Kan jag häva köpet av mina konsertbiljetter?

2019-07-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har köpt biljetter till en konsert. När jag betalat ser jag att företaget är ett lite skumt, tar överpris och vill häva mitt köp. Jag har läst mig till att man kan häva köpet om man inte har fått biljetterna än vi denna typen av evenemang. Jag har fått en länk för att ladda ner biljetterna men har inte laddat ner dem. Kan jag då häva köpet på något vis? Tacksam för svar
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Distansavtalslagens ångerrätt kan hjälpa dig i vanliga fallEftersom du skriver att du inte har laddat ner biljettenutgår jag i mitt svar från att du har köpt den över internet, varpå din fråga regleras av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (också kallad distansavtalslagen), om du som privatperson träffar avtal med näringsidkare på distans (se definitioner i 2:2 distansavtalslagen). I vanliga fall har du en rätt att frånträda avtalet, sk. ångerrätt, 2:10 distansavtalslagen. Du måste i sådana fall "lämna eller sända ett meddelande om detta" inom 14 dagar, antingen från det att varan kom i köparens besittning (ffa. gällande fysiska föremål) eller att avtalet ingicks (gällande tjänster); du har alltså en ångerfrist enligt 2:12 distansavtalslagen.Undantag för kulturevenemang som infaller på särskild dagI 2:11 distansavtalslagen uppräknas undantag från ångerrätten. I 12 p. samma bestämmelse stadgas att "[ångerrätten inte gäller för avtal som] avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, [...], om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod" (min kursivering). Bl.a. faller konserter inom tillämpningsområdet för denna bestämmelse, se prop. 2004/05:13 s. 128. Det innebär att konsertbiljetter undantas från ångerrätten enligt denna paragraf och du har tyvärr ingen lagstadgad möjlighet att häva köpet.Svårt att häva genom konsumentköplagenHar biljetterna inte hunnit levereras kan 37 § konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) bli tillämplig; du skulle kunna häva köpet om varan inte har avlämnats till dig (observera att du i detta fall kan bli skyldig att ersätta säljaren för kostnader denne har haft i och med den avbrutna leveransen, enligt 41 § KköpL). I 6 § KköpL definieras ordet avlämnande som att varan ska anses vara avlämnad, när den har kommit i köparens besittning. Enligt doktrin anses varan vid hämtningsköp vara avlämnad – i köparens besittning – när köparen har tagit hand om varan, alltså hämtat den. Vid transportköp, när säljaren medverkat till leveransen av varan till köparen, är varan avlämnad och därmed i köparens besittning när varan på något sätt har överlämnats till köparen; det betyder inte att varan måste ha tagits om hand av köparen.Min tolkning av det sagda är att det möjligen bör innebära, att det inte uppställs ett krav på att du ska ha laddat ner biljetten för att 37 § KköpL inte ska kunna tillämpas i ditt fall: den är i din "besittning" eftersom du har tillgång till och mest troligt kan råda över den (ladda ner den och troligen också sälja vidare den). Mest troligt blir det svårt att hävda att varan inte skulle ha levererats i det fall biljetten köpts över nätet (detta brukar ju innebära att köparen får tillgång till biljetten – den "levereras" – tämligen omgående) i och med att du bara avstår från att ladda ner den, trots att du fått tillgång till länken att ladda ner den. Sammanfattningsvis: råd inför framtida köpAtt köpa andrahandsbiljetter kan vara förenat med vissa ekonomiska risker och du får ofta betala mer än ordinarie pris, som i ditt fall (då det vanligaste kanske är att andrahandsbiljetter konsumeras när biljetterna hos arrangören/arrangörens biljettförsäljare är slutsålda). Det är enligt svensk rätt tillåtet att sälja biljetter på detta sätt; läs mer om detta här.Att undvika att köpa andrahandsbiljetter är därför det självklara rådet, men också biljetter som köps direkt av arrangören undantas från ångerrätten. Det kan också finnas risker då konserten ställs in och arrangören inte har möjlighet att ersätta köparna för biljettkostnaden. Om du köper din biljett på kreditkort tillämpas konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) och du har då möjlighet att ställa samma krav på banken, kreditgivaren,som du skulle ha gjort på arrangören ("framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren", 29 § KkrL). Med det menas helt enkelt att banken kan bli tvungen att ersätta dig för dina kostnader t.ex. om konserten skulle ställas in.I övrigt bör du se över om företaget du har köpt biljetterna av erbjuder öppet köp, vilket denne kan göra på eget bevåg; annars är du dessvärre bunden av avtalet enligt svensk rätt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Distansavtalslagens tillämplighet

2019-06-23 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej hej,Jag driver ett AB och köpte lite möbler till mitt bolag från ett företag på nätet. Nu vill jag göra ett återköp på två av stolarna då jag råkat beställa fel färg. Kan jag tillämpa distanslagen här?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej. Det framgår redan av 1 kap. 1 § distansavtalslagen att den är avsedd för näringsidkare och konsumenter. Det framgår vidare av 2 kap. 1 § samma lag att 2 kap. är tillämpligt på avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Det är just i 2 kap. som ångerrätten är stadgad. Eftersom du handlat för ditt AB:s räkning är distansavtalslagen inte tillämplig. Det spelar ingen roll om du köpt möblerna i eget namn. Så länge köpet har ett tillräckligt nära samband med din näringsverksamhet är du inte att anse som konsument i distansavtalslagen mening. Detta framgår av 1 kap. 2 §.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Kan företag kräva fullföljande av köp vid distansavtal?

2019-05-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag blev uppringd av ett mobilföretag som erbjöd sig att sänka mina kostnader. Jag sa ja till detta, men upptäckte sen att de ofta kritiseras för att lura kunder och ofta höja kostnaden istället. Jag har fått ett e-dokument att signera. Om jag inte signerar det så kan det väl inte gälla och de kan inte kräva att jag fullföljer?/Stefan
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag i detta fall är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).I och med att du har blivit uppringd av mobilföretaget aktualiseras särskilda nytillkomna bestämmelser i lagen som innebär att ett avtal endast kan ingås genom att du, i egenskap av konsument, efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud (3 a § tredje stycket DAL). Detta innebär ett avsteg från huvudregeln om muntliga avtals giltighet och innebär att du i ditt fall inte är bunden av avtalet och absolut inte kan tvingas att fullfölja avtalet. Det kan även vara relevant att nämna att du, förutsatt att du skriftligen hade accepterat avtalet, fortfarande kunnat nyttja din lagstadgade ångerrätt om 14 dagar och kunnat frånträda avtalet.Om du får problem med företaget och de på ett eller annat sätt försöker hålla dig till avtalet råder jag dig att kontakta en av våra jurister alternativt ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden.Vänligen

Ångra elavtal på grund av att avtalet inte stämde överens med vad företaget sa

2019-04-25 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Ett elbolag ringde till mig för 2-3 veckor och erbjöd mig billigare el. Han lovade mig ca 1000 kr billigare per månad men sen efter fakturan kom så stämde inget med de han sa och de vi kom överens om. Han sa också att det inte kommer va någon bindningstid. Vi betalar i dagsläget runt 5000 och fakturan kom på över 13000. Jag bad honom ta upp inspelningen så han kan lyssna på allt han sagt och ljugit om men han svarade med att dom endast spelar in när man säger JA till avtalet ? Vad kan vi göra nu? Vi vill inte ha något med dom och göra
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ser här två olika juridiska grunder som kan hjälpa din situation. Den ena är att åberopa ångerrätt och den andra är att försöka göra avtalet ogiltigt. Den första är betydligt enklare, så om den är möjlig råder jag dig att snarast möjligt åberopa ångerrätten. ÅngerrättEftersom du blev uppringd av företaget så förutsätter jag att det är fråga om ett konsumentavtal som täckas av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. En konsument som ingått ett avtal enligt denna lag har rätt ångra avtalet inom 14 dagar enligt 2 kap 10 och 12 §§. Dessa 14 dagar börjar inte löpa förrän du fått den lagstadgade informationen som näringsidkaren måste delge dig. Du måste alltså få information om:1.Huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt,2.hur lång tidsfristen är och övriga villkor för ångerrätten,3.hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Detta enligt 2 kap 2 § första stycket 9 punkten och 2 kap 12 § fjärde stycket.-Denna information måste ges på ett klart och tydligt sätt enligt 2 kap 3 § och 2 kap 12 fjärde stycket. Om något av detta inte är uppfyllt från företagets sida har din ångerrätt ännu inte börjat löpa. Om informationen har delgetts dig så började ångerrätten löpa den dagen och du har då 14 dagar på dig att kontakta företaget och åberopa din ångerrätt enligt 2 kap 10 § första stycket. Det finns inget särskilt krav hur du ska meddela det. Du kan alltså göra det genom telefon, mejl eller på annat sätt. Viktigt att uppmärksamma här är att eftersom leverans av el redan har skett så måste du ändå betala en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån det är skäligt, vilket följer av 2 kap 15 § fjärde punkten. Det går därför inte att ångra köpet utan att betala någonting för den el du utnyttjat. Däremot är en annan fråga vad du ska betala. Min uppfattning är att du ska betala det ni avtalade om, dvs det avtal där du skulle spara 1000 kronor. Att göra avtalet ogiltigtInget avtal har uppstått 1 § avtalslagenJag anmärker på att det avtal med de villkor du trodde att du ingick inte alls liknar det avtal och villkor som företaget påstår att du har ingått. Ett giltigt avtal uppkommer genom att ett anbud och en accept stämmer överens med varandra. Du har lämnat en accept som innebar ditt godkännande till ett elavtal som skulle leda till att du sparade 1 000 kronor/månad och avtalet skulle löpa utan bindningstid. Du har alltså inte lämnat någon accept till det avtal som företaget nu påstår är gällande. Min uppfattning här är att inget giltigt avtal vad gäller det dyrare avtalet har ingåtts mellan dig och företaget. Det saknas alltså ett anbud och en accept som stämmer överens enligt 1 § avtalslagen. Mitt råd är att ringa till företaget igen och förklara detta. Det blir förvisso svårt för er båda att kunna styrka det ni säger eftersom det inte är inspelat eller skriftligt. Dessutom har du bevisbörda för de avtal du påstår att du har ingått och företaget har bevisbörda för det avtal som de påstår att de har ingått. Tyvärr kan det därför bli svårt att göra avtalet ogiltigt men det är åtminstone värt ett försök. Avtalet grundar sig på svek 30 § avtalslagenAvtalet skulle i teorin kunna göras ogiltig med hänsyn till att du blivit svikligen förledd av företaget. Detta eftersom företaget avsiktligen (tycks det) lämnat oriktiga uppgifter till dig som resulterat till ett helt annat avtal än du trodde. Det svåra med att vinna framgång med detta är att det dels är svårt för dig att bevisa vad de har sagt och att du dessutom måste visa att de avsiktligen lurat dig. Skulle det exempelvis vara så att du missförstått företaget så är det alltså inget avsiktligt handlande av dem. Oskäligt avtal 36 § avtalslagenAvtalsvillkor kan ändras eller helt avvisas om det är så att de är oskäliga på grund av omständigheter vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller andra omständigheter enligt 36 § avtalslagen. Hela avtalssituationen här tycks vara oskälig varför denna bestämmelse sannolikt kan vara tillämplig. Detta särskilt om priset du betalar är oskäligt högt eller andra liknande omständigheter. Det bör uppmärksammas att det är svårt att vinna framgång med denna bestämmelse eftersom den oftast tillämpas väldigt restriktivt av domstolar. Sannolikt finns det fler bestämmelser i avtalslagen och även vissa rättsprinciper som kan vara relevanta i detta sammanhang. Men min utgångspunkt här är att ni inte har ett giltigt avtal över huvud taget vad avser det avtal som de nu fakturerar dig för. SlutsatsOavsett om avtalet i teorin kan göras ogiltigt så är det bästa att försöka utnyttja din ångerrätt. Om inte det går bör du försöka göra avtalet ogiltigt. Går inget av detta så bör du be om att säga upp avtalet. Detta förutsätter att företaget fortfarande står för att det inte skulle vara någon bindningstid. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Beställt varor på "homeparty" - ångerrätt?

2019-07-02 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag har varit på ett "homepary" och beställde grejer. Senare så avbeställer jag eftersom min ekonomiska situation ändrades. Företaget säger att jag egentligen inte kan avbeställa för det har gått mer en 14 dagar. men att jag kan betala 299kr för lagerkostnader och då avbeställer dom. Jag har allså inte fått några produkter så dom ej skickas förens man betalt. Måste jag nu betala 299kr för ingenting? Mvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din fråga handlar om att du beställt varor på ett homeparty blir lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distanslagen) tillämplig.Distanslagen är tvingande för dig som konsument vilket innebär att du alltid har rätt till det som står i lagen, oavsett om ni avtalat om något annat, se 1 kap. 4 §. ÅngerrättI enlighet med distanslagen har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt, se 2 kap. 10 §. Dessa 14 dagar börjar dock inte löpa förrän du fått varorna hemlevererade till dig. Eftersom du inte fått några varor ännu har du alltså rätt att ångra ditt köp utan att betala några lagerkostnader till företaget. Att företaget säger att du inte har någon ångerrätt då det gått mer än 14 dagar stämmer alltså inte eftersom dessa 14 dagar räknas från när du fått hem varorna. Du kan läsa mer om din ångerrätt på Konsumentverkets hemsida här. SvarNej du behöver inte betala företaget 299 kr för deras lagerkostnader. Distanslagen är tillämplig och du har därmed rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du fått varorna.Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar

Begära ut samtalslistor

2019-06-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Min make drar ut samtalslista på min min mobil varje månad.Maken står för abonnemang. Ett detta lagligt? Ser det som ett personintrång.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller vem som får begära ut telefonlistor för ett abonnemang gäller oftast de separata avtalsvillkoren för leverantören. Det är med andra ord något som leverantören och personen som köper tjänsten kommer överens om. Andra saker kan gälla om det är ett abonnemang som t ex är kopplat till en myndighet, då kommer offentlighetsprincipen in, men vi lämnar det eftersom detta gäller privatpersoner. Den som har rätt att begära ut samtalslistor är oftast den personen som står för avtalet. Eftersom det är din make som står för avtalet mellan honom och leverantören, trots att det är du som använder dig av det, så har han rätt att begära ut samtalslistorna. Det skulle således kanske vara en bättre lösning för dig själv om du skaffar ett eget abonnemang eftersom någon annan oftast inte har rätt att begära ut samtalslistor (med undantag från utredningar gällande brottsmisstankar såklart) än den som står för avtalet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Har man ångerrätt på presentkort köpt online?

2019-05-05 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Har jag som konsument ångerrätt i 14 dagar om jag köper ett presentkort för ett belopp via webben?Mvh
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som konsument har ångerrätt på presentkort du har köpt på nätet När du ingår ett avtal på en hemsida har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan. Det finns vissa undantag då man som konsument inte har denna ångerrätt (2 kap. 11 § lagen om distansavtal). Ett presentkort faller inte under något av undantagen i lagen vilket innebär att du som konsument har ångerrätt på presentkortet. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att det inte går att avtala bort den lagstadgade ångerrätten. Detta innebär att du har ångerrätt även om det skulle stå på hemsidan att ångerrätten inte gäller på presentkort.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Bredbandsabonnemang för dyrt. Försutten ångerrätt. Finns det någon lösning?

2019-04-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag har tecknat på ett bredbands abonnemang, bindnings tiden är på 12 månader med 1 månads uppsägningstid. Det har gått 3 månader sedan jag har antecknat avtalet och jag är missnöjd eftersom jag får betala ett dyrt pris som jag inte har råd med. Avtalet lyder som så, 99kr de 3 första månaderna där efter 399kr varje månad. Jag trodde att det skulle vara 199kr inte 399. Jag tecknade avtalet muntligt via telefon sedan fick jag den skickad på mejl men jag kollade inte den förens nu då jag upptäckt att detta är för dyrt för mig. Jag har även ett annat abonnemang med samma hastighet, bindningstid osv. där jag betalar 219kr men den är kopplad till en annan adress. Det är därför jag känner mig lurad! Jag missade som sagt att det skulle kosta 399kr tyvärr!De vill inte hävda avtalet eftersom ångerrätten gäller i 14dagar. De vill sänka priset eller ändra avtalet på något sätt. Jag har inte råd att betala eller överlåta abonnemanget till någon annan. Finns det någon lösning?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har tecknat ett avtal på distans. Sådana avtal regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Precis som du nämner hade du en ångerrätt om 14 dagar (2 kap. 10 §), som nu är försutten. Eftersom du fick ett mejl om abonnemanget från näringsidkaren (leverantören av bredbandet) har du även fått den information som näringsidkaren ska ge (2 kap. 4 §). Tyvärr finns inte mycket att göra för att ändra eller häva avtalet. Om du t.ex. skulle vilja få ljudinspelning av telefonsamtalet hänvisar jag dig till denna lawline-fråga. Det finns även information på konsumenternas.se om distansavtal.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!