan ha sålts utan den andres godkännande. Därför blir 2 § 1 st. godtrosförvärvslagen aktuell. Den föreskriver att om någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro.Den delägaren som sålde den samägda husbilen var alltså inte behörig att förfoga över den på det sätt som skett. Frågan blir således om personen som köpt husbilen gjort det i god tro samt fått den i sin besittning. Köparen är enligt 2 § 2 st. godtrosförvärvslagen i god tro om egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han/hon inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Av din fråga är det svårt att svara på om köparen var i god tro. Mycket tyder dock på att köparen är i god tro om försäljningen exempelvis gjordes till ett rimligt pris och till en främmande köpare.Vidare ska köparen som sagt ha fått husbilen i sin besittning. Även här är det av din fråga svårt att besvara om köparen fått husbilen i sin besittning. Om köparen har fått nycklarna och allt annat förknippat med husbilen samt har husbilen exempelvis parkerad på sin fastighet har han/hon husbilen i sin besittning.Vad bör ni göra nu?Äganderätten har alltså tillfallit köparen genom godtrosförvärv. Ni har möjlighet att återfå husbilen mot lösen enligt 5 § godtrosförvärvslagen. Den andra delägaren (den som inte sålde husbilen) har rimligen en rätt att rikta ett skadeståndsanspråk mot den säljande delägaren i den mån skada förelegat.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en person med demenssjukdom ingå rättshandlingar?

2020-05-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har läst frågor till er ang. om avtal ska anses vara ogiltigt om det ingåtts av en person med demens. Vad jag förstår av ert svar så kan sådana avtal troligtvis hävas då demens anses vara allvarlig psykisk störning. Min fråga är om inte ändå en person med demens kan ingå avtal, skriva fullmakter etc. när man befinner sig i ett tidigt skede i sin demenssjukdom. Att få en demenssjukdom, eller annan allvarlig progredierande sjukdom, kan ju göra att man blir varse om att man vill se över sina ekonomiska angelägenheter och skriva t ex fullmakter och testamente. Är det fel att råda personer som nyss fått demensdiagnos att ta ställning till om de vill skriva fullmakter etc. i ett skede när man förstår vad saken gäller?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De lagrum du syftar på finns i avtalslagens (AvtL) samt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Där finns bestämmelser som är till för att skydda personer som inte är "vid sina sinnens fulla bruk". Jag kommer nedan att gå igenom vad detta innebär.Avtalsrättslig lagstiftning:I AvtL 31 § regleras ocker, som innebär att att ett avtal kan bli ogiltigt om någon utnyttjats någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få denne att teckna ett avtal. AvtL 36 § ger möjlighet till jämkning av avtalsvillkor om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst eller omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen kan även ogiltighetsförklara hela avtalet om det är oskäligt.Lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning stadgar att om ett avtal ingås då en part är påverkad av en psykisk störning är avtalet ogiltigt, och prestationerna ska återgå.Bevisbörda och rättshandlingsförmåga:Den person som hävdar att det förelegat en psykisk störning vid ingående av ett avtal har bevisbördan för detta. Det krävs att det finns ett orsakssamband mellan störningen (i ditt fall demenssjukdomen) och påskriften. Även en person som är dement har rättshandlingsförmåga och får skriva avtal. Om personen som tecknar avtalet för stunden är "i sina sinnens fulla bruk" så bör avtalet vara giltigt.Godmanskap och förvaltarskap enligt föräldrabalken (FB):Om en person inte kan bevaka sin rätt på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd kan denne få en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, FB 11 kap. 4 §. En förvaltare har precis som en god man till uppgift att bevaka den enskildes rättigheter, FB 11 kap. 7 §. Det som skiljer sig mellan dessa är att godmanskap är en frivillig åtgärd som ska inrättas i första hand. Ett förvaltarskap är mer ingripande för den enskilde, och innebär att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, FB 11 kap. 9 §.Sammanfattning:En person med demens får alltså teckna ett avtal om hon/han vid avtalets ingående är vid sina sinnens fulla bruk. Som du dock ser i mitt svar så finns det flera bestämmelser för att skydda personer som inte kan sörja för sig själva, och ett avtal som tecknats av en person med demens kan därmed jämkas eller ogiltighetsförklaras. Du skulle kunna råda personer som nyss fått en demenssjukdom/annan progredierande sjukdom att anordna en god man (eventuellt förvaltare) som kan hjälpa den sjuke med upprättande av avtal. Enligt FB 11 kap. 15 § kan make, sambo, den enskilde själv och de närmsta släktingarna ansöka om godmanskap eller förvaltarskap. Ansökan sker till den tingsrätt där den enskilde är folkbokförd, FB 11 kap. 25 §. Ofta tillhandahåller kommunernas överförmyndare ansökningsblanketter digitalt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ha som villkor i en framtidsfullmakt att båda fullmäktige måste samtycka till en åtgärd?

2020-05-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Framtidsfullmakt.Jag o min min ska skriva framtidsfullmakter till våra två söner.Kan man tillfoga i text att vi vill att brödena skall fatta beslut i enighet och tillsammans ? Eller är det onödigt?Finns ej denna text i de blanketter jag hämtat på nätet.Tack på förhandMvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du önskar att infoga ett villkor i framtidsfullmakten som föreskriver att sönerna måste vara överens innan de fattar beslut enligt framtidsfullmakten. Min utgångspunkt är att ni har koll på hur framtidsfullmakter fungerar i sin helhet och jag kommer därmed enbart besvara frågan om man får infoga ett sådant villkor ni önskar i fullmakten. Inledningsvis kan vi reda ut begreppen fullmaktsgivare, som är du och din man samt fullmäktige som är den som får fullmakten. Din fråga regleras i lag om framtidsfullmakter (LFF) En framtidsfullmakt omfattas av avtalsfriheten vilket innebär att man är fri att utforma fullmaktens innehåll. Det finns vissa begränsningar i vad man får förordna om, men det den begränsningen omfattas inte av din fråga. Fullmäktige måste veta hur han ska kunna tillvarata era intressen och företräda er i olika sammanhang (jfr 15 § LFF). Om ni önskar att ha två fullmäktige, och att dessa enbart får fatta beslut i ert ställe med varandras samtycke så bör ni infoga ett villkor som föreskriver det (jfr 5 § fjärde punkten LFF). Om ett sådant villkor infogas måste samtycke föreligga för att åtgärden ska kunna få juridisk verkan för er del. Ett sådant villkor bör formuleras i samarbete med er och till hänsyn för just er situation. Jag kan inte ge några konkreta förslag här. Slutligen vill jag belysa att det är viktigt att ha fullständiga och uttömmande framtidsfullmakter. Mallar och liknande som finns på nätet brukar vara standardiserade och är inte anpassade för er unika situation. Framtidsfullmakter är ett mycket viktigt kontrakt och det är lämpligt att rådgöra med en jurist för att utforma fullmakten utefter ert behov. Om ni behöver hjälp att utforma en framtidsfullmakt eller annan juridisk vägledning är ni välkomna att kontakta oss via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga.MVH

Fråga om avtalsvillkor

2020-05-27 i Avtal
FRÅGA |Lämnat in våran husbil till en firma och skrivit ett avtal på ett försäljningsuppdrag.Avtalet är löpande, dock minst 3 mån.Dom har inte lyckats sälja bilen på 3 månader, så vi har kommit överens att vi tar tillbaka bilen och avslutar avtalet.Men det står i avtalet: " Om ägaren ( Jag ) själv säljer fordonet inom 60 dagar efter att förmedlingsuppdraget har avslutats äger vi rätt till den provision som senast gällde under förmedlingsuppdraget" ( i detta fall 78 000 :- )Nu till min fråga: Jag som ägare, ( enskild egendom ) kan jag ge bort min bil till min son eller min man. som sedan säljer bilen inom 60 dagar, utan att förmedlingsfirman kan kräva provisionen inom 60 dagar ?mvh
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Avtalet du har skrivit med försäljningsfirman gäller endast mellan de parter som har skrivit på avtalet och för det som står i avtalet. Om det enbart står "om ägaren själv säjer fordonet…" täcker inte avtalet in överlåtelse av gåva. Det står dig fritt att överlåta bilen till din make eller son men det är bra att ha ett gåvobrev som bevis som du kan visa upp för bilfirman om de frågar något om ändringen av ägare. Det finns dock en risk att firman stämmer dig om de upptäcker att du kringgått avtalet/begått avtalsbrott med någon slags bulvankonstellation.Utan att ha läst hela ditt avtal är det svårt att veta om det står något annat där som kan ligga dig till last. Om firman upptäcker att du gett bort bilen men ändå fått betalt för det och sedan stämmer dig, måste firman kunna bevisa att du begått avtalsbrott genom någon slags bulvanförhållande vilket troligen blir svårt för dem. Om de inte kan påvisa någon oegentlighet har de inget fall. Det säkraste är ju självklart att vänta tills fristen på 3 månader har löpt ut. Ett alternativ kan vara att föra talan mot firman med motiveringen att villkoret är oskäligt mot dig som konsument enligt 3 § lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, du kan i så fall kontakta konsumentombudsmannen.Min rekommendation är att du avvaktar tills tidsfristen 3 månader har löpts ut eller att du kontaktar konsumentombudsmannen. Du kan även anlita en jurist som granskar avtalet närmare om du vill eller starta en process i domstol. Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita Lawline juristbyrå, är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.seVänligen,