Ångerrätt vid digitalt ingånget avtal om hyra av lokal mellan konsument och näringsidkare

2020-07-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Bokade en bröllopslokal via digitalt avtal den 11/7 och dagen efter (12/7) så kände vi att detta inte var något för oss ändå.Vi har inte betalt någon handpenning men vi har fått fakturan. I avtalet står det bara" handpenning betalas ej tillbaka" Nu hävdar uthyraren av lokalen att vi måste betala hen.Jag tycker att detta borde gå under konsumentköplagen om ångerrätt på 14 dagar. Vad gäller?Tack på förhand, Sebastian.
Pontus Fridén |Hej Sebastian!I din fråga nämner du konsumentköplagen (KKL). Lagen gäller köp av lösa saker, t.ex. köp av dator som en näringsidkare säljer till en konsument 1 § första stycket KKL, och är därför inte tillämplig. I ljuset av att du nämner KKL tolkar jag det som att uthyraren bedriver näringsverksamhet med uthyrning av lokaler. Detta kommer som du ser nedan bli avgörande för frågan om du äger frånträda avtalet. Är så inte fallet ber jag dig att kommentera med kompletterande uppgifter till mitt svar.Distansavtal och tillkommande ångerrättSom utgångspunkt gäller att avtal ska hållas enligt en allmän rättsgrundsats (pacta sunt servanda). Principen modifieras emellertid dock av ett starkt konsumentskydd. Eftersom avtalet har ingåtts digitalt på distans, utanför näringsidkarens affärslokaler aktualiseras lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 § (distansavtalslagen). I samma lagrum finner du definitionen av konsument respektive näringsidkare. Lagen är som så ofta vid konsumentlagstiftning tvingande till konsumentens fördel se 1 kap. 4 § distansavtalslagen. Hyra av lokal för kortvariga ändamål såsom bröllop inbegrips i 2 kap. 1 § första stycket, jfr andra stycket första punkten motsatsvis distansavtalslagen. Ert fall täcks således av tillämpningsområdet för lagen.Det stämmer att ångerrätt om 14 dagar gäller (ångerfrist), du kan hänvisa till 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Dessutom ska uthyraren tillhandahålla ett standardformulär för utövandet av ångerrätten innan avtalet ingås se 2 § a. Handlar näringsidkaren i strid med 2 § a kan marknadsrättsliga påföljder bli aktuella se 6 § med hänvsning till marknadsföringslagen. Dessa påföljder rubbar inte avtalets civilrättsliga giltighet mellan er parter. Inga av de uppräknade undantaget från ångerrätten i 11 § distansavtalslagen synes vara tillämpliga i ert fall. Punkten 12 i 11 § beror dock på om ni har beställt catering eller någon annan liknande tjänst. Ångerfristen börjar löpa från den dag avtalet ingås, dvs. från och med den 12/7 i ert fall. Eftersom att ni inte har betalat något behövs inte en närmare undersökning av verkningarna av utnyttjad ångerrätt se 14 § distansavtalslagen. Ersättning till uthyraren enligt 15 § distansavtalslagen torde inte aktualiseras då ni ångrade avtalet efter mycket kort tid. Tilläggas kan att formuleringen "handpenning betalas ej tillbaka" åsidosätts vid en eventuell utnyttjad ångerrätt på grund av att lagen är tvingande se 4 § distanslagen. Näringsidkaren ska återbära vad han eller hon har mottagit från konsumenten se 14 §.Vad bör ni göra nu?Ni har meddelat uthyraren om att ni avser frånträda avtalet inom ångerfristen. Detta helt i överensstämmelse med gällande rätt och för säkerhetens skull uppmanar jag er att skriva att ni vill utöva er lagstadgade ångerrätt i enlighet med 2 kap. 10 § och 12 § distansavtalslagen. Optimalt vore om uthyraren tillhandahåller det standardformulär han eller hon är skyldig att göra.Hoppas att svaret klargjorde för er juridiska situation och att ni hittar en lämplig lokal. Kvarstår frågor eller likt ovan nämnt om uthyraren är en privatperson, kommentera då gärna mitt svar.Med vänliga hälsningar,

ångerrätt elavtal

2020-06-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag lämnade den 4 juni fullmakt till ett elbolag att de fick ta konakt med min elleverantör och signerade avtalet den 24 juni. Jag åberopar ångerrätt, men det nya elbolaget säger att avtalet gäller från den 4 juni. Vad gäller?Vänlig hälsningKarin Nyström
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!utifrån den informationen du ger mig framstår situationen som följande.4 juni skriver du ut en fullmakt till ditt elbolag för att ta kontakt med din elleverantör.24 juni skriver du på avtalet som ditt elbolag har förhandlat fram till dig, som gäller mellan dig och din elleverantör. utifrån den informationen så är min enda slutsats att om avtalet inte gäller retroaktivt så är avtalet gällande från och med 24 juni. Om avtalet slöts på distans utanför affärslokaler, via telefon eller internet, gäller ångerrätt i 14 dagar enligt distansavtalslagen 2 kap 10 §. Ångerrätt enligt Ellagen återfinns dessvärre inte och konsumenttjänst- eller köplagen gäller dessvärre inte för elavtal.

Möjlighet att begära ut samtal med telefonförsäljare?

2020-06-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |hejsan! Om jag beställer något över telefon finns det någon chans att få inspelningen på samtalet?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall du kan kräva av företaget att få ut ljudinspelningen med telefonförsäljaren, samt om det finns formkrav för avtal som ingås genom telefonförsäljning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Kan du kräva att få ljudinspelningen av företaget? Om jag ska ge ett kort svar, så har du inte rätt att kräva att få ut inspelningen. En offentlighetsprincip finns mot myndigheter, men inte gentemot privata företag. Finns det formkrav för avtal som ingås genom telefonförsäljning?Enligt svensk rätt kan ett avtal ingås muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande, om det inte finns speciallag som stadgar annat. Vid telefonförsäljning till konsumenter finns det en speciallag som stadgar att om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren därefter skriftligen bekräfta ett erbjudande och konsumenten måste skriftligen tacka ja. I annat fall är avtalet ogiltigt, se 2 kap 3 a § 1 st Distansavtalslagen (här). Konsumenter har även en lagstadgad ångerrätt under en tidsfrist på 14 dagar, se 2 kap 10 § 1 st Distansavtalslagen (här). När ångerfristen på 14 dagar börjar löpa regleras i 2 kap 12 § 1-4 st Distansavtalslagen (här). Vad du kan göra nu Du har ingen lagstadgad rätt att begära ut inspelningen av samtalet, men jag rekommenderar att du kontaktar företaget som telefonförsäljaren ringde från, och frågar om det finns möjlighet att få ut inspelningen. Om du har fler frågor rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga, alternativt ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Avtal vid telefonförsäljning kräver skriftlig accept

2020-05-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Uppringd av säljare mobilabonnemang missuppfattade trodde han ringde från Telenor där jag har mina abonnemang erbjöd bra pris.Under stress accepterade jag erbjudandet muntligen i sk ljudfil.Inte fått skriftlig bekräftelse eller skrivit under någotFråga är avtalet bindande?Mvh
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Distansavtalslagen är tillämpligDen lag som är tillämplig på den situation du beskriver är Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen). Lagen tar sikte på situationer när en näringsidkare och konsument ingår avtal utanför affärslokaler, exempelvis genom telefonförsäljning. Lagen är tänkt att fungera som ett konsumentskydd. Distansavtalslagen kräver skriftlig acceptDistansavtalslagen stadgar att för att ett giltigt avtal ska ingås vid telefonförsäljning måste konsumenten (du i det här fallet) skriftligen bekräfta avtalet, vilket följer av 2 kap 3 a § Distansavtalslagen. Denna accept av avtalet kan ske över brev, e-post, sms eller liknande och måste ske efter att samtalet avslutats. Eftersom du inte skriftligen har accepterat avtalet har inget avtal kommit till stånd och det ni avtalade om över telefon är därmed inte bindande. Hoppas att du fått svar på din fråga och ha en trevlig dag! Har du några ytterligare frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på nytt.Vänligen,

Hur länge gäller öppet köp och hur länge är presentkort giltiga?

2020-07-07 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag har en kund som vill ha tillbaka sina pengar för ett presentkort som han köpte för 2 1/2 år sedan. Hans motivering är att barnbarnen inte kommer nyttja presentkorten. Han kräver att pengarna ska vara återbetalda till hans konto den 15/7-20, med motivering att julklappen var till barnbarnen och inte till mig. Han köpte presentkorten över telefon, 2 presentkort för 450kr/st sedan fick jag 100kr extra mot att ringa upp hans barnbarn på julafton på utsatt klockslag. Vilket jag utförde enligt överenskommelsen.Jag har informerat honom om att min del i detta är utförd och att jag inte kan ansvara för om barnbarnen inte vill nyttja presentkorten. Han menar att hela summan på 1000kr ska återbetalas då han anser att inget arbete är utfört. Jag meddelade muntligt att mina presentkort är giltiga i 12 månader. Något jag påminde honom om då han tog kontakt igen. Han vill ej kännas vid att den informationen nått honom utan vidhåller att de är giltiga i 10 år. Jag kan tänka mig att låta barnbarnen nyttja presentkorten men ser inte att hela summan ska återbetalas. Öppetköp gäller väl inte i 2 1/2 år, eller vad har jag för rättigheter i detta? Jag har den 1/6-20 flyttat från Tärnaby där jag haft min verksamhet de senaste 4 åren och bor nu i Enköping. Jag har ej startat upp någon verksamhet, ej heller stängt ner eller lagt företaget i vila. Planerar att öppna upp i höst (augusti) och kan i så fall tänka mig att ta emot hans barnbarn.
Mohamed Mustapha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kundens ångerrätt (samt öppet köp)Då du har agerat i din roll som företag och din kund är en konsument är konsumentlagstiftningen aktuell. När ett avtal träffas på distans mellan en näringsidkare (ett företag) och en konsument så är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (distansavtalslagen). Lagen är ett konsumentskydd. Detta innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten och avviker från lagens innehåll är utan verkan mot konsumenten om inget annat anges i lagen (1 kap. 4 §). Som konsument har man alltid en ångerrätt och man kan därav häva avtalet genom att meddela näringsidkaren om detta. Om avtalet avser en tjänst så har man ångerrätt i 14 dagar från dess att avtalet ingås. Om det avser en vara så börjar tiden att löpa från dess att man fått besittning över varan (2 kap. 10, 12 §). Konsumenten kan alltså häva avtalet om det inte har gått mer än 14 dagar sedan avtalet ingicks eller, om det avser en vara, från dagen hen fick besittning över varan. Du som näringsidkare har ingen skyldighet att erbjuda öppet köp. Företag som erbjuder öppet köp gör detta frivilligt. Baserat på din fråga antar jag att du inte erbjuder öppet köp i 2 ½ år. Det har alltså gått för lång tid för kunden att åberopa sin ångerrätt och han har inte heller rätt till öppet köp, så du har ingen skyldighet att acceptera hans begäran att returnera presentkorten. Det verkar inte heller vara något fel på varan han har köpt som skulle ge honom rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen. Presentkortens giltighetstidBeträffande presentkortens giltighetstid så är huvudregeln att presentkort är giltiga i tio år om ingen annan giltighetstid har angivits. Du kan alltså själv välja hur lång giltighetstid du vill att dina presentkort ska ha. En giltighetstid om 12 månader är alltså tillåtet. Information om presentkortets giltighetstids ska meddelas kunden vid köpet och det är du som näringsidkare som har bevisbördan för att kunden har fått informationen. Då du endast har meddelat kunden muntligt kan detta bli svårt att bevisa. Jag skulle rekommendera att du skriver giltighetstiden direkt på presentkorten i framtiden för att undvika liknande problem.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt avseende distansavtal

2020-06-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |HejHar av misstag godkänt än offert vi bankid ovetandes om att jag accepterade den, trodde jag bara godkände mottagandet av den.Kan jag på något vis ta mig ur detta? Har man ångerrätt i dessa fall?Mvh
Mohamed Mustapha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett avtal träffas mellan en näringsidkare (ett företag) och en konsument så är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (distansavtalslagen). Lagen är ett konsumentskydd. Detta innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten och avviker från lagens innehåll är utan verkan mot konsumenten om inget annat anges i lagen (1 kap. 4 §). Som konsument har du alltid en ångerrätt och du kan därav ta dig ur avtalet genom att meddela näringsidkaren om detta. Om avtalet avser en tjänst så har man ångerrätt i 14 dagar från dess att avtalet ingås. Om det avser en vara så börjar tiden att löpa från dess att du fått besittning över varan (2 kap. 10, 12 §). Du kan alltså ta dig ur avtalet om det inte har gått mer än 14 dagar sen avtalet ingicks eller, om det avser en vara, från dagen du fick besittning över varan. Om det redan har gått 14 dagar så rekommenderar jag att du vänder dig direkt till näringsidkaren och förklarar situationen.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt vid distansköp

2020-05-25 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har beställt fel hudvårdsprodukt via webshop, får jag returnera denna då den är i plomberad och obruten förpackning?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän redogörelseJag tolkar din fråga som att du som privatperson har köpt en produkt av en näringsidkare på dennes webshop (s.k distansköp). Det här innebär att distansavtalslagen är tillämplig (1 kap. 1 § distansavtalslagen). Vid köp av varor på distans aktualiseras 2 kap. distansavtalslagen.Ångerrätt på hudvårdsproduktenEnligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa från den dag du har fått varan i din besittning (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Det som emellertid ska beaktas är att ångerrätten undantas i vissa situationer. Om förpackningen på varan är bruten av konsumenten och inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § p. 5 distansavtalslagen). I din fråga anger du att förpackningen är plomberad och obruten, vilket innebär att du fortfarande kan returnera din vara. Skulle produkten vara i bruten förpackning finns en risk att ångerrätten inte kan utnyttjas, eftersom det på grund av hälso- och hygienskäl kan medföra att varan inte lämpligen kan återlämnas.Verkan av en ångerrätt innebär att du som konsument utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, på egen bekostnad ska sända tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § första stycket distansavtalslagen). Det som ska beaktas är att företaget enbart kan begära att du som konsument ska betala för returen om de informerade dig om detta före köpet (2 kap. 2 § första stycket 10 distansavtalslagen). Du behöver heller inte betala för frakten om företaget självmant gått med på att stå för kostnaden för återsändande av varan (2 kap. 13 § första stycket distansavtalslagen).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan jag få tillbaka kontanter trots att jag betalade varan med presentkort?

2020-04-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har köpt fotbollsskor från unisport.se som jag nu har returnerat. Jag använde delvis ett presentkort som jag fick istället för pengarna tillbaka vid en annan retur....Nu har jag fått meddelande att de skickar nytt presentkort när returen är klar.Har de rätt att göra så? De har öppet köp i 30 dagar och då utgår jag från att man ska få återbetalning i form av pengar.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början ska sägas att det inte finns någon lag som ger dig som konsumet rätt till 30 dagars öppet köp, eller öppet köp överhuvudtaget. Eftersom att fotbollsskorna är köpt från en hemsida på internet gäller däremot lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Enligt lagen har du som konsument alltid en ångerrätt på 14 dagar (jfr 2 kap. 10 § distansavtalslagen), men många butiker erbjuder längre tid för ånger (som i ditt fall 30 dagar). Om en konsument utövar sin ångerrätt ska näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren. Näringsidkaren ska använda samma betalningssätt som konsumenten, om inte konsumenten uttryckligen går med på något annat, se 2 kap. 14 § distansavtalslagen. För dig innebär detta att du inte kan kräva att få betalning i form av pengar om du själv använt dig av presentkort vid köpet.Mvh