Ångerrättens innebörd vid distansavtal

Hej. Min sambo och jag köpte en dyr dammsugare, på avtalet med ångerrätten stod det skrivet: att vid användandet av ångerrätten skall man debiteras strax över 8 TKR. Är det enligt lag ok att företag använder sig av detta? Ångerrätten använde vi oss av före 14 dagar passerat och företaget hämtade då upp dammsugaren igen. MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du i din fråga använder dig av begreppet ångerrätt utgår jag från köpet har skett via distans, till exempel via internet, via telefon eller på en plats utanför säljande företagets butikslokal.

Svaret på din fråga finns reglerad i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (hädanefter distansavtalslagen).

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

Distansavtalslagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, med det avses exempelvis köp via internet, telefonförsäljning eller hembesök. Lagen gäller till din fördel som konsument och avtalsvillkor som är till nackdel för dig i jämförelse med lagens skydd är ogiltiga, 1 kap. 4 § distansavtalslagen. Detta hindrar emellertid inte näringsidkaren att erbjuda bättre avtalsvillkor än vad lagen erbjuder.

Konsumenter har som huvudregel 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, ångerrätten åberopas genom att sända ett tydligt meddelande om detta, 2 kap. 10 § distansavtalslagen. För varor börjar ångerfristen löpa från och med att konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § distansavtalslagen. Med besittning menas den tidpunkt du har fysisk kontroll över varan. Tiden då ångerfristen börjar gälla kan dock variera beroende på när du fick del av information om ångerrätten. Lagen anger nämligen att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag konsumenten fick del av ångerrätten. Ångerrättens start kan därmed förskjutas om informationen kom dig tillhanda senare.

Ångerrätten gäller inte för alla sorters köp. Den gäller exempelvis inte för den som köper en resa eller en specialtillverkad produkt, se exempel i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren, 2 kap. 13 § distansavtalslagen.

Företaget ska återbetala konsumenten inom 14 dagar från det att de fått tillbaka varan eller från att konsumenten kan visa att varan är tillbakaskickad, pengarna ska återfås på samma sätt som vid betalningen och hela beloppet ska återbetalas, 2 kap. 14 § distansavtalslagen. Företaget får alltså inte göra avdrag för administrativa avgifter eller liknande. Däremot kan företaget göra avdrag för returfrakten om de informerat om det i villkoren som godkändes vid köpet. Även värdeminskningsavdrag kan bli aktuellt om varan är undersökt mer än nödvändigt och varan inte längre kan säljas i nyskick, även detta ska emellertid tydligt framgå i villkoren för köpet, 2 kap. 15 § distansavtalslagen.

I ditt fall

Under förutsättningen att köpet din fråga handlar omfattas av distansavtalslagen har företaget inte rätt att i avtalet skriva in att du som konsument ska debiteras vid åberopande av ångerrätten. Detta gäller såvida ångerrätten åberopats inom 14 dagar från att du fick varan tillhands, vilket verkar vara fallet. Lagen anger att du ska återfå hela köpeskillingen med eventuella avdrag för returfrakt och värdeminskning.

Avslutningsvis ska poängteras att om frågan gäller ett köp som inte har skett via distans, exempelvis i företagets butikslokaler, gäller andra konsumenträttsliga regler. Dessa innehåller emellertid inte någon lagstadgad ångerrätt varför utfallet då kan bli ett annat.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att återkomma till oss.

Med vänlig hälsning,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning