Kan företag kräva fullföljande av köp vid distansavtal?

2019-05-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag blev uppringd av ett mobilföretag som erbjöd sig att sänka mina kostnader. Jag sa ja till detta, men upptäckte sen att de ofta kritiseras för att lura kunder och ofta höja kostnaden istället. Jag har fått ett e-dokument att signera. Om jag inte signerar det så kan det väl inte gälla och de kan inte kräva att jag fullföljer?/Stefan
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag i detta fall är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).I och med att du har blivit uppringd av mobilföretaget aktualiseras särskilda nytillkomna bestämmelser i lagen som innebär att ett avtal endast kan ingås genom att du, i egenskap av konsument, efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud (3 a § tredje stycket DAL). Detta innebär ett avsteg från huvudregeln om muntliga avtals giltighet och innebär att du i ditt fall inte är bunden av avtalet och absolut inte kan tvingas att fullfölja avtalet. Det kan även vara relevant att nämna att du, förutsatt att du skriftligen hade accepterat avtalet, fortfarande kunnat nyttja din lagstadgade ångerrätt om 14 dagar och kunnat frånträda avtalet.Om du får problem med företaget och de på ett eller annat sätt försöker hålla dig till avtalet råder jag dig att kontakta en av våra jurister alternativt ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden.Vänligen

Ångra elavtal på grund av att avtalet inte stämde överens med vad företaget sa

2019-04-25 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Ett elbolag ringde till mig för 2-3 veckor och erbjöd mig billigare el. Han lovade mig ca 1000 kr billigare per månad men sen efter fakturan kom så stämde inget med de han sa och de vi kom överens om. Han sa också att det inte kommer va någon bindningstid. Vi betalar i dagsläget runt 5000 och fakturan kom på över 13000. Jag bad honom ta upp inspelningen så han kan lyssna på allt han sagt och ljugit om men han svarade med att dom endast spelar in när man säger JA till avtalet ? Vad kan vi göra nu? Vi vill inte ha något med dom och göra
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ser här två olika juridiska grunder som kan hjälpa din situation. Den ena är att åberopa ångerrätt och den andra är att försöka göra avtalet ogiltigt. Den första är betydligt enklare, så om den är möjlig råder jag dig att snarast möjligt åberopa ångerrätten. ÅngerrättEftersom du blev uppringd av företaget så förutsätter jag att det är fråga om ett konsumentavtal som täckas av lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. En konsument som ingått ett avtal enligt denna lag har rätt ångra avtalet inom 14 dagar enligt 2 kap 10 och 12 §§. Dessa 14 dagar börjar inte löpa förrän du fått den lagstadgade informationen som näringsidkaren måste delge dig. Du måste alltså få information om:1.Huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt,2.hur lång tidsfristen är och övriga villkor för ångerrätten,3.hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det. Detta enligt 2 kap 2 § första stycket 9 punkten och 2 kap 12 § fjärde stycket.-Denna information måste ges på ett klart och tydligt sätt enligt 2 kap 3 § och 2 kap 12 fjärde stycket. Om något av detta inte är uppfyllt från företagets sida har din ångerrätt ännu inte börjat löpa. Om informationen har delgetts dig så började ångerrätten löpa den dagen och du har då 14 dagar på dig att kontakta företaget och åberopa din ångerrätt enligt 2 kap 10 § första stycket. Det finns inget särskilt krav hur du ska meddela det. Du kan alltså göra det genom telefon, mejl eller på annat sätt. Viktigt att uppmärksamma här är att eftersom leverans av el redan har skett så måste du ändå betala en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån det är skäligt, vilket följer av 2 kap 15 § fjärde punkten. Det går därför inte att ångra köpet utan att betala någonting för den el du utnyttjat. Däremot är en annan fråga vad du ska betala. Min uppfattning är att du ska betala det ni avtalade om, dvs det avtal där du skulle spara 1000 kronor. Att göra avtalet ogiltigtInget avtal har uppstått 1 § avtalslagenJag anmärker på att det avtal med de villkor du trodde att du ingick inte alls liknar det avtal och villkor som företaget påstår att du har ingått. Ett giltigt avtal uppkommer genom att ett anbud och en accept stämmer överens med varandra. Du har lämnat en accept som innebar ditt godkännande till ett elavtal som skulle leda till att du sparade 1 000 kronor/månad och avtalet skulle löpa utan bindningstid. Du har alltså inte lämnat någon accept till det avtal som företaget nu påstår är gällande. Min uppfattning här är att inget giltigt avtal vad gäller det dyrare avtalet har ingåtts mellan dig och företaget. Det saknas alltså ett anbud och en accept som stämmer överens enligt 1 § avtalslagen. Mitt råd är att ringa till företaget igen och förklara detta. Det blir förvisso svårt för er båda att kunna styrka det ni säger eftersom det inte är inspelat eller skriftligt. Dessutom har du bevisbörda för de avtal du påstår att du har ingått och företaget har bevisbörda för det avtal som de påstår att de har ingått. Tyvärr kan det därför bli svårt att göra avtalet ogiltigt men det är åtminstone värt ett försök. Avtalet grundar sig på svek 30 § avtalslagenAvtalet skulle i teorin kunna göras ogiltig med hänsyn till att du blivit svikligen förledd av företaget. Detta eftersom företaget avsiktligen (tycks det) lämnat oriktiga uppgifter till dig som resulterat till ett helt annat avtal än du trodde. Det svåra med att vinna framgång med detta är att det dels är svårt för dig att bevisa vad de har sagt och att du dessutom måste visa att de avsiktligen lurat dig. Skulle det exempelvis vara så att du missförstått företaget så är det alltså inget avsiktligt handlande av dem. Oskäligt avtal 36 § avtalslagenAvtalsvillkor kan ändras eller helt avvisas om det är så att de är oskäliga på grund av omständigheter vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller andra omständigheter enligt 36 § avtalslagen. Hela avtalssituationen här tycks vara oskälig varför denna bestämmelse sannolikt kan vara tillämplig. Detta särskilt om priset du betalar är oskäligt högt eller andra liknande omständigheter. Det bör uppmärksammas att det är svårt att vinna framgång med denna bestämmelse eftersom den oftast tillämpas väldigt restriktivt av domstolar. Sannolikt finns det fler bestämmelser i avtalslagen och även vissa rättsprinciper som kan vara relevanta i detta sammanhang. Men min utgångspunkt här är att ni inte har ett giltigt avtal över huvud taget vad avser det avtal som de nu fakturerar dig för. SlutsatsOavsett om avtalet i teorin kan göras ogiltigt så är det bästa att försöka utnyttja din ångerrätt. Om inte det går bör du försöka göra avtalet ogiltigt. Går inget av detta så bör du be om att säga upp avtalet. Detta förutsätter att företaget fortfarande står för att det inte skulle vara någon bindningstid. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Har företag rätt till ångerrätt vid avtal ingått på distans?

2019-04-04 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Förra veckan blev jag uppringd av ett företag som ville hjälpa mig att optimera min hemsida. Jag ingick ett muntligt avtal men känner nu att jag ångrar mig. Finns det någon möjlighet att ta sig ur avtalet? Har läst lite på nätet och hittar att lagen har justerats, men gäller det bara för försäljning av abonnemang?
Veronica Borg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ångerrätten vid telefonavtal stadgas i distansavtalslagen (2 kap. 10 §). Rätten gäller bara konsumenter. Om du har en enskild firma, och företaget du träffade avtalet med är med i Telekområdgivarna, har du dock samma ångerrätt. Denna ångerrätt gäller i 14 dagar.Om du har ett annat typ av företag än en enskild firma, eller om företaget inte är med i Telekområdgivarna, har du tyvärr ingen ångerrätt.Svaret skiljer sig alltså åt beroende på vilken typ av företag du har. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig.Vänligen,

Gäller ångerrätten vid förnyelse av försäkring?

2019-03-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Undrar om man vid en löpande försäkring(bil) där ett nytt avtalsår börjat (i detta fall 18/3) har ångerrätt?Försäkringen har funnits i samma bolag sedan bilens inköp.
Aksinja Rönnlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå från att du är en privatperson som handlar för egen räkning, och därmed anses vara en konsument. Försäkringsbolaget som du har tecknat bilförsäkringen hos är en näringsidkare som handlar för ändamål som har samband med sin näringsverksamhet. Jag kommer dessutom att utgå från att du tecknat avtalet på distans, antingen via telefon eller internet, varpå i Lag (2009:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) blir tillämplig. I detta fall är lagens tredje kapitel tillämpligt, då det bland annat ska tillämpas på distansavtal om försäkring (3 kap. 1 § DAL).Av 3 kap. 7 § DAL framgår att konsumenten har rätt till 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås (3 kap. 8 § DAL). Av din fråga framgår att det rör sig om en förnyelse och inte en nytecknad försäkring. Dessvärre gäller inte ångerrätten vid denna typ av situation. Ångerrätten började löpa vid det tillfälle du tecknade bilförsäkringen och har och således passerat. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har man ångerrätt på presentkort köpt online?

2019-05-05 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Har jag som konsument ångerrätt i 14 dagar om jag köper ett presentkort för ett belopp via webben?Mvh
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som konsument har ångerrätt på presentkort du har köpt på nätet När du ingår ett avtal på en hemsida har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit varan. Det finns vissa undantag då man som konsument inte har denna ångerrätt (2 kap. 11 § lagen om distansavtal). Ett presentkort faller inte under något av undantagen i lagen vilket innebär att du som konsument har ångerrätt på presentkortet. Lagen är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att det inte går att avtala bort den lagstadgade ångerrätten. Detta innebär att du har ångerrätt även om det skulle stå på hemsidan att ångerrätten inte gäller på presentkort.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Bredbandsabonnemang för dyrt. Försutten ångerrätt. Finns det någon lösning?

2019-04-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag har tecknat på ett bredbands abonnemang, bindnings tiden är på 12 månader med 1 månads uppsägningstid. Det har gått 3 månader sedan jag har antecknat avtalet och jag är missnöjd eftersom jag får betala ett dyrt pris som jag inte har råd med. Avtalet lyder som så, 99kr de 3 första månaderna där efter 399kr varje månad. Jag trodde att det skulle vara 199kr inte 399. Jag tecknade avtalet muntligt via telefon sedan fick jag den skickad på mejl men jag kollade inte den förens nu då jag upptäckt att detta är för dyrt för mig. Jag har även ett annat abonnemang med samma hastighet, bindningstid osv. där jag betalar 219kr men den är kopplad till en annan adress. Det är därför jag känner mig lurad! Jag missade som sagt att det skulle kosta 399kr tyvärr!De vill inte hävda avtalet eftersom ångerrätten gäller i 14dagar. De vill sänka priset eller ändra avtalet på något sätt. Jag har inte råd att betala eller överlåta abonnemanget till någon annan. Finns det någon lösning?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har tecknat ett avtal på distans. Sådana avtal regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Precis som du nämner hade du en ångerrätt om 14 dagar (2 kap. 10 §), som nu är försutten. Eftersom du fick ett mejl om abonnemanget från näringsidkaren (leverantören av bredbandet) har du även fått den information som näringsidkaren ska ge (2 kap. 4 §). Tyvärr finns inte mycket att göra för att ändra eller häva avtalet. Om du t.ex. skulle vilja få ljudinspelning av telefonsamtalet hänvisar jag dig till denna lawline-fråga. Det finns även information på konsumenternas.se om distansavtal.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Problem med att få bonus på bettingsida

2019-03-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Tjena!Jag satte in 500 kr på bettingsidan Comeon. Då blev jag lovad en bonus på 200% direkt efter insättning. Efter 3 dagar hade jag fortfarande inte fått min bonus och bestämde mig då att för att kontakta dom angående detta. Pratade med en tjej i chatten som sade att de skulle fixa detta och återkomma till mig när det var klart. 3 dagar senare hade jag fortfarande inte fått några pengar och kontaktade då dom igen. Hon tyckte det var märkligt och frågade om jag ville ha bonusen för odds eller casino och jag svarade odds.Efter ca 2 veckor fortfarande inga pengar så jag kontaktade deras kundtjänst via mail. Fick svar att just denna bonus utgick samma dag som jag satte in pengar (stod inget om detta på deras hemsida) men skulle få en bonus på 100%. Jag orkade inte bry mig mer om detta så jag tänkte att 500 kr är bättre än noll och bestämde mig för att lägga ett spel på sidan ändå.Idag skulle jag lägga ett spel på 1000 kr, när jag klickade på bekräfta stod det att jag inte har tillräckligt med pengar på kontot. Kontaktade då återigen deras chatt om detta och fick svaret att min bonus inte gäller odds. Jag kan alltså inte spela på det jag satte in mina 500 kr på, frågade om jag kan få ta ut mina 500 kr, fick dock svaret att jag måste omsätta dom 1 gång. Min fråga är om detta har gått rätt till, jag känner mig väldigt lurad. Tacksam för svar.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förstår till fullo att du känner dig lurad. I comeon:s allmänna villkor under punkt 5 "insättningar & uttag" står dock att du måste omsätta din insättning minst en gång innan uttag. Svaret från supporten att du måste omsätta minst en gång innan uttag stämmer därmed. Det juridiska problemet i din fråga är ju dock snarare att du aldrig skulle ha gjort insättningen om förutsättningarna var att du enbart skulle få 500 kr att spela för. Du var ju helt övertygad om att du skulle ha 1500 kr att spela odds för. I och med att vi nu befinner oss i en 2019-kontext så ska tvister med dessa spelbolag (svensk licens) avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, vilket också uttryckligen står i punkt 17 comeon:s allmänna villkor. Det finns mycket juridiska tveksamheter kring comeon:s agerande i detta fall. Det torde knappast vara acceptabelt att representanter för bolaget tydligt lovar dig bonusar på 200 % och att "de ska fixa detta", och sedan ersätter dig med en annan 100 % bonus (förmodligen casino) istället. Du hade naturligtvis aldrig gjort oddsinsättningen om du skulle få en 100 % casinobonus. Du vill ju spela odds! I grunden tycker jag alltså att du blivit vilseledd. Innebär detta då att jag råder dig att inleda en rättslig process mot comeon? Även om tanken i sig är något kittlande är det nog knappast värt risken. Utfallet är på förhand osäkert och en förlust i domstol kan kosta dig klart mer än 500 kr. Det torde också finnas en viss osäkerhet kring hur man skulle angripa detta på bästa sätt juridiskt. Faktorer som hur bolaget marknadsförde bonusen dagen du satte in dina 500 kr och supportens agerande kommer garanterat få betydelse. Något du annars borde kunna göra är att hitta ett lämpligt spel till odds 1,01, satsa din 500-ring, ta ut 505 kr och gå till ett annat bolag som behandlar dig som spelare på ett bättre sätt. Hittar i skrivande stund inget i bolagets villkor som skulle förbjuda detta tillvägagångssätt. Det finns ju en risk förknippad med det agerandet också såklart. Även en 1,01-marknad som exempelvis X2 i morgondagens Fulham-Manchester City kan ju haverera, varpå din femhundring kommer gå upp i rök. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Ifall du vill gå den juridiska vägen och behöver hjälp av en jurist som ytterligare kan grotta ner sig i de juridiska aspekterna kring denna fråga kan du anlita Lawlines juristbyrå. Varmt välkommen!

Distansavtal mellan näringsidkare

2019-02-13 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag som företag blev uppringd av en försäljare som tyckte att jag skulle sänka mina elkostnader, jag tyckte det lät bra och gick med på det. Det gjordes en inspelning av ett avtal, samt lovade säljaren att han skulle skicka informationen med den mejl han fick av mig och att numret som han ringde på bara var att ringa om jag hade några frågor. Nu står jag här med ett nummer som jag inte kommer fram på och utan den info som jag blev lovad. Ringer jag kundtjänst så går det inte att göra något för inspelningen har inte kommit fram och de har ingen aning om vad jag pratar om. Min fråga är dock, är detta ett giltigt avtal? Läste nämligen om en lag som kom fram den 1 september förra året som säger att ett avtal utan signatur med en telefonförsäljare inte ör giltigt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Distansavtalslagen Lagen du tänker på är med stor sannolikhet distansavtalslagen. Lagen kom inte förra året men ändrades 1 september 2018 ungefär på det sätt du beskriver i din fråga. I distansavtalslagen 2 kap. 3 § finns en paragraf som beskriver att om en näringsidkare (företag) kontaktar en konsument per telefon med syfte att ingå avtal krävs att man skriftligen accepterar avtalet efter samtalet för att det ska vara giltigt. Detta gäller dock endast när en näringsidkare kontaktar en konsument, alltså en fysisk person och inte ett företag. Du beskriver i din fråga att försäljaren har kontaktat ditt företag och jag utgår då ifrån att tjänsten var till ditt företag och inte dig som privatperson. Lagen är alltså inte till för företag som ingår avtal mellan varandra utan mellan företag och privatpersoner. Avtal över telefon mellan näringsidkare Den lag som gäller istället är köplagen eftersom det är ett avtal mellan två näringsidkare och el enligt praxis anses utgöra lös egendom vilket köplagen reglerar enligt 1 §. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det ni avtalat om gäller i första hand enligt 3 § köplagen. Det finns inget direkt ångerrätt eller liknande enligt köplagen så har ni kommit överens om ett avtal så gäller det. Ni verkar här ha avtalat om att priset ska vara lägre än ditt nuvarande pris. Får du därför exempelvis en dyrare räkning har du rätt att meddela säljaren att du inte godkänner priset enligt 47 § köplagen. Om du vill komma ifrån avtalet eller hålla fast vid det framgår inte av din fråga. Komma ifrån avtalet blir dock svårt eftersom ni båda är företag. Om ni inte har avtalat om ångerrätt eller om personen har ljugit och ställer upp helt andra avtalsvillkor än vad ni kommit överens om finns dock möjlighet att avbryta avtalet eller hävda ut du blivit svikligen förledd enligt 30 § avtalslagen och på det sättet ogiltigförklara avtalet. Sammanfattning Ett kort svar på din fråga är att avtalet mellan dig och försäljaren är giltigt så länge det rörde el i ditt företags lokaler och inte för ditt privata bruk. Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,