Ogiltighet och skadestånd för avtal som har ingåtts under tvång

2020-02-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |En person i vår närhet har blivit utnyttjad av två personer som under hot förmått honom att ta lån och att köpa mobiltelefoner. Polisutredning pågår o förundersökningen är nästan klar. Vi hoppas på en rättegång inom kort med fällande domar.När det gäller skulderna för SMS-lån samt telefoner har vi haft dialog med företagen. Flera av dem har pausat sina fakturor, i andra fall har vi bestridit fakturorna. Vi hänvisar till att de avtal som skrivits inte är giltiga då det skett under hot och tvång.Från ett av företagen har vi nu fått ett brev. De erbjuder att skulden minskas med abonnemangskostnaden så att det som ska betalas endast är telefonerna. En minskning från 22 000 kr till 12000 kronor. Dock anges att detta erbjudande enbart gäller i 14 dagar. Accepteras detta inte krävs hela skulden in.De skriver: "I detta ärende ser vi således dig betalningsskyldig för hårdvaran eftersom avtalet tecknats av dig. På grund av omständigheterna så rekommenderar vi dig att meddela åklagaren ditt skadeståndskrav. Åklagaren kan då i de flesta fall driva skadeståndskrav mot gärningsmannen/männen för din räkning om du anmält ditt skadeståndsanspråk till Polisen."Vi är tacksamma för råd. Vår inställning är skulden ska föras över på de som hotat och tagit både telefoner och pengar. Finns det skäl att betala den lägre summan eller ska vi stå på oss? Vad händer vid en fällande dom? Förs skulden över på den som döms?MVH
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller frågan om avtal som har ingåtts under hot/tvång aktualiseras 28 och 29 §§ i avtalslagen.Vid råntvång är avtal oftast ogiltiga28 § avtalslagen, som avser vad som brukar betecknas som råntvång, anger att en rättshandling inte är giltig om den som har ingått ett avtal har gjort det under hot som innebär trängande fara. Bestämmelsen är tillämplig endast under särskilt allvarliga hot, då den tvungne personen i princip inte har något annat val än att ingå avtalet. Råntvång åsyftar ett så starkt våld eller hot, att det brukar beskrivas som "med pistolen för pannan".Har den som ingått avtalet utsatts för ett sådant tvång, krävs också att personen "utan oskäligt uppehåll" efter att tvunget upphört informerar motparten i avtalet, om att denna var utsatt för ett sådant tvång. Gör personen inte det, har ett avtal kommit till stånd, trots att personen agerade under råntvång.Är kriterierna uppfyllda, är avtalet ogiltigt, även om motparten inte kände till att personen ingick avtalet under tvång. Personen måste i sådant fall inte betala.Vid lindrigt tvång är avtalet ogiltigt endast om motparten var i ond troEnligt 29 § avtalslagen gäller att, om personen likväl var tvungen att ingå avtalet, men inte under sådan trängande fara som åsyftas enligt 28 § avtalslagen, föreligger det som brukar betecknas som lindrigt tvång. Det kan röra sig om situationer då en tvungne personen upplever ett visst obehag och det kan vara genom hot eller utpressning, men ändå har möjlighet att avstå från att vidta handlingen.Enligt denna regel är ett avtal ogiltigt endast om motparten kände till att den personen var under tvång. Detta ska betraktas objektivt, innebärande att inte endast om motparten faktiskt insåg tvånget föreligger ogiltighet, utan även om motparten objektivt sett borde ha insett det. Det är sällsynt att detta ondtrosrekvisit är uppfyllt, varpå det ofta är så att den som har ingått avtal under lindrigt tvång blir bunden av avtalet.Om avtalet inte kan ogiltigförklaras går att få skadestånd från gärningsmännenOm förutsättningarna för ogiltighet inte är uppfyllda, är personen bunden av avtalet och är därför skyldig att i sådant fall fullgöra sin del av avtalet, trots att personen kan ha varit tvungen att ingå det. Betalningssansvaret förs inte utan vidare på gärningsmännen, utan det som får göras är att kräva dem på skadestånd.Genom att ingå avtalen har personen lidit en ren förmögenhetsskada. En sådan skada ska ersättas av den som har orsakat skadan genom brott (2 kap. 2 § skadeståndslagen). Eftersom gärningsmännen genom brottsliga gärningar har förmått personen att ingå avtalet, är de ersättningsskyldiga för de förluster personen lider på grund av avtalet och ska betala skadeståndet till den utsatte personen.Mitt rådDet är svårt att säga precis hur ni ska göra, eftersom jag inte är insatt i ärendet.Men är det så, att det är sannolikt att kraven för att att avtalet ska vara ogiltigt inte är uppfyllt, enligt vad jag har beskrivit ovan, är personen bunden av avtalet. Personen bör då betala företaget och sedan kräva gärningsmännen på skadestånd för den förlust personen har lidit genom att ingå avtalet.Om ni anser att avtalet bör vara ogiltigt på grund av tvånget, därför att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda, är personen inte betalningsskyldig. Då kan det däremot krävas att personen får föra en civilrättslig process mot företaget som kräver betalning, för att fastställa att personen inte är betalningsskyldig och prestationerna ska gå åter.Sannolikt kommer gärningsmännen att bli skadeståndsskyldiga, och den bästa lösningen är då att betala företaget och sedan kräva att gärningsmännen betalar skadestånd till personen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Kan man bli bunden av en försenad accept?

2020-02-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Om jag skickar ett anbud till en person om att köpa varor och uppger i mitt anbud att jag ska ha svar inom en vecka men han svarar mig efter 10 dagar pga. att han har varit på studieresa, är jag inte bunden av något avtal väl?Vilka lagar i AvtL användar man för att bevisa om det är bunden avtal eller inte?Tack på förhand!
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör allmän avtalsrätt och svar på din fråga finner vi i avtalslagen (AvtL). Som utgångspunkt gäller att den som avgett ett anbud är bunden av sitt anbud, 1 § AvtL. Anbudsgivaren har rätt att i anbudet föreskriva en svarstid inom vilken tid som anbudet måste accepteras för att ett avtal ska uppstå, 2 § AvtL. Svarar motparten efter den angivna svarstiden, uppstår ingen avtalsbundenhet. Det försenade svar som motparten ger betraktas istället som ett nytt anbud, som det sedan står den ursprunglige anbudsgivaren (dig) fritt att acceptera eller tacka nej till, 4 § AvtL. Skulle det vara som så att det är anbudsgivarens fel, det vill säga ditt fel, att din motpart inte har kunnat nå fram med sitt svar inom den angivna svarsperioden, kan avtalsbundenhet ändå uppstå. Det skulle exempelvis kunna vara fallet om du har angett en felaktig mailadress eller postadress till vilken du har begärt svar till. I ditt fall verkar det snarare som att det är din motpart som har struntat i att svara på grund av att han varit på resa. Det är därför inte ditt fel att svaret kom fram för sent, och svaret är att betrakta som ett nytt anbud som du kan välja att acceptera eller tacka nej till. Hoppas detta besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar,

Avvikelse från planritning på bostadsrätt

2020-02-21 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt ett nyproducerat kedjehus i brf-form. Nu när vi hade slutbesiktning så såg vi att planlösningen i verkligheten avvek från planlösningen på papper. Byggbolaget hade monterat en ventilationstrumma i fel sida av rummet samt monterat en ventilationstrumma i ett rum där det inte ens fanns utmarkerat i planritningen. Byggbolaget hävdar att vår planritning är fel, men det är planritningen som vi har tagit del av hela tiden och som är en bilaga till vårt upplåtelseavtal för bostaden.Kan byggbolaget strunta i att rätta till felet eller kompensera oss? Tack så mycket!
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i nedanstående stycken försöka redogöra för hur du kan gå vidare med din fråga.Vilken lag är det som gäller? Jag uppfattar det som att planritningen i kedjehuset är felaktig i förhållande till planritningen i bilagan som ingick i upplåtelseavtalet. Eftersom bostadsrätten är nyproducerad är det i första hand upplåtelseavtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen som gäller, alltså blir avtalslagen samt avtalsrättsliga principer tillämpliga. Om det saknas vissa bestämmelser i avtalet rörande t.ex. fel i bostadsrätten, så blir även bostadsrättslagen tillämplig i detta fall. Bilagan innehållandes planritningen omfattas av upplåtelseavtalet. Alltså tillämpas inte bestämmelserna i bostadsrättslagen i detta fall (7 kap. 1 § bostadsrättslagen). Avviker bostaden från det som har avtalats? Av vad som framgår av dina uppgifter verkar det som att den verkliga planlösningen märkbart avviker från den planlösningen på papper. Vanligtvis är felaktiga planlösningar något som inte kan åtgärdas, utan istället blir rätten till ersättning för skada aktuell, om det är klarlagt att det föreligger ett avtalsbrott. Jag utgår ifrån att byggbolaget har angivit en specifik area, och ingen uppskattad area, i upplåtelseavtalet. Annars har det i praxis ansetts att en uppskattad area i upplåtelseavtalet, som senare i verkligheten avvek med 10 kvm, inte utgjorde någon grund för ersättning till förvärvaren av en nyproducerad bostadsrätt (dom från Södertörns tingsrätt, mål nr. T 4822–10). Vad du kan göra nuReklamera till bostadsrättsföreningen angående bristerna så snarast som möjligt. Det rör sig om en avvikelse från vad som är avtalat och inte bostadsrättens skick i övrigt. Alltså rör det sig om ett avtalsbrott. För att ersättning ska komma på tal krävs det att du visar att uppgiften om planlösningen och ventilationstrumman är specificerade och att bilagan är det enda material du har kunnat utgå ifrån angående bostadsrätten. Du borde även kunna visa på att du drabbats/kommer att drabbas av ekonomisk skada för att få ut skadestånd. Om du anser att dessa felaktigheter är så pass allvarliga för dig, finns en möjlighet att säga upp avtalet på grund av avtalsbrott. I sådana fall rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan!Med vänliga hälsningar

Kan en gåva vara ogiltig?

2020-02-20 i Gåva
FRÅGA |Kan man hävda tolv år efter en gåva att den är ogiltig ?
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En gåva är bindande när den har blivit fullbordad. När en gåva har blivit fullbordad finns det enligt Gåvolagens regler ingen möjlighet att återkalla den. En gåva är normalt sett fullbordad när egendomen har kommit i mottagarens besittning, det vill säga när den har överlämnats till mottagaren 2 § Gåvolagen, se här. Avser gåvan ett löpande skuldebrev eller vissa andra värdepapper gäller dock vissa speciella regler för när gåvan anses vara fullbordad, 3- 4 §§ Gåvolagen se här. Om gåvan är fullbordad gäller dock även här att den inte kan återkallas. Precis som vilket avtal som helst kan även en fullbordad gåva ogiltigförklaras. Reglerna i 28- 33 §§ Avtalslagen (se här) om avtals ogiltighet vid svek, tvång, ocker m.m. gäller även vid gåvor. Vid överenskommelse mellan dig och gåvotagaren om att gåvan ska återgå så kan hen givetvis ge tillbaka gåvoföremålet till dig.

tvångsförsäljning utan lagfart?

2020-02-23 i Gåva
FRÅGA |Jag äger 2/3 av ett sommarställe och har lagfart. Två döttrar fick för ca 40 år sedan var sin 1/6. Ingen lagfart togs ut på deras delar. Nu vill en dotter sälja sin 1/6. Vi andra kan inte köpa den. Kan dottern, utan lagfart, framtvinga en försäljning?Med vänlig hälsningInga v C-N
Binh Tran |Hejsan,I samäganderättslagen 6§ så kan en delägare i en fastighet tvinga fram en försäljning (tvångsförsäljning) även om andra delägare i fastigheten inte vill detta. Frågan är om denna paragraf är tillämplig även om det inte finns lagfart. Samäganderättslagen ställer inte några formkrav på hur ett samägande uppstår. Ett samägande kan uppkomma på olika sätt. När minst två personer köper något tillsammans eller blir gemensamt ägare till egendom genom gåva, arv, testamente eller bodelning, har ett samägande uppstått. Det krävs tyvärr därför inte lagfart för att påkalla tvångsförsäljning enligt 6§ samäganderättslagen. Se till exempel NJA 2008 s.826 där samäganderätt uppstod även om ett avtal eller liknande inte har upprättats, s.k "dold samägande" vid ett samboförhållande.Undantag från att påkalla tvångsförsäljningEtt undantag från rätten att påkalla tvångsförsäljning, trots att inget avtal tecknas mellan delägarna, är om andelen förvärvats genom gåva villkorad med ett hembudsförbehåll. Detta eftersom en villkorad gåva principiellt anses bindande för mottagaren enligt rådande praxis. Ett annat undantag är om det föreligger "särskilda skäl" enligt 6§ samäganderättslagen, där det finns möjlighet att få anstånd under begränsad tid. Med detta uttryck torde dock främst avses ett särskilt dåligt konjunkturläge eller eljest speciella förhållanden som gör en försäljning förlustbringande. Anledning av "social natur" har högsta domstolen påpekat inte anses vara särskilda skäl (se NJA 1974 s 490).Jag rekommenderar självfallet att ni försöker att köpa ut henne och komma till något samförstånd för att slippa sälja hela fastigheten. Vill hon inte detta så finns det inte mycket att göra åt tyvärr. Hon behöver dock styrka att hon på något sätt har äganderätt till fastigheten, genom t.ex ett gåvobrev eller dokumenterade konversationer. Kan hon inte detta så kan hon inte heller tvångsförsälja huset. Finns det några oklarheter så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se så kan jag förtydliga.Med vänliga hälsningar.

Köpa tillbaka hund och utmätning av hund

2020-02-22 i Avtal
FRÅGA |Jag vet en ägodel som ska utmätas som jag vill ha. Jag har sålt en hund och ägaren har skulder som ej betalas. Det enda av värde är hundarna. Ägaren vill ej lämna tillbaka eller sälja tillbaka. Hur gör jag för att kunna göra anspråk på den?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt första tips till dig är att undersöka om ni i köpeavtalet har avtalat om din rätt att köpa tillbaka hunden i händelse av exempelvis utmätning. Om det inte står något i avtalet som gör du har rätt att få köpa tillbaka hunden, krävs det att ni både kommer överens om att du får köpa tillbaka hunden. Grunden till detta är den avtalsrättsliga principen att avtal ska hållas. Det finns dock ett alternativ att få tillbaka hunden. Detta är om köpeavtalet kan ogiltigförklaras av någon anledning. Det framgår dock inte av dina uppgifter att detta skulle vara aktuellt. Jag nämner lite snabbt om detta ändå. Ogiltighetsgrunderna hittar du i 28-31 §§ i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallat Avtalslagen. Lagen hittar du https://lagen.nu/1915:218 . Kort kan sägas att ogiltighetsgrunderna är du vid avtalets ingående ingick avtalet p.g.a råntvång, tvång, att du blivit svikligen förledd och ocker (att någon använt sig av ditt trångmål, oförstånd lättsinne eller beroendeställning). Jag vill också understryka att Kronofogden har skrivit i sin handbok Utmätning att sällskapsdjur, såsom hundar, utgör s.k beneficium och att Kronofogden därför inte ska utmäta sällskapsdjur om de inte representerar ett större värde. Det är således inte säkert att hunden kommer att utmätas, trots att detta är den enda egendom av värde som personen har. Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och jag önskar dig ett stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur skriver vi ett samägaravtal?

2020-02-20 i Avtal
FRÅGA |Hur skriver vi ett samägaravtal för bil? Finns det något avtal att utgå ifrån?Med vänlig hälsning
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Det finns inga formkrav i svensk lag på hur avtal ska se ut, men det kan vara bra att ni är så tydliga som möjligt med vad ni vill ska gälla mellan er. Sådant som kan vara värt att reglera i avtalet är exempelvis vem som svarar för lån om ni tagit sådana för att finansiera köpet, om ni har lika rätt att nyttja bilen, eller om ni turas om att nyttja den. Det kan också vara bra om ni skriver under avtalet, för att senare kunna bevisa att ni varit överens om innehållet i avtalet. Det är vanligt att man skriver ut och skriver under två exemplar av ett avtal, så att varje part kan behålla en kopia. På Lawline säljer vi också avtalsmallar som man kan använda för att få hjälp att utforma ett avtal.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Är det tillåtet att höja priset i efterhand?

2020-02-19 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag tecknade ett gymkort igår och priset blev 199 kr/mån. Jag skrev på avtal med detta pris och ska gälla per månad i 12 månader. Fick ett mail idag att det justerats till 249 kr/mån då något blivit fel. Vad har jag rätt till?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom avtalsrätten finns det flera lagar. I ditt fall blir lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen) samt avtalslagen aktuella.Innebörden av ett ingått avtal:Generellt inom avtalsrätten så gäller principen pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. När du tecknat medlemskap till ett visst pris under en bindningstid är det ert avtalade pris som ska gälla. Företaget kan därmed inte kräva att du ska betala ett högre pris än vad ni avtalat om under den tiden. I avtalsvillkorslagens 13 § står det att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer än det som i avtalet angetts vara priset är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen godkänt villkoret. För att bestämmelsen ska bli tillämplig så krävs det att priset på 199 kr finns angivet i det avtal du tecknade med gymmet.Vid felskrivning i avtal:I avtalslagens 32 § finns det dock ett skydd vid felskrivningar i avtal. Lagrummet innebär att ett avtal kan bli utan verkan om det skett ett förklaringsmisstag, till exempel om fel pris angetts i avtalet. För att avtalet ska bli ogiltigt så måste motparten vid ingåendet förstått eller misstänkt att priset varit felaktigt. Om motparten däremot var i god tro vid ingåendet så ska avtalet gälla trots felskrivningen.Sammanfattning:Då du ingått ett avtal där priset var 199 kr per månad är huvudregeln att det är detta pris som ska gälla under bindningstiden. Om företaget kan visa på att det var en felskrivning, samt att du bordet förstått eller misstänkt detta så kan avtalet bli utan verkan. Finns priset angivet i ert avtal har företaget heller inget rätt att höja det utan att du godkänner höjningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,